Program podeželja

Program razvoja podeželja RS 2014-2020 uvaja nov ukrep Sodelovanje, ki je namenjen spodbujanju različnih oblik sodelovanja med vsaj dvema subjektoma z namenom hitrejšega prenosa znanja v prakso. Ukrep bo omogočil pridobitev podpore za izvedbo praktično naravnanih projektov, ki so namenjeni razvoju novih proizvodov in tehnologij v kmetijstvu ali inovativnemu izboljšanju obstoječih. S tem ukrep zasleduje cilj izboljšanja učinkovitosti sodelovanja in krepitve povezav med teorijo in prakso v smeri razvoja, testiranja in uvajanja najsodobnejših spoznanj, inovacij, tehnologij ter znanj na področju produktivnosti in trajnosti.

Poziv objavljamo z namenom, da bi pridobili ustrezne vsebinske poudarke, na osnovi katerih bomo lahko pripravili ciljno usmerjen javni razpis za izvedbo ukrepa Sodelovanje. Pričakujemo, da bodo projektni predlogi odražali ključne, najbolj pereče tehnološke probleme na področju povečanja produktivnosti in trajnosti, s katerimi se danes srečuje kmetijska praksa. Z načrtovanim javnim razpisom bo ministrstvo usmerjalo razpisana sredstva v ta področja.

Vabimo vas, da nam posredujete predloge projektnih vsebin z okvirno sestavo projektnih skupin (partnerstev) in navedbo načrtovanih rezultatov in ciljev, ki jih zasleduje predlog projekta.

Pri oblikovanju predlogov projektnih vsebin je potrebno upoštevati predvsem naslednje:

  • Projektni predlog mora biti pripravljen na tem obrazcu (.doc).
  • Oblikovan mora biti tako, da se nanaša na reševanje ključnih razvojnih problemov, ki izhajajo iz SWOT analize Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in sledi usmeritvam, ki jih podaja Strategija za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 (glejte ta obrazec (.doc)).
  • V projektu morata sodelovati vsaj dva partnerja.
  • Projekt mora ustvariti oziroma prikazati nove konkretne rešitve.
  • Projekt mora zagotavljati konkretne in v praksi uporabne rezultate.
  • Projektni predlog mora izkazovati pomen in možnosti prenosa rezultatov in novih znanj v prakso.
  • Rezultati projekta morajo biti javno razpoložljivi in večstransko uporabni.
  • Demonstracija nove tehnologije je upravičena aktivnost v primeru, da ta aktivnost predstavlja končni del procesa preverjanja te tehnologije.
  • Projektna vsebina ne more biti izključno ekspertiza, študija ali strokovna naloga.
  • Trajanje projektov je omejeno na eno do največ tri leta.

Vaše predloge projektnih vsebin nam posredujte na tem obrazcu (.doc) najkasneje do 20. septembra 2016, na e-mail sodelovanje.mko@gov.si.

Dodatne informacije: Uroš Zgonec, tel: 01 478 9189 ali e-mail: uros.zgonec@gov.si.

Za posredovane predloge in sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih