Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 3. sprememba (marec 2017). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

TRETJA SPREMEMBA MERIL - marec 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020 (ki je bila potrjena dne 14. 12. 2016), zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Na 8. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 3. 3. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 3. sprememba, marec 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 3. sprememba (marec 2017 - v veljavi)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih