Program podeželja

Študentska vizija Strateškega načrta za SKP po 2020, 24. 4. 2020

Magistrski študenti Ekonomike naravnih virov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so izvedli spletni seminar (webinar) z razpravo. Predstavili so svojo vizijo Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko po letu 2020, ki so ga v obliki projekta izvedli na fakulteti. Predstavitev je njihov avtonomni in izvirni prispevek k aktualnem strateškem načrtovanju kmetijske politike v Sloveniji. Njihova vizija prinaša celo vrsto novih pogledov in svežih idej o prihodnji kmetijski politiki v Sloveniji predvsem v smislu bolj uravnotežene trajnostne usmerjenosti politike in kot prvi izpostavljajo potrebo po večji socialni naravnanosti politike. Predstavitev bosta moderirali Andreja Beci in prof. dr. Emil Erjavec.

Vabilo
Povezava

Študentska vizija strateški načrt skupna kmetijska politika SKP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT, 8. in 9. 10. 2019
»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Peti Slovenski podeželski parlament je zasedal 8. in 9. oktobra 2019 v Halozah v Majšperku. Glavna tema razprav je bila Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike. Slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo. Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov so udeleženci tako lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan so potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki so zasedale razpršeno po slikovitih Halozah. Udeleženci so lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Zvečer so se udeleženci zbrali v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer je potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

Nagrajenca

 

DELAVNICE: 

  Nosilec
1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij Biotehniška fakulteta (dr. Luka Juvančič)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti Fakulteta za družbene vede (dr. Marko Lovec)
3. Verige vrednosti GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Martina Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič, Sara Uhan)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!) Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

2. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan je potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave so imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se je zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

 

Dogodek je bil organiziran na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, partnerji Mreže za podeželje, v sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Gostitelja dogodka sta bila Občina Majšperk in Lokalna akcijska skupina Haloze.

 

GRADIVA z dogodka:

Delavnica št. 1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 3. Verige vrednosti

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico - Bavec (prezentacija)
Uvod v delavnico - Breznikar (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 5. Biotska raznovrstnost

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 6. Mladi in novi kmetje

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

FOTOGRAFIJE

Vabilo

Program

Lokacije delavnic 1. dan

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Dohodkovna in tržno-cenovna nihanja sodijo med ključne izzive, s katerimi se srečujeta kmetijski in gozdarski sektor v današnjem, vedno bolj povezanem svetu. Ker so primarni proizvajalci pogosto nepovezani in zato tudi najšibkejši člen v agro-živilskih in gozdno-lesnih verigah, se toliko težje hitro prilagajajo in odzivajo na spremembe na trgu. Z namenom boljšega upravljanja s tovrstnimi tveganji so se kmetje in lastniki gozdov v Sloveniji tradicionalno povezovali v zadruge, s tem pa so prispevali k lastni ekonomski varnosti in uspešnejšemu nastopu na trgu. Z rastočimi tržno-cenovnimi pritiski in drugimi izzivi pa postaja povezovanje primarnih proizvajalcev le še bolj pomembno.

S povezovanjem se namreč ublažijo dohodkovna in tržno-cenovna nihanja, krepi se konkurenčnost primarnih proizvajalcev preko skupnih vlaganj, skupnega trženja in promocije ter izboljšuje njihov pogajalski položaj v verigah vrednosti. Tesnejše povezovanje lahko bistveno izboljša stroškovno in cenovno učinkovitost na ravni posameznega primarnega proizvajalca in skupine ali organizacije proizvajalcev kot celote, zato je povezovanje ključ do uspešnejšega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu in mehanizem za obvladovanje najrazličnejših tveganj, ki jih danes srečujemo v kmetijstvu ali gozdarstvu.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) zato močno spodbujamo vsakršno organiziranje v kmetijskem in gozdarskem sektorju, še zlasti pa podpiramo ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, ki lahko preko različnih virov dostopajo tudi do finančnih podpor iz evropskih kmetijskih skladov.

V nadaljevanju najdete povezave, ki vam podrobneje predstavljajo postopek, način in pogoje za pridobitev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev ter možnosti za pridobitev finančne podpore iz ukrepa M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

 

2. JAVNI RAZPIS za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019; rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019

1. Javni razpis (zaključen)

Navodila za priznavanje skupine proizvajalcev

Vzorec vloge za priznanje SP

Brošura o priznanju skupine oziroma organizacije proizvajalcev ter podukrepa M9.1

Predstavitev priznavanja skupin proizvajalcev ter predstavitev podukrepa M9.1

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/2018 in 46/19)

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

 

POMEN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru. Slovenija ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi pokrajin in bogato krajinsko členitvijo, z velikim deležem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. In prav zato tudi odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, varstvu virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja.

Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo. V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Ker je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih in posledično - pri potrošnikih.

VSTOP V EKOLOŠKO KMETOVANJE

Za vstop v ekološko kmetovanje se je potrebno certificirati, ki se začne s prijavo stranke v postopek in vključuje izvedbo terenske kontrole, oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne aktivnosti po izdaji certifikata.

Certifikacijski organi:

Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
Bureau Veritas d. o. o.
TUV SUD Sava d. o. o.


MOŽNE FINANČNE PODPORE

Za izvajanje ekološkega kmetovanja je mogoče pridobiti finančno podporo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Namen ukrepa Ekološko kmetovanje je spodbujati kmetijska gospodarstva za prostovoljno usmeritev ali izvajanje ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

Ukrep M11 Ekološko kmetovanje:
- podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
- podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Vključitev v ukrep M11 Ekološko kmetovanje je možno kombinirati tudi z ukrepom M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

Ekološke kmetije imajo možnost pridobiti podporo tudi v okviru drugih ukrepov PRP 2014–2020:
- ukrep M 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
- ukrep M 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
- ukrep M 4 - Naložbe v osnovna sredstva
- ukrep M 6 – Razvoj kmetij in podjetij
- ukrep M 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
- ukrep M 13 – OMD
- ukrep M 14 - Dobrobit živali
- ukrep M 16 - Sodelovanje


AKTUALNO

3. 5. 2020 - Ministrstvo začelo z vseslovensko kampanjo ozaveščanja – Ekološko in lokalno je idealno!


GRADIVA

- Zgibanka: Ekološko kmetijstvo - Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot ekološke?

- Brošura: Izboljšajmo ekološko kmetovanje

- 8000 litrov po kravi iz doma pridelane krme (članek z 1. 5. 2019): Klara Nahtigal (prevod po FWI), Časopisno-založniška družba Kmečki glas d. o. o.


PRETEKLI DOGODKI

Mednarodna konferenca kmetijskih svetovalcev IALB 2019, Kmetijstvo na področju konfliktov med ekonomijo in ekologijo, Salzburg, 2.-5. junij 2019

     Strokovne konference se je udeležilo tudi 10 kmetijskih svetovalcev iz Slovenije. Na voljo so:
     - predstavitve (z dne 3. 6. 2019)
     - delavnice (z dne 5. 6. 2019)
     - poročilo

Posvet v Državnem zboru na temo ekološkega kmetijstva z naslovom Ekološko + lokalno = idealno (11. 3. 2019)

- povzetek in video
- novica MKGP

Posvet v Državnem svetu na temo ekološkega kmetijstva z naslovom »Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje« (27. 2. 2018)
-
novica MKGP
- novica DS

Ogled dobrih praks ekološkega kmetijstva v Nemčiji: Svetovni sejem ekološkega kmetijstva Biofach in ekološko posestvo Herrmannsdorfer (15. in 16. 2. 2019)
-
poročilo

Strokovna konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019 (25. 1. 2019)
- medijski zapis Večera

 

Več

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

eu projekt fb1

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dneve odprtih vrat »EU projekt, moj projekt« med 11. in 18. majem 2019. Na voljo so bili številni dogodki širom Slovenije.

V tednu med 11. in 18. majem 2019 so se zainteresirani lahko udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoje igralske talente, poskušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.

Kmetija Flis – kjer se kravice same pomolzejo

V okviru glasovanja, ki je potekalo v aprilu je od podprtih projektov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 največ glasov prejela Kmetija Flis, katere glavna dejavnost je pridelava mleka. Zgodovina kmetije sega daleč nazaj, ima dolgoletno tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod. Ker kmetija leži na tradicionalno hmeljarskem območju, je bila do osamosvojitve Slovenije glavna dejavnost hmeljarstvo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se na kmetiji odločili za preusmeritev v govedorejo in proizvodnjo mleka. Sedanji lastnik kmetije in nosilec dopolnilne dejavnosti je Damijan Četina, ing. agronomije. Vodenje kmetije je leta 2006 prevzel od svojega očeta. Konec leta 2007 so kmetijo posodobili tudi z robotom za molžo krav.

V letu 2017 so zaključili investicijo s pomočjo evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020 novogradnje hleva za krave molznice in mlado govedo. Z naložbo so izboljšali dobrobit živali in delovne pogoje, povečali pa so tudi produktivnost in konkurenčnost kmetije. V istem letu pa so pričeli s prenovo starega gospodarskega poslopja prav tako s pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020, v katerem so uredili sirarno in kupili opremo za predelavo mleka. Predelavo mleka želijo še povečati, kakovost izdelkov pa obdržati na trenutni visoki ravni, saj je njihovo mleko izredne kakovosti, zato so polnega in bogatega okusa tudi njihovi domači mlečni izdelki, ki jih lahko najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.kmetijaflis.si/.

 

Seznam dogodkov projektov s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Holistično kmetovanje – Ekološka kmetija Studen

Prikaz izvajanja moderne transhumance, prikaz ročnega striženja ovc, voden ogled ekološkega zelenjadarstva in sadjarstva, pogostitev.

Šmarje 56, Branik prestavljeno
Kmetija Kastelic - Izbrana kakovost Slovenija, mleko in mlečni izdelki Degustacija mlečnih izdelkov, promocija domačega tekočega sladoleda mlečnih napitkov, jogurta, skute in mlečnega zdroba, ogled kmetije (živali, poslopij, strojev, opreme…), ogled dvorane za praznovanja rojstnih dni ter seminarje in piknik prostora, možnost uporabe igral in nakupa izdelkov kmetije.

Žabja vas 9, 8000 Novo mesto 11. maj
Občina Hrastnik – okno v svet, projekt LEADER Tursitični ogled   Hrastnika in Steklarne Hrastnik, zaključna prireditev pred trgovino Glashuta, kjer se bodo s svojimi programi predstavila lokalna društva in lokalna kulinarika.

Hrastnik 11. maj
Dan odprtih vrat ekološke sadjarske kmetije Marima Ogled krožne poti okoli vasi Trebeše (30 min hoje), kjer si boste lahko ogledali najvišji flišni slap v slovenski Istri - slap Stranice, ekološki oljčnik na nadmorski višini 330 m, ekološko sušilnico sadja in degustirali ekstra deviško oljčno olje in treh vrst suhega sadja.

Trebeše 24, Gračišče (Istra) 11.-12. maj
Prodaja proizvodov slovenskih kmetij, projekt LEADER Možnost nakupa kmetijskih proizvodov na stojnicah od prisotnih sodelujočih partnerjev v projektu. Ptuj, pri osnovni šoli Grajena na Ptuju in pred občinsko zgradbo na Hajdini. 11.-18. maj

Blagajevi dnevi in polhova družinska doživetja, projekt LEADER

Otvoritev poletne sezone Polhovega Doživljajskega parka: glasbena pravljica Polh rogovilež, voden ogled parka, medene delavnice Hiše medu Božnar, otroška čajanka z grofom Blagajem, tematsko vodenje po zgodovini pošte v 19. stoletju v Muzeju pošte in telekomunikacij.

Polhov Gradec 11., 12., 18. maj ob 11. uri
Kmetija Flis – kjer se kravice same molzejo Ogled kmetije in predelave mleka na kmetiji, seveda s pokušinjo njihovih izdelkov, kot tudi izdelkov sosednjih kmetij. Za otroke pa bodo organizirane tudi ustvarjalne delavnice.

Spodnje Grušovlje 6, 3311 Šempeter 12. maj
Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, projekt LEADER V okviru projekta Včeraj, danes, za jutri bosta potekala dva dneva odprtih vrat: dan odprtih vrat eko zeliščnega vrta v Muzeju na prostem Rogatec ter dan odprtih vrat Rokodelskega centra Rogatec.

Muzej na prostem Rogatec ter dvorec Strmol 12. maj
Park vojaške zgodovine in predstavitev HOP ON HOP OFF turističnega prevoza, projekt LEADER V sklopu predstavitve produkta HOP ON Zeleni kras bodo organizirali vodeno peš turo po Krožni poti vojaške zgodovine. Udeleženci bodo spoznali zgodbe o krajih na prepihu, posebnosti zgornje pivške kotline in Brkinove ter uživali v degustacijah in odkrivanjih skritih kotičkov Zelenega krasa. Vodena tura se bo pričela ob 8.30 pri info točki HOP ON pred stavbo Komande PVZ.

Pivka, Park vojaške zgodovine 12. maj
Dan odprtih vrat Ekološke kmetije Smuk s predstavitvijo izvedene naložbe

Mladi prevzemnik kmetije Blaž Lečnik je uspešno kandidiral za sredstva iz PRP 2014–2020 in gradi ekološki hlev za svinje po sistemu »PIGPORT 4« - enega prvih takih hlevov v Sloveniji. Hlev je zgrajen po najvišjih standardih, ki med drugim zagotavlja boljše počutje in zdravje v hladnih mesecih. Vabljeni na predstavitev izvedene naložbe in degustacijo.

Bukovska vas 16, Šentjanž pri Dravogradu 14. maj
Alternativne oblike izobraževanja ranljivih skupin (Finančna gospodinja), projekt LEADER Izobraževalna delavnica s ključnimi temami:     Upravljanje bančnih stroškov in drugih stroškov gospodinjstva, Mobing in proaktivna vloga sindikatov v sodobni družbi, Psihološki dejavniki uspeha in vpliv komunikacije, Uspešno reševanje konfliktov in obvladovanje čustev ter Negativne zdravstvene posledice dela v Sloveniji.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 15. maj
Učenje in gibanje za okolje, projekt LEADER Na novih športnih površinah bodo potekali trije dogodki: Kvalifikacijska tekma Pumpaj Slovenija na pumptracku oz. kolostezi, Predstavitev kegljanja s kroglo na vrvici na ruskem kegljišču in Skrb za zdravo življenje s Centrom za krepitev zdravja v učilnici na prostem v izvedbi zdravstvene delavke in kineziologinje s Centra za krepitev zdravja Trebnje.

Mirna, športni park 15. maj
Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17, projekt LEADER Organizator bo pripravil dan odprtih vrat, ko si bo mogoče ogledati novo nastale prostore – promocijsko-degustacijski prostor, kakor tudi ponudbo lokalnih ponudnikov, ki imajo v tem prostoru urejen razstavni prostor.
Grad Rače 15. maj
Doživetje v medeni pravljici Šolar Vodena brezplačna doživetja na čebelarski kmetiji s pijačo dobrodošlice medenega likerja, degustacijo naših pet vrst sortnih medov, slastnih medenjakov in medenega napitka; ogled čebelnjaka na domačem dvorišču, v katerem lahko posameznik vzpostavi dobro počutje, ogled posodobljenih notranjih prostorov za točenje medu in predelavo medu v medene izdelke, ogled obnovljene pekarne, kjer nastajajo odlični medenjaki in lectovi srčkiž; razlaga o pomenu opraševanja in podučitev o pravilni uporabi in shranjevanju čebeljih pridelkov; prikaz krašenja lecta.

Strmca 81a, Laško 16. maj
Predstavitev ekoloških vin kmetije Sagmeister Predstavitev vinske kleti in predstavitev zgodbe o ekološkem vinarstvu.


Orešje 76, 8259 Bizeljsko odpovedano
Doživljajski zeliščni vrtovi, projekt LEADER Zbor pred Dvorano Zlatorog v Celju, od koder kombi popelje na celodnevno zeliščno popotovanje: Kmetija Vrhivšek (Lindek nad Frankolovim) z dišečim zeliščnim vrtom in prikaz destilacije zelišč; na Celjski koči si ogledate divji vrt in pripravite okusen divji namaz iz nabranih zelišč; pri PermaMami (Rimske Toplice) si ogledate permakulturni zeliščni vrt, se seznanite z vrtnarjenjem brez prekopavanja; na Zeliščni kmetiji Plahtica (Jurklošter) si boste ogledali Keltski vrt in si v krogu medicine uravnovesili svoje energijsko počutje; v STIK Laško boste imeli možnost ogleda in nakupa zeliščnih izdelkov.

Celje, Dvorana Zlatorog 17. maj
Pot mleka – Kmetija Rabič V petek, 17. maja, so povabljene šole in vrtci na predstavitev kmetije in degustacijo mleka, pripravljen bo tudi animacijski program, v soboto pa splošna javnost.

Šentovec 10, 2310 Slovenska Bistrica 17. in 18. maj
Produkt Cerkniško jezero Obiskovalcem bo na voljo obisk Muzeja Cerkniško jezero z ogledom žive makete Cerkniškega jezera in krajšim predavanjem o nastanku jezera, kolesarjenje okoli jezera, čolnarjenje po jezeru ali pa le kratek pohod po čebelarski učni poti s čebelarjem vodnikom. Na koncu bo sledila manjša zakuska.

Dolenje jezero 17. maj
Med-O-Vita, projekt LEADER Pozdravni nagovor gostiteljev, predstavitev Čebelarsko sadjarskega učnega centra kot dobre prakse – koriščenje EU sredstev za postavitev in nadgradnjo centra, predstavitev doseženih rezultatov v okviru projekta Med-O-Vita, ogled zeliščnega vrta in pogovor z zeliščarko na temo uporabe zelišč v kombinaciji z medom, apiterapija – koristnost čebeljih pridelkov in izdelkov v praksi z medicinsko sestro čebelarko, prikaz postopka vlivanja sveč iz čebeljega voska.

Čebelarsko sadjarski učni center na Fari na Prevaljah 17. maj
Otvoritev in predstavitev Posestva Mala Rosa Obiskovalcem bo v idiličnem podeželskem ambientu predstavljeno skozi degustacije nekaj idej, kaj vse lahko pripravimo iz pridelkov, ki zrastejo na našem posestvu;       uredili bodo tematske degustacijske kotičke in sicer : Jabolko, Aronija in Sivka; v vseh predstavitvah bodo zastopani čaji, sokovi, marmelade, likerji, sladice, predlog za zdrav zajtrk;     predstavljeni bodo tudi proizvodi, katere predelajo iz svojih sestavin.

Stanjevci 6, G. Petrovci – Krajinski park Goričko 18. maj
Avtomatizacija pakirne linije peletov Predstavitev podjetja, predstavitev in ogled proizvodnje, akcijske cene proizvodov Poljane nad Škofjo Loko 90, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 18. maj
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Na tej strani najdete aktualne video objave na temo Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

  

 
 • Naslov: AGRI izziv - izboljšanje rodovitnosti tal s skladiščenjem ogljika v tleh

 • Kratek opis: Alfred Grand, kmetovalec iz sosednje Avstrije, je član operativne skupine projekta "BIOBO", ki se osredotoča na izboljšanje pridelka in razvoj humusa v tleh ob zmanjšani obdelavi tal in organskemu gnojenju. Pravi, da so rezultati projekta zanj zelo uporabni, predvsem pa zelo koristni za okolje, podnebje, biotsko pestrost in tla.
 
 • Naslov: Christian Werni o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminar z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi Christian Werni, vodilni partner operativne skupine EIP iz Avstrije.
 • Naslov: Ludger Linnemann o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminar z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi dr. Ludgar Linnemann, vodilni partner operativne ksupine EIP iz Nemčije.
 • Naslov: Bojan Lešnik o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik kmetov Bojan Lešnik, rejec avtohtone pasme Krškopljskega prašiča.
 • Naslov: Inge van Oost o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavila tudi predstavnica Evropskega partnerstva za inovacije na področju produktivnosti in trajnosti v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP-AGRI) pri Evropski komisiji - Inge van Oost.
 • Naslov: Igor Hrovatič o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik kmetijskih svetovalcev - Igor Hrovatič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
 • Naslov: Boštjan Kosec o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik mladih kmetov - Boštjan Kosec, ki dela na področju senenega mleka.
   
 • Naslov: Emil Erjavec o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik s področja izobraževanja in raziskovanja - prof. dr. Emil Erjavec.

 

 • Naslov: Prve izkušnje s projekti EIP v Evropi

 • Kratek opis: The workshop 'Operational Groups: first experiences' took place in Legnaro, Italy, on 20-21 April 2016. Some Operational Group participants took the time to talk to us and tell us about their experiences.

 • Opomba: Slovenske podnapise si lahko nastavite v oknu filma spodaj desno, pod "Nastavitve" -> "Podnapisi" -> izberete "Slovenščina".
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Infografika MLADI KMETJE

Shema zgoraj: Stanje po zaključenih 3-eh javnih razpisih (november 2018).

 

Predvidoma bo do konec izvajanja PRP 2014-2020 objavljen še sedmi javni razpis iz podukrepa 6.1 za prevzem kmetije, glede na terminski plan objave javnih razpisov predvidoma novembra 2020.

Več o podukrepu M6.1...


Kako po letu 2020?  Tudi v prihodnjem programskem obdobju bo generacijska prenova ena od prioritet pri dodeljevanju podpor iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zato se bo nedvomno nadaljevalo dodeljevanje podpor mladim kmetom, ki bodo prevzeli kmetijo v obdobju izvajanja strateškega načrta 2021 – 2027. Višina podpore se še usklajuje s pristojnimi organi Evropske komisije. Glede na pridobljene izkušnje pri usklajevanju višine podpor za mlade kmete za tekoče programsko obdobje smo bili soočeni s stališčem Evropske komisije, da mora biti višina podpore sorazmerna s povprečno velikostjo prevzetih kmetij v državi članici.

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih