Program podeželja

Primeri dobrih praks

Primeri dobrih praks (24)

Temeljna načela pristopa Leader so: lokalna razvojna strategija (LRS) izhaja iz območja (uporaba t. i. endogenih potencialov); pristop od spodaj navzgor oziroma sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev skozi celoten proces priprave in izvajanja LRS (ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje); LAS so javno-zasebna partnerstva; inovativnost (uvajanje novih proizvodov, tehnologij, organizacij, trgov itn.); povezani in večsektorski ukrepi LRS, povezovanje v mrežo (izmenjava dosežkov, izkušenj, znanj ipd.) in sodelovanje (projekti sodelovanja z drugimi LAS ali njim podobnimi skupinami).

Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja pokriva območje štirih občin, tj. Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka brez naselja Škofja Loka, Železniki in Žiri.

V programskem obdobju 2007–2013 je LAS na podlagi javnih pozivov dodelila sredstva za 18 projektov, z izvedbo katerih so partnerji uresničevali sprejeto lokalno razvojno strategijo s cilji krepitve podpornega okolja za nova delovna mesta, spodbujanja naravi prijaznega kmetovanja, nadgradnje skupne infrastrukture za razvoj in trženje produktov višje kakovosti, širjenja turistične ponudbe, izboljšanja infrastrukturnih pogojev za bivanje in delo na podeželju, ohranitve naravnega okolja in obnove ter oživitve vaških jeder in dediščine podeželja. Skupno je bilo za projekte LEADER v programskem obdobju 2007–2013 porabljenih skoraj 700.000 evrov.

»S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev, združenih v program LEADER, so nam bile dane lepe možnosti za realizacijo številnih projektov. Prepričana sem, da so nam izkušnje iz preteklih let pomagale, da smo v partnerstvu LAS brez večjih težav izbrali projekte, ki so bili uspešno realizirani in so območju prinesli novo dodano vrednost.«
Ivica Rant, predsednica

Informativo-promocijska publikacija: Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013

Kontakt: 

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
http://www.las-pogorje.si/
info@las-pogorje.si
00386 4 512 01 31

Kmetija Kastelic je primer dobre prakse preusmeritve kmetije. Intenzivno prirejo mleka so nadomestili z ekološko pridelavo sadja in z govedorejo. S preusmeritvijo so na kmetiji začeli v letu 2002 z zasaditvijo 2 ha jablan. V tem letu se je kmetija vključila tudi v sistem ekološkega kmetovanja, kasneje pa tudi v podukrep Ekološko kmetovanje v okviru kmetijsko okoljskih plačil. V okviru ekološkega načina pridelave kmetija ohranja in izboljšuje lastnosti rodovitnih tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, in prispeva k zmanjševanju erozije in izpiranju hranil. Ekološki način pridelave bistveno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju virov pitne vode, biotski raznovrstnosti, ohranjanju kulturne krajine ter okolja nasploh. Izkušnje kmetije Kastelic kažejo, da je kakovost ekološko pridelanega sadja, soka, kisa, krhljev in ostalega tisto, kar kmetiji prinaša prepoznavnost, uspešnost in ekonomsko varnost.

 

Dolgoročni cilj kmetije je pridobiti primeren prihodek za polno zaposlitev dveh družinskih članov. Zaradi tega so se odločili za nadaljnjo širitev sadjarske proizvodnje, saj jim razpoložljiva kmetijska zemljišča ne dopuščajo širitve mlečne prireje. V okviru pridobljenih sredstev iz naslova ukrepov 121 in 123 je kmetija investirala v nasad jablan, ureditev mrež proti toči in v izgradnjo namakalnega sistema v novem sadovnjaku izmere 2,32 ha. Kmetija pa je uspešno izvedla tudi investicijo v ureditev prostorov za skladiščenje, pripravo sadja za trg, predelavo sadja in v ureditev prostora za neposredno prodajo.

 

»V kmetijstvu so neto dohodki sorazmerno nizki, zato je za preusmeritev kmetije potrebna cela delovna doba, kar je predolgo obdobje, da bi bila preusmeritev uspešna. Program razvoja podeželja pa nam je pomagal, da smo to naredili relativno hitro in da lahko razmišljamo o nadaljnjem razvoju kmetije.«
Alojz Kastelic

 

Kontakt:

Alojz Kastelic
Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč
00386 7 307 87 10

prvaslika drugaslika

 

Povzetek projekta:

Ureditev sadovnjakov, postavitev protitočnih mrež, nakup kmetijske mehanizacije in oprema hladilnic s sredstvi, namenjenimi posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je podjetju Evrosad d. o. o. Krško omogočilo posodobitev in širitev pridelave ter zaposlitev novih delavcev. Z izgradnjo in opremo visoko zmogljivega sortirno-pakirnega centra s sredstvi, namenjenimi dodajanju vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, pa so avtomatizirali sortiranje in pakiranje sadja, ki ga danes uspešno tržijo v Sloveniji in v tujini.

 

Ozadje projekta:

Sadjarstvo ima zaradi naravnih danosti v Posavju tradicijo, intenziven razvoj sadjarstva pa sega v leto 1952. Družba Evrosad d.o.o. Krško je bila ustanovljena leta 1995, njena glavna dejavnost je integrirana pridelava 11.000 t sadja letno – jabolk (235 ha), hrušk (40 ha) in breskev (10 ha). Družba ima 18 % sadovnjakov v hribovsko gorskem območju, za te površine prejme plačila zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih. Z integriranim sadjarstvom so vključeni v ukrep 214 − Kmetijsko okoljska plačila. Leta 2004 so pridobili še standard GLOBALG.A.P. in leta 2007 Tesco Nature's Choice.


Danes podjetje zaposluje 137 delavcev, od julija do novembra pa zaposli še 250 sezonskih delavcev. Sadje tržijo v Sloveniji, na območju nekdanje Jugoslavije, dve tretjini pridelave pa izvozijo v Anglijo, Romunijo, Skandinavijo, Rusijo in na Bližnji vzhod.

 

Za uspešno delovanje družbe je bilo treba prenoviti nasade, zato so kandidirali za sredstva ukrepa 121 − Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Uredili so sadovnjake – nove naprave s tržno zanimivimi sortami, postavili protitočne mreže, kupili kmetijsko mehanizacijo (traktorje, trosilce, mulčerje ipd.) in kupili nove »PVC boxe« za shranjevanje pridelka.

Zaradi povečanega obsega pridelave in tržnih zahtev po novih embalažah se je podjetje leta 2009 odločilo za izgradnjo novega sortirno-pakirnega centra in kandidiralo na razpisu za ukrep 123 − Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom. 

Danes lahko v novem centru letno spakirajo in odpremijo 35.000 ton sadja, ki ga odkupujejo tudi od drugih slovenskih proizvajalcev. Sortirno linijo sestavljata dve liniji iz 21 vodnih kanalov kapacitete 10 t/h. Omogočeno je sortiranje po barvi, kakovosti, teži in velikosti sadja. Zagotovljena je popolna sledljivost od prevzema zabojnikov v hladilnici do točnega izplena in zaloge v presortiranih zabojnikih.

V pakirnici deluje 5 linij za pakiranje sadja, katerih skupna kapaciteta je 16 t/h. Omogočajo avtomatsko potopitev v vodni kanal, pakiranje v kartone, lepljenje nalepk, egalizacijo teže, pakiranje, avtomatsko deklariranje, zlaganje na paleto, ovijanje palete s folijo itn.

Sortirno-pakirni center je za podjetje velika pridobitev, saj pomeni visoko zmogljivostno avtomatizirano pripravosadja za trg in ustreza najvišjim standardom in predpisom.

V prihodnjih letih v podjetju načrtujejo nadaljnjo ureditev sadovnjakov in postavitev protitočnih mrež, kar bo še izboljšalo konkurenčnost na trgu.

 

»Sredstva PRP so bila za nas ključnega pomena pri odločitvah za izvedbo investicij v teh težkih gospodarskih pogojih. Investicije so v kmetijstvu, zaradi konkurenčnih tržnih razmer in prilagajanja podnebnim spremembam, življenjskega pomena.«
Boštjan Kozole, direktor

 

Kontakt: 

Evrosad d. o. o.
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško
http://www.evrosad.si/
info@evrosad.si
00386 7 490 41 30

prvaslika

 

Po stečaju Kraš Planike je Kmetijska zadruga Tolmin leta 1995 ustanovila novo Mlekarno Planika in zaposlila 52 delavcev. Ponovno so uredili sirarno in začeli s proizvodnjo sira, nehomogeniziranega konzumnega mleka, fermentiranih izdelkov, skute, masla, sirotke, pinjenca … Izdelki, ki jih pridelajo v mlekarni Planika, so izdelani izključno iz mleka, pridelanega na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid in Bovec, kjer se v poletnih mesecih živina pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kakovostno krmo. Poleg tega mleku ne dodajajo dodatkov, saj je že zaradi naštetih dejavnikov zelo kakovostno in predvsem naravno. Uspešno so kandidirali na več javnih razpisih iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za namen tehnoloških posodobitev mlekarne.

Uredili so tudi lastno maloprodajo v Kobaridu, v letu 2010 pa so odprli muzej od Planine do Planike, ki je bil sofinanciran iz ukrepa 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. 

»Program razvoja podeželja nam je pomagal, da je naša mlekarna iz nekdanjega obrata za predelavo mleka v mleko v prahu postala danes na slovenskem tržišču in tudi širše prepoznavna Mlekarna Planika. Močna blagovna znamka, za katero stojijo visoko kvalitetni mlečni izdelki, je plod dobrega sodelovanja vseh dejavnikov v verigi.«
Anka Lipušček Miklavič, direktorica

 

Kontakt:

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid
http://www.mlekarna-planika.si
info@mlekarna-planika.si
00386 5 384 10 00

prvaslika

Peter Koren je evropska sredstva prejel v okviru različnih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva je pridobil kot mladi prevzemnik kmetije za posodobitev kmetijskega gospodarstva, in sicer za posodobitev hlevske opreme, za ureditev dvorišča in za pridobitev traktorja večjih zmogljivosti. S pridobljenimi sredstvi in lastnim vložkom je na kmetiji uspešno izpeljal tudi investicijo v skladišče za sekance, kupil stroj za izdelavo sekancev z dvigalom, stroj za izdelavo polen in cepilnik za drva. Za naložbo v ta projekt se je odločil zaradi temeljite izrabe lesnega sortimenta zase in za druge, ker je v okolici dovolj neizkoriščenih surovin, s predelavo pa nudi naravne obnovljive vire energije.


»Z omenjeno investicijo lahko v celoti predelam ves razpoložljivi les in ga skladiščim ter glede na povpraševanje prodam. S to naložbo sem vplival tudi na okolico, saj s ponudbo nudim naravne obnovljive vire energije.«

Peter Koren

 

Kontakt:
Peter Koren
Zbelovska Gora 73, 3215 Loče
koren.peter@siol.net
00386 3 576 36 79

PeterKoren

Povzetek vsebine projekta

Kmetija se je skozi proces preusmeritve in neposrednih podpor razvila iz neperspektivne konvencionalne kmetije v tržno usmerjeno kmetijo z kvalitetnimi proizvodi in neposredno prodajo, ki ob intenzivnem ciklusu omogoča nadaljnji razvoj kmetije.

Ozadje

»Ko se je oče odločil, da je prenehal z mlečno proizvodnjo smo iskali tržne možnosti za razvoj naše kmetije. Ekološko kmetovanje se je pojavilo kot ena od možnosti o kateri nismo resno razmišljali. Nekaj mesecev kasneje smo spoznali, da zaradi velikega deleža travinja in 100% deleža naših površin v OMD zadovoljujemo skoraj 80% vseh zahtev za ekološko kmetijstvo, saj smo z prenehanjem mlečne proizvodnje opustili tudi intenzivno gnojenje z dušikom.

Končna odločitev vseeno ni bila lahko predvsem zaradi družinskega vinograda in deleža koruze v kolobarju. Po dolgih in težkih pogajanjih v okviru družine smo očeta prepričali da je tudi svoje "gorice" vključil v ekološko kontrolo in tako smo postali celovita ekološka kmetija.


Po 7 letih ekološkega kmetovanja smo se naučili vse potrebno, da nam vinograd in tudi koruza odlično uspevata tudi zaradi nasvetov ostalih ekoloških kmetov v bližini. Skozi proces smo preusmeritve so se pojavljale težave, ki so naš pogum postavljale na preizkušnja, vendar smo danes veseli da smo vztrajali in naši kmetiji zagotovili perspektivno tržno dejavnost in dobre pogoje za nadaljnji razvoj, saj smo skozi proces preusmeritve in druženja z ostalimi ekološkimi kmeti dobili tudi optimističnega in radovednega duha s pomočjo katerega danes kmetiji zagotavljamo tudi stabilne finančne prihodke.«
Boštjan Kosec

Glavne aktivnosti

Urediti infrastrukturo, povečati tržno vrednost kmetijskih proizvodov in povečevati obseg ekološko obdelanih površin, ki zagotavljajo kakovostno hrano za potrošnika.
Z mladim prevzemnikom smo definirali vizijo kmetiji in zagotovili osnovna obratna sredstva za direktno trženje mlade ekološke govedine. Z ureditvijo pašnikov smo zmanjšali stroške pridelave in z pašno na njivskih površinah dvignili prirast in kvaliteto mesa. Zaradi lažjega čredenja, višje stopnje varnosti se je zmanjšala tudi intenziteta dela pri pašnih živalih.

 

Rezultati/koristi

Skozi proces razvoja kmetije, ki je posledica vseh aktivnosti in investicij se je kmetija povezala z Ekološko kmetijo Zadravec s katero prodaja mlado ekološko govedino pod skupno blagovno znamko EKOMESO. Rezultat je oskrba nekaterih šol in vrtec z ekološkim mesom in dovolj veliko povpraševanje strank po kvalitetni ekološkem mesu, da imata obe kmetiji z primernimi tržnimi aktivnostmi prodata celotno svojo količino ekološke govedine po ciljnih cenah, ki omogočajo nadaljni razvoj kmetije.


Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

"V življenju smo lahko dolgoročno uspešni če verjamemo v tisto kar delamo in to delamo z veseljem. Na začetku se mora vsaki mladi kmetovalec vprašati kaj ga veseli in katere konkurenčne prednosti ali posebnosti ima njegova kmetija. Potem je potrebno narediti 10 letno vizijo in 3 letne operativne plane za razvoj kmetije, kjer so nam v veliko pomoč bili strokovnjaki skupine TOP RURAL. Prva aktivnost je dvig dobičkonosnosti kmetije z obstoječo proizvodnjo, ki potem zagotavlja sredstva za nadaljni razvoj. V drugi fazi investiramo sredstva v tiste male naložbe, ki kratkoročno znižujejo stroške ali pa povečujejo dobičkonostnost (povečanje proizvodnje brez povečanje dobičkonostnosti je nesmisel in ubija vitalnost kmetije, ker samo povečuje stroške). V zadnji fazi 10 letnega razvoja smo zaključili proizvodni cikel z novih hlevom, ki sam po sebi ne prinese dodane vrednosti, zagotavlja pa odlično počutje živali in lažje delo za gospodarja. Ker imamo dobičkonosno proizvodnjo smo lahko zgradili novi hlev, ki nam sedaj hlev omogoča, da to proizvodnjo tudi povečamo.
Sedaj kujemo naslednji 10 letni plan, ki bo šel v smeri dopolnilne dejavnosti turizma ali predelave. Torej idej in ciljev in vizije na nikoli ne zmanjka."

Boštjan Kosec

 

Kontakti:

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: www.ekomeso.si

Boštjan Kosec, info@ekomeso.si, 041 762 777

Ekološka kmetija Kosec 1 Ekološka kmetija Kosec 2

Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan

Povzetek vsebine projekta

Kmetija Puhan je pridobila sredstva, namenjena diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Kulinarična ponudba kmetije temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Kmetija je s prekmursko šunko in prekmursko gibanico vključena v shemo kakovosti za zajamčeno tradicionalno posebnost in zaščiteno geografsko označbo ter je članica društva »Diši po Prekmurju«. Zaradi vključenosti v shemi kakovosti je lahko kandidirala za sredstva, namenjena kmetijskim proizvajalcem v shemah kakovosti hrane.

Ozadje

Začetki dopolnilne turistične dejavnosti na kmetiji Puhan, ki obsega 11 ha njiv, 2 ha vinograda in 1 ha gozda, segajo v leto 1997. Kulinarična ponudba kmetije Puhan je zdrava in raznolika hrana ter pijača, ki temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Večino surovin pridelajo na lastni kmetiji v Černelavcih.
Jožef in Olga Puhan, joze.puhan@gmail.com, 00386 2 5471 351, 00386 31 703 605

Glavne aktivnosti

Prizidali so skladiščne prostore z nadstreškom, zgradili dvigalo do kletnih prostorov, plinificirali kuhinjo in kupili kuhinjsko opremo, vgradili filter za vodo in delno zasteklili teraso.

Rezultati/koristi

Z investicijo so povečali konkurenčnost in dohodek kmetije, delo je bolj učinkovito, zmanjšali so porabo energije, izboljšali delovne pogoje in pogoje bivanja za goste. Posredno se je izboljšala kakovost življenja družine. Turistično ponudbo bodo v prihodnje nadgradili z delavnicami učenja kuhanja, zdrave prehrane in prekmurske kuhinje.

 

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

»Če ne bi bilo sredstev Programa razvoja podeželja, bi delali počasi. To so bile prave injekcije za razvoj turistične dejavnosti, ki nam omogoča, da prodamo, kar pridelamo na kmetiji«

 

Kontakti:

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: www.ekomeso.si
Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije: www.turizempuhan.si

Jožef in Olga Puhan, joze.puhan@gmail.com, 00386 2 5471 351, 00386 31 703 605

Puhan 1 Puhan 2

Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc

Povzetek vsebine projekta

Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti odločili za vključitev vinogradov v integrirano pridelavo, od leta 2010 pa je kmetija z ostalimi kmetijskimi površinami vključena v ekološko kmetovanje.Ponudba proizvodov ekološke in integrirane pridelave kmetije Gramc je namenjena potrošniku, ki prepozna prednosti kakovostne in varne, lokalno pridelane hrane, ki jo kmetija želi v prihodnje še nadgraditi..

Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije

Kmetija Gramc leži v hribovitem svetu Gorjancevv vasi Jablance. Nosilka kmetije je Alenka, ki je zaposlena na kmetiji, pri delu pa ji aktivno pomagajotudi vsi člani družine. Kmetija obsega 2 ha vinogradov,1 ha sadovnjakov, 3 ha njiv, 6 ha travnikov in 8 hagozda.

Ker naravni pogoji ne omogočajo intenzivne živinorejske reje, so se leta 2009 odločili za ekstenzivno rejo krav dojilj in bikov za nadaljnjo rejo. Živali pasejo celo leto, uredili pa so tudi izpust v zimskem času. Leta 2010 so živinorejsko prirejo vključili v ekološko kmetovanje. V ta način kmetovanja, pri katerem upoštevajo tudi načela biodinamike, so vključili travinje, travniške sadovnjake ter njive, kjer pridelujejo predvsem žita in krompir. Vinograde obdelujejo po načelih integrirane pridelave, glavni proizvod kmetije pa je vino cviček.

.

 

Cilji

Pridobljena sredstva 2. osi PRP v veliki meri pripomorejo k ohranjanju kmetijske proizvodnje. Posledično se kmetijska zemljišča ohranjajo in varujejo pred zaraščanjem. Ohranja se kulturna krajina in poseljenost podeželja.

Glavne aktivnosti

Vse kmetijske površine se nahajajo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,zato kmetija prejema OMD plačila iz ukrepa 211 −Plačila kmetom zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih. Na kmetiji dobijo iz ukrepa 214 − Kmetijsko okoljska plačila podporo za ekološko  kmetovanje, integriranovinogradništvo, košnjo strmih travnikov z nagibom 35−50 %, pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Žametna črnina, Kraljevina) ter strme vinograde z nagibom 30−40 %.

Rezultati/koristi

Sonaravni način kmetovanja in vključitev v omenjena ukrepa ima številne pozitivne učinke, in sicer nadstandardno skrb za dobrobit živali, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje kulturne krajine, ohranitev delovnih mest in tudi ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v OMD.
V prihodnje načrtujejo nadgradnjo predelave sadja in mesa ter pridobitev dodatnega vira zaslužka z registracijo dopolnilne dejavnosti vinotoča

.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

Nosilec v celoti podpira ukrepe 2. osi PRP, vendar želi, da bi bila sredstva pridobljena na osnovi dejansko dosežene proizvodnje. Nosilec KMG meni, da je potrebno ohraniti obstoječo obliko podpore za OMD.

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: /

Kontaktna oseba

Alenka Gramc, Jablance 1, 8311 Kostanjevica na Krki, telefon 07 4987783

Gramc 1 Gramc 2 Gramc 2

Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju družina Srebrnik

Povzetek vsebine projekta

Kmetija se je vključila v ukrepe 2. osi ohranjanje okolja in podeželja z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje. Pridobljena sredstva služijo za pokrivanje razlike, zaradi višjih stroškov pridelave na gorsko višinskem območju. Sredstva iz ukrepov 211 bistveno prispevajo k izboljšanju ekonomskega položaja na kmetiji.

Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije

Višinska kmetija po domače SREBNIK leži kot celk na nadmorski višini 980 m. Proizvodnja usmeritev na kmetiji je prireja mleka. S čredo krav (70 % lisasta pasma) dosegajo mlečnost 5.400 l na kravo, kar pri 18 kravah predstavlja letno tržno proizvodnjo 93.000 l. Kmetija obsega 9,42 ha kmetijskih zemljišč in 23,70 ha gozda. Poleg lastnih zemljišč obdelujejo še 8,5 ha zemljišč v najemu.

Na kmetiji živijo tri generacije. Lastnik je zaposlen in aktivno dela na kmetiji v popoldanskem času. V veliko pomoč pri delu na kmetiji sta starša in njegova žena.

Cilji

Pridobljena sredstva 2. osi PRP v veliki meri pripomorejo k ohranjanju kmetijske proizvodnje. Posledično se kmetijska zemljišča ohranjajo in varujejo pred zaraščanjem. Ohranja se kulturna krajina in poseljenost podeželja.

Glavne aktivnosti

Na kmetiji si prizadevajo ohranjati letni dohodek, kar jim omogoča posodabljanje kmetijske proizvodnje. Zadnja leta so z lastnimi sredstvi (prihodki iz kmetijske proizvodnje, gozda, neposredna plačila, plača iz zaposlitve izven kmetije) v celoti posodobili kmetijsko mehanizacijo z linijo za spravilo osnovne krme. V veliko pomoč so jim bila tudi sredstva pridobljena iz naslova ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Na kmetiji prejema prejšnji lastnik, oče mladega prevzemnika, rento iz ukrepa 113 Zgodnje upokojevanje kmetov. Mladi prevzemnik načrtuje, da bo v bližnji prihodnosti posodobil hlev in tako izboljšal pogoje dela ter dobrobit živali.

Rezultati/koristi

Pridobljena sredstva prejemniku pomenijo veliko podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev pri ohranjanju vitalnosti kmetije in so velika vzpodbuda za nadaljnje delo. Na kmetiji so tudi s pomočjo teh sredstev ohranili eno delovno mesto – za ženo mladega prevzemnika.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

Nosilec v celoti podpira ukrepe 2. osi PRP, vendar želi, da bi bila sredstva pridobljena na osnovi dejansko dosežene proizvodnje. Nosilec KMG meni, da je potrebno ohraniti obstoječo obliko podpore za OMD.

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: /

 

Kontakt:

Robert Plimon

robert.plimon@gmail.com

00386 2 8783 657

00386 40 580 680

Srebnik 1 Srebnik 2

Ekološki sadovnjak družine Rovšnik

Naprava ekološkega sadovnjaka z mrežo proti toči in kapljičnim namakanjem ter nakup okopalnika

Povzetek vsebine projekta

Predmet naložbe je prestrukturiranje 2,61 ha nasada jablan. Celoten sadovnjak je bil v letu 2007 in 2008 prizadet zaradi neurja s točo, ki je poškodoval tudi lesno maso, zato je bil v celoti potreben obnove.

Del obstoječega nasada je bil starejši od 16 let in potreben obnove tako zaradi spremembe navad potrošnikov kot zaradi zagotavljanja stabilnega dohodka, del pa je sicer mlajši, a je bil zaradi neurja s točo potreben obnove. Brez obnove bi bila rodnost v naslednjih letih za polovico manjša od pričakovane.

Po zasaditvi je bil izveden prehod na ekološko kmetovanje, kar naj bi zagotavljalo višji prihodek. Poleg zasaditve novih, potrošniku in ekološkemu kmetovanju prilagojenih sort, je predmet naložbe tudi namakanje in obramba pred točo, ki sta predpogoj za zanesljiv in kakovosten pridelek in posledično tudi za stabilen dohodek. Po primerjavi stroškov med zavarovanjem pridelka ter izgradnjo namakalnega sistema in mreže proti toči je prevladala odločitev za slednjo, kot najbolj učinkovito prilaganje podnebnim spremembam.

Glavne aktivnosti

Aktivnosti so bile izvedene v dveh delih. V prvem so bile izvedene sledeče aktivnosti:

 • odstranitev obstoječega nasada (dreves in opore),
 • priprava zemljišča za sajenje (drenažiranje, planiranje, podrahlavanje, globoko oranje, vmesni posevek za zeleno gnojenje, založno gnojenje),
 • obnova sadovnjaka v velikosti 2,61 ha novembra 2009 (posadili 6.900 sadik oz. 2.600 dreves/ha in postavili oporo).

V drugem delu je bilo izvedeno:

 • postavitev mreže proti toči maja 2010,
 • nabava okopalnika z odmično glavo za okopavanje v vrsti nasada,
 • izgradnja kapljičnega namakalnega sistema julija 2010.

Rezultati/koristi

Naložba prinaša nosilcu projekta sledeče koristi:

 • prilagajanje potrebam trga – večjemu povpraševanju po ekoloških pridelkih,
 • doseganje višjega dohodka s prehodom na ekološko kmetovanje,
 • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
 • prilagoditev podnebnim spremembam (postavitev mreže proti toči in uvedba namakanja) in s tem tudi
 • stabilizacija dohodka na kmetiji,
 • ohranjeno delovno mesto.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

»Vsem, ki načrtujete ekološke sadovnjake, lahko svetujem:

 • Že v fazi načrtovanja se posvetujte s strokovnjaki specialisti za to področje na kmetijsko gozdarskih zavodih in obiščite katerega od ekoloških sadjarjev.
 • Temeljito se posvetujte s terenskimi kmetijskimi svetovalci in svetovalci specialisti za področje ekonomike, ki vam bodo pomagali pri izdelavi vloge in poslovnega načrta za izvedbo investicije in pridobitev nepovratnih sredstev ter kasneje po izvedeni investiciji izdelali zahtevek za ta sredstva.
 • Dobra priprava tal je za ekološko pridelavo izredno pomembna.
 • Pri izbiri sort naj imajo prednost sorte, ki so odporne na škrlup in pepelasto plesen.
 • Glede na rastni potencial zemljišča (utrujena tla zaradi prejšnjega sadovnjaka), je potrebno izbrati ustrezen tip podlage.
 • Pravočasno je potrebno naročiti kvalitetne sadike, najmanj 5+.
 • Pred prevzemom je nujno potrebno preveriti kvaliteto sadik.
 • Za uspeh v pridelavi je potrebna strokovna pomoč kmetijskih svetovalcev specialistov za sadjarstvo, predvsem iz področja varstva, gnojenja in obdelave tal v vrsti ter ostalih tehnoloških ukrepov.«

»Ko razmišljam za nazaj sem vedno bolj prepričan, da smo se prav odločili, ko smo se preusmerili v ekološko kmetovanje. Pred štirimi leti smo v celoti obnovili sadovnjak z novimi sortami jablan, odpornimi na škrlup (Ametist, Topaz, Opal, Sirius in Rdeči boskop), ki sadjarjem povzroča največ preglavic. Sorte jablan smo skrbno izbrali, saj želimo čim več jabolk prodati na domu. Danes smo prijetno presenečeni, da se zanimanje za ekološka jabolka povečuje. Da bi zmanjšali tveganje pred točo in sušo, smo v investicijo vključili še mrežo proti toči in kapljično namakanje. Ob vznožju kmetije imamo manjše zajetje vode. Dotok vode je v deževnem obdobju, poleti pa vodo, po potrebi, črpamo iz Braslovškega jezera. Že pred leti smo pridobili vodno dovoljenje za uporabo vode za namakanje iz Braslovškega jezera. Namakanje sadovnjaka je bilo potrebno že takoj prvo leto in vsa naslednja leta. Letos pričakujemo že lep pridelek, ki ga brez namakanja zagotovo ne bi bilo. Pričakujemo, da bo letošnji pridelek skoraj povrnil naložbo v namakanje. Podobno je tudi z mrežo proti toči, ki nam je pred leti, v prejšnjem nasadu, dve leti zapored uničila celoten pridelek. Celotno investicijo je v višini 43 % sofinancirala država, zato smo iskreno hvaležni.« (Peter Pšaker, 2013)

 

Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije

Kmetija leži na nadmorski višini 330 m in ima v lasti 3,81 ha kmetijskih zemljišč ter 0,29 ha gozda. Spada v OMD – hribovsko gorsko območje (HGO). Vključena je v KOP – ukrep ekološko kmetovanje.

Glavna proizvodnja je pridelava jabolk. Imajo lastno hladilnico s kapaciteto 30 t. Opravljajo tudi dopolnilno dejavnost predelava sadja. Prodajajo predvsem na domu, pa tudi okoliškim šolam in turističnim kmetijam.

 

Kontakt:

Jožica Rovšnik, 041 595 129, info@peter.si,
Peter Pšaker, peter.psaker@ce.kgzs.si

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: www.peter.si

Kmetija Rovšnik kapljično namakanje Kmetija Rovšnik Črpališče iz vodnega zajetja