Program podeželja

mreza proti toci namakanje M4 1 Kastelic 1 SK

 

Cilj

Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Podukrep 4.1 je namenjen naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev (npr. gospodarske družbe) oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe).

Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so majhne kmetije, ki imajo prihodek vsaj 4.000 eurov ter nižji od bruto minimalne plače na zaposlenega v RS, so do podpore upravičeni samo nosilci kmetij. Majhne kmetije so upravičene za naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci so tudi mladi kmetje, ki so fizične osebe in so prvič ustanovile kmetijsko gospodarstvo v obdobju petih let ped oddajo vloge na javni razpis ter so ob vložitvi vloge na javni razpis starejše od 18 ter mlajše od 41 let in imajo ustrezno poklicno znanje ter usposobljenost. Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Upravičenci so tudi socialna podjetja, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so prepoznana kot nosilci tržnih socialnih inovacij na področju samooskrbe in lokalno pridelane hrane ter zaposlujejo ranljive skupine in ustvarjajo zelena delovna mesta.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za:

 • novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo (hlevi, gospodarska poslopja, skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ipd.), informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
 • postavitev oziroma obnovo sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • postavitev novih vinogradov;
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme;
 • nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem;
 • postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma reje gojene divjadi;
 • ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
 • naložbe na področju pridelave medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
 • naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije;
 • naložbe v pridobivanje  energije iz obnovljivih virov energije;
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih  priključkov na javno infrastrukturo;
 • izvedbo agromelioracijskih del;
 • ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev namakalne opreme,
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme (kot individualna naložba samo posebna kmetijska mehanizacija, kot kolektivna naložba, lahko vsa kmetijska mehanizacija, če je zanjo dokazana njena gospodarna raba);
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala upravičenca (les iz lastnega gozda);
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Naložbe v prestrukturiranje so osredotočene na majhna kmetijska gospodarstva,  ki jim kmetijstvo ne predstavlja poglavitnega vira dohodka, ki imajo nizko udeležbo na trgu, ter bodo šele z naložbo postala gospodarsko vitalna.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %. 

Izjema od tega je stopnja podpore za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, ki je 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 75 % upravičenih stroškov za naložbe mladih kmetov ter do največ 70 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe ostalih upravičencev.

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 eurov na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.750.000 eurov javne podpore.

 

(Opis podukrepa M4.1 je  posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M4.1 - Aktualno

1. 2. 2019 - 11. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

28. 12. 2018 - 10. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

30. 3. 2018 - 9. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

28. 7. 2017 - 8. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2017

25. 11. 2016 - 7. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

25. 11. 2016 - 6. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

28. 10. 2016 - 5. Javni razpis 4.1 za leto 2016

5. 9. 2016 - 

24. 6. 2016 - 4. javni razpis 4.1, namenjen prilagoditvi na podnebne spremembe

10. 6. 2016 - 3. Javni razpis 4.1 (razveljavljen!)

10. 6. 2016 - 2. Javni razpis 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

12. 2. 2016 - Javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Investicijska uredba: Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo)