Program podeželja

Uredništvo

Za vsebino informacij na spletni strani je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoja podeželja, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je hkrati tudi glavnik urednik spletne strani.

Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena spletna stran prp.digistore.si.

Prevzemanje odgovornosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušalo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje oziroma drugih sodelujočih institucij, zato ne prevzemamo nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Fotografije

Arhiv Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v kolikor ni drugače navedeno.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

DOGODKI

Zaključeni dogodki:

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

JAVNA RAZPRAVA

 Javna razprava 001 Javna razprava 002 Javna razprava 003

Ob pripravi kvalitetnega programa razvoja podeželja je nujno vključevanje partnerjev v vse faze programiranja, t.j. že v fazo priprave, nato izvedbe in tudi spremljanja ter vrednotenja. K aktivnemu sodelovanju v delovnih skupinah in javni razpravi tako vabimo gospodarske in socialne partnerje kakor tudi nevladne organizacije.

Partnerje in javnost redno obveščamo o poteku priprave novega programa preko spletnih strani MKO, preko sredstev javnega obveščanja in preko tedenskih elektronskih novic Mreže za podeželje PRePlet.

Javna razprava o osnutku Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Datum

Dogodek

Lokacija

Povezava

05. 7. 2013

Začetek javne razprave - objava osnutka PRP 2014–2020  

Spletna stran

Javna razprava

10. 7. 2013

Posvet ob uvodu v javno razpravo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola, Hoče

Javni posvet 10. julij 

05. 8. 2013

Zaključek sprejemanja pripomb na osnutek programa

gp.mko@gov.si

Kontaktni obrazec 

26. 8. 2013

Povzetek javne razprave

Gornja Radgona - Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

Povzetek

16.4. -16.5. 2014

Javna razgrnitev Okoljskega poročila

gp.mko@gov.si 

 Javna razgrnitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že zaključene predstavitve in razprave:

  • 20., 25. in 26. 2. 2014 delavnice ukrepa Sodelovanje
  • 26. 8. 2013 predstavitev zaključkov javne razprave o osnutku PRP 2014-2020
  • 10. 7. 2013 posvet ob začetku javne razprave o osnutku PRP 2014-2020
  • 13., 21. in 22. 5. 2013 delavnice ob pripravi PRP 2014–2020
  • 26. 11. 2012 predstavitev Skupne kmetijske politike v letih od 2014–2020 na posvetu Javnih služb kmetijskega svetovanja in nove skupne kmetijske politike v Novem mestu;
  • 9. 11. 2012 posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020« v Krškem;
  • 16. in 17. 10. 2012 razprava v okviru Slovenskega podeželskega parlamenta v Zrečah;
  • 18. 11. 2011 posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru;
  • 28. 1. 2011 posvet ob zaključku javne razprave o SKP do 2020 v Ljubljani
  • do 15. 1. 2011 zbiranje mnenj in stališč do sprememb, ki so predlagane v Sporočilu Evropske komisije »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«

Pripombe, predloge in vprašanja nam lahko posredujete tukaj .

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ČASOVNICA PRIPRAVE PRP 2014–2020

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo začeli z aktivnostmi priprave novega programa od prve objave predlogov evropske zakonodaje za programsko obdobje 2014–2020, to je od konca leta 2011. Že od začetka tako intenzivno vključujemo strokovno in širšo javnost.

V začetni fazi smo oblikovali 5 delovnih skupin za posamezna področja programa razvoja podeželja, in sicer konkurenčnost, podeželje, izobraževanje in svetovanje, okolje in LEADER, ki so poglobljeno obravnavale posamezne vsebine. Vključeni so bili tudi predstavniki strokovnih institucij.

Pri pripravi podlag za PRP 2014–2020 sodelujejo tudi člani delovnih skupin za pripravo Operativnega programa za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« Ur.l. RS, št. 25/2011.

Februarja 2013 sta bili podpisani pogodbi z zunanjima izvajalcema, ki izvajata predhodno vrednotenje PRP 2014–2020 in strateško presojo vplivov na okolje ter sodelujeta v procesu priprave programa.

V prvi fazi priprave programa smo pripravili analizo stanja, SWOT analizo ter opredelili potrebe območja, na katerem se bo izvajal bodoči program. Na podlagi ugotovitev smo pripravili strategijo ukrepanja, ki vključuje izbor, kombinacijo in pomembnost posameznih ukrepov razvoja podeželja in določili cilje posameznih prednostnih nalog.

V drugi fazi smo pripravili opis izbranih ukrepov, ocenili predhodne pogoje, pripravili načrt kazalnikov z načrtovanimi učinki in izdatki, pripravili finančni načrt za vsak ukrep, opisali način pristopa k inovacijam, okolju ter blažitvi podnebnih sprememb, pripravili evalvacijski načrt in analizo potreb v zvezi z zahtevami glede spremljanja in vrednotenja ter ostale vsebine, ki izhajajo z 9. člena Uredbe EP in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 24. člena Uredbe skupnega strateškega okvirja.

Dne 10. 7. 2013 smo izvedli javno razpravo o 1. osnutku programa, zbrane pripombe pa vključili v dopolnitev programa.

Dne 15. 11. 2013 smo na Evropsko komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovali prvi predlog PRP 2014–2020 in s tem začeli postopek usklajevanja programa tudi z Evropsko komisijo.

V prvi polovici leta 2014 bomo izvedli javno razpravo o poročilu o strateški presoji vplivov na okolje ter dopolnili PRP 20142020 v skladu s pripombami Evropske komisije ter usklajevanja s partnerji s področja razvoja podeželja.

V letu 2014 tako pričakujemo uradno potrditev PRP 20142020 in predvidoma prve javne razpise že ob koncu leta 2014.

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih