Program podeželja

PRP EU SLO barvni

NAZIV AKTIVNOSTI
Aktivnosti mreže za podeželje - sofinancirano iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

POVZETEK
Mreža za podeželje izvaja aktivnosti v skladu z Akcijskim in komunikacijskim načrtom Mreže za podeželje za obdobje 2014-2020.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Glavne dejavnosti mreže za podeželje so:

1) Komunikacijske aktivnosti

Glavna aktivnost mreže je komuniciranje - informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP, o glavnih dosežkih izvajanja programa in o dogodkih. Obvešča tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP in o njihovih obveznostih. Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja kot so tedenske e-novice PRePlet, spletno stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.

Glavne komunikacijske podaktivnosti so:
-    informiranje preko elektronskih in drugih medijev;
-    izdaja informacijsko-komunikacijskih materialov;
-    zbiranje primerov dobrih praks;
-    organizacija dogodkov in sodelovanje na dogodkih (namenjene upravičencem in javnosti);    
-    priprava avdiovizualnih gradiv;
-    druge komunikacijske vsebine in aktivnosti (izmenjava in širjenje izsledkov spremljanaj in vrednotenje; mreža za podeželje; stopnja napake itd.).

2) Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je potrebno krepiti in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur mreža namenja velik poudarek. Prav tako Mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije, vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd. Ena izmed pomembnejših orodij je vzpostavljena spletna podstran PRP, t.i. knjižnica, kjer se zbira gradivo z namenom prenosa znanja.

Glavne podaktivnosti usposabljanja, sodelovanaj in povezovanja so:

-    prenos znanja in ustanovitev tematskih delovnih skupin;
-    ogledi praks in projektov;
-    spodnujanje sodelovanja in inovacij;
-    mednarodno sodelovanje;
-    organizacija podeželskih in drugih dogodkov.

3) Druge podporne aktivnosti
Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšuje samo delovanje in aktivnosti mreže, npr. izvedba različnih raziskav in anket, posredno pa s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje različnih deležnikov.

-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja;
-    ostale aktivosti.


CILJI

• obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja;
• kakovostno izvajanje programa razvoja podeželja;
• vključenost deležnikov v izvajanje razvoja podeželja;
• spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
• spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Mreža v programskem obdobju izvede aktivnosti iz Akcijskega načrta, kar vključuje:
- vzpostavitev zbirke primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja podeželja, in promocija primerov projektov;
- tematsko in analitsko izmenjavo med zainteresiranimi na področju razvoja podeželja in širjenje izsledkov;
- izvedena usposabljanja in mrežna povezovanja za lokalne akcijske skupine ter zlasti zagotovljena tehnična pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje, spodbujanje - sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz 35. člena Uredbe RP/2013/EU;
- zagotavljeno mrežno povezovanje za svetovalce in storitve podpore za inovacije;
- izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja;
- izvedba komunikacijskega načrta, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, v soglasju z organi upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti;
- sodelovanje v Evropski mreži za razvoj podeželja in prispevanja k njej.

 

Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih