Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 12. sprememba meril (oktober 2020). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.DVANAJSTA SPREMEMBA MERIL – oktober 2020:

Dvanajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na nov ukrep M21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b).

Na 18. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 16. 9. 2020, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 30. dopisni seji, ki je potekala 2. 10. 2020, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 12. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij 12. sprememba.pdf (oktober 2020 - v veljavi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih