Program podeželja

PRP EU SLO barvni

NAZIV AKTIVNOSTI
Aktivnosti Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014–2020

1)    Aktivnost »študije in vrednotenja«

Aktivnosti »študije in vrednotenja« izhajajo iz potreb Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020. Vrednotenje zajema vrednotenje načrtovanih in doseženih ciljev in učinkov, kot izhajajo iz PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
-    študije, potrebne za pripravo programskih dokumentov oziroma izboljšanje uspešnosti upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
-    izvedba vrednotenj v skladu z veljavnim Načrtom vrednotenja PRP 2014–2020;
-    priprava projektnih in investicijskih dokumentacij, strokovnih poročil in ocen ipd.;
-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

2)    Aktivnost »upravljanje PRP 2014–2020«

V okviru aktivnosti »upravljanje PRP 2014–2020« se financirajo stroški upravljanja in kontrol PRP 2014–2020. Aktivnosti »upravljanja PRP 2014–2020« izhajajo iz potreb upravičencev po učinkovitem izvrševanju njegovih nalog v postopku izvajanja PRP 2014–2020 in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
-    stroški dela javnih uslužbencev;
-    izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev;
-    delovanje Organa upravljanja, Odbora za spremljanje ter drugih usmerjevalnih teles;
-    organizacija oziroma udeležba na dogodkih,v okviru PRP 2014–2020;
-    izvajanje kontrol PRP;
-    storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov;
-    izdatki za blago in storitve za javne uslužbence, ki opravljajo naloge upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
-    vzpostavitev, delovanje, nadgradnja, vzdrževanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov za upravljanje, spremljanje in vrednotenje ukrepov PRP 2014–2020;
-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

3)    Aktivnost »Mreža za podeželje«

Cilji Mreže za podeželje so:

• obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja;
• kakovostno izvajanje programa razvoja podeželja;
• vključenost deležnikov v izvajanje razvoja podeželja;
• spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
• spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.

Pričakovani rezultati Mreže za podeželje so:

- vzpostavitev zbirke primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja podeželja, in promocija primerov projektov;
- tematsko in analitsko izmenjavo med zainteresiranimi na področju razvoja podeželja in širjenje izsledkov;
- izvedena usposabljanja in mrežna povezovanja za lokalne akcijske skupine ter zlasti zagotovljena tehnična pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje, spodbujanje - sodelovanja med lokalnimi 
  akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz 35. člena Uredbe RP/2013/EU;
- zagotavljeno mrežno povezovanje za svetovalce in storitve podpore za inovacije;
- izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja;
- izvedba komunikacijskega načrta, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, v soglasju z organi upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti,
  ki so namenjene širši javnosti;
- sodelovanje v Evropski mreži za razvoj podeželja in prispevanja k njej.

Glavne aktivnosti Mreže za podeželje so:

a) Komunikacijske aktivnosti

Glavna aktivnost mreže je komuniciranje - informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP, o glavnih dosežkih izvajanja programa in o dogodkih. Obvešča tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP in o njihovih obveznostih. Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja kot so tedenske e-novice PRePlet, spletno stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.

Glavne komunikacijske aktivnosti so:
- informiranje preko elektronskih in drugih medijev;
- izdaja informacijsko-komunikacijskih materialov;
- zbiranje primerov dobrih praks;
- organizacija dogodkov in sodelovanje na dogodkih (namenjene upravičencem in javnosti);
- priprava avdiovizualnih gradiv;
- druge komunikacijske vsebine in aktivnosti (izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenje; stopnja napake itd.).

b) Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je potrebno krepiti in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur mreža namenja velik poudarek. Prav tako mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije, vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd. Ena izmed pomembnejših orodij je vzpostavljena spletna podstran PRP, t.i. knjižnica, kjer se zbira gradivo z namenom prenosa znanja.

Glavne aktivnosti usposabljanja, sodelovanaj in povezovanja so:

- prenos znanja in ustanovitev tematskih delovnih skupin;
- ogledi praks in projektov;
- spodnujanje sodelovanja in inovacij;
- mednarodno sodelovanje;
- organizacija podeželskih in drugih dogodkov.

c) Druge podporne aktivnosti

Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšuje samo delovanje in aktivnosti mreže, npr. izvedba različnih raziskav in anket, posredno pa s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje različnih deležnikov.

 

Več o Mreži za podeželje.

Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Označevanje vira sofinanciranja v skladu s Pravilnikom je obvezno za upravičence do podpore iz javnih razpisov, ki so izdani na podlagi uredbe, ki se izrecno sklicuje na Pravilnik. Javni razpisi se na Pravilnik sklicujejo od jeseni 2018.


Upravičenci, ki so prejeli podporo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v preteklih letih (pred jesenjo 2018), pa morajo označevati vir sofinanciranja v skladu z Navodili.

 

OZNAČEVANJE V SKLADU S PRAVILNIKOM

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je bil v petek, 19. 10. 2018, objavljen v Uradnem listu št. 67/2018.

Pravilnik uvaja nekatere poenostavitve glede označevanja vira sofinanciranja glede na predhodna Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila).

Bistvena poenostavitev se nanaša na dvig zneska dodeljene podpore, za katerega je potrebno označevanje vira sofinanciranja. Tako je označevanje s plakatom ali obrazložitveno tablo ter z nalepko za naložbo v stroj ali opremo potrebno pri znesku podpore 50.000 eurov in ne pri znesku podpore 10.000 eurov, kot velja po Navodilih. Poenostavljeno je tudi označevanje v primeru kolektivnih naložb, saj ima obveznost označevanja le vodilni partner.

Zavezanec za označevanje vira sofinanciranja je vsak upravičenec, ki prejme podporo iz PRP 2014-2020 z odločbo ali javnim naročilom.

Obveznost označevanja traja:
• od vročitve odločbe do zadnjega izplačila sredstev (za javne razpise ali javne pozive);
• od podpisa pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, do zadnjega izplačila sredstev (za javna naročila);
• od vložitve zbirne vloge do izplačila sredstev, če gre za ukrep Dobrobit živali - DŽ ali Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami - OMD (za zbirne vloge);
• od vložitve prvega zahtevka za izplačilo sredstev v okviru zbirne vloge do zadnjega izplačila sredstev, če gre za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - KOPOP ali Ekološko kmetovanje - EK(za zbirne vloge).

Obveznost označevanja s stalno obrazložitveno tablo (za naložbe, kjer je višina dodeljene podpore večja od 500.000 eurov) traja še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

Odgovornosti upravičencev do označevanja vira sofinanciranja predpisuje Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014.

 

PREDSTAVITVE (.ppt):

Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike za leto 2019 s primeri pravilnega in nepravilnega označevanja vira sofinanciranja...

Označevanje vira sofinanciranja za ukrep LEADER...

 

OZNAČEVANJE V SKLADU Z NAVODILI

Upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, imajo obveznost označiti vir sofinanciranja aktivnosti od začetka izvajanja aktivnosti, kar je s temi navodili opredeljeno kot najkasneje od prejema odločbe ali od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev dalje. V primeru, da so upravičenci vključeni v enega izmed naslednjih ukrepov - ukrep 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep 11 Ekološko kmetovanje, ukrep 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrep 14 Dobrobit živali, se obveznost označevanja začne najkasneje z oddajo zbirne vloge. V primeru, da so upravičenci vključeni v podukrep 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, se obveznost označevanja začne najkasneje z oddajo vloge na javni razpis.

Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila sredstev za upravičeno aktivnost za vse primere, razen za naložbe  nad 50.000 € javnih sredstev, kjer upravičenci ohranijo obrazložitveno tablo oz. postavijo stalno tablo še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.

Odgovornosti upravičencev do označevanja vira sofinanciranja predpisuje Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 808/2014 in št. 2016/669.

 

NAVODILA za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (pdf, ver. 1.2, objavljeno 11. 11. 2016)

MKGP je pripravilo Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020, kjer so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020.

Pripravljeni so predlogi besedil za spletne strani (tipski teksti), s katerimi si lahko upravičenci pomagajo za označitev vira sofinanciranja aktivnosti iz naslova ukrepov:

-    3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila na spletni strani upravičenca

-    4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, (primer izgleda na fiktivni spletni strani);
-    4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; operacija Ureditev gozdne infrastukture;
-    6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete;

-   6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij na spletni strani upravičenca

-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči; aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo - SADIKE;
-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči; aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda - DELA;
-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov - VLAKE;

-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa; operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - upravičenec je fizična oseba - MEHANIZACIJA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - upravičenec je podjetje - MEHANIZACIJA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo les - upravičenec je fizična oseba - PREDELAVA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo les - upravičenec je podjetje - PREDELAVA;

-    9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

-    10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
-    11 Ekološko kmetovanje,
-    13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami in
-    14 Dobrobit živali.

Označevanje poslovnih spletnih strani

Na poslovni spletni strani označijo upravičenci iz naslova vseh ukrepov PRP.

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 % spletne strani (25 % tiskane spletne strani), ki je namenjena informacijam o viru sofinanciranja izvajane oz. izvedene aktivnosti. Označitev je lahko na naslovni spletni strani ali na podstrani spletne strani, v tem primeru mora biti na naslovni spletni strani objavljena jasna povezava.

Poslovna spletna stran upravičenca vsebuje naslednje elemente označevanja:

• opis aktivnosti, iz katerega je razvidna povezava med namenom spletne strani in podporo, ki se namenja aktivnosti, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se poudari finančno podporo Evropske unije, in sorazmerno z višino finančne podpore:
- za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore se navede najmanj najmanj naziv, cilje in pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob oddaji zbirne vloge);
- za aktivnosti od 10.000 do 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek , cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev);
- za aktivnosti nad 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek, daljši opis , cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev in pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev);
• logotipe
• povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

 

Predloge za plakate

S plakati označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 10.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP. Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrepa 11 Ekološko kmetovanje, ukrepa 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrepa 14 Dobrobit živali, niso zavezani k označevanju s plakati.

Predloge za označevalne table

Z označevalnimi tablami označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 50.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP. Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrepa 11 Ekološko kmetovanje, ukrepa 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrepa 14 Dobrobit živali, niso zavezani k označevanju z označevanju table.

Obrazložitvene nalepke

Nalepka se uporabi za označitev aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR.

Obstajajo štiri dimenzije nalepk:
- 15 x 7,5 cm
- 20 x 10 cm,
- 25 x 12,5 cm in
- 5 x10 cm (dodatno za aktivnosti ukrepa M19 LEADER).

Glede na velikost premične opreme se uporabi temu ustrezno dimenzijo nalepke.

Plakete in nalepke lahko upravičenci pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s posredovanjem elektronskega sporočila na aktrp@gov.si ali dopisa na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom velikosti plakata oz. nalepke. Plakate in nalepke bo možno dobiti tudi na vseh izpostavah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Informacijska in komunikacijska gradiva

Upravičenec do sredstev PRP 2014–2020 označi tudi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev PRP 2014–2020.

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.

 

Razporeditev logotipov:

Posamezni logotipi:

Program razvoja podeželja
Evropska unija
LEADER
Republika Slovenija

 

V uporabi nov (promocijski) logotip za pristop LEADER/CLLD

Koordinacijski odbor CLLD bo pri svojem nadaljnjem delu uporabljal logotip, saj je med drugim zadolžen tudi za pripravo posameznih promocijskih aktivnosti za CLLD tako na domačem kot na tujem področju. Ker se tudi na evropski ravni že uporablja poseben logotip za CLLD, smo se odločili za izdelavo le tega. Logotip za pristop LEADER/CLLD je dodaten logotip, namenjen predvsem promociji pristopa od spodaj navzgor, zato se priporoča za uporabo tudi na promocijskem materialu LAS. Logotip v okviru EKSRP sklada ni obvezen ter ne nadomešča nobenega izmed obveznih logotipov za označevanje sofinanciranih aktivnosti. Za pravilno označevanje sofinanciranih aktivnostih iz EKSRP sklada je potrebno upoštevati Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • logo LEADER/CLLD - vodoravna barvna verzija (.png)
 • logo LEADER/CLLD - vodoravna barvna verzija (.pdf vektorska)
 • logo LEADER/CLLD - vodoravna črnobela verzija (.png)
 • logo LEADER/CLLD - pokončna barvna verzija (.png)
 • logo LEADER/CLLD - pokončna barvna verzija (.pdf vektorska)
 • logo LEADER/CLLD - pokončna črnobela verzija (.png)

 

Dodatne informacije: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih


        predstavnik evropske komisije jean francois hulot      javna razprava    mag. dejan zidan mko

 

 

 

 

 

 

 

Predlogi uredb v javni razpravi

Predlogi uredb se nahajajo pod slovensko zakonodajo. Pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

Deklaracije in usmeritve za obdobje po 2020

Predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike po 2020 z okroglo mizo, Hiša EU, Ljubljana, 24. 1. 2018

Sporočilo Evropske komisije »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«, 29. 11. 2017

Deklaracija iz Venhorsta iz 3. Evropskega podeželskega parlamenta, 21. 10. 2017

Zaključki javnega posvetovanja Evropske komisije o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike, 18. 7. 2017

Cork 2.0 deklaracija, 6. 9. 2016

The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+, 23. 9. 2016

Pariški sporazum o podnebnih spremembah, dec 2015, več

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, dec 2011

 

Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta 2015

deklaracija

 

(ARHIV) JAVNA RAZPRAVA OB PRIPRAVI PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano je ob pripravi PRP 2014-2020 vodilo javno razpravo v več fazah, saj je za pripravo kvalitetnega programa nujno vključevanje partnerjev. V aktivno sodelovanje smo vključili gospodarske in socialne partnerje ter nevladne organizacije.

 

Aktivnosti pred javnimi razpravami o osnutku PRP 2014–2020:

 • do 15. 1. 2011 zbiranje mnenj in stališč do sprememb, ki so predlagane v Sporočilu Evropske komisije »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«
 • 28. 1. 2011 posvet ob zaključku javne razprave o SKP do 2020 v Ljubljani
 • 18. 11. 2011 posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru;
 • 16. in 17. 10. 2012 razprava v okviru Slovenskega podeželskega parlamenta v Zrečah;
 • 9. 11. 2012 posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020« v Krškem;
 • 26. 11. 2012 predstavitev Skupne kmetijske politike v letih od 2014–2020 na posvetu Javnih služb kmetijskega svetovanja in nove skupne kmetijske politike v Novem mestu;
 • 13., 21. in 22. 5. 2013 delavnice ob pripravi PRP 2014–2020

 

Javna razprava 5. 7. - 5. 8. 2013

MKGP je 5. 7. 2013 na spletnih straneh objavilo prvi osnutek Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), dne 10. 7. 2013 pa je organiziralo posvet ob uvodu v javno razpravo in s tem omogočilo široko javno razpravo, ki je trajala do vključno 5. 8. 2013, s tem pa se javna usklajevanja niso končala, temveč so se na ključnih točkah odvijala do priprave in oddaje neformalnega osnutka PRP 2014–2020, ki ga je ministrstvo posredovalo v usklajevanje Evropski komisiji 15. 11. 2013.

Vzporedno so potekali tudi utečeni postopki predhodnega vrednotenja in okoljske presoje programa. V vmesnem času so potekala intenzivna usklajevanja s socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo ter tudi z drugimi ministrstvi, ki so pristojna za določitev področij interveniranja drugih EU skladov v Sloveniji in skupaj z MKGP sodelujejo pri pripravi partnerskega sporazuma. Prvi neformalni osnutek PRP 2014–2020 je bil v neformalno usklajevanje na Evropsko komisijo posredovan dne 15. 11. 2013. Sledilo je usklajevanje z generalnimi direktorati Evropske komisije.

 

Javna razprava 5. 8. - 15. 11. 2013

Od zaključka javne razprave, to je dne 5. 8. 2013, do sredine novembra so bila izvedena številna usklajevanja ter predstavitve vsebine posameznih ukrepov, ki so se odrazila tudi v spremembah in dopolnitvah teksta PRP 2014–2020 iz julija 2013. Kljub temu, da evropske pravne podlage za izvajanje politike razvoja podeželja v naslednjem programskem obdobju 2014–2020 še niso bile v celoti dorečene, je bila sprejeta odločitev, da se v neformalno usklajevanje na EK pošlje prvi neformalni predlog PRP 2014–2020. Namen neformalnega usklajevanja je bil čim prej pridobiti odziv EK na predlagano vsebino, da smo imeli dovolj časa, da pripravimo in s socialnimi partnerji uskladimo morebitne nedorečenosti in potrebne popravke. Na ta način smo omogočili tudi skrajšanje postopka formalne potrditve programa in čimprejšnji začetek izvajanja ukrepov novega PRP 2014–2020. Dne 15. 11. 2013 je bil tako na Evropsko Komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovan prvi neformalni predlog PRP 2014–2020 in s tem je bil začet postopek usklajevanja programa z Evropsko Komisijo.

 

Obdobje usklajevanja PRP 15. 11. 2013 - 6. 6. 2014

V  tem obdobju je potekalo intenzivno usklajevanje vsebin PRP 2014-2020 s socialnimi partnerji. V mesecu februarju 2014 so bile na MKGP izvedene delavnice na temo ukrepa »Sodelovanje« na temo ukrepa »Sodelovanje«. Delavnice so bile namenjene sami predstavitvi ukrepa in pregledu interesa po izvajanju projektov sodelovanja in opredelitvi vsebinskih problematik, na katere bi se tovrstni projekti nanašali. V maju 2014 je bil izveden seminar LEADER, ki je bil namenjen vsem zainteresiranim akterjem lokalnega razvoja. Seminarja se je udeležilo kar 160 udeležencev. Dne 16. 4. 2014 pa je bila javna razgrnitev Okoljskega poročila za Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Dne 6. 6. 2014 pa je bila organizirana predstavitev prvega uradnega predloga PRP 2014–2020, ki je bil dne 16. 6. 2014 prvič formalno posredovan v potrditev na Evropsko komisijo.

Priloge:

Priloga AA: Kombinacije dodatnih zahtev v okviru ukrepa KOPOP na isti površini
Priloga BB: Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga CC: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga DD: Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga EE: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga FF: Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga GG: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga HH: Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga II: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga JJ: Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga KK: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga LL: Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga MM: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga NN: Varovanje vodnih virov
Priloga OO: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Varovanje vodnih virov
Priloga PP: Ohranjanje krajine
Priloga RR: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje krajine
Priloga SS: Ohranjanje genskih virov
Priloga TT: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje genskih virov
Priloga UU: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

 

Obdobje usklajevanja PRP 16. 6. 2014 - 5. 12. 2014

V obdobju po oddaji prvega uradnega predloga na Evropsko komisijo (EK) je potekalo intenzivno usklajevanje z EK in hkrati preverjanje izvedljivosti s strokovnimi institucijami in socialnimi partnerji doma. Kot rezultat vseh razprav s strokovno in splošno javnostjo ter usklajevanj z EK je bil dne 5. 12. 2015 v formalno potrditev na EK poslan drugi uradni predlog PRP 20142020. Dne 9. 12. 2014 je potekala predstavitev drugega uradnega predloga PRP 2014–2020. Februarja 2015 pa je EK kot dokončen PRP 2014–2020 tudi potrdila.

MKGP je sodeloval tudi pri pripravi Partnerskega sporazuma, ki je bil avgusta 2014 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko posredovan na EK, ki ga je potrdila dne 30. 10. 2014.

Priloge:

3. Okoljsko poročilo
3. Okoljsko poročilo - dodatek
3. Predhodno vrednotenje
18. Izjava M08.4
18.1 Izjava Organa upravljanja
18.1 Izjava plačilne agencije
18.2 Izjava M08.4
18.2 Izjava M10
18.2 Izjava M11
18.2 Izjava M13
18.2 Izjava M14
18.2 Izjava M19
M10 Modelni izračun
M11 Izhodišča EKO
M11 Metodologija EKO
M13 Modelne kalkulacije
M13 Opisi OMD
M14 Metodologija kalkulacije

 

Obdobje tehničnega usklajevanja PRP 5. 12. 2014 – 21. 1. 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015 na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog PRP 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala Evropska komisija.

Priloge:

Izhodišča za ukrep M11.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 1.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 2.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M13.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M14.pdf

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.pdf

Izjava OU o preverljivosti in možnosti kontrole.pdf

Izjava PA o preverljivosti in možnosti kontrole.pdf

Kombinacije med ukrepoma M10 in M11.pdf

Kombinacije za ukrep M10.pdf

Metodologija kalkulacije za ukrep M14.pdf

Metodologija za ukrep M11.pdf

Modelne kalkulacije za ukrep M13.pdf

Okoljsko poročilo.pdf

Okoljsko poročilo - dodatek.pdf

Opis postopka priprave okoljskega poročila.pdf

Odločba o sprejemljivosti vpliva PRP 2014-2020 na okolje.pdf

Okvirni načrt usposabljanj.pdf

Opis območji za ukrep M13.pdf

Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja za Slovenijo 2014-2020.pdf

Upoštevanje ugotovitev revizij.pdf

 

13. 2. 2015: Končna potrditev PRP

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih