Program podeželja

OMD 1 SilvoKranjec resize

Foto: Košnja strmih travnikov (avtor: Silvo Kranjec).

 

Opis

Habitati strmih travnikov z nagibom 50% ali več so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike. Zaradi ohranjanja mozaičnosti kmetijske krajine, preprečevanja opuščanja rabe in ohranjanja biotske raznovrstnosti, je te strme travnike treba obvezno pokositi, lahko pa se na njih izvaja tudi jesenska paša.

Z namenom ohranjanja travniških habitatov na strmih legah in preprečevanja izgube biotske raznovrstnosti na eni strani ter zmanjševanja nevarnosti za erozijo na drugi, je potrebno nadaljevati z ustrezno rabo teh travnikov, to je z ročno košnjo in spravilom ter možnostjo paše.

Operacija se izvaja na travnikih z nagibom 50% ali več ter pomeni ohranjanje obstoječih praks. Pri izvajanju zahteve je obvezna najmanj enkratna ročna košnja in spravilo, dovoljena je tudi paša, pri čemer je treba zagotoviti, da ne pride do pregaženosti oziroma prepašenosti. Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 • Obtežba: 0 do 1,2 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin.
 • Lokacija: ni pomembna.
 • Območje izvajanja: celotna Slovenija.


Učinki:

 • ohranjanje vrstne pestrosti in biotske raznovrstnosti;
 • ohranjanje habitatov za mnoge rastlinske in živalske vrste;
 • preprečevanje gaženja travne ruše;
 • ohranjanje mozaičnosti kmetijske krajine;
 • preprečevanje opuščanja kmetijske rabe in zaraščanja.

  

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Ohranjanje habitatov strmih travnikov vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja habitatov strmih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Ohranjanje habitatov strmih travnikov se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Ohranjanje habitatov strmih travnikov znaša 100 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 • Izračunana višina plačila po modelni kalkulaciji: 217,50 EUR/hektar letno.
 • Najvišje možno plačilo glede na Prilogo II Uredbe 1305/2013/EU: 450 EUR/hektar letno.
 • Najvišje možno plačilo: 217,50 EUR/hektar letno.
 • Plačilo (100 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji): 217,50 EUR/hektar letno.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih