Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 4. sprememba meril (julij 2017). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

ČETRTA SPREMEMBA MERIL - julij 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uvedbe novega podukrepa M06.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, katerega cilj je omogočiti razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na OMD, ter izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov.

Na 10. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 28. 7. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na dopisni seji 18. 8. 2017 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 4. sprememba, julij 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 4. sprememba (julij 2017 - v veljavi)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih