Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 10. sprememba meril (avgust 2019). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

DESETA SPREMEMBA MERIL – avgust 2019:

Deseta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na podukrepe M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Popravek pri podukrepu M9.1 se nanaša na dopolnitev vključitev sektorja, ki pokriva krompir in s tem določitev maksimalnega število točk, ki ga lahko prejme skupina proizvajalcev v tem sektorju. V merilo Število članov skupine proizvajalcev se doda sektor krompir in določi maksimalno število točk za število članov (če ima več kot 50 članov). Enako se doda pri merilu Proizvodni obseg skupine oziroma organizacije proizvajalcev, kjer je maksimalno število točk 20 (več kot 150 ha tržne proizvodnje v sektorju krompir).

Dodane so tudi spremembe, ki se nanašajo na finančne inštrumente. Pri vseh podukerpih M4.1, M4.2 in M6.4, kjer se bodo lahko izvajali preko finančnih instrumentov, se doda enak zapis, in sicer, da se bo podpora dodeljevala tudi v obliki finančnih instrumentov. Oblike finančnih instrumentov, s katerimi se bodo dodeljevala sredstva v okviru tega podukrepa, so predlagane v izdelani predhodni oceni in se bodo opredelile ob vzpostavitvi strukture upravljanja finančnih instrumentov.

Poleg tega se je pri podukrepu M8.6 črtal zapis »Podpora se bo dodeljevala tudi v obliki finančnih instrumentov in sicer kot portfeljska ali individualna garancija«.

Na 16. dopisni seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala od 31. 7. do 2. 8. 2019, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 21. seji 9. 8. 2019 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 10. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 10. sprememba (avgust 2019 - v veljavi)

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih