Program podeželja

OSNOVNI DOKUMENT:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020  (julij 2015; ni več v veljavi)

 

PRVA SPREMEMBA MERIL:

Na 5. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 6. 6. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 6. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

– OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

– OS naloži Organu upravljanja, da po potrebi izvede redakcijske popravke, zahtevane s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 1. sprememba, julij 2016, ki jo je na dopisni seji 2. 8. 2016 tudi potrdil.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 1. sprememba  (julij 2016; ni več v veljavi)

 

DRUGA SPREMEMBA MERIL:

Na 6. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 20. 10. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 3. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 2. sprememba, november 2016, ki jo je na dopisni seji 9. 11. 2016 tudi potrdil. Sprememba meril se nanaša zgolj na podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 2. sprememba (november 2016; ni več v veljavi)

 

TRETJA SPREMEMBA MERIL - marec 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020 (ki je bila potrjena dne 14. 12. 2016), zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Na 8. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 3. 3. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 3. sprememba, marec 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 3. sprememba (marec 2017; ni več v veljavi)

 

ČETRTA SPREMEMBA MERIL - julij 2017

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uvedbe novega podukrepa M06.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, katerega cilj je omogočiti razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD ter izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov.


Na 10. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 28. 7. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.


Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na dopisni seji 18. 8. 2017 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 4. sprememba, julij 2017. 

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 4. sprememba (julij 2017; ni več v veljavi)

 

PETA SPREMEMBA MERIL - september 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi sprememb pri ukrepih M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  ter M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Organ upravljanja in Odbor za spremljanje sta na svojih sejah sprejela mnenje, da je gradivo Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 5. sprememba, september 2017, ustrezno in primerno za objavo na spletni strani.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 5. sprememba (september 2017 - ni več v veljavi)

 

ŠESTA SPREMEMBA MERIL - april 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se spremenila pri podukrepu M3.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, saj so se umaknile nekatere nacionalne sheme kakovosti, ki niso priglašene v skladu z direktivo 2015/1535. Podukrep M3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu je bil s 3. spremembo PRP 2014-2020 umaknjen, zato so se črtala tudi merila za ta ukrep. Spremembe meril so tudi pri podukrepu M9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Na 12. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 15. 2. 2018 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 12. redni seji 5. 4. 2018 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 6. sprememba, april 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 6. sprememba (april 2018 - ni več v veljavi)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih