Program podeželja

David Lotrič 20 SVRK GOV Predelava mesa v suhomastne izdelke IMG 6889 resize

 

Cilj

Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in bolj uspešno tržiti kmetijske proizvode.

Podpora v okviru podukrepa 4.2 se izplača v obliki nepovratnih in povratnih sredstev. Dovoljena je kombinacija nepovratne podpore s finančnim instrumentom v obliki garancije.

 

a.) Podpora v obliki nepovratnih sredstev:

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na skupnem pašniku oziroma planini ter gospodarska interesna združenja.

Upravičenci do podpore so tudi majhne kmetije, ki so opredeljene kot kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS v letu pred objavo javnega razpisa. Upravičenci so fizične osebe, ki so nosilci kmetije ali nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso nosilci kmetije. Majhne kmetije so upravičene do naložb do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Upravičenec do podpore je tudi mladi kmet, ki je v času oddaje vloge na javni razpis star od 18 do 40 let, ima ustrezno poklicno usposobljenost, kot je opredeljena v pogojih za upravičenost iz naslova podukrepa M6.1 ter je ustanovil kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

NOVO! (7. sprememba PRP):

Upravičenci, ki so velika podjetja, ki izvajajo naložbe v predelavo nekmetijskih proizvodov -> za le-te se ohrani omejitev, da morajo imeti vsaj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Upravičenci, ki so velika podjetja, ki izvajajo naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov -> za le-te ne velja več zgornja omejitev velikosti.

 

 

Opis

Predmet podpore so (upravičeni stroški):

 • gradnja ali obnova objektov - pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov, če gre za upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;
 • nakup opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske opreme in IKT opreme, vključene v proces trženja ali predelave;
 • stroški poizvodnje bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
 • naložbe za učinkovito rabo energije;
 • pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če je energija namenjena predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za lastno porabo;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • prispevek upravičenca v naravi;
 • obratna sredstva v skladu s pravili o državnih pomočeh in
 • nakup rabljene opreme.

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %. 

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.500.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja, največ 3.000.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, pa največ 5.000.000 evrov javne podpore. 

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Dovoljena je kombinacija nepovratne podpore s finančnim instrumentom v obliki garancije.

 

b.) Podpora v obliki finančnih instrumentov:

V okviru podukrepa 4.2 se bo del podpore dodelil v obliki garancij za kredite, s katerimi bodo končni prejemniki lažje pridobili finančne vire za rast, razvoj in izboljšanje tekočega poslovanja.

Prednost kreditov, zavarovanih z garancijo, se lahko odražajo v:

 • znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
 • znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;
 • stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev oziroma
 • možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.

 

Končni prejemnik

Končni prejemnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ne glede na velikost.

 

Opis

Podpora je namenjena povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in uspešnejšemu trženju kmetijskih proizvodov preko spodbujanja naložb v:

 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
 • predelavo nekmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
 • trženje kmetijskih proizvodov.

 

Podpora

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe oz. projekta, pri čemer med upravičene stroške spadajo tako stroški naložb kot tudi stroški obratnih sredstev.

Kredit, zavarovan z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

Višina garancije lahko znaša do največ 80 % zneska kredita.

 

 

(Opis podukrepa M4.2 je posodobljen skladno s 7. spremembo PRP iz septembra 2019)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih