Program podeželja

Mladi prevzemnik Lokar

 

 

 

 

 

 

 

Cilj

Prispevati k izboljšanju starostne strukture nosilcev na kmetijskih gospodarstvih ter k izboljšanju upravljanja kmetijskih gospodarstev in na ta način prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja, hkrati pa tudi k ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so mladi kmetje ali pravne osebe – gospodarske družbe, v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja. Mladi kmetje so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo.

Kot vzpostavitev kmetijskega gospodarstva se šteje lastniški prevzem kmetije, vpis nosilca v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in izpolnitev prvega mejnika iz poslovnega načrta. V kolikor knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo za kmetijsko gospodarstvo še ni vzpostavljeno, mora biti vzpostavitev le-tega prvi mejnik v poslovnem načrtu. Upravičenec lahko začne z vzpostavitvijo kmetijskega gospodarstva največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne sme biti dokončana.

 

Opis

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Podpora je opredeljena kot pavšalni znesek. Znesek je namenjen izpolnitvi ciljev in mejnikov, opredeljenih v triletnem poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu mora mladi kmet prikazati gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Za upravičenca, ki se zaposli ali načrtuje zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu oziroma v pravni osebi – gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, znaša znesek podpore 45.000 eurov. Zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu v primeru upravičenca, ki je fizična oseba pomeni, da je mladi kmet pokojninsko - invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti. Zaposlitev v primeru upravičenca, ki je pravna oseba – gospodarska družba, pomeni, da ima mladi kmet kot poslovodja sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v pravni osebi – gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, in sicer za polni delovni čas.

Za upravičenca, ki zaposlitve ne zagotovi, znaša znesek javne podpore 18.600 eurov.

Javna podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:

  • prvi obrok, 70 % dodeljenih sredstev, se izplača ob izdaji odločbe o pravici do sredstev ali ob zaposlitvi za mlade kmete, ki zaposlitev načrtujejo;
  • drugi obrok, do 30 % dodeljenih sredstev, se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

 

(Opis podukrepa M6.1 je posodobljen skladno s 5. spremembo PRP iz oktobra 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih