Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (zgibanka; posodobitev junij 2016) ( pdf, 230 KB )
pdf Zatiranje ameriškega škržatka v okviru zahteve VIN_INSK - 2017 ( pdf, 535 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2015 ( pdf, 16.81 MB )
pdf Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih ( pdf, 912 KB )
pdf Srečanje mladih prevzemnikov kmetij 2016 ( pdf, 426 KB )
pdf Invazivne rastline v kmetijski krajini, ZVNRS, 2016 ( pdf, 7.74 MB )
pdf Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja ( pdf, 4.39 MB )
pdf Zadružništvo učinkovit model poslovnega organiziranja ( pdf, 7.23 MB )
pdf Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo ( pdf, 3.67 MB )
pdf Rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP 2007-2013) ( pdf, 514 KB )
pdf Usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) v letu 2015 ( pdf, 904 KB )
pdf Tehnologije in sistemi reje za dobro počutje živali ( pdf, 11.41 MB )
pdf Etologija prašičev ( pdf, 1.10 MB )
pdf Preventivno zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 2.08 MB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 6.41 MB )
pdf Ekološko čebelarstvo ( pdf, 3.87 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 10.77 MB )
pdf Informacije - gradivo za udeležence usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje (PRP 2014-2020) v letu 2015 ( pdf, 674 KB )
pdf Trženje na ekoloških kmetijah ( pdf, 2.05 MB )
pdf Ekološko kmetijstvo kot ukrep PRP 2014-2020 (uvod) ( pdf, 3.16 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne sprememebe v povezavi z ekološkim kmetijstvom ( pdf, 4.72 MB )
pdf Zmanjšanje izpusta amonijaka ( pdf, 1014 KB )
pdf Pridelava in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin semen ( pdf, 174 KB )
pdf Delo v izrednih razmerah, ki so posledica ujm ( pdf, 3.22 MB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Tla ( pdf, 1.39 MB )
spreadsheet Pravila in tehnika dela z motorno žago ( pdf, 4.58 MB )
pdf Prašičereja - Nadgradnja rejskih opravil v smislu dobrega počutja ( pdf, 39.36 MB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 8.92 MB )
pdf Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage ( pdf, 3.67 MB )
pdf Gozdnogospodarsko načrtovanje in Natura 2000 ( pdf, 3.17 MB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Zaključki ( pdf, 108 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Osvetlitev, hrup in higiena ( pdf, 269 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Kakovost zraka ( pdf, 91 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Uravnavanje temperature v hlevih za prašiče ( pdf, 835 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Življenjski prostor ( pdf, 831 KB )
pdf Potrebe prašičev in produktivnost - Oblikovanje skupin pri prašičih ( pdf, 620 KB )
pdf Trendi in razvoj sistemov rej prašičev v Evropski uniji ( pdf, 74.27 MB )
spreadsheet Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 4.13 MB )
pdf Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu ( pdf, 557 KB )
pdf Primeri dobre prakse v Sloveniji in tujini ( pdf, 2.94 MB )
pdf Nevarnosti pri delu v gozdu ( pdf, 2.04 MB )
pdf Potrebe po vodi in napajanje ( pdf, 173 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva ( pdf, 224 KB )
pdf Rejska opravila ( pdf, 19 KB )
pdf Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 2.48 MB )
pdf Zoohigienski normativi (prašičereja) ( pdf, 6.11 MB )
pdf Ravnanje in postopki s prašiči ( pdf, 6.55 MB )
pdf Živalim prilagojena reja in sistemi uhlevitev ( pdf, 35.94 MB )
video Dobro počutje svinj v pripustišču ( mp4, 7.48 MB )
video Rejska opravila v prasilišču ( mp4, 53.08 MB )
video Ukrepi za zmanjšanje agresij pri prašičih ( mp4, 40.46 MB )
video Dobro počutje prašičev v čakališču ( mp4, 3.48 MB )
pdf Ukrepi na področju gozdarstva in predelave lesa v okviru PRP 2014-2020 ( pdf, 2.52 MB )
pdf Dohodnina in kmetijstvo ( pdf, 2.29 MB )
spreadsheet Naložbe v kmetijstvu iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 ( pptx, 11.89 MB )
pdf Pobarvanka "Na kmetiji" ( pdf, 4.56 MB )
pdf Zmanjšanje izgub amonijaka pri gnojevki ( pdf, 3.10 MB )
pdf Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (članek) ( pdf, 1.74 MB )
pdf Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike : od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom (avtor: Stritar Tomaž) ( pdf, 2.45 MB )
pdf Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) ( pdf, 4.11 MB )
pdf Odločitev za ekološko kmetijstvo: Pomen prave izbire ( pdf, 1.68 MB )
pdf Namakanje kmetijskih zemljišč: Namakanje v kmetijstvu zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke ( pdf, 345 KB )
pdf 5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) ( pdf, 259 KB )
pdf Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 ( pdf, 3.54 MB )
pdf Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje ( pdf, 6.23 MB )
pdf Mreža za podeželje ( pdf, 7.36 MB )
pdf Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 ( pdf, 23.00 MB )
pdf Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali ( pdf, 12.05 MB )
pdf Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP ( pdf, 279 KB )
pdf Gradimo vitalno podeželje: Primeri dobrih praks Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 ( pdf, 3.94 MB )
pdf Kmetijstvo na območjih Natura 2000 ( pdf, 3.39 MB )
pdf Zgodba treh generacij kmetov ( pdf, 1.99 MB )
pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ( pdf, 443 KB )
pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 ( pdf, 530 KB )
document Uvodna predstavitev Program razvoja podeželja 2014–2020 ( pptx, 573 KB )
pdf STELJNIKI ( pdf, 392 KB )
pdf TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV ( pdf, 397 KB )
pdf POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI ( pdf, 532 KB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2015–2020 za leto 2015 ( pdf, 4.14 MB )