Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Pomen opraševalcev (brošura) ( pdf, 5.96 MB )
pdf Slikanica Čebela BERE med! ( pdf, 1.82 MB )
pdf Mateja Žvikart ZVNRS ohranjanje narave KOPOP 2021 ( pdf, 4.07 MB )
pdf Bremec, DRSV, Mohorko, MOP, Varovanje voda, KOPOP 2021 ( pdf, 2.41 MB )
pdf Jana Paulin MKGP KOPOP 2021 ( pdf, 3.23 MB )
pdf Janez Sušin KIS vzorci tal KOPOP 2021 ( pdf, 1.55 MB )
pdf Jože Verbič KIS podnebne spremembe gnojenje KOPOP 2021 ( pdf, 3.99 MB )
pdf Klemen Eler BF kmetijski vidik varstva narave in invazivke 2021 ( pdf, 15.92 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK - Nadaljevalno usposabljanje za vključene v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014−2020 za leto 2020 ( pdf, 1.93 MB )
pdf Predstavitev dobrih praks trženja – dva primera iz tujine (Francija) - Nadaljevalno usposabljanje za vključene v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014−2020 za leto 2020 ( pdf, 668 KB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost - Nadaljevalno usposabljanje za vključene v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014−2020 za leto 2020 ( pdf, 1.12 MB )
pdf Divji opraševalci - Nadaljevalno usposabljanje za vključene v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014−2020 za leto 2020 ( pdf, 870 KB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe - Nadaljevalno usposabljanje za vključene v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014−2020 za leto 2020 ( pdf, 13.13 MB )
pdf Ekološko kmetovanje - osnovno usposabljanje za vključene v ukrep EK iz PRP 2014-2020, za leto 2020 ( pdf, 12.41 MB )
pdf CRP projekt V4-1814: Ptice, dr. Primož Kmecl, DOPPS ( pdf, 3.82 MB )
pdf CRP projekt V4-1814: Habitatni tipi, rastline in metulji, dr. Tatjana Čelik, ZRC SAZU ( pdf, 520 KB )
pdf CRP projekt V4-1814: Analiza možnosti za večjo rezultatsko in ciljno naravnanost kmetijsko-okoljskih ukrepov ( pdf, 2.31 MB )
pdf CRP projekt V4-1814: Metodologija za finančno ovrednotenje instrumentov v I. in II. stebru SKP ( pdf, 632 KB )
pdf CRP projekt V4-1814: Prostorska analiza, asist. dr. Tone Perpar, BF ( pdf, 2.08 MB )
pdf CRP projekt V4-1814: Okolje in podnebne spremembe, prof. dr. Andrej Udovč, BF ( pdf, 2.08 MB )
document LEADER / CLLD in Slovenia ( doc, 1 MB )
pdf Prioritizacija potreb strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 ( pdf, 1.05 MB )
pdf Fruit growers for pollinators and pollinators for fruit growers (EIP) ( pdf, 3.36 MB )
pdf The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards (EIP) ( pdf, 2.67 MB )
pdf Hay meat and milk (EIP) ( pdf, 917 KB )
pdf The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards - additional information ( pdf, 443 KB )
pdf Corn cob as a renewable energy source (EIP) ( pdf, 624 KB )
pdf Installation of irrigation systems in olive groves (EIP) ( pdf, 810 KB )
pdf Summary of the Report on Slovenian Forests and Forestry 2007-2014 ( pdf, 1.27 MB )
pdf Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre ( pdf, 6.44 MB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2021 ( pdf, 3.32 MB )
pdf Časopis LAS Od Pohorja do Bohorja - POB št.11 2021 ( pdf, 3.47 MB )
pdf Odločitev za ekološko kmetovanje ( pdf, 2.41 MB )
pdf Usposabljanje kmetov za operacijo Dobrobit živali - prašiči, govedo, drobnica iz Programa razvoja podeželja RS za leto 2020 ( pdf, 280 KB )
pdf SIPKK 2020 poročilo ( pdf, 6.79 MB )
pdf Ključni dosežki PRP 2014-2020 v infografiki ( pdf, 1.46 MB )
pdf Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020 ( pdf, 19.28 MB )
pdf Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2020 in sinteza monitoringa 2019-2020 ( pdf, 25.91 MB )
pdf Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje ( pdf, 2.82 MB )
pdf PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020 ( pdf, 769 KB )
pdf PP_Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)_EIP2020 ( pdf, 525 KB )
pdf PP_DEBLO++_EIP2020 ( pdf, 446 KB )
pdf PP_Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba_EIP2020 ( pdf, 1.52 MB )
pdf PP_Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode-EIP Vode_EIP2020 ( pdf, 1.57 MB )
pdf PP_Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk_EIP2020 ( pdf, 2.70 MB )
pdf PP_Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih_EIP2020 ( pdf, 2.68 MB )
pdf PP_Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi_EIP2020 ( pdf, 640 KB )
pdf PP_Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti_EIP2020 ( pdf, 1.35 MB )
pdf PP_Travinje++ izboljšanje trajnega in sejanega travinja_EIP2020 ( pdf, 1.09 MB )
pdf PP_Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti_EIP2020 ( pdf, 750 KB )
pdf PP_Seneno meso in mleko_EIP2020 ( pdf, 854 KB )
pdf PP_Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje_EIP2020 ( pdf, 1.60 MB )
pdf PP_Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti_EIP2020 ( pdf, 1.01 MB )
pdf PP_Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti_EIP2020 ( pdf, 1.05 MB )
pdf PP_Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah-FARM MANAGER_EIP2020 ( pdf, 954 KB )
pdf PP_Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)_EIP2020 ( pdf, 2.82 MB )
pdf PP_Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti_EIP2020 ( pdf, 628 KB )
pdf PP_Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih_EIP2020 ( pdf, 857 KB )
pdf PP_Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije)_EIP2020 ( pdf, 166 KB )
pdf PP_Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije_EIP2020 ( pdf, 1.13 MB )
pdf PP_Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice_EIP2020 ( pdf, 1.45 MB )
pdf PP_Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP-EKOPAKT_EIP2020 ( pdf, 278 KB )
pdf PP_Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč-GREKO_EIP2020 ( pdf, 1.07 MB )
pdf PP_Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo_EIP2020 ( pdf, 714 KB )
pdf PP_Digitalizacija namakanja zelenjave_EIP2020 ( pdf, 792 KB )
pdf PP_BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja_EIP2020 ( pdf, 699 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2019 ( pdf, 2.81 MB )
pdf Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019 - preglednice spremljanja ( pdf, 370 KB )
pdf Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0/ FarmDemo 2.0 ( pdf, 701 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - kratko poročilo ( pdf, 651 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - končno poročilo, april 2020 ( pdf, 1.18 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 - povzetek ( pdf, 1.22 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 ( pdf, 6.37 MB )
pdf Prosojnice s predstavitev gozdarskih razpisov 2020 ( pdf, 2.74 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 540 KB )
pdf Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.90 MB )
pdf Ravnanje z živalmi (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 7.51 MB )
pdf Pašništvo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.65 MB )
pdf Predavanje zdravstveno varstvo goveda (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 4.17 MB )
video Obrezovanje parkljev - primer dobre prakse kot zootehniško opravilo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( avi, 121.79 MB )
pdf Predstavitev dobrih praks - Zdravje in oskrba parkljev pri govedu (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali - govedoreja - za leto 2019 (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.31 MB )
pdf Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.02 MB )
pdf Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 10.71 MB )
pdf Ohranitveno kmetijstvo (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.18 MB )
pdf Usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 929 KB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča - posodobitev 2020 ( pdf, 3.66 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 1.12 MB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.50 MB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 82 KB )
pdf Izpolnjevanje zahtev EK (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 1.93 MB )
pdf Prezentacija: Varstvo voda tal podnebne (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 12.53 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.45 MB )
pdf Ekološko semenarjenje (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 369 KB )
pdf Prezentacija ekološko semenarstvo (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.93 MB )
pdf Uvodno izobraževanje EK (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 519 KB )
video Ogledi dobrih praks, pripravljenega za potrebe usposabljanja EK, 2019 (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 1.56 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.85 MB )