Program podeželja

AGRA2013 IMG 6471


Cilj

Izboljšati informiranost potrošnikov o proizvodih iz shem kakovosti in povečati njihovo prodajo.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije, skupine proizvajalcev, ki so priznane skladno s predpisom, ki ureja priznavanje omenjenih skupin oziroma organizacij proizvajalcev, so pravne osebe in so vključene v eno od shem kakovosti.

V organizaciji ali skupini proizvajalcev mora sodelovati vsaj en član, ki se je na novo vključil v shemo kakovosti.

 

Opis

V okviru tega podukrepa so podprte promocijske aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre pri proizvodih iz shem kakovosti za posebne značilnosti proizvodov zlasti z vidika kakovosti, za posebne značilnosti proizvodnih metod ali vpliv geografskega območja na kakovost proizvodov.

Javna podpora je namenjena za pokritje stroškov javnih predstavitev, stroškov oglaševanja in informiranja ter stroškov za informacijsko in promocijsko gradivo ipd.

Upravičene sheme kakovosti pri tem podukrepu so vse sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, razen sheme Izbrana kakovost.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Stopnja javne podpore je 70 % upravičenih stroškov.

Najvišji znesek javne podpore je 100.000 eurov na projekt.

 

(Opis podukrepa M3.2 je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih