Program podeželja

 • Aktualni javni razpisi

 • Pretekli javni razpisi

 • Stanje vlog in zahtevkov

 • Prejemniki sredstev

 • Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 7.3 2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo,pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24. 6. 2021 23. 9. 2021 do 14.00 7,38 mio €
Podukrep 8.4 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 20. 11. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

2,55 mio €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 6.1 7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 29. 1. 2021 15. 6. 2021 10,48 mio €
Podukrep 4.3 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 12. 3. 2021 21. 5. 2021 1,7 mio €
Podukrep 4.1 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 30. 10. 2020 27. 1. 2021 do 23.59. ure 4 mio €
Podukrep 4.1 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 30. 10. 2020 27. 1. 2021 do 23.59. ure 9 mio €
Podukrep 3.1 5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 13. 11. 2020 30. 12. 2020 do 23.59. ure 0,5 mio €
Podukrep 9.1 3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 9. 10. 2020 22. 12. 2020 do 23:59. ure 0,5 mio €
Podukrep 4.2 6. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
24. 7. 2020 15. 12. 2020 do 23:59. ure 20 mio
Ukrep 21 Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 6. 11. 2020 24. 11. 2020 do 23.59. ure 3,5 mio €
Podukrep 4.1 14. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali 17. 7. 2020 18. 11. 2020 do 23:59 mio 
Podukrep 4.1 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja 7. 8. 2020   4. 11. 2020 do 23:59. ure 10 mio € 
Podukrep 4.1 13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 24. 7. 2020 21. 10. 2020 1 mio €
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 15.000.000,00 €
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

16. 10. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

1 mio €
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 15. 10. 2020 4 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020 17. 7. 2020 12. 10. 2020 6,4 mio €
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 7. 8. 2020 30. 9. 2020 4,5 mio €
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 24. 7. 2020  17. 9. 2020 do 23.59 8 mio €
Podukrep 7.3 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24. 1. 2020 9. 7. 2020 do 23.59

9.043.200,00 €

Podukrep 8.4 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 13. 3. 2020 22. 6. 2020 do 23.59 2 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 22. 6. 2020 do 23.59 1,4 mio €
Podukrep 16.4 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 3.091.904,15 €
Podukrep 16.5 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 2.466.875,34 €
Podukrep 6.1 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 31. 1. 2020 8. 3. 2020 14.398.496,00 €
 Podukrep 16.5 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva 8. 11. 2019  28. 2. 2020  590.000  
Podukrep 16.2 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva 8. 11. 2019 28. 2. 2020 1.550.000 
Podukrep 19.3 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 13. 12. 2019 28. 2. 2020 3,1 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 18. 2. 2020 2 mio €
Podukrep 6.3 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 22. 11. 2019 do 13. 2. 2020 20,5 mio €
Podukrep 9.1 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  za leto 2019 6. 9. 2019 30. 12. 2019 do 24. ure 1.732.385,82 
Podukrep 3.1 Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 15. 11. 2018 20. 12. 2019 700.000 
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 4. 10. 2019 6. 12. 2019 15 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020 23. 8. 2019 15. 11. 2019 3 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 31. 5. 2019 24. 9. 2019 2,5 mio €
Podukrep 4.1 11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. 2. 2019 30. 7. 2019 6,6 mio €
Podukrep 4.2 5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov 1. 2. 2019 30. 7. 2019 15 mio €
Podukrep 8.6  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018  28. 12. 2018 23. 4. 2019  7 mio € 
Podukrep 4.1  10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018  28. 12. 2018  24. 4. 2019 8,1 mio € 
 Podukrep 16.5 2. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  28. 12. 2018 19. 4. 2019  3 mio € 
Podukrep 16.2  2. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  28. 12. 2018  19. 4. 2019  5 mio €
 Podukrep 16.9 2. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  21. 12. 2018  12. 4. 2019  1.498.126,39 €
 Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 21. 12. 2018  12. 4. 2019  3.575.287,79 € 
 Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018  26. 10. 2018 31. 1. 2019   15 mio €
Podukrep 8.4  Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  29. 4. 2016 4. 3. 2019   3 mio
Podukrep 3.1 3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 16. 11. 2018 21. 12. 2018 1 mio €
Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 za leto 2018 28. 9. 2018 20. 12. 2018 1,5 mio €
Podukrep 19.3 4. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 27. 7. 2018 19. 10. 2018 1,1 mio €
Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 11. 5. 2018 12. 9. 2018 15 mio €
Podukrep 4.3 1. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 13. 4. 2018 31. 8. 2018 5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 6. 4. 2018 31. 8. 2018 7 mio €
Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 30. 3. 2018 18. 7. 2018 15 mio €
Podukrep 8.4 Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 1. 7. 2016 do objave zaključka na spletnih straneh (27. 6. 2018) 700.000
 Podukrep 16. 5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  2. 2. 2018  25. 5. 2018  3 mio €
 Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij   2. 2. 2018  25. 5. 2018 5 mio € 
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 22. 12. 2017 16. 4. 2018 6 mio €
Podukrep 19.3 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 29. 12. 2017 6. 4. 2018 1,5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 24. 11. 2017 9. 3. 2018 2 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 29. 9. 2017 28. 2. 2018 3 mio €
Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 8. 12. 2017 26. 1. 2018 do 700.000 €
Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 13. 10. 2017 31. 1. 2018 20 mio €
 Podukrep 2.1    Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017  (javno naročilo) 8. 12. 2016  13. 12. 2017   javno naročilo
Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja  28. 7. 2017 30. 11. 2017  10 mio € 
Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017  28. 7. 2017  29. 11. 2017  10 mio €
 Podukrep 16.9 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  2. 6. 2017  29. 9. 2017  do vključno 1.000.000 eurov
Podukrep 16.4  1. Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2. 6. 2017   29. 9. 2017  do vključno 1.800.000 eurov
Podukrep 19.3  2. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 28. 4. 2017  31. 7. 2017   1,5 mio
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 28. 4. 2017 27. 6. 2017 14 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 24.3.2017 19.6.2017 5 mio
Podukrep 4.2 2. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 9. 12. 2016 13. 6. 2017 15 mio
Podukrep 2.1

Javno naročilo: Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

27. 3. 2017 4. 5. 2017 (javno naročilo)
Podukrep 4.3

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

13. 1. 2017 21. 4. 2017 7 mio
Podukrep 4.1 6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih 25. 11. 2016 12. 4. 2017 11 mio
Podukrep 19.3 1. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 30. 12. 2016

31. 3. 2017

1 mio

Podukrep 4.3

1. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 25. 11. 2016 10. 3. 2017 12 mio
Podukrep 4.1 7. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane 25. 11. 2016 1. 3. 2017 4 mio
Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 10 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 8 mio
Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 11. 11. 2016 28. 12. 2016 2,6 mio
Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 24. 6. 2016 10. 10. 2016 10 mio
Podukrep 4.1 2. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 10. 6. 2016 10. 10. 2016 40 mio
Podukrep 6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016  17. 6 2016 17. 8. 2016  12 mio 
Podukrep 4.1 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih 10. 6. 2016 razveljavljen razveljavljen
Ukrep 19 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR 26. 6. 2015 26. 6. 2016 95.782.281,19
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016  19. 2. 2016 1. 6. 2016 do 24. ure  20.000.000 
Podukrep 4.1 Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 12. 2. 2016 18. 5. 2016 do 24. ure 8.000.000
Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 19. 2. 2016 16. 5. 2016  do 24. ure 8.000.000

Podukrep 4.3 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016   26. 2. 2016 23. 5. 2016 do 24. ure  3.500.000
M2 Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 (javno naročilo)  9.11.2015  21.12.2015 do 10. ure  /
M2 Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016  (javno naročilo)  14. 9. 2015

 22. 10. 2015

do 10. ure

 /
M6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 31. 7. 2015  18. 9. 2015 12.000.000,00 EUR 
M2.1  Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 (javno naročilo) 31. 7. 2015  10. 9. 2015   
M1.1 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 20. 3. 2015 1. 4. 2015 /
M1.1 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 3. 4. 2015 16. 4. 2015 /
M1.1  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 29.04.2015

11.05.2015

do 10. ure

 /
 M2

Izdelava programov dobrobit živali 2015 (javno naročilo)

04.02.2015

20.02.2015

do 10. ure

/
  Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020  (javno naročilo)  09.01.2015

 20.01.2015

do 10. ure

 /
  Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (javno naročilo) 17.10.2014

28.10.2014

do 10. ure 

 /
  Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020  (javno naročilo) 10.07.2014

24. 7. 2014

do 10.00

 /

 

 

ARHIV javnih razpisov iz PRP 2007-2013

ARHIV javnih naročil iz PRP 2007-2013

Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 24. 7. 2020 17. 9. 2020 do 23.59 8 mio €

 

Podukrep 4.1 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja 7. 8. 2020 4. 11. 2020 do 23:59. ure 10 mio €


Aktualni podatki AKTRP za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov

Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spodnjih povezavah pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oz. zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.


1. Vpogled v zahtevke Zbirne vloge 2020 (za ukrepe KOPOP, Ekološko kmetovanje, OMD,  Dobrobit živali in neposredna plačila):

Vlagatelji lahko informacije pridobijo v spletnem pregledovalniku z vpisom svoje davčne številke (DŠ) in enotne matične številke občana (EMŠO) ali matične številke MŠO za pravne osebe.

Dostopni so podatki o oddaji vlog, izdaji odločb in prejemu izplačil za zahtevke zbirnih vlog (za plačila za območja z omejenimi dejavniki - OMD, neposredna plačila, kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe - KOPOP, ekološko kmetijstvo - EK in dobrobit živali - DŽ) za leti 2019 in 2020, in sicer:

- podatki o izdanih odločbah in prejetih izplačilih za zahtevke zbirne vloge za leto 2019 in

- informacije o tem, v kakšni fazi obravnave so zahtevki in o predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirne vloge za leto 2020.

Spletni pregledovalnik

 

2. Vpogled v stanje vlog na javne razpise Programa razvoja podeželja 2014-2020 in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020:


V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za izplačilo, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020).

Stanje vlog po javnih razpisih: v tabeli so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

TABELA: Pregled stanja obravnave vlog

Zahtevki za izplačilo: vlagatelj na osnovi tega, kdaj je svoj zahtevek oddal na Agencijo, lahko v spodnji tabeli pridobi informacijo, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija.

TABELA: Pregled stanja obravnave zahtevkov za izplačilo

 

3. Vpogled v stanje vlog na vse preostale javne razpise MKGP (vinarstvo, čebelarstvo, šolska shema, ukrepi pomoči de minimis idr.):


V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za vse ostale javne razpise in ukrepe kmetijske politike, ki jih izvajamo na Agenciji (vinarstvo, čebelarstvo, promocija, šolska shema, ukrepi pomoči in de minimis ukrepi ter drugi).

Pregled stanja vlog: na prvem listu tabele so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis oziroma ukrep, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

Pregled zahtevkov za izplačilo: na drugem listu tabele lahko vlagatelj pridobi informacijo o številu nezaključenih zahtevkov, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija in podatek o predvidenem datum izdaje odločbe.

TABELA: Pregled stanja vlog in zahtevkov za izplačilo

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

- Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

- Objavljajo se:

 • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
 • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
 • občina in upravna enota;
 • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
 • iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
 • skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;
 • vrsta in opis ukrepa.

 

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2019

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2018

 

Spletna stran ARSKTRP - Objava prejemnikov sredstev

.

.

.

Terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca 2021 (.pdf, dopolnjen februar2021)

 

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO KONCA 2021

 

ŠIFRA IN IME UKREPA / PODUKREPA NAMEN JAVNEGA RAZPISA
PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV

M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete

januar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  februar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti  Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju  maj 2021
Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi  Podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni  maj 2021 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo  Naložbe za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (v regijah Pomurska, Koroška in Podravska)  maj 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na podnebne spremembe  maj 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

junij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje  gozdnih proizvodov  Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa  junij 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti  junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na  področju kmetijske produktivnosti in trajnosti  junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v zbirne centre  julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v zbirne centre julij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  julij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov  Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa  julij 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo  avgust 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo  avgust 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj  kmetijskih proizvodov za leto 2021  avgust 2021 

PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)

 
M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem
o okolju in hrani 
avgust 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe gorskih kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za zaščito živali na paši pred napadi zveri  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 
Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi 
september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M06.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju 
Pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalce  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v hleve, gospodarska poslopja in nakup kmetijske mehanizacije  oktober 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na dobrobit živali  oktober 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti Dodelitev podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti  november 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 

M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin

6. javni razpis - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS

december 2021

PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)

 

OPOMBA: Predvidene objave javnih razpisov so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

 

Sporočilo za javnost

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice!  

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih