Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 5. sprememba meril (september 2017). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

ŠESTA SPREMEMBA MERIL - april 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se spremenila pri podukrepu M3.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, saj so se umaknile nekatere nacionalne sheme kakovosti, ki niso priglašene v skladu z direktivo 2015/1535. Podukrep M3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu je bil s 3. spremembo PRP 2014-2020 umaknjen, zato so se črtala tudi merila za ta ukrep. Spremembe meril so tudi pri podukrepu M9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Na 12. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 15. 2. 2018 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 12. redni seji 5. 4. 2018 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 6. sprememba, april 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 6. sprememba (april 2018 - v veljavi)

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih