Program podeželja

Diasi Natura Sentjernejsko travnik AndrejHudoklin resize

Foto: Vrstno bogat travnik v okolici Šentjerneja (avtor: Andrej Hudoklin).

 

Opis

Operacija Posebni traviščni habitati pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000, vezanih na travnike (npr. rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.

Operacija vključuje obvezni in izbirni zahtevi. Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi eno ali obe izbirni zahtevi te operacije.

A. Obvezni zahtevi:

 • HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30.6.

Prepoved rabe (košnja in paša) do določenega datuma na območjih posebnih traviščnih habitatov omogoča upoštevanje ekoloških zahtev travniških vrst in habitatnih tipov, da nemoteno in uspešno izvedejo svoj razvojni cikel (cvetijo, semenijo), s čimer se zagotavlja trajnost in ohranjanje njihovega pojavljanja.

Košnja in paša nista dovoljeni do:

 • 20. 5. na območju Slovenske Istre;
 • 30. 5. na območjih Bela Krajina, Boč - Haloze - Donačka gora, Boletina - velikonočnica, Črete, Dobličica, Dobrava - Jovsi, Drava, Dravinja s pritoki, Goričko, Goriška Brda, Haloze - vinorodne, Kožbana, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Kras 1, Lahinja, Ličenca pri Poljčanah, Marindol, Mirna, Mura, Nanoščica, Osrednje Slovenske gorice, Pregara - travišča, Reka, Soča z Volarjo, Trnovski gozd - Nanos 1, Trnovski gozd - Nanos 2, Vejar, Vrbina in Vrhoveljska planina;
 • 10. 6. na območjih Belški potok, Bled - Podhom, Češeniške gmajne z Rovščico, Črna dolina pri Grosuplju, Črni potok, Grad Brdo - Preddvor, Huda luknja, Kočevsko, Kozjansko, Ljubljansko barje, Mišja dolina, Notranjski trikotnik 1, Polhograjsko hribovje, Radensko polje - Viršnica, Rašica, Ribniška dolina, Rinža, Sava Medvode - Kresnice, Šmarna gora, Vitanje - Oplotnica, Vzhodni Kozjak in Zadnje Struge pri Suhadolah;
 • 20. 6. na območjih Banjšice, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Bohor, Čemšeniška planina, Gorjanci - Radoha, Kras 2, Krimsko hribovje - Menišija, Kum, Menina, Mrzlica, Notranjski trikotnik 2, Notranjski trikotnik 3, Razbor, Trnovski gozd - Nanos 3 in Zahodni Kozjak;
 • 30. 6. na območjih Breginjski stol, Julijske Alpe, Kamniško - Savinjske Alpe, Karavanke, Pohorje in Ratitovec ter na območjih mokrotnih travnikov (Bled - Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda luknja, Kobariško blato, Krimsko hribovje - Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje - Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna gora, Trnovski gozd - Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina).

Z izvajanjem zahteve s časovno omejeno košnjo se bo zaustavil trend izgube vrstno bogatih travnikov, ki je posledica prezgodnje in prepogoste košnje.

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov.
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov.

Učinki: ohranjanje genskega fonda travniških vrst in vrstne pestrosti.

 

 • HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini

Z zahtevo se varujejo in ohranjajo ogroženi travniški habitatni tipi, med katere sodijo tudi mokrotni travniki. Ti travniki večinoma uspevajo na tleh, revnih s hranili in se praviloma gnojijo zelo malo in neredno. Ker se vrstna sestava habitatnega tipa z dognojevanjem zelo hitro spremeni, je omejitev
gnojenja za ohranitev teh habitatnih tipov ključna. Zato pri izvajanju zahteve uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena, letni vnos dušika iz organskih gnojil pa je omejen na količino do 40 kg/ha.

Izvajanje zahteve z omejitvijo gnojenja zagotavlja oligotrofne razmere v tleh, ki so potrebne za ohranjanje biodiverzitetne raznolikosti vrst in habitatnih tipov, kar preprečuje njihovo izginjanje. Da bi preprečili trend izginjanja mokrotnih travnikov, pa se še posebej spodbuja tudi izvajanje zahteve brez
uporabe organskih gnojil.

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov.
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov.
 • Učinki:
  ohranjanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov, ki so neposredno vezani na ekstenzivne, vrstno bogate travnike (ohranjanje posebnih traviščnih habitatov).

 

B. Izbirni zahtevi:

 • HAB_MRVA: Spravilo mrve s travinja

Zahteva se izvaja na način, da se trava pospravi v obliki mrve, siliranje ni dovoljeno. Siliranje trave na dolgi rok siromaši vrstno pestrost (motena semenitev nekaterih vrst), saj so travniki večinoma košeni prej, kot če bi se sušenje in spravilo izvajalo na klasičen način (odvoz mrve). Poleg tega se v plastično folijo skupaj z napol uvelo travo povije tudi precejšen delež velikih nevretenčarjev (kobilice, gosenice ipd.), ki so hrana drugim živalim (pticam). Izvajanje zahteve pozitivno učinkuje na biotsko raznovrstnost in mozaičnost krajine.

Na KMG ne sme biti travne silaže.

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: vse površine trajnega travinja znotraj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov.
 • Lokacija: ni pomembna.
 • Območje izvajanja: ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov.

Učinki:

 • ohranjanje vrstno bogatih travnikov;
 • zagotavljanje možnosti preživetja nevretenčarjev, ki predstavljajo hrano drugim vrstam;
 • zmanjšanje uporabe polietilenske folije.

 

 • HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika

Puščanje nepokošenih pasov ima pozitivne učinke na vrste in habitatne tipe. Nepokošen del namreč predstavlja donorsko cono za vrste, ki so zaradi kmetijske rabe, ki ne upošteva njihovih ekoloških zahtev, prizadete. Prav tako nepokošeni deli predstavljajo pomemben refugij (zatočišče) različnim vrstam sesalcev, ptic, metuljev in ostalih žuželk. Puščanje nepokošenega pasu prek zime je še posebej pomembno z vidika zagotavljanja ustreznih razmer za uspešno realizacijo celotnega razvojnega ciklusa metuljev. Na nepokošenem pasu paša ni dovoljena.

Namen zahteve je spodbuditi dobro okoljsko prakso na travnikih zmerne intenzivnosti. Izvajanje dodatnih zahtev bo okoljsko in naravovarstveno vlogo teh travnikov še dodatno okrepilo. Specifika slovenskega travinja je velika razdrobljenost, razgibana konfiguracija ter stikanje površin z nekmetijskimi rabami. Prispevala bo k vzdrževanju ugodnega stanja sosednjih habitatov, ki bodo ciljno varovani v okviru drugih operacij.

Nepokošen pas, ki znaša 5 do 10% površine travnika, se v naslednjem letu ne sme pokositi do:

 • 20. 5. na območju Slovenske Istre;
 • 30. 5. na območjih Bela Krajina, Boč - Haloze - Donačka gora, Boletina - velikonočnica, Črete, Dobličica, Dobrava - Jovsi, Drava, Dravinja s pritoki, Goričko, Goriška Brda, Haloze - vinorodne, Kožbana, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Kras 1, Lahinja, Ličenca pri Poljčanah, Marindol, Mirna, Mura, Nanoščica, Osrednje Slovenske gorice, Pregara - travišča, Reka, Soča z Volarjo, Trnovski gozd - Nanos 1, Trnovski gozd - Nanos 2, Vejar, Vrbina in Vrhoveljska planina;
 • 10. 6. na območjih Belški potok, Bled - Podhom, Češeniške gmajne z Rovščico, Črna dolina pri Grosuplju, Črni potok, Grad Brdo - Preddvor, Huda luknja, Kočevsko, Kozjansko, Ljubljansko barje, Mišja dolina, Notranjski trikotnik 1, Polhograjsko hribovje, Radensko polje - Viršnica, Rašica, Ribniška dolina, Rinža, Sava Medvode - Kresnice, Šmarna gora, Vitanje - Oplotnica, Vzhodni Kozjak in Zadnje Struge pri Suhadolah;
 • 20. 6. na območjih Banjšice, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Bohor, Čemšeniška planina, Gorjanci - Radoha, Kras 2, Krimsko hribovje - Menišija, Kum, Menina, Mrzlica, Notranjski trikotnik 2, Notranjski trikotnik 3, Razbor, Trnovski gozd - Nanos 3 in Zahodni Kozjak;
 • 30. 6. na območjih Breginjski stol, Julijske Alpe, Kamniško - Savinjske Alpe, Karavanke, Pohorje in Ratitovec ter na območjih mokrotnih travnikov (Bled - Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda luknja, Kobariško blato, Krimsko hribovje - Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje - Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna gora, Trnovski gozd - Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina).

 

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov.
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov.

Učinki:

 • ohranjanje in povečanje možnosti preživetja ogroženim vrstam ptic, metuljev in drugim malim živalim na travniku (ohranjanje biotske pestrosti v naravi);
 • omogočanje semenitve rastlin in ohranjanje rastlinskih vrst, ki so značilne za naravno travinje.

 

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Posebni traviščni habitati vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000, vezanih na travnike ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Posebni traviščni habitati se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost
Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Posebni traviščni habitati sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Posebni traviščni habitati znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji. Pri zahtevi HAB_KOS so opredeljene tri višine plačila. Do višjega plačila, ki vključuje tudi oportunitetne stroške, so upravičeni naslednji predeli znotraj ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov: Bela krajina, Boč - Haloze - Donačka gora, Bohor, Dobličica, Drava, Dravinja s pritoki, Goričko, Haloze - vinorodne, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Ličenca pri Poljčanah, Ljubljansko barje, Marindol, Mura, Notranjski trikotnik 1, Notranjski trikotnik 2, Osrednje Slovenske gorice, Pregara - travišča, Reka, Sava Medvode - Kresnice, Trnovski gozd - Nanos 1 in Vrbina ter območja mokrotnih travnikov (Bled - Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda luknja, Kobariško blato, Krimsko hribovje - Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje - Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna gora, Trnovski gozd - Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina).

Višina plačil (EUR/hektar letno) za zahteve v okviru operacije Posebni traviščni habitati:

Tabela placil

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih