Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (2. posodobitev, 2019) ( pdf, 2.26 MB )
pdf Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (posodobitev marec 2019) ( pdf, 20.22 MB )
pdf Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2018 ( pdf, 9.79 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico (2. posodobitev, december 2018) ( pdf, 1.39 MB )
pdf Navodila za koprološko analizo v operacijah dobrobit živali – govedo in dobrobit živali – drobnica ( pdf, 222 KB )
pdf Vrednotenje slovenske kmetijske politike v obdobju 2015–2020 ( pdf, 5.76 MB )
pdf Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018 (DOPPS, november 2018) ( pdf, 17.93 MB )
pdf Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018 ( pdf, 11.08 MB )
pdf Reja drobnice ( pdf, 3.72 MB )
pdf S povezovanjem do boljšega položaja primarnih proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu ( pdf, 1.57 MB )
pdf Infografika Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu ( pdf, 325 KB )
pdf Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu ( pdf, 1.52 MB )
pdf Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom - dopolnilne dejavnosti, 2018 (Marija Kovačec) ( pdf, 1.12 MB )
pdf Ekonomika - vodenje davčnega knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.17 MB )
pdf Ekonomika - stroški in prihodki, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 968 KB )
pdf Ekonomika - katalog kalkulacij, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 461 KB )
pdf Ekonomika - DDV, 2018 (Ana Demšar Benedečič) ( pdf, 962 KB )
pdf Ekonomika analiza poslovanja na kmetijah in obdavčenje, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.85 MB )
pdf Zavarovovanje, preprečevanje škode, 2018 (Miša Pušenjak) ( pdf, 9.75 MB )
pdf Učinkovita komunikacija za večjo prepoznavnost kmetij, 2018 (Danijela Kocuvan) ( pdf, 3.70 MB )
pdf Promocija v kmetijstvu, 2018 (Miša Pušenjak) ( pdf, 5.63 MB )
pdf Povezovanje, nastop na trgu, distribucija, 2018 (Miša Pušenjak, Zlatka GUTMAN KOBAL) ( pdf, 28.12 MB )
pdf Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev - 2 del: Investicije in poslovno načrtovanje, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 1.18 MB )
pdf Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev - 1 del, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 464 KB )
pdf Oblikovanje cene za trg in analiza trga, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 2.97 MB )
pdf Faktorji - uspeha na kmetijah, 2018 (Olga Voglauer) ( pdf, 3.40 MB )
pdf Ekonomika - Značilnosti kmetijskih gospodarstev, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 962 KB )
pdf Ekonomika - zavarovanja, zagotavljanje kakovosti, promocija kmetijskih pridelkov in proizvodov, 2018 ( pdf, 1.03 MB )
pdf Ekonomika - vodenje FADN knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 848 KB )
pdf Ekonomika - kalkulacije na kmetiji, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.15 MB )
pdf Ekonomika - izdelava poslovnega načrta za investicije, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.32 MB )
pdf Ekonomika - investicijsko in poslovno odločanje, poslovni načrt, 2018 (Ana Demšar Benedečič) ( pdf, 346 KB )
pdf Reja drobnice ( pdf, 7.76 MB )
pdf Uporabna preglednica Matematika za NPZ in predstavitev poklica kmeta ( pdf, 2.72 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - NEVARNOSTI PRI DELU V GOZDU (2018) ( pdf, 2.06 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - VARSTVO PRED PODLUBNIKI (2018) ( pdf, 5.22 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - SPRAVILO LESA S TRAKTORJEM (2018) ( pdf, 28.06 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PRIMERI DOBRE PRAKSE 2018 ( pdf, 2.67 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - UVOD USPOSABLJANJE 2018 ( pdf, 622 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000 (2018) ( pdf, 2.03 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PODNEBNE SPREMEMBE (2018) ( pdf, 1.55 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE TRAKTOR (2018) ( pdf, 888 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE (2018) ( pdf, 720 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - SESTAVNI DELI IN VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE (2018) ( pdf, 4.14 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PRAVILA IN TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO (2018) ( pdf, 5.57 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - DELO V IZREDNIH RAZMERAH (2018) ( pdf, 3.20 MB )
pdf Živilskopredelovalna industrija v Sloveniji v letu 2017 ( pdf, 853 KB )
pdf Paša drobnice ( pdf, 2.59 MB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča - posodobitev 2018 ( pdf, 1.01 MB )
pdf Mreža za podeželje - posodobitev 2018 ( pdf, 813 KB )
pdf Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020 ( pdf, 2.64 MB )
pdf Naravni rezervat Iški morost ( pdf, 3.91 MB )
pdf Invazivne rastline in kmetijstvo, Biotehniška fakulteta, 2018 ( pdf, 7.83 MB )
pdf Pomen uporabe certificiranega semena ( pdf, 601 KB )
pdf Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP - 2018 ( pdf, 696 KB )
pdf Tehnoloških navodil za ekološko pridelavo grozdja ( pdf, 3.08 MB )
pdf Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic ( pdf, 5.77 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Prašičereja 04 12 17 ( pdf, 4.66 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 ( pdf, 165 KB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Sadjarstvo ( pdf, 9.62 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Oljkarstvo ( pdf, 13.02 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Konjereja ( pdf, 3.74 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Govedoreja ( pdf, 3.39 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Drobnica ( pdf, 2.94 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Čebelarstvo ( pdf, 4.84 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Poljedelstvo ( pdf, 12.57 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Travništvo ( pdf, 10.30 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vrtnarstvo ( pdf, 11.14 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Hmeljarstvo ( pdf, 19.03 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (2017) ( pdf, 620 KB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vinogradništvo ( pdf, 4.85 MB )
pdf Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila za obdobje 2015-2020 ( pdf, 4.51 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacij Trajno travinje I in Trajno travinje II - 3. posodobitev, 2018 ( pdf, 4.70 MB )
pdf Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP ( pdf, 871 KB )
pdf Upravljanje s travišči in problematika invazivk v kmetijstvu ( pdf, 11.02 MB )
pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP ( pdf, 13.82 MB )
pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP ( pdf, 2.87 MB )
pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb ( pdf, 2.64 MB )
pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo ( pdf, 1001 KB )
pdf Invazivne rastline in kmetijstvo ( pdf, 3.83 MB )
pdf 8 milijonov evrov za krepitev sodelovanja med kmeti, svetovalci in raziskovalci za učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanj ter inovacij na kmetijska gospodarstva ( pdf, 139 KB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2018 ( pdf, 1.82 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 1. posodobitev, 2018 ( pdf, 1.48 MB )
pdf Ravnanje z drobnico (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 2.55 MB )
pdf Obnašanje ovc in koz (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 1.25 MB )
pdf Pašništvo (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 6.89 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev in pogojev pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali (DŽ) - govedoreja ( pdf, 2.74 MB )
pdf Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa ( pdf, 642 KB )
pdf Predstavitev trendov v Evropi v iskanju alternativ za kirurško kastracijo (Veterinarska fakulteta) ( pdf, 443 KB )
pdf Biovarnost in ureditev hlevov (Milena Kovač) ( pdf, 17.34 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe ( pdf, 33.42 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (2017) ( pdf, 4.79 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 5.42 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa Ekološko kmetovanje, za leto 2017 ( pdf, 12.10 MB )
pdf Predstavitev aktualnih bolezni in zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji ( pdf, 1.09 MB )
pdf Poznavanje in izvajanje minimalnih standardov in ukrepa DŽ ( pdf, 554 KB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 801 KB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 889 KB )
pdf Ukrepi za preprečevanje grizenja repov in drugih motenj v obnašanju ( pdf, 613 KB )
pdf Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2017 ( pdf, 1.10 MB )