Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 5. sprememba meril (september 2017). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

PETA SPREMEMBA MERIL - september 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi sprememb pri ukrepih M09.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  ter M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Organ upravljanja in Odbor za spremljanje sta na svojih sejah sprejela mnenje, da je gradivo Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 5. sprememba, september 2017, ustrezno in primerno za objavo na spletni strani.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 5. sprememba (september 2017 - v veljavi)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih