Program podeželja

Spodaj predstavljeni primeri projektov prikazujejo, kako Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) deluje v praksi in kakšni so konkretni rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007–2013. Predstavljeni primeri naj bodo tudi vir motivacije in navdiha za bodoče nosilce naložb oz. upravičencev do sofinanciranih aktivnosti Programa razvoja podeželja.

Zadetki iskanja
Posodobitev kmetije Šolar Povzetek vsebine projekta Kmetijo Šolar, z več kot 35-letno tradicijo v čebelarstvu, je prevzela mlada prevzemnica Darja Šolar in uspešno kandidirala na javnem razpisu iz naslova podukrepa…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric Povzetek vsebine projekta KMG obsega 15 ha površin, od tega 7 ha gozda, 1 ha travnikov in 6 ha njivskih površin. Do leta 2007 je…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Temeljna načela pristopa Leader so: lokalna razvojna strategija (LRS) izhaja iz območja (uporaba t. i. endogenih potencialov); pristop od spodaj navzgor oziroma sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev skozi celoten…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Kmetija Kastelic je primer dobre prakse preusmeritve kmetije. Intenzivno prirejo mleka so nadomestili z ekološko pridelavo sadja in z govedorejo. S preusmeritvijo so na kmetiji začeli v letu 2002 z…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Povzetek projekta: Ureditev sadovnjakov, postavitev protitočnih mrež, nakup kmetijske mehanizacije in oprema hladilnic s sredstvi, namenjenimi posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je podjetju Evrosad d. o. o. Krško omogočilo posodobitev in širitev …
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Po stečaju Kraš Planike je Kmetijska zadruga Tolmin leta 1995 ustanovila novo Mlekarno Planika in zaposlila 52 delavcev. Ponovno so uredili sirarno in začeli s proizvodnjo sira, nehomogeniziranega konzumnega mleka,…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Peter Koren je evropska sredstva prejel v okviru različnih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva je pridobil kot mladi prevzemnik kmetije za posodobitev kmetijskega gospodarstva, in sicer za posodobitev hlevske …
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Povzetek vsebine projekta Kmetija se je skozi proces preusmeritve in neposrednih podpor razvila iz neperspektivne konvencionalne kmetije v tržno usmerjeno kmetijo z kvalitetnimi proizvodi in neposredno prodajo, ki ob intenzivnem…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan Povzetek vsebine projekta Kmetija Puhan je pridobila sredstva, namenjena diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Kulinarična ponudba kmetije temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Kmetija je…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc Povzetek vsebine projekta Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti…
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih