Program podeželja


        predstavnik evropske komisije jean francois hulot      javna razprava    mag. dejan zidan mko

 

 

 

 

 

 

 

Predlogi uredb v javni razpravi

Predlogi uredb se nahajajo pod slovensko zakonodajo. Pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

Deklaracije in usmeritve za obdobje po 2020

Predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike po 2020 z okroglo mizo, Hiša EU, Ljubljana, 24. 1. 2018

Sporočilo Evropske komisije »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«, 29. 11. 2017

Deklaracija iz Venhorsta iz 3. Evropskega podeželskega parlamenta, 21. 10. 2017

Zaključki javnega posvetovanja Evropske komisije o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike, 18. 7. 2017

Cork 2.0 deklaracija, 6. 9. 2016

The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+, 23. 9. 2016

Pariški sporazum o podnebnih spremembah, dec 2015, več

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, dec 2011

 

Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta 2015

deklaracija

 

(ARHIV) JAVNA RAZPRAVA OB PRIPRAVI PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano je ob pripravi PRP 2014-2020 vodilo javno razpravo v več fazah, saj je za pripravo kvalitetnega programa nujno vključevanje partnerjev. V aktivno sodelovanje smo vključili gospodarske in socialne partnerje ter nevladne organizacije.

 

Aktivnosti pred javnimi razpravami o osnutku PRP 2014–2020:

  • do 15. 1. 2011 zbiranje mnenj in stališč do sprememb, ki so predlagane v Sporočilu Evropske komisije »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«
  • 28. 1. 2011 posvet ob zaključku javne razprave o SKP do 2020 v Ljubljani
  • 18. 11. 2011 posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru;
  • 16. in 17. 10. 2012 razprava v okviru Slovenskega podeželskega parlamenta v Zrečah;
  • 9. 11. 2012 posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020« v Krškem;
  • 26. 11. 2012 predstavitev Skupne kmetijske politike v letih od 2014–2020 na posvetu Javnih služb kmetijskega svetovanja in nove skupne kmetijske politike v Novem mestu;
  • 13., 21. in 22. 5. 2013 delavnice ob pripravi PRP 2014–2020

 

Javna razprava 5. 7. - 5. 8. 2013

MKGP je 5. 7. 2013 na spletnih straneh objavilo prvi osnutek Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), dne 10. 7. 2013 pa je organiziralo posvet ob uvodu v javno razpravo in s tem omogočilo široko javno razpravo, ki je trajala do vključno 5. 8. 2013, s tem pa se javna usklajevanja niso končala, temveč so se na ključnih točkah odvijala do priprave in oddaje neformalnega osnutka PRP 2014–2020, ki ga je ministrstvo posredovalo v usklajevanje Evropski komisiji 15. 11. 2013.

Vzporedno so potekali tudi utečeni postopki predhodnega vrednotenja in okoljske presoje programa. V vmesnem času so potekala intenzivna usklajevanja s socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo ter tudi z drugimi ministrstvi, ki so pristojna za določitev področij interveniranja drugih EU skladov v Sloveniji in skupaj z MKGP sodelujejo pri pripravi partnerskega sporazuma. Prvi neformalni osnutek PRP 2014–2020 je bil v neformalno usklajevanje na Evropsko komisijo posredovan dne 15. 11. 2013. Sledilo je usklajevanje z generalnimi direktorati Evropske komisije.

 

Javna razprava 5. 8. - 15. 11. 2013

Od zaključka javne razprave, to je dne 5. 8. 2013, do sredine novembra so bila izvedena številna usklajevanja ter predstavitve vsebine posameznih ukrepov, ki so se odrazila tudi v spremembah in dopolnitvah teksta PRP 2014–2020 iz julija 2013. Kljub temu, da evropske pravne podlage za izvajanje politike razvoja podeželja v naslednjem programskem obdobju 2014–2020 še niso bile v celoti dorečene, je bila sprejeta odločitev, da se v neformalno usklajevanje na EK pošlje prvi neformalni predlog PRP 2014–2020. Namen neformalnega usklajevanja je bil čim prej pridobiti odziv EK na predlagano vsebino, da smo imeli dovolj časa, da pripravimo in s socialnimi partnerji uskladimo morebitne nedorečenosti in potrebne popravke. Na ta način smo omogočili tudi skrajšanje postopka formalne potrditve programa in čimprejšnji začetek izvajanja ukrepov novega PRP 2014–2020. Dne 15. 11. 2013 je bil tako na Evropsko Komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovan prvi neformalni predlog PRP 2014–2020 in s tem je bil začet postopek usklajevanja programa z Evropsko Komisijo.

 

Obdobje usklajevanja PRP 15. 11. 2013 - 6. 6. 2014

V  tem obdobju je potekalo intenzivno usklajevanje vsebin PRP 2014-2020 s socialnimi partnerji. V mesecu februarju 2014 so bile na MKGP izvedene delavnice na temo ukrepa »Sodelovanje« na temo ukrepa »Sodelovanje«. Delavnice so bile namenjene sami predstavitvi ukrepa in pregledu interesa po izvajanju projektov sodelovanja in opredelitvi vsebinskih problematik, na katere bi se tovrstni projekti nanašali. V maju 2014 je bil izveden seminar LEADER, ki je bil namenjen vsem zainteresiranim akterjem lokalnega razvoja. Seminarja se je udeležilo kar 160 udeležencev. Dne 16. 4. 2014 pa je bila javna razgrnitev Okoljskega poročila za Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Dne 6. 6. 2014 pa je bila organizirana predstavitev prvega uradnega predloga PRP 2014–2020, ki je bil dne 16. 6. 2014 prvič formalno posredovan v potrditev na Evropsko komisijo.

Priloge:

Priloga AA: Kombinacije dodatnih zahtev v okviru ukrepa KOPOP na isti površini
Priloga BB: Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga CC: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga DD: Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga EE: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga FF: Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga GG: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga HH: Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga II: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga JJ: Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga KK: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga LL: Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga MM: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga NN: Varovanje vodnih virov
Priloga OO: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Varovanje vodnih virov
Priloga PP: Ohranjanje krajine
Priloga RR: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje krajine
Priloga SS: Ohranjanje genskih virov
Priloga TT: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje genskih virov
Priloga UU: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

 

Obdobje usklajevanja PRP 16. 6. 2014 - 5. 12. 2014

V obdobju po oddaji prvega uradnega predloga na Evropsko komisijo (EK) je potekalo intenzivno usklajevanje z EK in hkrati preverjanje izvedljivosti s strokovnimi institucijami in socialnimi partnerji doma. Kot rezultat vseh razprav s strokovno in splošno javnostjo ter usklajevanj z EK je bil dne 5. 12. 2015 v formalno potrditev na EK poslan drugi uradni predlog PRP 20142020. Dne 9. 12. 2014 je potekala predstavitev drugega uradnega predloga PRP 2014–2020. Februarja 2015 pa je EK kot dokončen PRP 2014–2020 tudi potrdila.

MKGP je sodeloval tudi pri pripravi Partnerskega sporazuma, ki je bil avgusta 2014 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko posredovan na EK, ki ga je potrdila dne 30. 10. 2014.

Priloge:

3. Okoljsko poročilo
3. Okoljsko poročilo - dodatek
3. Predhodno vrednotenje
18. Izjava M08.4
18.1 Izjava Organa upravljanja
18.1 Izjava plačilne agencije
18.2 Izjava M08.4
18.2 Izjava M10
18.2 Izjava M11
18.2 Izjava M13
18.2 Izjava M14
18.2 Izjava M19
M10 Modelni izračun
M11 Izhodišča EKO
M11 Metodologija EKO
M13 Modelne kalkulacije
M13 Opisi OMD
M14 Metodologija kalkulacije

 

Obdobje tehničnega usklajevanja PRP 5. 12. 2014 – 21. 1. 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015 na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog PRP 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala Evropska komisija.

Priloge:

Izhodišča za ukrep M11.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 1.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 2.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M13.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M14.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.pdf

Izjava OU o preverljivosti in možnosti kontrole.pdf

Izjava PA o preverljivosti in možnosti kontrole.pdf

Kombinacije med ukrepoma M10 in M11.pdf

Kombinacije za ukrep M10.pdf

Metodologija kalkulacije za ukrep M14.pdf

Metodologija za ukrep M11.pdf

Modelne kalkulacije za ukrep M13.pdf

Okoljsko poročilo.pdf

Okoljsko poročilo - dodatek.pdf

Opis postopka priprave okoljskega poročila.pdf

Odločba o sprejemljivosti vpliva PRP 2014-2020 na okolje.pdf

Okvirni načrt usposabljanj.pdf

Opis območji za ukrep M13.pdf

Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja za Slovenijo 2014-2020.pdf

Upoštevanje ugotovitev revizij.pdf

 

13. 2. 2015: Končna potrditev PRP

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih