Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 5. sprememba meril (september 2017). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

SEDMA SPREMEMBA MERIL - julij 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepu M04.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in pri podukrepu M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Pri podukrepu M04.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se vključenost v sheme kakovosti lahko dokazuje s certifikati in tudi s potrdili za proizvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti oziroma odločbo o oceni za vino. Pri podukrepu M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete pa se popravek nanaša na merilo iz geografskega vidika in sicer vključitev kmetijskega gospodarstva s katerim mladi kmet vstopi v podukrep M06.1 v OMD.

Na 13. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 6. 6. 2018 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 13. seji 3. 7. 2018 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 7. sprememba, april 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 7. sprememba (julij 2018 - v veljavi)

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih