Program podeželja

soncnice klemen kunaver

Foto: Sončnice (avtor: Klemen Kunaver)

Podukrep se izvaja preko 19 operacij:

 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
 2. Hmeljarstvo;
 3. Sadjarstvo;
 4. Vinogradništvo;
 5. Trajno travinje I;
 6. Trajno travinje II;
 7. Posebni traviščni habitati;
 8. Traviščni habitati metuljev;
 9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
 10. Steljniki;
 11. Vodni viri;
 12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
 13. Grbinasti travniki;
 14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
 15. Planinska paša;
 16. Visokodebelni travniški sadovnjaki;
 17. Ohranjanje mejic;
 18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
 19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju

podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

 

Opis

Podukrep 10.1 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.

Ukrep se izvaja prek vnaprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem, kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

Podpora

Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.

 

POVEZAVE:

Knjižnjica s publikacijami in navodili

Zbirna vloga 2017 ... od A do Ž - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vse o zbirnih vlogah 2017 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

(Opis podukrepa M10.1 je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

AKTUALNO NA PODUKREPU M10.1:

23. 11. 2017 - Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

14. 7. 2017 - Objavljena je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v letu 2018

2. 6. 2017 - Pomembno povečanje obsega travišč vključenih v naravovarstvene operacije KOPOP

12. 1. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj za leto 2016

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list št. 84/16)

22. 9. 2016 - Obvestilo glede izvajanja KOPOP operacije GEN_SOR, ko na trgu ni semena črne detelje–poljanka

8. 9. 2016 - Posodobljeni termini obveznih usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

22. 7. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 51/16)

4. 5. 2016 - Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

12. 4. 2016 - Primer izpolnjenih evidenc o delovnih opravilih KOPOP

21. 3. 2016 - Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

14. 3. 2016 - Vlada izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016, Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 in Uredbo o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014-2020

22. 2. 2016 - Dodatna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

22. 2. 2016 - Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

28. 12. 2015 - Povzetek prvih sprememb ukrepa KOPOP v okviru PRP 2014–2020

10. 9. 2015 - POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 (2. izdaja, feb. 2015)

 

ARHIV