Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf 5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) ( pdf, 259 KB )
pdf Biovarnost in ureditev hlevov (Milena Kovač) ( pdf, 17.34 MB )
pdf Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta 2015 ( pdf, 222 KB )
pdf Delo v izrednih razmerah, ki so posledica ujm ( pdf, 3.22 MB )
video Dobro počutje prašičev v čakališču ( mp4, 3.48 MB )
video Dobro počutje svinj v pripustišču ( mp4, 7.48 MB )
pdf Dohodnina in kmetijstvo ( pdf, 2.29 MB )
pdf EIP v okviru PRP 2014–2020: Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (zgibanka) ( pdf, 8.27 MB )
pdf Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku - tehnološka navodila ( pdf, 1.37 MB )
pdf Ekološka reja divjadi v oborah - tehnološka navodila ( pdf, 891 KB )
pdf Ekološko čebelarjenje - osnovno (obvezno usposabljanje EK 2016) ( pdf, 6.57 MB )
pdf Ekološko čebelarstvo ( pdf, 3.87 MB )
pdf Ekološko kmetijstvo kot ukrep PRP 2014-2020 (uvod) ( pdf, 3.16 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 10.77 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 5.42 MB )
pdf Ekonomika kmetijskega gospodarstva (1. sklop - Tomaž Cor) ( pdf, 3.25 MB )
pdf Ekonomika kmetijskega gospodarstva: Analiza poslovanja na kmetijah in vodenje knjigovodstva (Ana Demšar-Benedičič) ( pdf, 3.81 MB )
pdf Etologija prašičev ( pdf, 1.10 MB )
spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) ( xlsx, 241 KB )
spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) ( xlsx, 258 KB )
pdf FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev ( pdf, 1.09 MB )
pdf Gozdnogospodarsko načrtovanje in Natura 2000 ( pdf, 3.17 MB )
pdf Gradimo vitalno podeželje: Primeri dobrih praks Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 ( pdf, 3.94 MB )
pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ( pdf, 443 KB )
pdf Informacije - gradivo za udeležence usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje (PRP 2014-2020) v letu 2015 ( pdf, 674 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2015 ( pdf, 16.81 MB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2016 ( pdf, 6.93 MB )
pdf Invazivne rastline v kmetijski krajini ( pdf, 7.74 MB )
pdf Izboljšanje sestave živil in označevanje (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS) ( pdf, 3.77 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev in pogojev pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali (DŽ) - govedoreja ( pdf, 2.74 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa - osnovno (obvezno usposabljanje EK 2016) ( pdf, 5.72 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa Ekološko kmetovanje, za leto 2017 ( pdf, 12.10 MB )
pdf Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 ( pdf, 3.54 MB )
pdf Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije ( pdf, 1.34 MB )
pdf Kakovost in označevanje živil (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS) ( pdf, 3.35 MB )
pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 ( pdf, 530 KB )
pdf Kmetijstvo na območjih Natura 2000 ( pdf, 3.39 MB )
pdf Mreža za podeželje ( pdf, 7.36 MB )
spreadsheet Naložbe v kmetijstvu iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 ( pptx, 11.89 MB )
pdf Namakanje kmetijskih zemljišč: Namakanje v kmetijstvu zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke ( pdf, 345 KB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico ( pdf, 1.40 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), 2017 ( pdf, 1.01 MB )
pdf Navodila za koprološko analizo v operacijah dobrobit živali – govedo in dobrobit živali – drobnica ( pdf, 431 KB )
pdf Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo ( pdf, 271 KB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2015–2020 za leto 2015 ( pdf, 4.14 MB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017 ( pdf, 1.72 MB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017
pdf Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) ( pdf, 2.41 MB )
pdf Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) ( pdf, 2.10 MB )
pdf Nevarnosti pri delu v gozdu ( pdf, 2.04 MB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 889 KB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 8.92 MB )
pdf Obnašanje ovc in koz (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 1.25 MB )
pdf Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 ( pdf, 23.00 MB )
pdf Odločitev za ekološko kmetijstvo: Pomen prave izbire ( pdf, 1.68 MB )
pdf Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa ( pdf, 642 KB )
pdf Označevanje alergenov v praksi (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) ( pdf, 1.96 MB )
pdf Pašništvo (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 6.89 MB )
pdf Pobarvanka "Na kmetiji" ( pdf, 4.56 MB )
pdf Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike : od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom (avtor: Stritar Tomaž) ( pdf, 2.45 MB )
pdf Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (članek) ( pdf, 1.74 MB )
pdf Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (zgibanka; posodobitev junij 2016) ( pdf, 230 KB )
pdf POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI ( pdf, 532 KB )
pdf Potrebe po vodi in napajanje ( pdf, 173 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva ( pdf, 224 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Kakovost zraka ( pdf, 91 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Osvetlitev, hrup in higiena ( pdf, 269 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Tla ( pdf, 1.39 MB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Uravnavanje temperature v hlevih za prašiče ( pdf, 835 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Zaključki ( pdf, 108 KB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Življenjski prostor ( pdf, 831 KB )
pdf Potrebe prašičev in produktivnost - Oblikovanje skupin pri prašičih ( pdf, 620 KB )
pdf Povezovanje na kmetijah: Kmetija pri Kumru (Olga Voglauer) ( pdf, 1.65 MB )
pdf Povezovanje v kmetijstvu (Miša Pušenjak) ( pdf, 8.75 MB )
pdf Poznavanje in izvajanje minimalnih standardov in ukrepa DŽ ( pdf, 554 KB )
pdf Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo ( pdf, 3.67 MB )
pdf Prašičereja - Nadgradnja rejskih opravil v smislu dobrega počutja ( pdf, 39.36 MB )
spreadsheet Pravila in tehnika dela z motorno žago ( pdf, 4.58 MB )
pdf Predstavitev aktualnih bolezni in zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji ( pdf, 1.09 MB )
pdf Predstavitev trendov v Evropi v iskanju alternativ za kirurško kastracijo (Veterinarska fakulteta) ( pdf, 443 KB )
pdf Prehrana govedi na ekoloških kmetijah - tehnološka navodila ( pdf, 3.23 MB )
spreadsheet Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 4.13 MB )
pdf Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 2.48 MB )
pdf Preventivno zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 2.08 MB )
pdf Pridelava in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin semen ( pdf, 174 KB )
pdf Primeri dobre prakse v Sloveniji in tujini ( pdf, 2.94 MB )
pdf Priročnik za načrtovanje namakanja ( pdf, 2.82 MB )
pdf Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih ( pdf, 912 KB )
pdf Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 1. posodobitev v skladu z 2. spremembo PRP 2014-2020 ( pdf, 6.03 MB )
pdf Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) ( pdf, 4.11 MB )
pdf Ravnanje in postopki s prašiči ( pdf, 6.55 MB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 801 KB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 6.41 MB )
pdf Ravnanje z drobnico (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 2.55 MB )
pdf Razvoj novih proizvodov: Okoljski, socialni in drugi vplivi (Antonija Božič Cerar, GZS) ( pdf, 2.41 MB )
pdf Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi ( pdf, 2.30 MB )
pdf Rejska opravila ( pdf, 19 KB )
video Rejska opravila v prasilišču ( mp4, 53.08 MB )
pdf Rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP 2007-2013) ( pdf, 514 KB )
pdf Rural Development Programme of the Republic of Slovenia for the period 2014-2020, Basic Information on Measures, areasFirst update with regard to the second amendment to the RDP ( pdf, 6.00 MB )