Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 8. sprememba meril (december 2018). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

OSMA SPREMEMBA MERIL - december 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepu 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti in podukrepu 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Pri podukrepu 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja se dodajajo tudi druge dejavnosti za širjenje informacij in spreminja se razmerje v točkah, ki je sedaj v razmerju 50 (cena) in 50 (druga merila). Pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodaja opis novega merila, in sicer » Izvajanje naložbe na območjih Nature 2000«. Pri podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se gospodarnost poslovanja sedaj izračunava na podlagi poslovnega načrta in pri vlogi ni več potrebno dokazilo o boniteti. Pri podukrepu 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo se je merilo v večjem delu popolnoma spremenilo. Pri podukrepu 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov - Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči se na podlagi zadnje spremembe PRP 2014-2020 spremeni tudi besedilo v merilih tako, da je sedaj možna sanacija vseh vrst ujem, ki so poškodovale ali še bodo slovenske gozdove, ne samo žledolom. Pri podukrepu 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov - Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa se spreminja le besedilo na podlagi zadnje spremembe PRP 2014-2020, in sicer se je pri opisu operacije majhen obseg predelave spremenil (zmanjšal) na pobudo Evropske Komisije in pa določa se tudi oblika finančnih inštrumentov.

Na 14. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 7. 2. 2019 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 17. seji dne 15. 2. 2019 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 8. sprememba, december 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 8. sprememba (december 2018 - v veljavi)

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih