Program podeželja

Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območij.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega podukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007–2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

OMD Gorska obmocja

 

Gorsko območje v Sloveniji zavzema kar 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 % vseh kmetijskih zemljišč v državi. Kmetijska gospodarstva, ki gospodarijo na večjih nadmorskih višinah, imajo zaradi krajše vegetacijske dobe znatno omejen izbor kmetijskih rastlin in nižje pridelke na enoto površine. Podatek iz registra kmetijskih gospodarstev (evidenca GERK) pove, da nad 500 metri nadmorske višine močno prevladuje trajno travinje, ki predstavlja kar 95 % vseh kmetijskih zemljišč, le 5 % pa predstavljajo njive. Zaradi tega prevladuje živinoreja, pogosto ekstenzivna, saj lahko le travojede živali izkoristijo voluminozno krmo s travnikov.

Naslednja omejitev, s katero se soočajo kmetijska gospodarstva v gorskem območju so strmi nagibi kmetijskih zemljišč, saj je reliefna razgibanost površja države zelo velika. Ta naravna omejitev dodatno otežuje kmetijsko pridelavo, v mnogih primerih je potrebna uporaba dražje, specialne mehanizacije in/ali več ročnega dela in zaradi tega so stroški pridelave višji.

Zaradi naravnih danosti v gorskem območju prevladujejo biotsko bogata travišča, ki so pogosto vključena v omrežje Natura 2000. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili tako neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v gorskih območjih tako zasleduje predvsem naslednje cilje:
- vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti;
- ohranjanje poseljenosti podeželskih območij v gorskih območjih in
- zagotavljanje javnih koristi v gorskem območju in njihov prispevek zlasti pri ohranjanju in obnovi infrastrukture, varstvu pred naravnimi nesrečami, turizmu in ohranjanje dediščine podeželja.

  

Upravičenci

Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

 

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

Z uvedbo nove sheme v letu 2017, »Plačilo za območje z naravnimi omejitvami (PONO)« za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom med 35 % do 50 % in za kmetijske površine z nagibom enakim ali višjim od 50 % v I. stebru, se pri plačilu OMD upoštevajo tudi plačila iz I. stebra. Stopnja podpore za plačilo OMD se tako določi po naslednji formuli:

OMD plačilo/ha = fiksni del + (št. točk KMG × vrednost točke × 0,45) + preračunano plačilo PONO iz I. stebra

Plačilo OMD je sestavljeno iz treh delov:

  • Fiksni del plačila predstavlja znesek, ki je določen glede na težavnostni razred KMG
  • Variabilni del plačila se izračuna za vsak KMG posebej. Izračuna se kot 0,45 delež zmnožka števila točk, ki so pripisana posameznemu KMG na podlagi registra kmetijskih gospodarstev v OMD in vrednosti točke, pri čemer je vrednost točke 0,40 eura.
  • Preračunano plačilo PONO je v eurih na ha kmetijskih zemljišč v OMD izraženo plačilo PONO

 

(Opis podukrepa M13.1 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih