Program podeželja

Komisija za Leader pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja je med 13. 2. in 15. 2. 2014 organizirala posvet slovenskih LAS, ki ga je združila z ogledom dobre prakse italijanskega LAS Langhe Roero Leader iz pokrajine Piemonte. Osnovni cilj posveta je bil, da so udeleženci poskušali na enem mestu za več dni združiti večino slovenskih LAS, jih seznaniti z najnovejšim dogajanjem na področju priprave Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje, se dogovoriti (usmeriti) o sodelovanju slovenskih LAS na področju projektov sodelovanja, obenem pa se seznaniti z delovanjem italijanskih LAS na tem področju. Ker se bodo v letu 2014 pripravljale nove Lokalne razvojne strategije LAS, projekti sodelovanja pa bodo eden njenih sestavnih delov, je bil posvet LAS izjemno pomemben za kakovostno delo pri pripravi LRS. Več ...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 31. 1. 2014 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise (JR), po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 225.810 evrov. JR bodo odprti do vključno 3. 3. 2014. Več >

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Po skoraj 30-letnem obdobju omejevanja proizvodnje mleka v EU z mlečnimi kvotami bo naslednje leto v mlečnem sektorju prišlo do sprememb. Za sektor mleka se bo pričelo novo obdobje, ki mu lahko prinese nove izzive in priložnosti, zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odpira javno razpravo v okviru konference »Izgledi in priložnosti prireje in predelave mleka v Sloveniji«, ki bo potekala 7. marca 2014 v Ljubljani. Vse, ki bi želeli sodelovati v okviru javne razprave, lahko svoja mnenja v okviru spodaj navedenih vprašanj do 24. februarja 2014 posredujete na gp.mko(at)gov.si s pripisom »za konferenco 'Izgledi in priložnosti prireje in predelave mleka v Sloveniji'«. Več >

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline v sodelovanju z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije in IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM vabijo na 7. strokovno konferenco – seminar v okviru projekta BIOUŽITEK: Aktualno na podrocju ekološkega kmetijstva 2014, na kateri bodo sodelovali tudi predstavniki MKO. Konferenca bo v petek, 7. 2. 2014, v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, v gradu Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru.

Tematika letošnje konference bo poleg zakonodajnih novosti na nacionalnem in evropskem nivoju tudi umestitev ekološkega kmetijstva v novem Programu razvoja podeželja do 2020 in možnost kombiniranja s kmetijsko okoljskimi in podnebnimi ukrepi. Beljakovinske rastline bodo predstavljene kot temelj za lokalne ekološke proizvode.

Drugi sklop vsebin bo namenjen označevanju ekoloških živil, napakah, ki pri tem nastajajo, pravilih pri uvozu ekoloških živil novostih pri kontroli za zagotavljanje še večjega zaupanja v ekološka živila in predstavitev rezultatov iz prakse v Nemčiji o dokazovanju pristnosti ekoloških in drugih živil z izotopskimi analizami. Predstavljen bo nov standard certificiranja naravne in ekološke kozmetike.

Tretji sklop konference je namenjen sredstvom za nego in krepitev rastlin ter sredstvom za izboljšavo tal in registracijam sredstev za varstvo rastlin dovoljenim za ekološko kmetijstvo. Zaključna okrogla miza bo v tej zvezi skušala odgovoriti na vprašanje »Kako preprečiti diskriminiranost slovenskih ekoloških kmetov v primerjavi z drugimi?«

Več informacij in program bo na spletnih straneh www.biouzitek.si, www.ikc-um.si in www.fk.uni-mb.si. Kotizacije ne bo za vse prijavljene do 5. 2. 2014 na e-mail : aktualno2014@gmail.com ali po faksu: 02 616 11 88. Udeležba na posvetu bo predvidoma priznana kot KOP izobraževanje. Zainteresirani za potrdila prinesite številke KMG-MID!    Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa!

Za organizacijski odbor:
prof. dr. Martina Bavec,
UM FKBV Inštitut za ekološko kmetijstvo

Vabilo ...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov:

Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah - V4-1073 (CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”) in

Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic - V4-1128 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”).

Nnosilecraziskovalnih projektov je dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije.Predstavitev bo potekala v torek, 28. januarja 2014, s pričetkom ob 13.00 uri na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, v predavalnici v Paviljonu 2000 (2. nadstropje).

Vabilo

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta: Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji V4 –1148 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”), nosilec katerega je dr. Andrej Udovč, UL Biotehniška fakulteta. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 20. januarja 2014, od 13. do 15. ure v sejni sobi 236 (2. nadstropje) na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, Ljubljana. Vabilo

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja - V4 – 1133 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”), nosilka katerega je dr. Cvetka Ribarič-Lasnik, Inštitut za okolje in prostor (IOP) . Predstavitev bo v petek, 17. januarja 2014, od 13. do 15. ure v sejni sobi 212 (2. nadstropje) na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, Ljubljana. Vabilo in rezultati projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Evropska komisija je objavila poročilo "Razvoj podeželja v EU - Statistične in ekonomske informacije 2013", ki predstavlja letno statistično poročilo o ključnih kazalnikih razvoja podeželja, vključujoč vse države članice EU. Podatki so prikazani glede na strukturo Skupnega okvirja za spremljanje in vrednotenje (CMEF), ki opredeljuje kazalnike, povezane s cilji razvoja podeželja za programsko obdobje od leta 2007 do 2013.

Poročilo se sklicuje na rezultate popisa kmetijstva 2010, kateri so bili uporabljeni pri kazalnikih, povezani s strukturami kmetijskih gospodarstev, ki kažejo na strukturne spremembe. Splošni gospodarski kazalniki še vedno odražajo posledice gospodarske krize, pa tudi širok razkorak med podeželskimi in mestnimi območji ter med samimi državami članicami. Okoljski kazalniki potrjujejo raznolikost evropskih držav in regij, kažejo pa tudi splošno izboljšanje na različnih področjih. Te in druge ugotovitve predstavljajo sliko stanja podeželja, ki je podlaga programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Poročilo pa predstavlja tudi stanje implementacije PRP 2007-2013 (glede na izplačila s strani Evropske komisije, stanje 2. kvartal 2013) po državah članicah in njihovo medsebojno primerjavo.

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/index_en.htm

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Delavnica mladih in mladih kmetov ENRD (Evropska mreža za razvoj podeželja)  je potekala 11. - 12. 12. 2013 v Bruslju. Te delavnice so se udeležili mladi iz vse Evrope, med katerimi je bilo tudi 5 slovenskih predstavnikov iz različnih področij kmetijstva:  Janez Benedičič (inovativen mladi kmet 2013), Rok Sedminek (Zveza slovenske podeželske mladine), Karin Jež (Ekološka kmetija pri Ježevih), Tanja Šumrada (BirdLife Slovenia) in Matej Štepec (Mreža za podeželje).

Tematika srečanja je bila izpostaviti težave, s katerimi se mladi kmetje soočajo na podeželju, pridobivanje sredstev za razvoj podeželja in spodbuditi inovativnost mladih kmetov pri samem delu na kmetiji. V ta namen je bilo predstavljenih nekaj projektov, ki se v določenih državah že izvajajo in dosegajo pozitivne rezultate. Prvi dan so se predstavile tri italijanske kmetije, katere nadaljujejo in izboljšujejo način kmetovanja, ki so ga podedovale od dedkov in babic. Tradicija kmetovanja se pri vseh treh kmetijah prenaša iz roda v rod že več generacij. Poudarili so, da je za današnji uspeh najpomembnejše poznavanje računalnika in papirologije, s katero lahko konkuriraš z ostalimi kmetijami. Spletna trgovina je namreč ključnega pomena, da te ljudje prepoznajo in kontaktirajo. Prijave na določene razpise, pa ti ponudijo možnost za izboljšanje lastne ponudbe.

Drugi dan se je začel s predstavitvijo šestih projektov. V Nemčiji predstavlja velik problem mobilnost na podeželju z majhno stopnjo poseljenosti, kjer vlaki in avtobusi le redko vozijo. Kot rešitev problema se je razvil projekt JugendMobil (r.hoppe@context-gmbh.de), ki vsebuje določene ukrepe, da bi lahko tudi ljudje brez vozniškega dovoljenja lahko bili bolj mobilni. Naslednji projekt je bil Giovanisì (www.giovanisi.it) iz Italije, ki je bil vzpostavljen zaradi pomanjkanja priložnosti mladih za pridobitev zaposlitve in ustvarjanju prihodnosti. Projekt je vključeval celotno regijo Toskana. Ključne aktivnosti tega projekta so omogočiti mladim pripravništva, izobraževanje, zaposlitev, javne službe, podjetništvo, reševanje stanovanjskih problemov ...  Nekoliko podoben projekt je bil ustanovljen tudi v Latviji (guna.sulce@llkc.lv), katerega ciljna skupina ljudi so mladi med 18 in 30 leti, ki si želijo izvedeti kako ustanoviti ali razviti svoja podjetja in prispevati k razvoju podeželja. Ostali projekti so bili vezani na način kmetovanja, ki je lastnikom kmetij omogočil razvoj njihovih dejavnosti. Poudarili so, da jim delo na kmetiji prinaša svobodno voljo organizacije dela in posledično življenja. Za ohranjanje te svobode, pa je potrebno vlagati veliko fizičnega truda ter sprotnega informiranja, da s svojo dejavnostjo ostajajo na trgu.

Sledilo je delo po skupinah, katerih teme smo si sami oblikovali. Iz naslovov tem so lepo razvidni nekateri največji izzivi, kot jih vidimo mladi na podeželju. To so:

 • obnova generacij v kmetijstvu,
 • dostop mladih do zemljišč,
 • razvoj na odmaknjenih območjih,
 • vključenost mladih - politično življenje,
 • naselitev mladih meščanov na podeželje,
 • vključevanja mladih pri razvijanju regionalnih strategij,
 • učinkovitost financiranja podeželskih projektov,
 • oblikovanje kontaktnih točk med mladimi iz podeželja in mladimi iz mest,
 • projekti za ohranjanje narave in biotsko raznovrstnost,
 • poslovni načrti in financiranje iz več virov,
 • podeželsko sodelovanje lokalnih prebivalcev,
 • vloga organizacij mladih kmetov na področju kmetijske politike in razvoja podeželskih območij,
 • vključevanje tujih prebivalcev na podeželje in
 • kako pravila in predpisi vplivajo na proizvodne stroške.

Delo po skupinah je pokazalo, da je med mladimi veliko zanimivih in inovativnih idej kako se spopadati s problematiko današnjega časa. Kot predstavnica ekoloških kmetij pa sem pogrešala več govora o ekološki pridelavi hrane. Opazila sem, da udeleženci ne razumejo bistva ekološke pridelave in da je pojem EKO še vedno tabu tema. Menim, da bi bilo dobro organizirati delavnico na to temo in o tem informirati ljudi, ki so zaradi marketinga izgubili predstavo kaj pomeni NARAVNO in kaj EKO.

Razprave na tem srečanju so me pripeljale do zaključka, da morajo pri pripravi in izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 kot tudi pri uvajanju novih nacionalnih in EU zakonov sodelovati tudi mladi, saj le tako postane kmetijstvo smiselno. Kmetje bi morali stopiti skupaj, organizirati skupnost, katere naloga bi bila zagotoviti tržišče kmetijskih pridelkov in izdelkov, in uvajati zakone prijazne kmetom in naravi. Če bomo še naprej delovali posamezno, nepovezano, se bo kmetijstvo v naši državi še bolj oddaljevalo od samooskrbe. Vse več bo uvoza hrane in povečalo se bo propadanje kmetij.

Povezava do delavnice: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/youth-young-farmers-workshop/en/youth-young-farmers-workshop_en.cfm

Karin Jež (Ekološka kmetija pri Ježevih)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

S koncem leta 2013 prenehajo veljati nekatere določbe predpisov, ki urejajo področje ekološkega kmetovanja, zato je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo obvestilo v zvezi s prenehanjem nekaterih določb predpisov. Podrobnosti preberite tukaj.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na območju občin, ki so bile pomotoma izpuščene iz Dovoljenja za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili št. 3434-86/2013/5 z dne 25. 11. 2013.

MKO je po objavi Dovoljenja za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili št. 3434-86/2013/5 z dne 25. 11. 2013 ugotovilo, da so iz dovoljenja pomotoma izpadla nekatera območja občin, kjer kmetje prav tako niso mogli v celoti izvesti gnojenja s tekočimi organskimi gnojili v rokih iz Uredbe. Gre za območja občin Kostanjevica na Krki, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Gorje in Renče-Vogrsko. Zato je ministrstvo pripravilo še eno dovoljenje na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe, ki dovoljuje podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili tudi na območjih navedenih občin.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo izdaja Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Gnojenje kmetijskih zemljišč s tekočimi organskimi gnojili je dovoljeno do 15. decembra 2013, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev iz navedene uredbe in dovoljenja, ki ga je izdalo ministrstvo.

Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili (pdf)

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih