Program podeželja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Namen ukrepa je vzpostavitev in razvoj kmetij ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju. S spodbudami želimo prispevati k aktivaciji endogenih potencialov lokalnega okolja, katerih rezultat bo krepitev podeželskega gospodarstva, nova delovna mesta in višja dodana vrednost.

Ukrep se bo izvajal preko dveh podukrepov:

  • Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (podukrep M6.1),
  • Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep M6.4).
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V obdobju 2014–2020 se bo v okviru Programa razvoja podeželja izvajalo 14 ukrepov. Določeni ukrepi se nadalje delijo na podukrepe oz. operacije. V oklepaju je navedena višina razpoložljivih sredstev po posameznih ukrepih (v EUR) v programskem obdobju 2014-2020.

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

OPIS STRATEGIJE

Strategija PRP 2014–2020 temelji na analizi SWOT in oceni potreb, na podlagi katerih so utemeljene potrebe in določeni cilji, prednostne naloge in prednostna področja intervencije programa.

Identifikacija potreb

Na podlagi celovitega opisa trenutne situacije programskega območja, ki temelji na splošnih in nacionalnih kazalnikih stanja in kvalitativnih informacijah se je izvedla SWOT analiza, ki predstavlja podlago za identifikacijo nacionalnih potreb, ki se jih bo reševalo s pomočjo sredstev PRP 2014–2020.

 

 Identificirane potrebe za PRP 2014–2020: 

01Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu in s tem ustvarjanje pogojev za povečanje produktivnosti slovenskega kmetijstva in dvig stopnje samooskrbe.

02Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov.

03Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva in neindustrijske predelave lesa.

04Spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne spremembe..

05Zelena delovna mesta in skladen ter vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja. 

Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh pet prednostnih področij ukrepanja

 

Shematični prikaz prednostnih področij ukrepanja PRP 2014–2020 in njihove prepletenosti

shema opis strategije

Opis naslavljanja horizontalnih tem

Inovacije

Inovacije so horizontalna tema, ki posega v vse prednostne naloge politike razvoja podeželja. Namen PRP 2014–2020 je prvenstveno ustvariti primerno okolje za pospeševanje inovacij. Eden izmed pomembnih načinov za spodbujanje inovacij bodo operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, znotraj katerih se bodo okrog zaznanega problema kmetijske prakse povezovali raziskovalni instituti, fakultete, svetovalci ter končni uporabniki novega znanja. Podobne cilje bomo zasledovali tudi z drugimi aktivnostmi 36. člena Uredbe RP/2013/EU.

Inovacija je pogosto definirana kot nova ideja, ki se izkaže kot uspešna v praksi. Nova ideja je lahko nov proizvod, praksa, storitev, proizvodni proces ali nov način organiziranja stvari itd. Nova ideja lahko postane inovacija šele s splošno uporabo oziroma ko izkaže svojo uporabnost v praksi.

Okolje

Skrb za varovanje okolje je pomembna horizontalna tema, ki posega v vsa prednostna področja, ki jih pokriva PRP 2014–2020. Skozi večino ukrepov se kaže velik poudarek naravovarstvenim vsebinam, zlasti na območjih Natura 2000. K temu so usmerjeni tudi ukrepi, vezani na prenos znanja, specializirano svetovanje in inovacije. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je eden od ključnih vidikov povečevanja učinkovitosti, tako ekonomske kot tudi okoljske, in se torej izpostavlja kot inherenten in ne nasprotujoč element produktivnosti. Okoljski vidik je upoštevan tako pri investicijskih ukrepih PRP 2014–2020 kot tudi pri ukrepih, vezanih na površino ali živali, ki bodo v novem programskem obdobju bistveno bolj ciljno usmerjeni in utemeljeni z vidika okoljskega učinka.

Podnebne spremembe

Vidik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je vključen v vse prednostne naloge, ki jih naslavlja PRP 2014–2020. Peta prednostna naloga ni bila posebej programirana, ker je vidik podnebnih sprememb vključen v vse ostale prednostne naloge in tako prepoznan kot eden ključnih izzivov v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in gozdarstvu.

Identifikacija potreb po prednostni nalogi in področjih ter horizontalnih ciljih

Identificirane nacionalne potrebe se povezujejo s šestimi prednostnimi nalogami politike razvoja podeželja, ki so bile opredeljene na EU ravni in prednostnimi programskimi usmeritvami iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Ur.l. RS, št. 25/2011), Operativnimi programi za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 ter tudi vsemi ključni strateškimi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj RS proti letu 2020.

Shematski prikaz identificiranih potreb po prednostnih nalogah in področjih ter horizontalnih ciljih

tabela opis strategije

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih