Program podeželja

mreza proti toci namakanje M4 1 Kastelic 1 SK

 

Cilj

Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Podukrep 4.1 je namenjen posameznim in kolektivnim naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za:

 • novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo (hlevi, gospodarska poslopja, skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ipd.), informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
 • postavitev oziroma obnovo sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • postavitev novih vinogradov, ki se bodo zasadili na podlagi dovoljenja za novo zasaditev;
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme;
 • nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem;
 • postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma reje gojene divjadi;
 • ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
 • naložbe na področju pridelave medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
 • naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije;
 • naložbe v pridobivanje  energije iz obnovljivih virov energije;
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih  priključkov na javno infrastrukturo;
 • izvedbo agromelioracijskih del;
 • ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev namakalne opreme,
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme (kot individualna naložba samo posebna kmetijska mehanizacija, kot kolektivna naložba, lahko vsa kmetijska mehanizacija, če je zanjo dokazana njena gospodarna raba);
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala upravičenca (les iz lastnega gozda);
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe;
 • NOVO! (s 7. spremembo PRP) ureditev pašnikov in obor na območjih pojavljanja velikih zveri.

NOVO!V zvezi z ureditvijo pašnikov in obor na območjih pojavljanja velikih zveri: Kmetje lahko prejmete podporo za naslednje stroške: nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme, nakup in postavitev zaščitne mreže proti ujedam, nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme, ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori, nakup dodatne opreme za oskrbo z vodo (cisterna), premične elektromreže in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 tone.
Naj poudarimo, da v okviru podukrepa 4.1 podpiramo naložbe v ureditev stalnih pašnikov in obor, ki vključujejo postavitev stalnih dvo- do sedemžičnih elektroograj, farmskega pletiva z ojačitvijo oziroma obor, pri čemer je del opreme pašnika lahko tudi nakup premične elektroograje. Ne podpiramo pa zgolj nakupa premičnih elektroograj. Cilj podukrepa 4.1 je namreč ureditev stalnih pašnikov, z vso pripadajočo opremo, ne začasnih.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za ureditev stalnih pašnikov in obor je določena v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, in se giblje v višini med 12,77 evrov (dvožična elektroograja-ravnina) in 26,13 evrov (farmsko pletivo in 3 električne žice) na dolžinski meter ograje.

NOVO! V zvezi v z naložbami, ki so namenjene izboljšanju proizvodnega potenciala po naravnih nesrečah ali katastrofičnih dogodkih: do podpore so upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali po datumu, ko se je zgodila naravna nesreča ali katastrofičen dogodek (torej tudi pred datumom oddaje vloge). V primeru naravnih nesreč povezanih s širjenjem bolezni rastlin ali škodljivcev se za datum, ko se je zgodila naravna nesreča, šteje datum, na katerega je pristojni organ izdal odločbo za izvajanje ukrepov sprejetih za odpravo ali zajezitev širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev.

 

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

 

Vrste podpore

nepovratna finančna pomoč / finančni instrument v obliki garancije

 

 

a.) Podpora v obliki nepovratnih sredstev:

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev (npr. gospodarske družbe) oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe).

Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so majhne kmetije, ki imajo prihodek vsaj 4.000 eurov ter nižji od bruto minimalne plače na zaposlenega v RS, so do podpore upravičeni samo nosilci kmetij. Majhne kmetije so upravičene za naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci so tudi mladi kmetje, ki so fizične osebe in so prvič ustanovile kmetijsko gospodarstvo v obdobju petih let ped oddajo vloge na javni razpis ter so ob vložitvi vloge na javni razpis starejše od 18 ter mlajše od 41 let in imajo ustrezno poklicno znanje ter usposobljenost. Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Upravičenci so tudi socialna podjetja, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so prepoznana kot nosilci tržnih socialnih inovacij na področju samooskrbe in lokalno pridelane hrane ter zaposlujejo ranljive skupine in ustvarjajo zelena delovna mesta.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 % (na primer dodatne odstotne točke za naložbe mladih kmetov, za kolektivne naložbe, za upravičence iz problemskih območij 

Izjema od tega je stopnja podpore za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, ki je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 75 % upravičenih stroškov za naložbe mladih kmetov ter do največ 70 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe ostalih upravičencev.

NOVO! (7. sprememba PRP)! Izjema je po novem tudi stopnja podpore za naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali in gojene divjadi, ki se izvajajo na območjih pojavljanja velikih zveri, ki je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:
- za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
- za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
- za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi ukrepov KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in EK (Ekološko kmetovanje), če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
- za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 eurov na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.750.000 eurov javne podpore.

NOVO! (7. sprememba PRP)!  Dovoljena je kombinacija nepovratne podpore iz te operacije s finančnim instrumentom v obliki garancije.

 

 

b.) Podpora v obliki finančnih instrumentov:

Končni prejemniki

Končni prejemnik je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v RKG, ki opravlja kmetijsko dejavnost.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro, malo ali srednje podjetje ali drugo podjetje, ki ni MSP.

 

Upravičeni stroški

Merila za izbor se ne uporabljajo pri dodeljevanju podpore v obliki finančnih instrumentov.

 

Stopnja pomoči

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov projekta in se lahko poveča:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z ukrepoma KOPOP in EK,
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnje intenzivnosti pomoči iz prejšnje točke se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov projekta.

Višina garancije za posamezno posojilo lahko znaša do največ 80 % zneska posojila.

Posojilo, ki je zavarovano z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

 

 

(Opis podukrepa M4.1 je posodobljen skladno s 7. spremembo PRP iz septembra 2019)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M4.1 - Aktualno

1. 2. 2019 - 11. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

28. 12. 2018 - 10. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

30. 3. 2018 - 9. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

28. 7. 2017 - 8. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2017

25. 11. 2016 - 7. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

25. 11. 2016 - 6. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

28. 10. 2016 - 5. Javni razpis 4.1 za leto 2016

5. 9. 2016 - 

24. 6. 2016 - 4. javni razpis 4.1, namenjen prilagoditvi na podnebne spremembe

10. 6. 2016 - 3. Javni razpis 4.1 (razveljavljen!)

10. 6. 2016 - 2. Javni razpis 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

12. 2. 2016 - Javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Investicijska uredba: Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo)