Program podeželja

Mladi prevzemnik Lokar

 

 

 

 

 

 

 

Cilj

Prispevati k izboljšanju starostne strukture nosilcev na kmetijskih gospodarstvih ter k izboljšanju upravljanja kmetijskih gospodarstev in na ta način prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja, hkrati pa tudi k ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so mladi kmetje ali pravne osebe – gospodarske družbe, v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja. Mladi kmetje so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo.

 

Opis

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Upravičenec mora imeti ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. Kot s kmetijstvom povezane dejavnosti se štejejo: živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska. Minimalni pogoj, ki se nanaša na pridobljeno poklicno znanje je ali nižja poklicna kvalifikacija s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali nižja poklicna kvalifikacija nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj na KMG. Usposobljenost se šteje kot pridobljena, če dokaže, da je izkušnje iz kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti pridobival najmanj 3 leta pred oddajo vloge na javni razpis.

Kot delovne izkušnje upravičenca se štejejo:
‒ pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje z izjavo,
‒ članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov v RKG, ali
‒ izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva na katerem je izkušnje pridobil.

Upravičenec mora že ob oddaji vloge na javni razpis dokazati, da razpolaga z zahtevanim poklicnim znanjem, v izogib tveganju, da upravičenci v zahtevanem roku ne bi pridobili zahtevanih poklicnih znanj.

Kot vzpostavitev kmetijskega gospodarstva se šteje lastniški prevzem kmetije, vpis nosilca v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in izpolnitev prvega mejnika iz poslovnega načrta. V kolikor knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo za kmetijsko gospodarstvo še ni vzpostavljeno, mora biti vzpostavitev le-tega prvi mejnik v poslovnem načrtu. Upravičenec lahko začne z vzpostavitvijo kmetijskega gospodarstva največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne sme biti dokončana.

Upravičenec mora imeti v upravljanju najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) in največ 80 ha PKP. Vstopni pogoj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) v upravljanju zajema kmetijske površine, ki so bile prevzete z lastniškim prenosom, in najete kmetijske površine. To pomeni, da se v izračunu seštejejo primerljive kmetijske površine v lasti in v najemu, vsota mora biti najmanj 6 ha. Mladi kmet, katerega kmetija ima v upravljanju več kot 80 ha primerljivih kmetijskih površin, bo avtomatično izpadel iz podukrepa, saj se šteje, da je gospodarski potencial takšne kmetije dovolj velik, da zagonske pomoči ne potrebuje. Obseg PKP se izračuna na podlagi prijavljenih GERK-ov navedenih na Zbirni vlogi. V kolikor ima upravičenec v upravljanju manj kot 6 ha, mora imeti v reji za ekvivalent najmanj 15 glav velike živine (GVŽ) in največ 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali najmanj 60 in največ 200 čebeljih družin.

 

Vrsta podpore

Nepovratna finančna pomoč.

Podpora je opredeljena kot pavšalni znesek. Znesek je namenjen izpolnitvi ciljev in mejnikov, opredeljenih v triletnem poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu mora mladi kmet prikazati gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. 

 

Višina podpore

Za upravičenca, ki se zaposli ali načrtuje zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu oziroma v pravni osebi – gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, znaša znesek podpore 45.000 eurov. Zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu v primeru upravičenca, ki je fizična oseba pomeni, da je mladi kmet pokojninsko - invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti. Zaposlitev v primeru upravičenca, ki je pravna oseba – gospodarska družba, pomeni, da ima mladi kmet kot poslovodja sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v pravni osebi – gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, in sicer za polni delovni čas.

Za upravičenca, ki zaposlitve ne zagotovi, znaša znesek javne podpore 18.600 eurov.

Javna podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:

  • prvi obrok, 70 % dodeljenih sredstev, se izplača ob izdaji odločbe o pravici do sredstev ali ob zaposlitvi za mlade kmete, ki zaposlitev načrtujejo;
  • drugi obrok, do 30 % dodeljenih sredstev, se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno 8. spremembo PRP - julij 2020)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M6.1 - Aktualno:

29. 1. 2021 - Javni razpis M6.1 v višini 10,5 mio evrov

20. 4. 2020 - Agencija je začela z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 6.1 za leto 2019

31. 1. 2020 - Javni razpis M6.1 v višini 14,4 mio evrov

16. 12. 2019 - Gradiva iz obveznih usposabljanj za mlade kmete prevzemnike

19. 11. 2019 - Četrto srečanje mladih kmetov

4. 10. 2019 - Za prevzem kmetije na voljo nova nepovratna sredstva

26. 10. 2018 - Javni razpis za leto 2018

25. 10. 2018 - Nova gradiva v knjižnici iz usposabljanj za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

2. 10. 2018 - Upravičencem iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (2015) obveščamo, da se triletno obdobje izvajanja poslovnega načrta izteka

28. 4. 2017 - Javni razpis za podukrep 6.1 za leto 2017

16. 3. 2017 - Zbornik Srečanje mladih kmetov 2017

17. 6. 2016 - Javni razpis za podukrep 6.1 za leto 2016

22. 3. 2016 - Srečanje mladih prevzemnikov kmetij 2016

18. 12. 2015 - Poziv mladim kmetom upravičencem iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

4. 9. 2015 - POJASNILO: Knjigovodstvo kot zadnji korak vzpostavitve kmetije pri podukrepu M6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

27. 8. 2015 - članek Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

25. 8. 2015 - zloženka Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete: "Na mladih prevzemnikih slovensko kmetijstvo stoji"

31. 7. 2015 - Javni razpis za podukrep 6.1 za leto 2015

Uredba: Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020