Program podeželja

Majšperk, 8. in 9. oktober 2019

»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Vabljeni na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo zasedal 8. in 9. oktobra 2019 v Halozah. Glavna tema razprav bo Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike. Slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo. Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov boste udeleženci tako lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

 

 

Delavnica Nosilec
1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij Biotehniška fakulteta UL (dr. Marko Lovec)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti Biotehniška fakulteta UL (dr. Luka Juvančič)
3. Verige vrednosti GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (dr. Franc Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

2. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

 

Dogodek soorganiziramo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje v sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vabilo

Okvirni program

PRIJAVE: rok do 30. septembra 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Dohodkovna in tržno-cenovna nihanja sodijo med ključne izzive, s katerimi se srečujeta kmetijski in gozdarski sektor v današnjem, vedno bolj povezanem svetu. Ker so primarni proizvajalci pogosto nepovezani in zato tudi najšibkejši člen v agro-živilskih in gozdno-lesnih verigah, se toliko težje hitro prilagajajo in odzivajo na spremembe na trgu. Z namenom boljšega upravljanja s tovrstnimi tveganji so se kmetje in lastniki gozdov v Sloveniji tradicionalno povezovali v zadruge, s tem pa so prispevali k lastni ekonomski varnosti in uspešnejšemu nastopu na trgu. Z rastočimi tržno-cenovnimi pritiski in drugimi izzivi pa postaja povezovanje primarnih proizvajalcev le še bolj pomembno.

S povezovanjem se namreč ublažijo dohodkovna in tržno-cenovna nihanja, krepi se konkurenčnost primarnih proizvajalcev preko skupnih vlaganj, skupnega trženja in promocije ter izboljšuje njihov pogajalski položaj v verigah vrednosti. Tesnejše povezovanje lahko bistveno izboljša stroškovno in cenovno učinkovitost na ravni posameznega primarnega proizvajalca in skupine ali organizacije proizvajalcev kot celote, zato je povezovanje ključ do uspešnejšega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu in mehanizem za obvladovanje najrazličnejših tveganj, ki jih danes srečujemo v kmetijstvu ali gozdarstvu.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) zato močno spodbujamo vsakršno organiziranje v kmetijskem in gozdarskem sektorju, še zlasti pa podpiramo ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, ki lahko preko različnih virov dostopajo tudi do finančnih podpor iz evropskih kmetijskih skladov.

V nadaljevanju najdete povezave, ki vam podrobneje predstavljajo postopek, način in pogoje za pridobitev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev ter možnosti za pridobitev finančne podpore iz ukrepa M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

 

2. JAVNI RAZPIS za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019; rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019

1. Javni razpis (zaključen)

Navodila za priznavanje skupine proizvajalcev

Vzorec vloge za priznanje SP

Brošura o priznanju skupine oziroma organizacije proizvajalcev ter podukrepa M9.1

Predstavitev priznavanja skupin proizvajalcev ter predstavitev podukrepa M9.1

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/2018 in 46/19)

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih


AKTUALNO

Mednarodna konferenca kmetijskih svetovalcev IALB 2019, Kmetijstvo na področju konfliktov med ekonomijo in ekologijo, Salzburg, 2.-5. junij 2019

     Strokovne konference se je udeležilo tudi 10 kmetijskih svetovalcev iz Slovenije. Na voljo so:
     - predstavitve (z dne 3. 6. 2019)
     - delavnice (z dne 5. 6. 2019)
     - poročilo


POMEN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru. Slovenija ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi pokrajin in bogato krajinsko členitvijo, z velikim deležem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. In prav zato tudi odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, varstvu virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja.

Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo. V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Ker je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih in posledično - pri potrošnikih.

VSTOP V EKOLOŠKO KMETOVANJE

Za vstop v ekološko kmetovanje se je potrebno certificirati, ki se začne s prijavo stranke v postopek in vključuje izvedbo terenske kontrole, oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne aktivnosti po izdaji certifikata.

Certifikacijski organi:

Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
Bureau Veritas d. o. o.
TUV SUD Sava d. o. o.


MOŽNE FINANČNE PODPORE

Za izvajanje ekološkega kmetovanja je mogoče pridobiti finančno podporo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Namen ukrepa Ekološko kmetovanje je spodbujati kmetijska gospodarstva za prostovoljno usmeritev ali izvajanje ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

Ukrep M11 Ekološko kmetovanje:
- podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
- podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Vključitev v ukrep M11 Ekološko kmetovanje je možno kombinirati tudi z ukrepom M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

Ekološke kmetije imajo možnost pridobiti podporo tudi v okviru drugih ukrepov PRP 2014–2020:
- ukrep M 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
- ukrep M 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
- ukrep M 4 - Naložbe v osnovna sredstva
- ukrep M 6 – Razvoj kmetij in podjetij
- ukrep M 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
- ukrep M 13 – OMD
- ukrep M 14 - Dobrobit živali
- ukrep M 16 - Sodelovanje


GRADIVA

- Zgibanka: Ekološko kmetijstvo - Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot ekološke?

- Brošura: Izboljšajmo ekološko kmetovanje

- 8000 litrov po kravi iz doma pridelane krme (članek z 1. 5. 2019): Klara Nahtigal (prevod po FWI), Časopisno-založniška družba Kmečki glas d. o. o.


PRETEKLI DOGODKI

Posvet v Državnem zboru na temo ekološkega kmetijstva z naslovom Ekološko + lokalno = idealno (11. 3. 2019)
- povzetek in video
- novica MKGP

Posvet v Državnem svetu na temo ekološkega kmetijstva z naslovom »Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje« (27. 2. 2018)
-
novica MKGP
- novica DS

Ogled dobrih praks ekološkega kmetijstva v Nemčiji: Svetovni sejem ekološkega kmetijstva Biofach in ekološko posestvo Herrmannsdorfer (15. in 16. 2. 2019)
-
poročilo

Strokovna konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019 (25. 1. 2019)
- medijski zapis Večera

 

Več

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

eu projekt fb1

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dneve odprtih vrat »EU projekt, moj projekt« med 11. in 18. majem 2019. Na voljo so bili številni dogodki širom Slovenije.

V tednu med 11. in 18. majem 2019 so se zainteresirani lahko udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoje igralske talente, poskušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.

Kmetija Flis – kjer se kravice same pomolzejo

V okviru glasovanja, ki je potekalo v aprilu je od podprtih projektov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 največ glasov prejela Kmetija Flis, katere glavna dejavnost je pridelava mleka. Zgodovina kmetije sega daleč nazaj, ima dolgoletno tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod. Ker kmetija leži na tradicionalno hmeljarskem območju, je bila do osamosvojitve Slovenije glavna dejavnost hmeljarstvo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se na kmetiji odločili za preusmeritev v govedorejo in proizvodnjo mleka. Sedanji lastnik kmetije in nosilec dopolnilne dejavnosti je Damijan Četina, ing. agronomije. Vodenje kmetije je leta 2006 prevzel od svojega očeta. Konec leta 2007 so kmetijo posodobili tudi z robotom za molžo krav.

V letu 2017 so zaključili investicijo s pomočjo evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020 novogradnje hleva za krave molznice in mlado govedo. Z naložbo so izboljšali dobrobit živali in delovne pogoje, povečali pa so tudi produktivnost in konkurenčnost kmetije. V istem letu pa so pričeli s prenovo starega gospodarskega poslopja prav tako s pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020, v katerem so uredili sirarno in kupili opremo za predelavo mleka. Predelavo mleka želijo še povečati, kakovost izdelkov pa obdržati na trenutni visoki ravni, saj je njihovo mleko izredne kakovosti, zato so polnega in bogatega okusa tudi njihovi domači mlečni izdelki, ki jih lahko najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.kmetijaflis.si/.

 

Seznam dogodkov projektov s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Holistično kmetovanje – Ekološka kmetija Studen

Prikaz izvajanja moderne transhumance, prikaz ročnega striženja ovc, voden ogled ekološkega zelenjadarstva in sadjarstva, pogostitev.

Šmarje 56, Branik prestavljeno
Kmetija Kastelic - Izbrana kakovost Slovenija, mleko in mlečni izdelki Degustacija mlečnih izdelkov, promocija domačega tekočega sladoleda mlečnih napitkov, jogurta, skute in mlečnega zdroba, ogled kmetije (živali, poslopij, strojev, opreme…), ogled dvorane za praznovanja rojstnih dni ter seminarje in piknik prostora, možnost uporabe igral in nakupa izdelkov kmetije.

Žabja vas 9, 8000 Novo mesto 11. maj
Občina Hrastnik – okno v svet, projekt LEADER Tursitični ogled   Hrastnika in Steklarne Hrastnik, zaključna prireditev pred trgovino Glashuta, kjer se bodo s svojimi programi predstavila lokalna društva in lokalna kulinarika.

Hrastnik 11. maj
Dan odprtih vrat ekološke sadjarske kmetije Marima Ogled krožne poti okoli vasi Trebeše (30 min hoje), kjer si boste lahko ogledali najvišji flišni slap v slovenski Istri - slap Stranice, ekološki oljčnik na nadmorski višini 330 m, ekološko sušilnico sadja in degustirali ekstra deviško oljčno olje in treh vrst suhega sadja.

Trebeše 24, Gračišče (Istra) 11.-12. maj
Prodaja proizvodov slovenskih kmetij, projekt LEADER Možnost nakupa kmetijskih proizvodov na stojnicah od prisotnih sodelujočih partnerjev v projektu. Ptuj, pri osnovni šoli Grajena na Ptuju in pred občinsko zgradbo na Hajdini. 11.-18. maj

Blagajevi dnevi in polhova družinska doživetja, projekt LEADER

Otvoritev poletne sezone Polhovega Doživljajskega parka: glasbena pravljica Polh rogovilež, voden ogled parka, medene delavnice Hiše medu Božnar, otroška čajanka z grofom Blagajem, tematsko vodenje po zgodovini pošte v 19. stoletju v Muzeju pošte in telekomunikacij.

Polhov Gradec 11., 12., 18. maj ob 11. uri
Kmetija Flis – kjer se kravice same molzejo Ogled kmetije in predelave mleka na kmetiji, seveda s pokušinjo njihovih izdelkov, kot tudi izdelkov sosednjih kmetij. Za otroke pa bodo organizirane tudi ustvarjalne delavnice.

Spodnje Grušovlje 6, 3311 Šempeter 12. maj
Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, projekt LEADER V okviru projekta Včeraj, danes, za jutri bosta potekala dva dneva odprtih vrat: dan odprtih vrat eko zeliščnega vrta v Muzeju na prostem Rogatec ter dan odprtih vrat Rokodelskega centra Rogatec.

Muzej na prostem Rogatec ter dvorec Strmol 12. maj
Park vojaške zgodovine in predstavitev HOP ON HOP OFF turističnega prevoza, projekt LEADER V sklopu predstavitve produkta HOP ON Zeleni kras bodo organizirali vodeno peš turo po Krožni poti vojaške zgodovine. Udeleženci bodo spoznali zgodbe o krajih na prepihu, posebnosti zgornje pivške kotline in Brkinove ter uživali v degustacijah in odkrivanjih skritih kotičkov Zelenega krasa. Vodena tura se bo pričela ob 8.30 pri info točki HOP ON pred stavbo Komande PVZ.

Pivka, Park vojaške zgodovine 12. maj
Dan odprtih vrat Ekološke kmetije Smuk s predstavitvijo izvedene naložbe

Mladi prevzemnik kmetije Blaž Lečnik je uspešno kandidiral za sredstva iz PRP 2014–2020 in gradi ekološki hlev za svinje po sistemu »PIGPORT 4« - enega prvih takih hlevov v Sloveniji. Hlev je zgrajen po najvišjih standardih, ki med drugim zagotavlja boljše počutje in zdravje v hladnih mesecih. Vabljeni na predstavitev izvedene naložbe in degustacijo.

Bukovska vas 16, Šentjanž pri Dravogradu 14. maj
Alternativne oblike izobraževanja ranljivih skupin (Finančna gospodinja), projekt LEADER Izobraževalna delavnica s ključnimi temami:     Upravljanje bančnih stroškov in drugih stroškov gospodinjstva, Mobing in proaktivna vloga sindikatov v sodobni družbi, Psihološki dejavniki uspeha in vpliv komunikacije, Uspešno reševanje konfliktov in obvladovanje čustev ter Negativne zdravstvene posledice dela v Sloveniji.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 15. maj
Učenje in gibanje za okolje, projekt LEADER Na novih športnih površinah bodo potekali trije dogodki: Kvalifikacijska tekma Pumpaj Slovenija na pumptracku oz. kolostezi, Predstavitev kegljanja s kroglo na vrvici na ruskem kegljišču in Skrb za zdravo življenje s Centrom za krepitev zdravja v učilnici na prostem v izvedbi zdravstvene delavke in kineziologinje s Centra za krepitev zdravja Trebnje.

Mirna, športni park 15. maj
Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17, projekt LEADER Organizator bo pripravil dan odprtih vrat, ko si bo mogoče ogledati novo nastale prostore – promocijsko-degustacijski prostor, kakor tudi ponudbo lokalnih ponudnikov, ki imajo v tem prostoru urejen razstavni prostor.
Grad Rače 15. maj
Doživetje v medeni pravljici Šolar Vodena brezplačna doživetja na čebelarski kmetiji s pijačo dobrodošlice medenega likerja, degustacijo naših pet vrst sortnih medov, slastnih medenjakov in medenega napitka; ogled čebelnjaka na domačem dvorišču, v katerem lahko posameznik vzpostavi dobro počutje, ogled posodobljenih notranjih prostorov za točenje medu in predelavo medu v medene izdelke, ogled obnovljene pekarne, kjer nastajajo odlični medenjaki in lectovi srčkiž; razlaga o pomenu opraševanja in podučitev o pravilni uporabi in shranjevanju čebeljih pridelkov; prikaz krašenja lecta.

Strmca 81a, Laško 16. maj
Predstavitev ekoloških vin kmetije Sagmeister Predstavitev vinske kleti in predstavitev zgodbe o ekološkem vinarstvu.


Orešje 76, 8259 Bizeljsko odpovedano
Doživljajski zeliščni vrtovi, projekt LEADER Zbor pred Dvorano Zlatorog v Celju, od koder kombi popelje na celodnevno zeliščno popotovanje: Kmetija Vrhivšek (Lindek nad Frankolovim) z dišečim zeliščnim vrtom in prikaz destilacije zelišč; na Celjski koči si ogledate divji vrt in pripravite okusen divji namaz iz nabranih zelišč; pri PermaMami (Rimske Toplice) si ogledate permakulturni zeliščni vrt, se seznanite z vrtnarjenjem brez prekopavanja; na Zeliščni kmetiji Plahtica (Jurklošter) si boste ogledali Keltski vrt in si v krogu medicine uravnovesili svoje energijsko počutje; v STIK Laško boste imeli možnost ogleda in nakupa zeliščnih izdelkov.

Celje, Dvorana Zlatorog 17. maj
Pot mleka – Kmetija Rabič V petek, 17. maja, so povabljene šole in vrtci na predstavitev kmetije in degustacijo mleka, pripravljen bo tudi animacijski program, v soboto pa splošna javnost.

Šentovec 10, 2310 Slovenska Bistrica 17. in 18. maj
Produkt Cerkniško jezero Obiskovalcem bo na voljo obisk Muzeja Cerkniško jezero z ogledom žive makete Cerkniškega jezera in krajšim predavanjem o nastanku jezera, kolesarjenje okoli jezera, čolnarjenje po jezeru ali pa le kratek pohod po čebelarski učni poti s čebelarjem vodnikom. Na koncu bo sledila manjša zakuska.

Dolenje jezero 17. maj
Med-O-Vita, projekt LEADER Pozdravni nagovor gostiteljev, predstavitev Čebelarsko sadjarskega učnega centra kot dobre prakse – koriščenje EU sredstev za postavitev in nadgradnjo centra, predstavitev doseženih rezultatov v okviru projekta Med-O-Vita, ogled zeliščnega vrta in pogovor z zeliščarko na temo uporabe zelišč v kombinaciji z medom, apiterapija – koristnost čebeljih pridelkov in izdelkov v praksi z medicinsko sestro čebelarko, prikaz postopka vlivanja sveč iz čebeljega voska.

Čebelarsko sadjarski učni center na Fari na Prevaljah 17. maj
Otvoritev in predstavitev Posestva Mala Rosa Obiskovalcem bo v idiličnem podeželskem ambientu predstavljeno skozi degustacije nekaj idej, kaj vse lahko pripravimo iz pridelkov, ki zrastejo na našem posestvu;       uredili bodo tematske degustacijske kotičke in sicer : Jabolko, Aronija in Sivka; v vseh predstavitvah bodo zastopani čaji, sokovi, marmelade, likerji, sladice, predlog za zdrav zajtrk;     predstavljeni bodo tudi proizvodi, katere predelajo iz svojih sestavin.

Stanjevci 6, G. Petrovci – Krajinski park Goričko 18. maj
Avtomatizacija pakirne linije peletov Predstavitev podjetja, predstavitev in ogled proizvodnje, akcijske cene proizvodov Poljane nad Škofjo Loko 90, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 18. maj
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Infografika MLADI KMETJE

Shema zgoraj: Stanje po zaključenih 3-eh javnih razpisih in v času odprtega 4. javnega razpisa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (november 2018)

 

Mladim 15 mio EUR nepovratnih sredstev za prevzem kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 26. 10. 2018 objavilo četrti javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 15 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znaša znesek podpore 45.000 evrov na upravičenca.
Na tem sklopu lahko kandidirajo:
 • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • družba z enim družbenikom.
Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na mladega kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

 

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer:

 • prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
 • drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18), ki je bila v letošnjem letu posodobljena na način, da med drugim dopušča tudi davčni dolg do 50 evrov. Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od vključno 19. novembra do vključno 31. januarja 2019 do 24. ure.

Naslednji razpis je predviden v septembru 2019.

 

Javni razpis

Uredba

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Na tej strani najdete aktualne video objave na temo Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

  

 
 • Naslov: AGRI izziv - izboljšanje rodovitnosti tal s skladiščenjem ogljika v tleh

 • Kratek opis: Alfred Grand, kmetovalec iz sosednje Avstrije, je član operativne skupine projekta "BIOBO", ki se osredotoča na izboljšanje pridelka in razvoj humusa v tleh ob zmanjšani obdelavi tal in organskemu gnojenju. Pravi, da so rezultati projekta zanj zelo uporabni, predvsem pa zelo koristni za okolje, podnebje, biotsko pestrost in tla.
 
 • Naslov: Christian Werni o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminar z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi Christian Werni, vodilni partner operativne skupine EIP iz Avstrije.
 • Naslov: Ludger Linnemann o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminar z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi dr. Ludgar Linnemann, vodilni partner operativne ksupine EIP iz Nemčije.
 • Naslov: Bojan Lešnik o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik kmetov Bojan Lešnik, rejec avtohtone pasme Krškopljskega prašiča.
 • Naslov: Inge van Oost o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavila tudi predstavnica Evropskega partnerstva za inovacije na področju produktivnosti in trajnosti v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP-AGRI) pri Evropski komisiji - Inge van Oost.
 • Naslov: Igor Hrovatič o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik kmetijskih svetovalcev - Igor Hrovatič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
 • Naslov: Boštjan Kosec o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik mladih kmetov - Boštjan Kosec, ki dela na področju senenega mleka.
   
 • Naslov: Emil Erjavec o spodbujanju inovacij preko ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 • Kratek opis: V okviru mednarodnega seminarja z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se je odvil 13. 11. 2017 v Ljubljani je Mreži za podeželje, MKGP, svoj pogled predstavil tudi predstavnik s področja izobraževanja in raziskovanja - prof. dr. Emil Erjavec.

 

 • Naslov: Prve izkušnje s projekti EIP v Evropi

 • Kratek opis: The workshop 'Operational Groups: first experiences' took place in Legnaro, Italy, on 20-21 April 2016. Some Operational Group participants took the time to talk to us and tell us about their experiences.

 • Opomba: Slovenske podnapise si lahko nastavite v oknu filma spodaj desno, pod "Nastavitve" -> "Podnapisi" -> izberete "Slovenščina".
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih