Program podeželja

 

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

8

Spremljanje razvoja in zaznava sprememb rastlin je za pridelovalca izrednega pomena. Za dosego čim kakovostnejšega pridelka je nujno, da se rastlinam zagotovi optimalne pogoje in nemudoma ukrepa ob prvih znakih sprememb, ki bi lahko vodile tudi v kritične, stresne situacije, ko je npr. pojav bolezni ali škodljivcev na rastlinah. Ta del pa zahteva svoj čas in energijo, kar ima tako negativen finančni učinek in posledično tudi ekološkega, v smislu prekomerne preventivne zaščite s fito-farmacevtskimi pripravki in večjega okoljskega odtisa, ki je posledica pogostejše uporabe kmetijske mehanizacije.

V sklopu projekta je zato predlagana rešitev uporabe brezpilotnega letalnika, ki bo periodično zajemal podatke obdelovalnih površin oz. opazovanih rastlin. Postopek beleženja podatkov bo vključeval pseudo-hiperspektralni senzorski sistem, ki bo zajemal obogateno video vsebino. Po zajemu podatkov, bodo posamezne meritve senzorskega sistema v post-procesni fazi združene v skupno celoto, ki odseva digitalno različico obdelovalne površine. Na tej bo izveden postopek ugotavljanja vegetacijskega indeksa, za potrebe bolj poglobljene analize pa bo uporabljenih več takšnih digitalnih predstavitev, ki bodo razkrile kaj se je z rastlino dogajalo skozi čas v različnih fenofazah rastlin. Vse to z možnostjo napovedi kritičnih situacij in pravočasnega ukrepanja.

Aktivnosti projekta predvidevajo več faz. Te povzemamo v naslednjih alinejah:

Predstavljen sistem za pridelovalca predstavlja pomembno pridobitev. Ker lahko deluje popolnoma avtonomno, ne zahteva dodatnega vložka v smislu porabljenega časa. Obenem sistem vidi več kot vidi pridelovalec s svojimi očmi, pregled pa lahko opravi pogosteje, kot bi ga opravil pridelovalec sam. Rezultat pregledov omogoča poglobljeno analizo, ki zajema tudi predvidevanje razvoja in predlaga ukrepe za nadaljnje posege pridelovalca.

74.994,76 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Pametno kmetijstvo - senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence Slokva, Zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.

8

Pametno kmetovanje lahko predstavlja izjemno podporo pri doseganju prehranskih izzivov prihodnosti, npr. kako nahraniti 9 milijard ljudi do leta 2050, kako doseči cilje trajnostnega razvoja in kako izboljšati konkurenčnost kmetov. V okviru projekta bomo razvili inteligentni sistem za monitoring in predikcije v kmetijski rastlinski pridelavi. Sistem bo zgrajen iz senzorskih postaj, ki bodo namensko razvite za spremljanje parametrov, ki pomembno vplivajo na kakovost in razvoj bolezni na kmetijskih kulturah. Razviti senzorski sistemi bodo mobilni, avtonomni, primerni za uporabo ob različnih vremenskih pogojih, omogočali bodo samodejno lociranje na kmetijskih površinah, zajete podatke pa bodo pošiljali v oblak, kjer se bodo shranjevali za pregled oziroma nadaljnje analize. V okviru projekta bodo vključena kmetijska gospodarstva razvite senzorske sisteme namestila na kmetijske površine in spremljala ter beležila pojav bolezni ter drugih neželenih situacij na različnih kmetijskih kulturah. Izvajala se bo dnevna kontrola kmetijskih kultur, kjer bodo postavljene senzorske postaje in se bo beležil pojav vsake nepravilnosti oz. bolezni na kmetijski kulturi. V okviru projekta se bomo med drugim fokusirali na kmetijsko kulturo krompir, in sicer bo kmetijski partner za namen projekta nasadil krompir, ki ga ne bo tretiral z nobenim sredstvom in bo služil za učenje inteligentnega sistema. Vsi ti zajeti podatki bodo predstavljali učno bazo na podlagi katere se bo učila umetna inteligenca, ki se bo poskušala naučiti v naprej predvideti pojav določenega neželenega stanja na določeni kmetijski kulturi. S takšnim pristopom se bo zmanjšala preventivna in kurativna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, predvsem fungicidov. Prav tako bo kmet lahko vedno preko spletne aplikacije spremljal parametre, kot so vlaga, temperatura, vrednost dušika, vetrovnost ipd., na svojih kmetijskih površinah in se na podlagi tega odločal o ukrepih. Učenje sistema bo za določeno kmetijsko kulturo potekalo samo enkrat, ko bo sistem dobro naučen, pa ga bo mogoče uporabljati na poljubnem kmetijskem gospodarstvu.

Izvedene aktivnosti:

 • Študij strokovne literature - določitev pomembnih parametrov, ki vplivajo na razvoj bolezni ter posledično kakovost kmetijskih pridelkov.
 • Razvoj senzorskih sistemov za meritve parametrov na kmetijskih površinah, kjer je posajena določena kmetijska kultura.
 • Zasaditev kmetijske kulture, na kateri se ne bo uporabljalo fitofarmacevtskih sredstev in se bo uporabljala izključno za učenje razvitega inteligentnega sistema.
 • Postavitev senzorskih sistemov na različnih kmetijskih kulturah (na kmetijah partnericah projekta).
 • Zajemanje podatkov iz senzorjev ter reden dnevni pregled stanja opazovanih kmetijskih rastlin ter vnos podatkov v baze (na kmetijah partnericah projekta).
 • Razvoj sistema za on-line spremljanje parametrov na kmetijskih zemljiščih (vlaga, temperatura zraka, temperatura zemlje, prisotnost dušika).

74.500,87 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

5

Hmelj je trajnica, zato je hmeljarjeva izbira sajenja prave sorte toliko bolj pomembna. Odločitev za hmeljarja ni enostavna, saj mora upoštevati številne dejavnike, od katerih sta najpomembnejša tržna zanimivost sorte in odpornost na bolezni in škodljivce. IHPS je v zadnjih dveh letih vpisal več novih sort, pri čemer trenutno kažejo različno tržno zanimivost in odpornost na bolezni. Med predstavniki prve skupine sort je nedvomno Styrian Wolf, ki se je v zadnjih 3 letih razširil kar na 36 hektarjev in na drugi strani Styrian Eagle, ki je ena izmed najbolj odpornih sort hmelja, a je posajena šele na prvem hektarju.

Na IHPS poteka vzgoja novih sort hmelja že več kot 60 let, rezultat tega je v zadnjih 4 letih vpisanih 6 novih sort. Preizkušanje pridelave teh sort v različnih agroekoloških pogojih poteka delno v okviru strokovne naloge »Introdukcija hmelja«. V okviru te naloge smo za leto 2018 predvideli le preliminarni poskus časa rezi pri sorti Styrian Wolf, a le na 1 lokaciji, saj zaradi omejenih sredstev več ni možno izpeljati. Glede na to, da se sorta širi tudi izven Savinjske regije smo v predlaganem pilotnem projektu predvideli razširitev tega poskusa na več lokacij ter tako vključili tudi statistično različni regiji, Koroško in Savinjsko. Hkrati bomo v predlagani pilotni poskus vključili sorto Styrian Eagle, ki izraža višjo odpornost na primarno okužbo s hmeljevo peronosporo in je zaradi visoke odpornosti na verticilijsko uvelost hmelja primerna za sajenje na okužene površine po opravljeni karantenski premeni, kar za sorto Styrian Wolf žal ne moremo navesti.

Čas rezi posamezne sorte je eden od najpomembnejših agrotehnoloških ukrepov in se med sortami zelo razlikuje, ima pa pomemben vpliv na rast in razvoj sorte ter v končni fazi na njen pridelek in kakovost pridelka. V predlaganem pilotnem projektu bomo pri obeh navedenih sortah izvedli 3 različne termine rezi, in sicer bomo rezali 25. marca, 5. aprila in 15. aprila v Savinjski regiji in v Koroški z nekaj dnevnim zamikom. V času vegetacijske sezone bomo opravili na vseh lokacijah 12 opazovanj, pri katerih bomo popisali nastop fenofaz ter pojav boleznih znakov. Nasadi bodo oskrbovani v skladu z dobro agronomsko prakso in v skladu z navodili prognostično signalizacijske službe IHPS.

Poskusi bodo postavljeni pri vseh 3 KMG in na IHPS, vsaka sorta na 2 lokacijah in pri 150 rastlinah, vzorčenje bo potekalo v 3 ponovitvah. V času tehnološke zrelosti bomo stehtali pridelek za vsak termin rezi in vzeli vzorce za analizo na vsebnost vlage za preračun v pridelek suhe snovi ter vsebnost alfa-kislin. Čas tehnološke zrelosti in s tem obiranja/vrednotenja poskusov bomo določili na podlagi vsaj 3 zaporednih vzorčenj storžkov za vsako sorto posebej, ki jih bomo analizirali na vsebnost vlage in alfa-kislin. Ob koncu sezone bomo tako preračunali hektarski donos alfa-kislin na hektar (obe sorti spadata med visoko grenčični sorti) in pridelek/ha, za vsako obravnavanje ločeno (skupno imamo 12 obravnavanj: 2 sorti, 3 ponovitve, vsaka sorta na 2 lokacijah). Rezultate bomo primerjali ter jih statistično ovrednotili z Duncanovim testom mnogoterih primerjav.

Z namenom določanja poljske odpornosti bomo v času obiranja ocenili pojav bolezni in škodljivcev na storžkih obeh sort in vseh obravnavanj na različnih lokacijah. Vzorčenja bomo opravili na končnem traku obiralnega stroja v obsegu 10-15 L. Iz vzorca bomo v laboratoriju naključno izbrali 400 storžkov in jim ocenili stopnjo prizadetega tkiva (Skala 0-4: 0 = brez okužbe, 1 = do 1 %, 2 = 1-5 %, 3 =5-20 %, 4 = nad 20 %). Iz dobljenih podatkov bomo določili indekse obolelosti in deleže okužb posameznih bolezni na storžkih.

74.987,79 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

5

V okviru projekta bomo na treh pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine na VVO in OMD in se nahajajo v dveh statističnih regijah (Prekmurje in Primorsko-Notranjska), vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega ekološkega kmetovanja, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov ter sožitje kmetovanja, pridelovanja zelišč in čebelarjenja s ciljem trajnostne pridelave hrane.

Na vse tri kmetije bomo prenesli znanje s področja pridelave alternativnih poljščin (konoplje, lana, rička, ajde, kamuta) in zelišč ter sibirskih borovnic na eno od kmetij s ciljem dodelave agrotehnike pridelave oziroma prenosa znanja tehnologije pridelave za tiste, ki jih na kmetijah še ne pridelujejo, ter oblikovanja trajnostnega kolobarja v ekološki pridelavi. Prenesli bomo tudi znanje za razširitev sortimana pridelkov/izdelkov iz poljščin in zelišč na kmetijah (luščenje semena, čiščenje pridelka semena, sestavljanje ptičje hrane, hladno luščene kaše, zeliščne čaje, hladno stiskanje v olje, mešanje olj v obogatena olja) ter znanje (na dve kmetiji) oziroma dopolnitev znanja (na eno kmetijo) o čebelarjenju ter izdelovanju različnih izdelkov s področja čebelarjenja in področja apiterapije. Zgodbo bomo zaokrožili s priglasitvijo dopolnilnih dejavnosti na eni od kmetij in z uvajanjem prodaje novih, zanimivih in konkurenčnih izdelkov/pridelkov preko spletne prodaje oziroma na domu s ciljem povečanja konkurenčnosti.

Vpeljali oziroma pravilno razvrstili bomo v kolobarju različne alternativne poljščine in zelišča, ki ne potrebujejo intenzivne pridelave, omogočajo pa stabilen kolobar in omogočajo različne zanimive pridelke/izdelke na kmetiji. S pravilnim vrstenjem se ohranja rodovitnost tal ter omogoča kontinuirana paša za čebele, obenem pa se tvorijo različni za trg zanimivi izdelki na kmetiji. Na kmetijah si bo moč ogledati tak način kmetovanja in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje trajnostnega kmetovanja.

S pravilno agrotehniko ohranjamo tudi čisto podtalnico in jo zavarujemo pred morebitnih izpiranjem hranil. Zaradi zmanjšanja hodov po njivi in uporabe organskih gnojil, za katere se ne porabi veliko energije in ki so narejena bližje lokaciji uporabe, se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov. S pospeševanjem pridelave zelišč se zmanjšuje nabiralništvo v naravi in s tem ohranja biodiverziteta v naravi. Na ohranjanje narave pa delujemo pozitivno tudi s pospeševanjem čebelarjenja med kmetovalci, saj so čebele zelo pomembne tudi v naravnem okolju.

Poleg predstavljene vzpostavitve demonstracijskih poskusov na kmetijah bomo na začetku analizirali probleme, ki se pojavljajo, naredili protokole za izvajanje demonstracijskih poskusov, izvajali analize tal, pridelanega semena ter olj in opazovali posevke ter ob zaključku sezon naredili analizo prenosa novih praks s ciljem morebitne potrebne dodelave za naslednje leto.

Prenos znanja v prakso bo potekal na različne načine vsa tri leta trajanja projekta s poudarkom v zadnjem letu. Omogočen bo prost dostop do rezultatov projekta; le-ti bodo sproti objavljeni na spletni podstrani projekta, ki bo vzpostavljena na spletni strani vodilnega partnerja IHPS. Udeležba na dogodkih bo dostopna za vse, ki bodo to želeli.

74.988,20 €

Model certificiranja slovenske zelenjave Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

6

Na kmetijah, ki smo jih vključili v ta projekt, bomo spremljali pridelavo različne vrste zelenjave do spravila pridelka. Določili bomo način certificiranja pridelka zelenjave pred ponudbo na trg. Pridelek zelenjave bomo certificirali oziroma registrirali z unikatnim modelom in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovenskim imenom.

Prenos tega modela na vse zelenjadarske kmetije bo omogočeno z dodelitvijo šifer posameznim vrstam zelenjave. S tem bo lažje spremljanje stanje na področju pridelave slovenske zelenjave za male kupce in velike trgovske verige. Služilo bo lahko tudi za namen subvencioniranja, načrtovanja pridelave zelenjave v Sloveniji, izpolnjevanje ciljev strategije »Zagotovimo si hrano za jutri« in izpolnjevanje ciljev programa razvoja podeželja.

75.000 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

7

Pojav tehnologij, kot so inteligentni senzorski sistemi, GPS in Internet je spodbudil razvoj uspešnejšega in okolju prijaznejšega kmetijstva, ki kmetijskim proizvajalcem omogoča, da spoznajo in s tem izpopolnijo razlike med variacijami znotraj polja z upravljanjem virov in vložkov gnojil tako, da se prilagodi dognojevanje realnim potrebam, da se zmanjšajo negativni vplivi na okolje ter da se poveča produktivnost. Za lažje upravljanje pomembnih kmetijskih virov, raziskovalci Univerze v Ljubljani razvijajo laboratorijske postopke analize NPK elementov v zemlji in laboratorijski senzor hranil, ki ga lahko zakopljemo v približno globino korenin kjer z uporabo metode spektralne impedance lahko izmeri vsebnost želenih elementov v zemlji. Ta senzor, ki deluje na principu impedančne spektroskopije, lahko v realnem času meri tudi vlago v tleh in koncentracije hranil, ustrezne podatke pa prenaša po brezžičnem omrežju na mobilno platformo uporabnika. Tovrstna senzorska platforma je lahko v primerni konfiguraciji uporabna kot vozlišče v omrežju senzorjev, ki se razprostirajo na velikem območju kmetijskih površin.

Cilj precizne kmetijske proizvodnje je v sposobnosti optimizacije donosov glede na vložke, hkrati pa ohranja osnovne vire, kot so voda, gnojila itd. Trenuten razvoj znanosti omogoča razvoj digitalnih senzorskih tehnologij, uporabnih na celotnem področju pridelave hrane, saj omogočajo sprotne meritve in prenos podatkov v center, ki analizira potrebe po dodajanju fosfatov, nitratov ali kalija v zemljo.

Namen tega projekta je sprotno spremljanje hranil v zemlji zaradi kvalitetnejšega in optimalnejšega pridelka. Za to moramo razviti algoritme za prepoznavanje vsebnosti vzorcev zemlje z uporabo elektrokemijske impedančne spektroskopije in vis-NIR spektroskopije. Kvantitativni modeli omogočajo umerjanje na podlagi kar 100 izbranih označenih vzorcev, ki jih je treba uporabiti za hitro analizo tisočih vzorcev, na terenu ali v laboratoriju. Uporaba te tehnologije s hiperspektralnimi posnetki in naprednimi prostorskimi statističnimi metodologijami omogoča sprotno oceno vsebnosti NPK in Mg elementov na velikih poljskih površinah. Za doseganje tega cilja moramo v prenosni platformi zagotoviti model vezja, ki ustreza podatkom spektralne informacije o komponentah vsebnosti vzorcev zemlje.

Predlagani projekt se bo osredotočil na tri glavne faze aktivnosti:

1.         Opredelitev postopka obdelave vzorca za optimizacijo pridelka

2.         Stanje hranil v zemlji z uporabo impedančne spektroskopije

3.         Spremljanje rezultatov in dopolnjevanje metodologije.

75.000,00 €

Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

5

Reje govedi v Sloveniji so relativno majhne v primerjavi s povprečjem v govedorejsko razvitih evropskih državah. Iz tega razloga smo pri prireji mleka in mesa v manj ugodnem položaju, še posebej, če poleg velikosti kmetijskih gospodarstev upoštevamo razdrobljeno posestno strukturo. Rejci govedi iz tega razloga iščejo poti racionalizacije svojih opravil, da bi jim čim več časa ostalo na razpolago za načrtovanje in izboljševanje prireje.

Tako si je, rejec vključen v projekt, zamislil avtomatski dozator napravo za krmljenje koruzne silaže kravam molznicam, s katerim bi:

 • preprečil pretirano konzumacijo koruzne silaže kravam, ki le te ne potrebujejo v večjem obsegu,
 • preprečil negativne posledice pretiranega zauživanja koruzne silaže, ki vodi v zamaščenost krav ter v zdravstvene in plodnostne motnje, kot so težke telitve, pojav ketoz in acidoz po telitvi, ter v hujših primerih onemoglost in celo pogin krav in
 • racionalneje izrabljal doma pridelano krmo in s tem zmanjševal izpuste amonijaka in toplogrednih plinov, zmanjšal porabo vode in ohranjal podtalnico in naravo kot celoto.

74.200,00 €

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA 8 Pilotni projekt bo obravnaval področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.
Projekt "Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig" je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Kmetije se sicer vedno pogosteje odločajo za neposredno trženje, vendar najpogosteje hitro obstanejo na določeni ravni in ne izkoristijo v celoti možnosti, ki jih ta način prodaje ponuja. Pogosto tudi hitro prenehajo, predvsem zaradi odsotnosti znanj s tega področja in nepripravljenosti na težave, ki jih neposredno trženje na kmetijah prinese.
Pilotni projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnaval bo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanja cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranja s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov (podobe) neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo.
Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.
74.957,05 €
Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE 6 Na štirih kmetijskih gospodarstvih, ki so partnerji projekta, bomo v okviru praktičnega preizkušanjah v čredah krav uporabili izboljšani postopek embriotransferja, ki predstavlja novost v slovenski govedoreji ter s katerim lahko v kratkem času v domači čredi razmnožimo najboljšo kravo molznico in dobimo v enem letu več njenih potomcev z odličnim genetskim potencialom.
Za ta postopek je Aleksander Plavšić dr. vet. med., ki je vodja organizacije za embriotransfer pri partnerskem podjetju Vets4science, znanje in izkušnje pridobil na daljšem usposabljanju v Argentini pri eni najboljših raziskovalnih skupin s tega strokovnega področja na svetu, ki jo vodi Daniel F. Salamone, DVM, MS, PhD.
Izvedli bomo 30-40 embriotransferjev in spremljali uspešnost obrejitve s tem postopkom, ki omogoča zelo hiter napredek genetskega potenciala črede za prirejo mleka. Posebno pozornost bomo posvetili transferjem zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic v času vročinskega stresa in ugotovili stopnjo brejosti v takšnih razmerah.
Na manjši partnerski kmetiji, ki kmetuje na območjih z omejenimi dejavniki, bo embriotransfer izveden na kravah, ki bodo nadomestne matere za embrie krav z visokim genetskim potencialom iz čred na ostalih kmetijskih gospodarstvih. Tako bo preizkušena možnost vzreje plemenskih telic visokega genetskega potenciala, rojenih s pomočjo embriotransferja na manjših kmetijah, ki so opustile prirejo mleka, vendar zaradi naravnih danosti absolutnega travinja, še vedno redijo govedo.

Ključni rezultat projekta bo analiza izvedljivosti prenosa tega izboljšanega postopka embriotransferja v slovensko prakso, ki bo temeljila na izvedenih praktičnih preizkusih postopka.
Rezultat projekta bo vsaj 50 telet, ki bodo imela visok genetski potencial za prirejo mleka; tako teličke, ki bodo v prihodnjih letih vključene v čredo krav molznic, kot bikci, ki bodo predvidoma vključeni v vzrejališča plemenskih bikov za celotno populacijo krav v Sloveniji.
Konkreten rezultat projekta bo tudi 250- 300 zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic partnerskih kmetij, torej 250-300 zarodkov treh pasem (rjave, lisaste in črno-bele) z izjemno visokim genetskim potencialom, ki jih bomo lahko uporabili za obrejitev nadomestnih mater (telic ali krav), tako v času izvajanja projekta, kot tudi po zaključku projekta.
Načrtovane aktivnosti prenosa znanja in razširjanja rezultatov projekta, ki jih bomo izvedli v drugem letu izvajanja projekta, bodo prispevale k večji informiranosti ter zavedanju tako rejcev, kot tudi strokovnjakov, o uspešnosti tega postopka v reprodukciji in selekciji visoko-proizvodnih krav.
Glavna dolgoročna korist rezultatov projekta bo hitrejši napredek genetskega potenciala v čredah molznic in hitrejše povečanje mlečnosti krav. Na dolgi rok bodo korist od rezultatov projekta imeli vsi rejci krav molznic v Sloveniji, saj bodo imeli na voljo seme s pomočjo embriotransferja rojenih plemenskih bikov z višjim genetskim potencialom.
Z rezultati pilotnega projekta bomo prispevali k povečanju produktivnosti, manjšim emisijam toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, varovanju narave, ohranjanju kmetovanja na OMD in prilagoditvi reje govedi podnebnim spremembam ter s tem k uresničevanju ciljev resolucije Zagotovimo si hrano za jutri ter Programa razvoja podeželja 2014-2020.
75.000,00 €
Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP (Cviček PTP) KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 8 Vino cviček slovi po svoji posebnosti, lahkotnosti in svežini ter pitnosti. Vendar so raziskave, ki bi povečevale kakovost vina cviček redke in pravzaprav jih je izjemno malo. Zadnji rezultati so bili pridobljeni v zvezi z raziskavami na KIS-u projekta z naslovom Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP. Rezultati pridobljeni v projektu so bili: določen profil polifenolov, profil antocianov, mikrobiološko sliko ter ostanke FFS v 20 stekleničenih vinih cviček PTP. Cilj pilotnega projekta je tako dvojen, prvič, da se določi tehnologija pridelave grozdja v vinogradu in drugič, da se pripravi protokol predelave grozdja v visoko kakovostni cviček.
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši pridelavi cvička (izboljšana kakovost vina cviček) in tako prispevali k povečanju njegove kakovosti,   prepoznavnosti ter hkrati prispevali k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanja vode v tleh in se tako bolj prilagodili klimatskim spremembam. Poskrbeli bomo za redčenje grozdja z namenom boljše kakovosti vina, izvedba ročnega razlistanja ter zmanjšanje uporabe fungicidov zaradi izboljšane mikroklime v listni steni vinske trte. Z hiperreduktivna vinifikacijo, uporaba inertnih plinov, kontrolirana fermentacija, kontrola kisika in CO2, biološki razkis pa bi pridobilo protokole pridelave cvička in izboljšali kletarsko znanje ter vpeljali precizno enologije za pridelavo visokokakovostnih cvičkov, ki bodo sadni, sveži in prefinjeni.
74.995,10 €
Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH POTENCIALOV, SO.P. 8 V okviru pilotnega projekta bomo na petih pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Jugovzhodna Slovenija in Koroška), vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega pridelovanja navadne konoplje za socvetje, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov in hkrati doseganja čim večje dodane vrednosti v pridelavi. Na kmetijah si bo moč ogledati trajnosten način pridelovanja navadne konoplje za socvetje in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje trajnostnega in hkrati konkurenčnega kmetovanja.
Problem v tehnologiji pridelave navadne konoplje v praksi je, da znanje sicer ostaja iz preteklosti, ko je bila njena pridelava še dovoljena, vendar le to bazira v glavnem na ročnem delu. Poleg tega je bil v preteklosti pridelek seme za olje ali stebla za vlakna, v današnjem času pa je zanimiva pridelava konoplje za žetev socvetja, ki se uporabi bodisi za čaj ali nadaljnjo predelavo v različne za trg zanimive izdelke. Pri pilotnem projektu se bomo osredotočili na zgodnje sorte navadne konoplje (Cannabis sativa L.) s sortne liste EU s kratkim časom cvetenja ter jih sejali kot glavni posevek in kot naknadni posevek. V okviru projekta bomo v praksi na kmetijah optimizirali čas setve glede na lokacijo pridelave in vpliv količine semena za setev ter način razporeditve rastlin na končni pridelek socvetja. V času dozorevanja socvetja bomo tedensko izvajali analizo rastline s ciljem pokazati v praksi, kdaj je najbolj smiselno izvesti žetev socvetja različnih sort navadne konoplje, da se bo to pokazalo z največjim pridelkom suhega socvetja.
Na kmetije bomo prenesli tudi znanje o pravilni agrotehniki pridelave navadne konoplje, s katero ohranjamo tudi čisto podtalnico - jo zavarujemo pred morebitnim izpiranjem hranil. Zaradi zmanjšanja hodov po njivi in namesto mineralnih gnojil in drugih sintetičnih pripravkov uporabo organskih gnojil, za katere se ne porabi veliko energije in ki so narejena bližje lokaciji uporabe, se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov.
Partnerstvo vključuje šest kmetijskih gospodarstev, od katerih imata dva mladega prevzemnika, pet jih je organiziranih kot kmetija, eden ni organiziran kot kmetija, dva imata v uporabi več kot 10 ha kmetijskih zemljišč in trije pod 10 ha. Vodilni partner je pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ter ni registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, in sicer Zavod SLOKVA so. p.. En partner, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), je registriran za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, opravlja dejavnost svetovanja ter je kmetijsko gospodarstvo, ki ni organizirano kot kmetija. V projekt smo vključili tudi člana partnerstva, ki ustreza točki č pri merilu sestava partnerstva, in sicer pravno osebo Blažka Čas s. p.. Blažka Čas s. p. je partner, ki bo izvajal administrativno tehnična dela, informiranje udeležencev, motivacijska srečanja, nudil pomoč pri izvajanju preizkusov na kmetijah, sodeloval pri izdelavi brošure ter izdelal multimedijsko vsebino (avdio-video posnetek) s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za širšo javnost.
Na začetku projekta bomo analizirali probleme, ki se pojavljajo na posameznih kmetijah, vključenih v partnerstvo, naredili načrte za izvajanje demonstracijskih poskusov, izvajali analize tal, izdelali gnojilne načrte za pridelavo konoplje ter o tej tematiki usposabljali vključene kmetije, opazovali in vrednotili posevke v poskusih, usposabljali kmetije na področju trajnostne pridelave navadne konoplje ter ob zaključku obeh sezon naredili analizo prenosa novih praks.  
Prenos znanja v prakso bo potekal na različne načine obe leti trajanja projekta s poudarkom v drugem letu. Omogočen bo prost dostop do rezultatov projekta.
73.723,02 €


Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali UNIVERZA V MARIBORU 9 Namen projekta je testirati in v prakso uvesti alternativo obstoječim praksam, ki se trenutno uporabljajo pri (globokem) nastilju pri vzreji različnih vrst domačih živali in s tem vpeljati novo (do sedaj še dokaj neznano) tehnologijo pri proizvodnji in reji domačih živali, ki bo imela pozitivne učinke na rejo živali, ekonomiko proizvodnje in ohranjanje okolja. Znano je, da pri živinorejskih in mešanih kmetijskih gospodarstvih strošek nastilja vpliva na ekonomske kazalnike in posledično na njihovo konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Zato je iskanje alternativ iz materialov, ki se pojavljajo kot stranski proizvod poljedelske proizvodnje, smiseln in s tem razviti morebitno novo poslovno idejo na kmetijskih gospodarstvih. V mislih imamo nastilj iz slame ki je rezana in odprašena ter različnih struktur (novi tehnološki pristop pridobivanja nastilja). Takšen nastilj bomo testirali pri vzreje pitovnih piščancev, konjev in prašičev v okviru poskusov na več kmetijskih gospodarstvih in ga primerjali z drugimi vrstami nastilja, ki se trenutno uporabljajo na kmetijskih gospodarstvih. Rezultati bodo pokazali prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in priložnosti ki bodo kvalitativne in kvantitativne in bodo vezane na uspešnost reje proizvodnih živali, izboljšanje učinkov na okolje ter izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Iz rezultatov bodo podana ocena in priporočila na podlagi uporabnosti (vzdržljivost nastilja, etoloških vplivov na živali, okoljski vidik) in ekonomičnosti uporabe tega nastilja. Zaradi vzporedne analize še drugih vrst nastilja, bodo dobljeni rezultati predstavljali metodološko in primerljivo relevantnost. 74.067,44 €
Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 10 Slovenska avtohtona pasma krškopoljski prašič slovi po boljši kakovosti mesa v primerjavi s sodobnimi pasmami. Pri tem razumemo kakovost mesa v najširšem pomenu, torej kot kakovost mišičnine in mastnine. Vendar pa so raziskave, ki so se ukvarjale s kakovostjo mesa pri tej pasmi redke in pravzaprav je izjemno malo znanstveno potrjenih rezultatov. Zadnji rezultati pridobljeni v projektu TREASURE kažejo na to, da je pri tej pasmi še vedno prisotna visoka pojavnost mutacije na genu RYR1, za katero je znano, da negativno vpliva na lastnosti kakovosti mesa (bolj natančno mišičnine).
Cilj pilotnega projekta je tako dvojen, prvič, da se ta alel iz populacije postopno izloči (uvede načrt in postopek na nivoju kmetije za izločevanje alela), in drugič, da se z projektom bolje spozna kakšna je kakovost mesa te pasme, da se identificira lastnosti kakovosti mesa in njihovo variabilnost, in oceni katere lastnosti, ki bi jih v bodoče lahko vključili v rejski program in jih upoštevali pri odbiri plemenskih živali ter tako s tem dolgoročno zagotovili in ohranili kakovost mesa pri tej pasmi.
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši reji avtohtone pasme na vseh kmetijah s to pasmo prašičev (dolgoročne izboljšave končnega produkta) in tako prispevali k strateškim ciljem razvoja ohranjanja genskega vira avtohtone pasme, ohranjanja biodiverzitete in diverzitete hrane, ter prispevka k ohranjanju okolja saj gre za manj intenzivne reje, ki manj bremenijo okolje (kar so ključni poudarki vseh nacionalnih in EU strategij). Odbira, ki bi bila načrtna, bi povečevala učinkovitost reje živali, s tem posredno prispevala tudi k zmanjšanju emisij. Pasma je naravno prilagojena na razmere v Sloveniji in sicer v nasprotju s sodobnimi pasmami jo je možno rediti na prostem. Tako je tudi bolj prilagodljiva na podnebne spremembe, saj se naravno prilagodi spreminjajočemu okolju.
74.992,50 €
Slovenski ingver ZDRUŽENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEŽELJU 5 V projektnem partnerstvu svetovalnega Združenja za prenos znanja na podeželju, dveh ekoloških kmetij, mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij in video produkcijske hiše želimo izvesti praktični preizkus pridelave ingverja v Sloveniji.
Ekološki ingver je priljubljen in nepogrešljiv artikel vsake ekološke trgovine in pridelovalca v Sloveniji še nimamo. Posledično nimamo dobre ocene o lastni ceni ingverja in ali bo s prodajno ceno poleg stroškov ogrevanja možno ustvariti še kaj dodane vrednosti.
V projektu bomo izvedli praktični preizkus pridelave ingverja pod različnimi pridelovalnimi pogoji. Na podlagi pozitivni rezultatov preizkusa se bodo pripravila tehnološka navodila oz. priporočila za prenos oz. razširjanje znanja.
Pridelava slovesnega ingverja je zanimiva še iz vidika mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij, saj se inovativno surovino odpira možnost več izvirnih izdelkov, ki jih bodo lahko člani mreže ponudili na trgu.
74.770,37 €
Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (EKOMALE) INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE 8 V času podnebnih sprememb potrebujemo nujne, hitre in učinkovite ukrepe, ki jih bo mogoče implementirati v praksi, kar bo zelo učinkovito prikazano v tem projektu. Potrebni so ukrepi, ki na eni strani zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb, na drugi strani pa so potrebni ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam. V projektu bomo prikazali povezovanje in učinke stroke, tehnične podpore, kmetijske politike in implementacijo v praksi na kmetijah, ki ta znanja potrebujejo.

To pomeni uvajati nove tehnološke postopke gospodarjenja na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije in z resursi ter znanji, ki jih že imajo na kmetiji ter te nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. Kmetije potrebujejo konkretne rešitve, kako izboljšati ekonomiko na kmetiji, ki jo s konvencionalnim kmetovanjem, ki je bolj primerno za kmetije večjega obsega, niso dosegli. V projektu je poudarek na umnem gospodarjenju z naravnimi viri, učinkoviti dostopnosti do dela in znanja ter posledično vzpostavitvi odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane.
Spremenile so se tudi tržne razmere, saj kupci želijo imeti zdravo hrano. Slovenski kmetje težko konkurirajo tujim večjim pridelovalcem, zato je potrebno razviti nov in učinkovit model, ki bo zajemal vsa pomembna področja sodobnega kmetijstva, vse do okoljskih, agrotehničnih in tržnih vidikov. Prav tako nove proizvode potrebuje trg oz. potrošniki.

Projekt zaznamuje dober prenos praks in znanja vsem, ki jih potrebujejo z uvedbo 'mentorskih kmetij' ter prikazom na sejmih, s prikazom na kmetijah in s predavanji prek sodelujočih partnerjev ter objavami na spletni podstrani IHPS, facebooku, radiu, televiziji in člankih v strokovnih in poljudnih publikacijah.

V projektu bodo z različnimi metodami (ekološka in biodinamična pridelava, uvajanje pridelovanja medovitih zelišč) prikazani poudarki na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin in s tem krepitev biotske pestrosti ter pestrosti kolobarja na slovenskih njivah. Poudarek bo tudi na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, dobrobiti živali, ohranjanju pasme krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja (ekološki, biodinamičen, permakultura, povezana s tradicionalnimi znanji) ter vključevanju mladih na kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem kmetije.
V projekt so vključene 4 pilotne kmetije, ki imajo svoje površine na OMD, nahajajo pa se v 3 statističnih regijah. 1 kmetija ima svoje površine na VVO. 2 kmetiji sta večji od 10 ha, 2 pa manjši od 10 ha. 1 kmetija ima mladega prevzemnika. Na 2 kmetijah imajo čebele, na 1 živinorejo. Na vseh kmetijah pridelujejo sonaravno. 1 kmetija je vključena v ekološko kontrolo. Na 2 kmetijah se kmetuje po biodinamičnih principih, 3 kmetije pa imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

V okviru projekta bomo na eni kmetiji prenesli znanje o vzreji krškopoljskega prašiča in predelave le tega v suhomesnate izdelke. Na vseh 4 kmetijah bomo uvedli oz. razširili pridelavo določenih zelišč in predelavo v izdelke, ki bodo razširile ponudbo na kmetijah. Na eni kmetiji bomo na novo registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji. Na eno kmetijo bomo prenesli znanja o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Na vseh 4 kmetijah pa znanja o aktualni zakonodaji, zagotavljanju varnih izdelkov za potrošnika in ekonomiki predelave. Na eni kmetiji bodo uporabili zelišča za razširitev svoje kulinarične ponudbe (izletniška kmetija). Na vseh kmetijah bomo uvedli nove produkte iz zelišč v kombinaciji s sadjem ter izdelki iz sadja in medom (odvisno od kmetije). Na vseh kmetijah bomo vzpostavili primere dobre prakse ekološkega, konkurenčnega in trajnostno naravnanega kmetijstva.
74.999,00 €
IZBOLJŠANJE PRAKSE IN PROCESOV NA PODROČJU SIRARSTVA KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ 5 V Sloveniji se vsakodnevno srečujemo s problemi vezanimi na varnost živil, kot tudi na izdelke katerih okus ni po godu potrošnikom. Kot specialistična služba spremljamo tehnološke napake, ki se pojavljajo v proizvodnih procesih mlečnih predelav na kmetijah. Velikokrat so težave z izdelavo izdelkov vezane na samo kvaliteto osnovne surovine-mleko. Napake se v prvi vrsti pojavijo že pri samem krmljenju živali (neprimerni obroki za molznice), sledijo napake molže (higiena rok, seskov, molznega stroja, higiena v hlevu) kar posledično zmanjša kvaliteto mleka in vpliva na izdelek, ki ga iz dotičnega mleka proizvajamo. Napake se pripetijo zaradi nepoznavanja smernic dobre higienske prakse: nepravilno rokovanje z opremo, higiena prostorov in materialov, čiščenje materialov za molžo ter nepoznavanja korektivnih ukrepov v primeru preseženih mej mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih faktorjev tveganja mleka.

Vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, s specialistko za higieno mleka in sirarstvo pokriva področje celotne Slovenije. Omenjena specialistka, ki je hkrati vodja projekta, je namreč edina specializirana svetovalka za področje sirarstva na katero se lahko obrnejo predelovalci mleka z območja celotne Slovenije. Zavod veliko dela opravi na terenu samem, kar pa še zdaleč ni dovolj. Potrebuje se prostor, katerega namen bo praktično izobraževanje predelovalcev mleka s celotne Slovenije, tako iz procesno-tehnološkega vidika (izdelava mlečnih izdelkov) kot tudi iz vidika pravilne uporabe smernic dobre higienske prakse. Na območju Slovenije je potrebno vzpostaviti poenoteno prakso in procese glede smernic dobre higienske prakse, saj bomo šele nato lahko dvignili kakovost mlečnih izdelkov. Predelovalce mleka je potrebno ozaveščati tudi o pomenu kvalitetnih surovin, to je o sami kvaliteti mleka. Predelovalce tako želimo naučiti tudi kako prirediti obroke za molznice z namenom izboljšanja kakovosti mleka.

Področje projekta se nanaša na živilstvo in hkrati na kmetijstvo (krmni obroki, vročinski stres, učinkovita poraba vode v kmetijstvu).

Da zagotovimo kakovosten mlečni izdelek moramo izboljšati proces in prakso na samem začetku, to je že pri prireji mleka. Največji poudarek pa moramo dati smernicam dobre higienske prakse, ki se pri nekaterih predelovalcih še ne izvajajo dosledno oz, je izvedba pomanjkljiva kar se na koncu izraža na sami kvaliteti mlečnega izdelka.

Ključne aktivnosti in rezultati projekta bodo:
-Izboljšati fizikalno-kemijskih lastnosti mleka s pomočjo ustreznih krmnih obrokov za različne vrste živali (krave molznice, koze in ovce) ter zmanjšanje vročinskega stanja pri živalih
-Izvajati ukrepe, ki bodo pripomogle k mikrobiološki neoporečnosti pri izdelavi mlečnih izdelkov in pri sami molži
-Izboljšati tehnološke postopke izdelave mlečnih izdelkov
-Usposobiti predelovalce mleka na področju smernic dobre higienske prakse, korektivnih ukrepov v primeru odstopanj in neskladij od kritičnih kontrolnih točk ter predstavitev zakonodaje (poudarek glede mikrobioloških in kemičnih analiz)
-Izvedba praktičnih preizkusov (hranjenje določenega deleža živali s senom, drugega z navadno silažo, različne mešanice krme; izdelava izdelkov različno krmljenih živali, da se ugotovi razlika v kakovosti izdelkov; izdelava izdelkov z različnimi mikrobiološkimi kulturami, da se ugotovi katera kultura je najprimernejša za določeno vrsto mleka - kravje, kozje, ovčje; izdelava izdelkov pri različnih temperaturah)
-Prenos znanja v prakso: izvedba demonstracije za 3 (ali več) kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva; izvedba 3 delavnic za 5 (ali več) kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva; izvedba delavnice za 5 (ali več) strokovnjakov s področja kmetijstva ali živilstva; izdelava 3 multimedijskih vsebin (audio-video posnetek); izdelava tiskanega gradiva, ki bo brezplačno dostopno javnosti.
-Razširjanje rezultatov s pomočjo 6 vrst komunikacijskih sredstev in organizacijo dveh dogodkov.
73.744,37 €


DIGITALIZACIJA NADZORA PROCESOV NA PODROČJU REJE GOVEDI VP RADLJE OB DRAVI VETERINARSKA POSTAJA D.O.O. 3 Splošni cilj projekta je ohranjanje narave, saj bo produkcija goveda bolj planirana, s tem pa bo za
isto količino produkta potrebnih manj živali. Na ta način bo proizvedena manjša količina negativnih vplivov na okolje kot posledica govedoreje.

Skozi svoje izkušnje je vodilni partner na terenu opazil, da imajo rejci probleme pri pravočasni izvedbi določenih opravil, ki so ključni pri produkciji živali. S tem mu nastajajo finančne izgube, težko si tudi planira svoj prosti čas.

Želimo ustvariti aplikacjo (prototip) za nadzor procesov na področju reje govedi, ki bi bila dostopna vsem rejcem govedi v Sloveniji (tudi najmanjšim). Z aplikacijo bo možen nadzor črede kjerkoli je dostop do interneta, možna pa bo tudi analiza reprodukcijskih parametrov v čredi rejca. Do sedaj je bila ta možnost dana le rejcem, ki oddajajo mleko.

Aplikacije bo rejce opominjala na izvedbo določenih opravil:
- pravočasna osemenitev krave po porodu,
- pravočasna osemenitev krave po pregonu,
- pravočasni pregled plemenic na brejost,
- pravočasna presušitev goveje plemenice.

Projekt je razdeljen na 7 faz:
1.Zbiranje podatkov
2.Analiza podatkov
3.Definicija potrebnih lastnosti aplikacije
4.Izdelava aplikacije
5.Zbiranje podatkov z uporabo aplikacije (nadzor pri vpisovanju rejca)
6.Analiza podatkov zbranih z uporabo aplikacije
7.Primerjava podatkov pred in po uporabi aplikacije.
73.691,95 €
Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin PEČAR BRANKO 4 Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjega izkoriščanja proizvodnega potenciala sadja (predvsem ekološkega), usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti.
V Sloveniji že proizvajamo sadna vina, vendar se ta niso komercialno razširila na trg. Trenutno je na slovenskem trgu v porastu zanimanje za jabolčno peneče vino ali s tujko cider-jem (nekateri ciderji v tujini vsebujejo sadne dodatke, največkrat jagodičevje). V tujini, predvsem Angliji, Franciji, Španiji, Novi Zelandiji, Združenih državah, Kanadi, v skandinavskih državah, pa tudi Nemčiji, Avstriji in Švici, predstavlja cider oziroma jabolčno peneče vino pomemben trg na področju penečih vin. Glede trga pa cider sega tudi na področje obrtniških piv. V Angliji predelajo tudi do 45% vseh svojih jabolk v jabolčno vino (200.000 ton), v celotni Evropi pa se predela v jabolčno vino okrog 9% vseh pridelanih jabolk. Pridelava sadnih vin zahteva znanja, ki v Sloveniji še niso splošno razširjena ali pa jih sploh ni. [1-9]

Združili bomo znanje slovenskih enologov (KGZS Zavod GO, TRS-GRO d.o.o. ter Biotehniška fakulteta - zunanji izvajalec) ter slovenskih pridelovalcev sadja, tako ekološke (Kmetija Slavec) kot intenzivne pridelave (Kmetija Pečar). Po znanje bomo segli tudi v tujino, in sicer na Cider & Perry Academy v Anglijo.
Razvili bomo nov kmetijski produkt - ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin, se podučili o samem postopku proizvodnje in ga testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih. V okviru izvedljivosti prenosa razvitih rešitev v prakso bomo pripravili splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter rezultate projekta širili med kmetijska gospodarstva ter ostale zainteresirane za peneča sadna vina ter produkte ekološkega sadja.
Na ta način bomo spodbudili vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov. Kot dve kmetijski gospodarstvi, kjer so gonilna sila mladi (en je že prejemnik podpore Mladi prevzemnik, drugi ima namen za podporo zaprositi letos), vidimo prednost projekta tudi v spodbujanju mladih k kmetijstvu, širjenju znanj in proizvajanju novih produktov, pa tudi k povečanju poznavanja sadnih penečih vin med kmeti, ostalimi porabniki, predvsem pa med mladimi.

Projekt bo trajal tri leta. V prvem letu bo poudarek na zbiranju znanja - predvsem v tujini, in izvedbi prvih pilotskih poskusov, meritev in prve smernice za izboljšavo postopka. V prvem letu se bomo posvetili prilagoditvi in optimizaciji proizvodnega procesa, saj oboje sadje rodi v različnih obdobjih v letu. V prvem letu bomo tudi začeli z analizo izvedljivosti prenosa rezultatov v prakso. drugem letu bomo proizvod izboljšali, dodelali ter zapisali smernice in navodila za proizvodnjo penečega vina iz jabolk in malin na podlagi analiz in rezultatov prvega leta projekta. V tretjem letu bomo pilotski produkt testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih, izvajali bomo prenos znanja v prakso ter širitev rezultatov s predavanjem, dnevom odprtih vrat, demonstracijami ter objavami v različnih medijih in družabnih omrežjih.
74.792,16 €

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE 13

Populacije travniških vrst ptic v zadnjih desetletjih ne upadajo le v Evropi, ampak tudi v Sloveniji. Največji upad je zabeležen pri travniških vrstah, ki gnezdijo na tleh (kosec, repaljščica). Gre za vrste, pri katerih je uspešnost gnezditve neposredno povezana z izvajanjem ustrezne (prilagojene) kmetijske rabe. Ukrep Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (v nadaljevanju VTR) je bil leta 2007 oblikovan z namenom zagotavljanja ugodnega stanja travniških vrst ptic. V vsebinsko nespremenjeni obliki se izvaja od leta 2007, kot KOP ukrep je bil vključen v Program razvoja podeželja 2007-2013 in je tudi del aktualnega Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kmetje v izvajanje VTRja ne vstopajo množično, saj jim predpisane zahteve ravnanja (raba po 1.8., brez gnojenja, brez paše) pomenijo bistveni odmik od običajne kmetijske prakse. Od kmetov vse pogosteje dobivamo povratne informacije, da imajo pri izvajanju ukrepa kar nekaj težav. Na nekaterih območjih (npr. Ljubljansko barje) zelo veliko težavo povzroča pozen datum prve rabe (1.8.), ki je potreben zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti. Pozna košnja obenem omogoča tudi cvetenje, semenenje in posledično širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.). Zaradi pospeševanja zlate rozge se na dolgi rok slabša tudi kvaliteta travnikov in ustreznost gnezditvenega habitata kosca. Ponovno je treba preveriti tudi ciljnost ukrepa. Kmetje sprašujejo, ali je res smiselno travnik kositi pozno, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi.

Pilotni projekt (Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR) želi poiskati odgovore na oba zgoraj zastavljena izziva - torej, ali je možno v ukrepu zahtevano rabo prilagoditi tako, da bodo hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost, ohranjanje ustreznosti habitata, zmanjševanje širjenja ITV ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa. Preizkusili bomo izvajanje dvostopenjskega ukrepa VTR. Bistvo dvostopenjskega ukrepa VTR sta dva datuma košnje. Travnike, na katerih so v tekočem letu popisani kosci, se zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosi pozno. Travnike, na katerih v tekočem letu kosci ne pojejo, pa se zaradi večje ciljnosti ukrepa in preprečevanja razširjanja ITV pokosi prej.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale na štirih območjih Natura 2000, kjer je ukrep VTR možno izvajati in sicer: Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka. V pripravljalnih aktivnostih projekta bomo podrobno oblikovali dvostopenjski ukrep VTR in preučili ter določili informacijske poti in sredstva. V poskusu bomo podrobno spremljali časovno komponento izvedbe, razumevanje in sprejemanje različnih načinov komunikacije in pretoka podatkov. Skupaj s kmeti bomo analizirali izvedbo poskusa in določili najustreznejši način izvedbe.

Poskus se bo začel z monitoringom kosca (ki se bo izvedel v okviru vsakoletnega državnega monitoringa izbranih vrst ptic). Izvajalec monitoringa bo terenske podatke grafično obdelal za potrebe poskusa in jih v čim krajšem možnem času posredoval Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Agencija bo podatke o pojavljanju koscev prekrižala s svojimi podatki in pripravila vse za obveščanje kmetov. Sledilo bo obveščanje kmetov in takojšnje preverjanje ustreznosti različnih načinov obveščanja. Med izvajanjem projekta bo posebna pozornost namenjena diseminaciji rezultatov v obliki različnih promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti. Za dvostopenjsko izvajanje ukrepa VTR bodo v okviru projektnih aktivnosti predlagane tudi nove kalkulacije, saj bo ukrep vsebinsko bistveno odstopal od obstoječega ukrepa.

Projekt vzpodbuja povezovanje, iskanje rešitev in izmenjavo izkušenj med različnimi partnerji ter omogoča boljše izpolnjevanje interesov in razvojnih možnosti kmetijskih gospodarstev ob hkratni skrbi ohranjanja evropsko ogroženih vrst ptic in omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih rastlin.

44.790,30 €


Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ 8 V predlaganem projektu želimo demonstrirati možnost združitve pozitivnih tehnoloških lastnosti (in sestave) gnojevke ob odpravi negativnih lastnosti predvsem okoljskega vtisa. Želimo tudi demonstrirati možnost uporabe biooglja (BO) kot učinkovitega dodatka za zmanjšanje okoljskih vplivov gnojil predvsem izpiranja v podtalnico. Izboljšana gnojevka z dodatkom BO in aerobnim mešanjem omogoča ohranjanje in stabilizacijo vsebnosti dušika (zmanjšanje izgub preko izparevanja amonijaka) ter zmanjšanje smradu. Z obdelavo zmanjšamo nastajanje neželenih sluzi, ki negativno vplivajo na strukturo tal. Želimo demonstrirati tudi zmanjšanje agresivnosti gnojevke na koreninski sitem in kaljivost semen. Rezultate spremljamo z meritvami ohranjanja dušika, nastajanja smradu in drugimi relevantnimi parametri, ki opredeljujejo lastnosti in kakovost gnojevke. Meritve rezultatov izvajamo v partnerstvu (predvsem smrad) ali pa pri zunanjih laboratorijih. Izbrano partnerstvo v projektu omogoča ustrezno izvedbo pilotne demonstracije, na štirih kmetijah v dveh regijah in goveji ter svinjski farmi. Kmetijko svetovalna služba kot partner omogoča ustrezno pripravo gradiva in kasnejše predstavljanje možnosti nove tehnologije ter podporo uporabnikom pri uvajanju. Partner Biotehniška šola Ptuj omogoča prikaz razvoja in uporabe novih tehnologij ter njeno razširjanje na nove prihajajoče generacije. Vodilni partner projekta ima izkušnje z izvajanjem raziskovanja in eksperimentiranjem na terenu in sodeluje z vodilnimi agro - kmetijskimi strokovnjaki v državi pri uporabi biooglja v kmetijstvu. S pilotnim projektom bi prikazali možnost uporabe nove tehnologije in odprli razvojna in raziskovalna prizadevanja za učinkovito in okoljsko varno rabo gnojevke. Omogočamo uvajanje BO v kmetijsko prakso za zmanjševanje okoljskega odtisa kmetovanja in možnosti zmanjševanja ter prilagajanja podnebnim spremembam. Projekt bo omogočil razširjanje znanj o možnostih trajnostne uporabe gnojevke kot vira in vplivanje na zmanjšanja vpliva kmetovanja na onesnaževanje podtalnice. Nastale bodo možnosti za daljni razvoj pristopa do faze ko bi lahko tehnologija delovala kot kmetijski ukrep. 44.906,60 €
Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 7 V zadnjih desetletjih smo se začeli zavedati pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travišč, o čemer pričajo številne direktive in smernice, h katerim smo se zavezali tudi v Sloveniji (Direktiva o habitatih 92/43/EGS, Direktiva 2010/60/EU). Travišča, ki so se z ekstenzivno rabo v preteklosti oblikovala v vrstno bogate rastlinske združbe, so pomembno domovanje ne samo različnih rastlinskih vrst, temveč tudi številnih ptic in žuželk.
Športni center Pokljuka leži v območju Triglavskega narodnega parka na Rudnem polju na Pokljuki in je pod vplivom dolgih zim z obilnimi snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami. Športni center omogoča izvedbo različnih programov za aktivno preživljanje prostega časa na Pokljuki, ne le zadovoljevanju potreb vrhunskih športnikov, temveč je odprt za vse. Obsežni snegolomi-vetrolomi ter pojav lubadarja v preteklem petletnem obdobju, zahtevajo intenzivna gozdna dela s spravilom lesa in bodočo sanacijo poškodovanih gozdnih površin. Vsi ti pogoji sedaj negativno vplivajo na gozd, živeče živali v tem prostoru in tudi na travne površine, ki so nastale s izgradnjo športnih objektov, gozdnih vlak in tekaških prog, v soglasju z okoljevarstvenimi smernicami pa zahtevajo trajnostni pristop k sanaciji teh degradiranih površin. Le-ta pa je omogočena s pomočjo uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic pridelanih v istih ali podobnih pedoklimatskih razmerah. S pridelavo semenskih mešanic iz teh združb lahko še bolj pripomoremo k zgoraj omenjenim zavezam, saj je osnovni cilj setve vzpostaviti vrstno bogato travinje, prilagojeno lokalnim talnim in podnebnim razmeram. Z izvedbo projektne naloge, se bo zagotovilo sodelovanje vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih površin na Rudnem polju, pridobljena pa bodo nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju.
Rezultati projekta se bodo zrcalili v saniranih degradiranih travnih površinah, vpeljanem sistemu pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic ter kot primer dobre prakse sodelovanja kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij.
45.000,00 €
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

 

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

 

Podukrep Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta Višina odobrenih sredstev
16.2 Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

12

Cilj projekta je vzpostavitev najprimernejše in ekonomsko vzdržne tehnologije reje drobnice za prirejo mesa oz. klavnih jagnjet/kozličev na območju Slovenije. Na kmetijskih gospodarstvih, ki redijo ovce ali koze se kaže problematika prodaje klavnih jagnjet/kozličev po ekonomsko sprejemljivi tržni ceni. Interes klavniško-predelovalne industrije je slab. Priložnost za reševanje problema v smislu izboljšane prodaje mesa drobnice vidimo v razvoju konfekcioniranja trupov na manjše uporabniške kose mesa. Z razširjeno rabo izenačene tehnologije reje ter uvedbo konfekcioniranja lahko izenačimo kakovost mesa, povečamo ponudbo ter povečamo povpraševanje po tovrstnem mesu.

Eden izmed ciljev in pričakovanih rezultatov je razvoj konfekcioniranja klavnih trupov v manjše uporabniške kose oz. uspešnost prodaje teh kosov. Pri tem cilju pričakujemo ovire povezane s trgom. Veliko vprašanje je, kako uspešna bo lahko prodaja mesa drobnice končnemu porabniku. Z analizo trga želimo prepoznati nakupno obnašanje potrošnika in temu primerno usmeriti predelavo mesa. Precejšen del uspešnosti zaključne faze projekta je odvisen od povpraševanja potrošnika.

348.295,76 €

16.2 Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-predelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe. Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

11

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnosti uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

349.879,90 €

16.2 Seneno meso in mleko Modeli lokalne oskrbe Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11

Člani partnerstva želimo vzpostaviti stabilen sistem pridelave, predelave, promocije in trženja senenega mesa in mleka.

Cilji so:

- ustanovitev gospodarskega subjekta in neprofitne organizacije ter vzpostavitev enotnega sistema certificiranja

- baza ponudnikov in modeli oskrbe javnih zavodov, gostiln in družin

- vzpostaviti kolektivno blagovno znamko ter izvesti tržno raziskavo in promocijo (dogodki, objave, online,...)

- razviti model kolektivne predelave in razvoj novih izdelkov

- optimizacija pridelave (travinje, sušenje, krmljenje)

- prenos znanje preko delavnic, predstavitev, demonstracij,...

348.139,57 €

16.2 Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti Reja različnih pasem govedi za meso in izdelke vrhunske kakovosti Emona Razvojni center za prehrano d.o.o.

11

Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi Namen projekta je pripraviti, preizkusiti in predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine visoke kakovosti. Razvita tehnologija reje skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimirano prehrano živali zmanjšati izpust toplogrednih plinov.

Poskusna pitanja telet in mlade govedi za prirejo mesa vrhunske kakovosti bodo potekala pri šestih rejcih širom Slovenije. Menedžment in prehrano živali, spremljanje ekonomike reje, predklavnih in klavnih postopkov in tehnologijo postklavne obdelave mesa bodo vodili strokovnjaki Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Emona Razvojnega centra za prehrano. Strokovnjaki za agrarno ekonomiko bodo naredili kalkulacije gospodarnosti pitanja in podali smernice za ekonomičnost reje. Pri razširjanju znanja bodo sodelovali vsi partnerji pod vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Novo Mesto.

349.330,78 €


Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

 

Podukrep Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta Višina odobrenih sredstev  
16.5 Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu;

Univerza v Mariboru

9

Pridelava krme na zalogo v obdobju, ko ne pričakujemo suše in pridelava proti suši odpornih rastlin sta ključna za prilagajanje živinoreje podnebnim spremembam. Na njivah veliko krme za konzerviranje pridelamo s prezimnimi dosevki (mnogocvetna ljuljka) in v zadnjem času z lucerno. Ljuljka je zaradi potreb po N gnojilih lahko obremenjujoča za okolje. Metuljnice se slabo konzervirajo. Cilj projekta je vpeljati pridelavo in napredne izboljšane oblike konzerviranja z metuljnicami bogatih mešanic za intenzivirajoče se podnebne spremembe. Mešanice manj obremenjujejo okolje (izpiranje N), dajejo več pridelka z beljakovinami bogate krme in nimajo negativnega vpliva na naslednjo poljščino v kolobarju.

Projekt je večnamenski. V osnovi predstavlja prilagajanje živinoreje podnebnim spremembam, vendar vključuje tudi druge, v kmetijstvu zelo aktualne proizvodne, okoljske ostale vidike kmetovanja. Projekt je primer uvedbe inovativnih rešitev in prenosa znanja v prakso na demonstracijske kmetije, kjer analitika (predvsem kemijska), ki podrobno spremlja stanje N v tleh, pridelavo in napredne oblike konzerviranja, služi kot neposreden dokaz - orodje, ki ga uporablja svetovalna služba za promocijo rezultatov pri širjenju novega znanja še na druge kmetije v kmetijskem prostoru. Posledično projekt poleg združevanja pomembnih raziskovalnih institucij na tem področju, svetovalne službe in demonstracijskih kmetij posredno zajema veliko število kmetijskih gospodarstev, kamor se bodo razširjala pridobljena znanja.

Pričakovane ovire se lahko pojavijo v ekstremno netipičnih vremenskih razmerah – npr. dolgotrajna ekstremna zima, suša ali toča, ki uniči pridelke. Vendar različne lokacije demonstracijskih kmetij zmanjšujejo nevarnost tveganja, da projekt EIP ne bi dal uporabnih dosežkov.

239.934,36 €

 
16.5 Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih

INTERKORN SEMENARSTVO IN OBNOVLJIVI VIRI D.O.O.

11

Tla so pomemben naravni vir za pridelavo kmetijskih rastlin in delujejo kot naravni filter za podzemne vode. Fitofarmacevtska sredstva (FFS) se po uporabi v tleh zadržujejo, transformirajo ali potujejo skozi talni profil. Spirajo se lahko v podzemno vodo ali pa skozi drenažni sistem tal v površinske vode. Herbicidi predstavljajo največje tveganje za podzemno in posredno tudi pitno vodo. V projektu bomo strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih.

Sodobni načini tretiranja semen, gnojenja (s stabilizatorji dušika, membranskimi dušikovimi gnojili) in zatiranja plevela (česanje, okopavanje, termično zatiranje), predstavljeni in preizkušeni v projektu, bodo zagotavljali ustrezne donose koruze in pšenice ob upoštevanju vseh ukrepov, ki veljajo za pridelavo na VVO.

Operativna skupina za izvedbo projekta, ki združuje kmetijska gospodarstva, raziskovalce in svetovalce, bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus pridelave koruze in pšenice z zgoraj omenjenimi ukrepi. Rezultate bo predstavila ciljnim skupinam.

249.801,38 €

 
16.5 Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja Nacionalni inštitut za biologijo

14

Glavni cilji predlaganega projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4).Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

Za izboljšanje razmer za opraševalce na kmetijskih gospodarstvih načrtujemo postavitev gnezdilnih postaj, vzpostavitev travnikov za opraševalce in površin medovitih rastlin. V okviru projekta načrtujemo tudi izvedbo usposabljanja, izdajo priročnika, organizacijo strokovnega posveta in številne druge načine prenosa znanja in širjenja rezultatov projekta.

216.768,77 €


Podukrep Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev
16.5 Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

11

Nizka produktivnost kmetijske pridelave v Sloveniji je posledica prenizke produktivnosti rabe vode. Namakanje brez uporabe informacij o lastnostih tal, potrebah rastlin in pričakovanem vremenu, znižuje količino tržnega pridelka in tržno vrednost pridelka, glede na vložena produkcijska sredstva. Neoptimalna oskrba rastlin povečuje možnost spiranja hranil in prekomerne porabe vode. Projekt EIP PRO-PRIDELAVA bo zvišal produktivnost rabe vode na kmetijah s sistemom za podporo odločanju o namakanju, upoštevaje potrebe rastlin po vodi, vodnozadrževalne lastnosti tal, trenutno količino vode v tleh, in večdnevno napoved evapotranspiracije količine padavin.

Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje: (i.) Problemi z opremo (TDR sonde, prenos podatkov na strežnik): Oprema za merjenje bo nova, tako da se v primeru težav lahko uveljavlja garancija. Projekt bo potekal dovolj časa, da se vse morebitne pomanjkljivosti odpravi. V primeru poškodovanja oz. odtujitve opreme je v finančnem načrtu predvidena zamenjava opreme. (ii.) Nesodelovanje kmetov oz. nenamakanje po nasvetu: Nesodelovanje ni pričakovano, saj so bila kmetijska gospodarstva skrbno izbrana, vsaj eden od partnerjev že sedaj sodeluje z njimi. Problem neuporabe sistema za podporo odločanju o namakanju oz. da kmetje ne bodo namakali po nasvetu bomo preprečili z delavnicami, kjer jim bomo podrobno predstavili zakaj je strokovno pravilno namakanje nujno potrebno in kakšne prednosti prinaša. (iii.) Neoptimalno delovanje partnerstva: Problemi znotraj partnerstva niso pričakovani, saj so posamezni partnerji že sodelovali v preteklosti. Poleg tega imajo partnerji dovolj izkušenj za izpeljavo projekta, tako administrativno kot izvedbeno.

249.940,00 €

16.5 Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELSTVO LENART D.O.O.

11

Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko uporabimo kot vir energije. Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev (KG), ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije. Zmanjšal se bo delež fosilnih goriv in izpust toplogrednih plinov, hkrati pa zmanjšala odvisnost KG od neobnovljivih virov energije.

249.878,64 €

16.5

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode Geološki zavod Slovenije

11

Glavni cilj projekta Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode je uvedba okolju oziroma vodam prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kmetijskih pridelkov, tako na področju živinoreje kakor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter hmeljarske kmetijske proizvodnje. V sklopu priprave Načrta upravljanja z vodami Republike Slovenije 2016 – 2021 je bilo ugotovljeno, da so tri vodna telesa podzemnih vod še vedno v slabem kemijskem stanju zaradi prekoračenih koncentracij nitratov ter pesticida atrazin. Načrt upravljanja z vodami ugotavlja, da obstajajo na teh vodnih telesih pomembni izvori onesnaženja tudi iz kmetijske dejavnosti.

V okviru projekta bomo v začetni fazi ovrednotili ter identificirali najbolj primerne tehnologije oziroma kmetijske prakse, ki jih bomo uvedli na demonstracijskih kmetijah. Te kmetije bodo služile za promocijo novih pristopov in metod tako drugim kmetijskim gospodarstvom kakor tudi kmetijski in okoljski stroki.

V sklopu projekta bo še poseben poudarek dan razširjanju rezultatov projekta, seveda v prvi vrsti izobraževanju nosilcev kmetijskih gospodarstev . Naš cilj je, da se z dobrimi kmetijskimi praksami v smislu varovanja voda seznani čim širša populacija slovenskih kmetovalcev, saj bomo le z široko uporabo dobrih praks lahko dosegli cilje izboljšanja kakovosti voda, ki jih pred nas postavlja evropska Okvirna vodna direktiva ter iz nje izhajajoči slovenski Načrt upravljanja z vodami.

250.000,00 €

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih Trajnostna pridelava grozdja za vino UNIVERZA V MARIBORU 12

S pomočjo novih praks, procesov in tehnologij bomo obstoječim pridelovalcem in potencialnim pridelovalcem grozdja za vino zagotovili trajnostno pridelavo grozdja za vino v vinogradih. Trajnostno pridelavo grozdja za vino bomo v okviru projekta EIP vpeljali pri šestih kmetijskih gospodarstvih v naslednjih statističnih regijah: PODRAVSKA, POMURSKA, SAVINJSKA in GORIŠKA. V okviru projekta bomo zagotovili naslednje individualne prakse, procese, tehnologije:

- Demonstracija različnih nekemičnih metod zatiranja plevelov v pasu pod vinskimi trtami (brez uporabe herbicidov),

- Uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte (omogočena pridelava grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo veliko ostankov FFS ali so skoraj popolnoma brez ostankov FFS),

- Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici (omogočili biološko pestrost v vinogradih in zmanjšali erozijo tal) in

- Začetek postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja v vinogradu (omogočili pridelavo tipičnega grozdja za pridelavo vrhunske kakovosti vina).

V projektu EIP sodelujejo izkušeni vinogradniki (kmetijska gospodarstva) ter vinogradniki začetniki, ki bodo uporabili naštete prakse, procese in tehnologije ter s katerimi bodo trajnostno izboljšali pridelavo grozdja za vino v bližnji prihodnosti.

Aktivnosti projekta: Vodenje; digitalno merjenje listne površine; nadgradnja obstoječe laserske LIDAR merilne tehnologije; nadgradnja obstoječega avtomatiziranega-avtonomnega modularnega sistema za krmiljenje količin odmerkov škropilne brozge. Izvajanje avtomatiziranega-avtonomnega nanašanja škropilne brozge v vinogradu. Alternativno zatiranje plevelne vegetacije pod trtami v vinogradu. Vzorčenje listne površine. Vzorčenje plevelne populacije pod trtami v vinogradu. Zasaditev samoniklih sadnih vrst. Priprava poročil in druge dokumentacije, povezane z izvedbo projekta. Nadgradnja obstoječega RTK-DGPS navigacijskega sistema za detekcijo pozicije in meritev hitrosti prototipa pršilnika v vinogradu; testiranje RTK-DGPS navigacijskega sistema; nadgradnja obstoječe laserske LIDAR merilne tehnologije za digitalno rekonstrukcijo krošnje vinske trte; testiranje laserske LIDAR merilne tehnologije; pozicioniranje laserskega LIDAR senzorja; testiranje pozicioniranja laserskega LIDAR senzorja; vzorčenje listne površine; nadgradnja obstoječega avtomatiziranega-avtonomnega modularnega sistema za krmiljenje količin odmerkov škropilne brozge. Testiranje avtomatiziranega-avtonomnega modularnega sistema za krmiljenje količin odmerkov brozge. Spremljanje biološke pestrosti v vinogradu. Priprava poročil in druge dokumentacije, povezane z izvedbo projekta. Tehnična nadgradnja obstoječega prototipa pršilnika; umerjanje prototipa pršilnika na za to prirejeni poskusni progi; Merjenje ogljičnega odtisa.

349.761,67 €
Digitalizacija namakanja zelenjave Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave SEDEM ČEZ DEVET, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O. 12 Z namakanjem lahko omilimo posledice suše v kmetijstvu. A tam, kjer je uvedeno namakanje, je kmetijstvo največji porabnik vode. Prekomerno namakanje povzroča spiranje hranil skozi talni profil, prekomerno porabo vode za namakanje, lahko tudi slabšo kakovost pridelkov in slabšo zdravstveno stanje rastlin. Za kakovostno namakanje so potrebne informacije in z digitalizacijo pridelovanja kmetijsko gospodarstvo do njih dostopa preprosto in pravočasno. V projektu bomo razvili sistem, ki na podlagi številnih vhodnih podatkov izračuna količino vode, potrebne za namakanje. Uporabniki bodo dostopali do informacij preko aplikacije, informacije pa bodo lahko delili z ostalimi partnerji. 349.100,00 €


Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk UNIVERZA V MARIBORU 15

Pridelava jabolk je v zadnjih desetih letih močno izpostavljena hudi konkurenci na evropskem in svetovnem trgu (pridelavo povečujejo netradicionalne države, ruski embargo, geo-politične spremembe v severni Afriki...), očitnemu pomanjkanju delovne sile, tako strokovne kot še posebej sezonske (delovno pravna zakonodaja), zmanjševanju števila fitosanitarnih pripravkov in gnojil (pravno-formalne omejitve), primanjkljaju novih fitosanitarnih sredstev, pritisku nevladnih okoljevarstvenih organizacij in javnosti), zmanjšani potrošnji jabolk na tradicionalnih trgih, klimatskim spremembam (vedno pogostejše toče in ekstremno visoke ali nizke temperature) ter nenazadnje tudi povečevanju pomena pridelovalnega sistema (integrirana pridelava, pridelava sadja z zelo zmanjšanimi ostanki aktivnih snovi, ekološka pridelava).

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

Glavne aktivnosti projekta bodo vključevale dosleden prenos znanja glede najnovejših tehnoloških rešitev preko raziskovalnih in svetovalnih organizacij do kmetijskih gospodarstev. Na osmih partnerskih kmetijskih gospodarstvih bomo v treh letih izvedli 28 delavnic za izvedbo novih tehnoloških postopkov. Osnovna področja izboljšav bodo gojitvena in vzdrževalna rez, regulacija pridelka, oskrba tal, varstvo rastlin, spravilo pridelka in skladiščni pogoji.

348.832,86 €
BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk UNIVERZA V LJUBLJANI 11

Cilj projekta je uvedba nove klubske sorte jablane 'Bonita' v tržno pridelavo. Sorta je odporna na jablanov škrlup, zato jo lahko pridelujemo z uporabo bistveno manj FFS, kar omogoča sonaravno pridelavo. V času trajanja projekta bomo uvajali sorto na več nivojih. Najprej bomo razvili optimalno tehnologijo pridelave, potem bomo preizkusili različne načine skladiščenja ter nazadnje predvideli enotno strategijo trženja v unikatni embalaži. Rezultat projekta bo nova praksa v pridelavi ter izboljšan proizvod, ki je višjega cenovnega ranga.

Projektne aktivnosti so razdeljene na tri stebre:

1. Tehnologija pridelave (izbor optimalnih leg za sorto 'Bonita', priprava tal po principih sonaravne pridelave, sistemi sajenja in gojitvene oblike, nega tal, gojitvena rez od prvega do četrtega leta, gnojenje s poudarkom na gnojilih, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, varstvo pred boleznimi in škodljivci, redčenje plodov, oskrba nasada po redčenju).

2. Skladiščenje (določitev optimalnega obiralnega okna, kakovost plodov pred in po skladiščenju, skladiščenje v režimu s kontrolirano atmosfero).

3. Trženje (izbor najprimernejše embalaže za različne načine prodaje, načrt trženja in vstopa na trg, promocija sorte 'Bonita').

Pobuda za prijavo projekta BONITA, NOVA ODPORNA KLUBSKA SORTA JABOLK V SLOVENIJI - OD PRIDELAVE DO TRŽENJA je prišla s strani skupine pridelovalcev iz treh različnih statističnih regij, ker želijo pri pridelavi jabolk uspešno uvesti eno najnovejših klubskih sort s pomočjo našega znanja in izkušenj v pridelavi jabolk v proizvodnjo ter proizvod ponuditi trgu na inovativen, nov način. Z uvajanjem klubskih sort smo v Sloveniji izjemno neuspešni in večkrat prezrti pri večjih klubih. S sorto 'Bonita' se nam je ponudila nova priložnost. 'Bonita' je nova klubska sorta z velikim potencialom (starša sta 'Pink Lady' in 'Topaz'), ki je v naših pridelovalnih razmerah še nismo gojili in je zato tehnologija pridelave neznana. Sorta je šibke rasti, odporna na jablanov škrlup, kar omogoča uvedbo številnih okolju prijaznih tehnoloških ukrepov. To je sodobna sorta, izredno zanimiva za potrošnike - atraktivne živo rdeče barve, čvrsta in hrustljava, sladko kislega in harmoničnega okusa. Uspešna uvedba te sorte v intenzivno pridelavo jabolk lahko pomeni pomembno novost v pridelavi in ima lahko izjemno pozitiven vpliv v danih zelo skeptičnih razmerah glede intenzivne pridelave jabolk v Sloveniji, saj razmere zadnjih treh let govorijo o močnem zmanjšanju površin intenzivne pridelave jabolk, relativno slabih pridelkih in zelo slabem gospodarskem položaju sadjarjev.

Takšna nova tehnologija pridelave, skladiščenja in trženja nove sorte lahko pomeni novo priložnost in služi kot primer večjemu številu majhnih in srednje velikih sadjarjev v Sloveniji.

Nova klubska sorta, nova okolju prijazna tehnologija, novi in inovativni pristop v trženju pomeni novo veliko tržno priložnost v slovenski pridelavi jabolk.

349.873,89 €
Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti UNIVERZA V LJUBLJANI 17

V Sloveniji še nismo vzpostavili lastne referenčne populacije, ki je osnova za nacionalni obračun genomskih PV. Razlogov je več; do nedavnega je veljalo, da se v referenčno populacijo vključi najmanj 3 do 5 tisoč progeno testiranih bikov. Zaradi majhnosti populacije to ni bilo mogoče, saj pri mlečnem govedu v Sloveniji pri nobeni pasmi nimamo niti tisoč takih bikov. Tudi z upoštevanjem vključenih bikov iz tujine, ki so povezani z našo populacijo, ni mogoče doseči zadostnega števila. V zadnjem času je zaživela ideja o vključevanju krav v referenčno populacijo. Pri tem je pogoj vključitve 5 do 10 tisoč krav, ki imajo zanesljivo oceno lastne plemenske vrednosti. Trenutno imamo v Sloveniji manj kot 1500 genotipiziranih krav pri rjavi in pri črno-beli pasmi, od tega pa je kar nekaj mladih živali, ki še nimajo dovolj informacij, da bi jih vključili v referenčno populacijo. Dodatno je na SNP čipih, ki se uporabljajo za genotipizacijo, vključenih vse več informacij o monogenskih lastnostih. To so dedne bolezni-napake ter značilnosti, ki vplivajo na kakovost, npr. določajo beljakovine v mleku. Za te lastnosti še nimamo izdelanih strategij selekcije, nekateri kmetje pa že izvajajo selekcijo npr. na kapa kazeine in/ali na A2 beta kazein. Na trgu s plemenskimi biki (semenom) se pojavlja veliko ponudnikov z izključno komercialnim in ne dolgoročnim pogledom na uspeh reje. Pri tem uporabljajo različne in le delne informacije, zato je potrebno rejce usposobiti, da bodo učinkoviti pri tolmačenju vseh virov informacij in samostojnem vodenju selekcije glede na zastavljene cilje v lastni čredi.

Vzpostavitev lastnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti (PV) v Sloveniji bi omogočila primerjavo z mednarodnimi PV in s tem pogostejše doseganje pričakovanih rezultatov selekcije v lastnih čredah z dolgoročno večjo konkurenčnostjo reje mlečnega goveda. Lastna genomska selekcija je tudi priložnost za prirejo nišnih produktov in izvajanje učinkovitejšega nadzora nad genetsko pestrostjo. Omogočila bi večjo konkurenčnost posameznih kmetij tako z vzrejo več vrednih plemenskih živali, kot s prirejo mleka posebne kakovosti. Z inovativnim pristopom bomo vzpostavili nacionalni obračun genomskih PV in izdelali sheme selekcije za različno proizvodno usmerjene reje mlečnega goveda.

Projektna skupina bo v prvi fazi analizirala naslovljene probleme s strani vseh deležnikov. S tem bomo definirali potrebne podrobnosti za pripravo rezultatov, ki bodo uporabni za rejce. Določili bomo katere dodatne informacije je potrebno vključiti v analizo, da bomo lahko prišli do takih rezultatov. Selekcijska služba se bo usposobila za detekcijo ključnih parametrov na kmetiji za izbor - predlog ciljne selekcije. Rejci se bodo usposobili za vodenje take selekcije na kmetiji. Na osnovi rezultatov bomo pripravili gradiva in delavnice za vse zainteresirane rejce. Na spletni strani bomo trajno objavili razultate in vzpostavili sistem za kontinuiran obračun genomskih PV.

349.969,25 €
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE 11

Kravje mleko vsebuje več alelnih različic za beta kazein. Mleko, ki vsebuje beta kazein A2, je glede na raziskave bolj zdravo, manj alergeno in zato bolj priporočljivo za uživanje. Kmet, ki želi ločevati A2-mleko, mora najprej poznati molznice s pravim genotipom. Tehnično je v hlevu potrebno prilagoditi ločen odvzem A2-mleka med molžo in ga tudi ločeno predelati. Zaradi svojih lastnosti imajo ti izdelki višjo dodano vrednost. Pomemben cilj projekta je povečanje zavedanja in prepoznavnosti teh izdelkov za potrošnike in trg v Sloveniji.

Cilj projekta je usposobiti izbrana kmetijska gospodarstva (KMG) za ločeno zbiranje mleka iz krav molznic z genotipom A2A2 za beta kazein in uspešen vstop izdelkov iz tega mleka na trg. Raziskovalna organizacija (vodilni partner) bo izvedla genetsko testiranje obstoječe črede govedi ženskega spola in to informacijo posredovala KMGjem. Preko rešitve tehničnih problemov ločenega zbiranja mleka bodo KMGji na trgu ponudili novo nizko-alergeno in bolj zdravo mleko A2 in mlečne izdelke iz njega.

349.679,14 €
Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič Modeli lokalne oskrbe KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 10 Glavni cilj projekta je povečana lokalna oskrba potrošnikov z mesninami krškopoljsega prašiča, vzporedni cilj projekta je razširitev pasme in s tem uspešno dolgoročno ohranjanje. Drugi cilji: 1.) Vpeljana sledljivost do izločitve in na liniji klanja do saržnih številk, 2.) Vpeljana možnost nadzora nad izvorom surovine v mesnih izdelkih, 3.) Povečana dostopnost mesa in mesnih izdelkov iz prašičev krškopoljske pasme, 4.) Prepoznane in vsaj delno raziskane za potrošnika najpomembnejše lastnosti mesnih izdelkov, 5.) Sprememba rejskega programa za avtohtono pasmo krškopoljski prašič z vključitvijo nove za potrošnika pomembne lastnosti v napoved plemenske vrednosti. 338.779,65 €
Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA 12

Slovenska prašičereja v zadnjih 30 letih od osamosvojitve Slovenije preživlja težke čase. Od nekoč cvetoče panoge z razvito lastno selekcijo in 80% samooskrbo, smo v preteklih desetletjih padli na kritično nizko raven samooskrbe (30-40%), vodilne farme so opustile selekcijsko delo, ki se ohranja v ozkem obsegu le še na družinskih kmetijah. Z omejenimi potenciali je težko konkurirati prašičerejskim velesilam, nizke globalne cene pa slovenski prašičereji ne omogočajo konkurenčnosti. Prašičereja nujno potrebuje novo paradigmo razvoja, saj z omejenimi možnostmi in resursi ne more konkurirati globalnim pritiskom. Nova paradigma mora vključevati ekosistemske usluge dejavnosti in izkoristiti prednosti, ki jo ima “domač” proizvod, saj potrošnik verjame, da ga bolje pozna in mu s tem tudi bolj zaupa, predelovalci pa bolje poznajo tradicijo in specifičnost okusa slovenskih potrošnikov. Potrebno je plasiranje slovenskega prašiča v proizvodih s čim višjo dodano vrednostjo, razvoj nišne tržne proizvodnje visoke gastronomije z vključevanjem tradicionalnih in avtohtonih genskih virov. Pri pripravi projekta EIP smo izhajali iz potreb, ugotovljenih s strani javne službe kmetijskega svetovanja in rejcev, da pri obstoječem pitanju na višjo težo ne dosegamo izenačenosti klavnih trupov niti glede mesnatosti, zamaščenosti, še manj pa kvalitete mesa. Ugotavljamo, da obstoječi rejci, ki pitajo prašiče na višjo težo nimajo na razpolago nobenih normativov in navodil za tovrstno rejo za genotipe prašičev, ki jih redimo v Sloveniji in so bolj ali manj so prepuščeni sami sebi.

V okviru danega EIP projekta želimo razviti poslovni model reje prašičev za izdelke višje kakovosti oziroma izdelke, ki sledijo okusu in pričakovanjem najbolj zahtevnih potrošnikov. Pridobljena znanja in izkušnje bodo osnova za razvoj dolgoročnega partnerstva med kmetijami, ki prašiče redijo in odkupovalcem, proizvajalcem mesnih izdelkov, ki razvija svoj marketinški pristop do potrošnikov. S projektom se bo vzpostavil sistem pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti, ki bo prilagojen slovenskim razmeram.

V okviru projekta se bomo ukvarjali s pogoji za vzpostavitev trajnostne verige med rejci prašičev in odkupovalcem oz. predelovalcem v izdelke višje kakovosti. Aktivnosti bodo zajemale seznanitev s primeri dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bo v sklopu projekta izveden preizkus različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

Projekt bo neposredno prispeval k postavitvi sistema pitanja prašičev na višjo težo za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, v okviru katerega bodo kmetije dobile tehnološka in ekonomska navodila o reji prašičev (pasemska struktura, način krmljenja, tehnologija reje, …) na drugi strani pa predelovalna industrija surovino za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Nove prakse in procesi povezani z vzpostavljanjem verige od reje prašičev do proizvodov, ki bodo preučevani v projektu, bodo ob koncu projekta opisani/predstavljeni kot model reje prašičev na večje teže, ki ga bo mogoče implementirati tudi na druge slovenske kmetije (prenos pridobljenih znanj in izkušenj širše) z manjšimi prilagoditvami. Z namenom prenosa znanja do ključnih ciljnih skupin in multiplikatorjev (oseb, ki razširijo rezultate naprej) bo tekom trajanja EIP projekta, še zlasti pa v tretjem letu, izvedenih več dogodkov s praktičnimi demonstracijami oz. preizkusi in tudi preko predstavitev rezultatov strokovni in širši javnosti ter medijem.

Del projekta se bo izvajal na zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave na kmetiji Pribinovina. Na tej kmetiji bomo testirali rejo prašičev avtohtone pasme Krškopoljski prašič v sistemu ekološke reje ob upoštevanju zakona o ohranjanju narave. Celotni sistem kmetije je usklajen tudi z cilji in aktivnostmi Krajinskega parka Goričko, kjer se kmetija tudi nahaja.

348.705,99 €


Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA 15

Ne dovolj razviti poslovni podatkovni sistemi na kmetijah in njihova omejena uporaba so prepoznani kot ena od najšibkejših točk slovenskega kmetijstva. Eden od novih pristopov k svetovanju, ki se je uveljavil v razvitih evropskih državah (Avstrija, Nizozemska) in sloni na knjigovodskih in drugih podatkovnih virih, je delo v okviru panožnih krožkov. Pred leti smo začeli ustanavljati panožne krožke tudi v Sloveniji, vendar le-ti pri nas delujejo predvsem v smeri iskanja tehnoloških rešitev, izmenjave znanj in novosti, brez ekonomskih vsebin. Razlog za tako stanje je tudi pomanjkanje orodij, ki bi omogočala uporabo obstoječih podatkovnih virov za namene ekonomskega svetovanja v okviru krožkov. V letu 2017 se je zaključil raziskovalni projekt CRP (V4-1423), ki je postavil osnove za nadaljnji razvoj analitičnih panožnih krožkov in novih oblik svetovanja. Orodje in celotni model svetovanja je bil izdelan na primeru krožka proizvajalcev mleka. V okviru tega projekta želimo nadaljevati delo zastavljeno v CRP projektu, nadgraditi empirični model in uvesti nov pristop pri svetovanju v okviru panožnih krožkov v prakso. V drugem delu projekta EIP pa izhajamo iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki ga kmetijska svetovalna služba uporablja pri svojem svetovalnem delu že od leta 1999. Ker so podatki v katalogu v tem času tehnološko in cenovno zastareli, smo se v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije lotili izdelave novega kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah. Enotni sistem kalkulacij nam omogoča sestaviti celotno proizvodnjo na kmetijah. V okviru tega projekta želimo model dodelati in ga nadgraditi tako, da bo postal celoviti sistem za poslovno odločanje na kmetijah.

V okviru projekta se bomo ukvarjali s pristopi in orodji, ki bodo izboljšali sistem svetovanja na slovenskih kmetijah. Eden od novih pristopov k svetovanju, ki se je uspešno uveljavil tudi v tujini, je delo v okviru panožnih krožkov, kjer je poudarek na analizi proizvodnih podatkov v povezavi z ekonomiko poslovanja. Za spremljanje, analizo in primerjavo bodo izdelana računalniška orodja, ki dajejo široko paleto ekonomskih in proizvodnih rezultatov. Ukvarjali se bomo tudi z razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah, ki bo namenjeno svetovalcem kot pripomoček za lažje in učinkovitejše svetovalno delo, kar bo kmetijam omogočilo lažje odločanje in ukrepanje za razvoj.

V prvem delu projekta se bomo ukvarjali s širitvijo empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka. Tu bomo nadaljevali delo, ki je bilo zastavljeno že v okviru projekta CRP (V4-1423). Dodatno bomo izdelali empirično orodje za delo v panožnih krožkih v novem programskem orodju. Sledil bo razvoj empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev jabolk in hmelja, za katere bomo postavili sistem in izdelali nov empirični model za organizacijo krožkov. V drugem delu se bomo ukvarjali z razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah. To orodje bo namenjeno svetovalcem kot pripomoček za lažje in učinkovitejšo svetovalno delo.  

V okviru tega EIP projekta smo si zadali, da bomo panožne krožke, zasnovane na osnovi empiričnih podatkov, uvedli v delo Javne službe kmetijskega svetovanja. Empirično podprte panožne krožke bomo uvajali pri kmetijah, ki so usmerjene v proizvodnjo mleka, jabolk in hmelja. Proizvodnja na kmetijah postaja iz leta v leto zahtevnejša, saj se od kmeta pričakuje, da usmerja in vodi celotno proizvodnjo na kmetiji. Tako mora kmet sprejemati različne odločitve v smeri izboljšanja tehnologije proizvodnje in tudi poslovno odločati o nadaljnjem razvoju kmetije. Zlasti pa postane pomembno odločanje v času večjih sprememb na kmetiji, ko se na primer kmetija odloča za manjše ali pa večje investicije. Osnova za dobro odločanje je dobro poznavanje trenutnega stanja na kmetiji. V ta namen uporabljamo različne evidence, od tehnoloških do ekonomskih (FADN knjigovodstvo, davčno knjigovodstvo, DDV evidenca). V kolikor kmetije ne razpolagajo s potrebnimi podatki, pa za ugotavljanje stanja na kmetijah uporabljamo modelne kalkulacije. Zadnja izdaja takega kataloga je bila pripravljena leta 2011. V okviru EIP projekta pa smo si zastavili cilj, da na temeljih tega kataloga izdelamo sodoben računalniški sistem za poslovno odločanje na kmetijah. Pričakovane spremembe:

- Širitev empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka, jabolk in hmelja.

- Izboljšala se bo usposobljenost kmetijskih svetovalcev za organizacijo empirično podprtih panožnih krožkov

- Postavil se bo sodoben sistem za poslovno odločanje na kmetijah.

- Z uporabo izdelanega poslovnega sistema   za poslovno odločanje na kmetijah se bo izboljšal sistem dela svetovalcev pri svetovanju kmetijam.

349.581,56 €


Travinje++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin R1NG, RAZVOJNA DRUŽBA, D.O.O. 15

Krmo za prežvekovalce in delno tudi neprežvekovalce pridelujemo tako na trajnih kot tudi sejanih travnatih zemljiščih. Sejani travniki na njivah ali za več let imajo pomembno mesto v intenziviranju pridelovanja voluminozne krme za živinorejo. Večletne travno-deteljne mešanice (TDM) zaradi dobro razvitega koreninskega sistema dobro ščitijo zemljo pred erozijo. Večja proizvodnja kakovostne voluminozne krme ob nizki proizvodni ceni predstavlja pomemben dejavnik za razvoj živinoreje, zlasti govedoreje. Krma sejanih TDM je ob pravilni rabi okusnejša, z veliko energetsko vrednostjo in prebavljivostjo beljakovin. Sejani travniki imajo pred trajnim, polnaravnim travinjem več prednost in sicer dajejo za dva do trikrat večje pridelke voluminozne krme (naš predlog: za enkrat višje pridelke), z večjo vsebnostjo hranilnih snovi, posebej prebavljivih beljakovin, mineralov in vitaminov, kadar je zastopanost zeli v ruši optimalna. Ob optimalnih pedoklimatski razmerah je bolj stabilna tudi proizvodnja, podaljša se tudi obdobje izkoriščanja travne ruše. Ker je od sredine poletja naprej vsako leto nekaj njiv po žetvi in pobiranju prvih pridelkov praznih in tudi kakšen travnik ali pašnik s staro rušo se preorje, je potrebno vedeti kako na novo formirati sejano rušo. V ravninskih predelih države, kjer so v rabi njivske površine, se lahko nekaj njiv po žetvi žit in pobiranju prvih pridelkov poseje s travami in TDM. Tajno trvinje ima po našem mnenju močno pomanjkanje kmetisjkih praks in zelo malo informacij o tipih mešanic za slovensko okolje.

Cilji projekta: izboljšati sestavo travne ruše trajnega in sejanega travinja v smeri zagotavljanja večjega deleža na beljakovinah bogatih rastlin (trave in metuljnice), razviti različne postopke obnove ruše, analizirati dejavnike uspeha in neuspeha obnove ruše, kratkoročno in dolgoročno pridelati več voluminozne krme različnih oblik in dvigniti kakovost pridelane krme na višji nivo. Pričakovane spremembe so povečan delež izbranih metuljnic in trav v travni ruši in zato boljša hranilna vrednost krme ter gostejša in po pridelku storilnejša ruša. Ob tem upoštevamo tudi prihajajoče spremenjene vremenske vzorce in tudi dolgoročnejšo spremembo podnebja.

V projektu se srečujemo z aktivnostmi vodenja in koordinacije projekta, analize in načrtovanja projekta, praktičen preizkus platforme, analiza in proces izvedljivosti (deployment scenariji) ter diseminacija, izobraževanja in svetovanja.

345.878,54 €
Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP - EKOPAKT Modeli lokalne oskrbe KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 13

V Sloveniji nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa, ki je vzrejeno na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. S projektom bomo vzpostavili sistem, s katerim bomo povečali delež lokalno prirejenega govejega ekološkega mesa v preskrbovalni verigi s hrano v Sloveniji. Sistem bo temeljil na sledljivosti ekološkega mesa in mesnih izdelkov od kmeta do krožnika ter slonel na trajnostnem načinu pridelave, značilnem za ekološko kmetijstvo, s čimer bo spodbujal zmanjševanje negativnih učinkov na okolje.

Nekaj pričakovanih učinkov in sprememb: Izboljšan položaj na trgu za rejce govedi, vključene v shemo kakovosti “ekološka pridelava”, jasnejše pozicioniranje označbe “ekološka pridelava” tako med potrošniki kot med kmeti, motivacija za predelovalno industrijo in ostale deležnike v trgovskih verigah k ločeni umestitvi ekoloških proizvodov v okviru lastnega nabora proizvodov in posledičen dvig ponudbe na trgu, zagotoviti višjo motivacijo kmetij po vključitvi v sistem in usmeritvi v ekološko rejo tudi zaradi tržne usmeritve, zmanjšanje uporabe ekološkega mesa v izdelkih, ki se tržijo kot izdelki iz konvencionalno pridelanih surovin, ohranjanje biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka ter ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami, večja usposobljenost kmetijskih gospodarstev za uporabo digitalnih tehnologij, s tem povezana večja učinkovitost, več priložnosti za razvijanje novih poslovnih modelov in boljši ekonomsko-socialni položaj.

Cilj projekta je vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa z izgradnjo modela sledljivosti, ki temelji na najsodobnejših digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov in zagotavlja integriteto podatkov (tehnologija veriženja podatkovnih blokov t. i. blockchain idr.) ter uporaba tega sistema za boljše pozicioniranje izdelkov iz lokalno prirejenega ekološkega govejega mesa na trgu.

Načrtovane projektne aktivnosti: izgradnja modela sledljivosti z uporabo digitalnih orodij, predstavitev sistema in začetek implementacije, analiza vplivov ekološkega načina prireje govejega mesa na okolje, spremljanje indikatorjev tekom projekta, uvajanje sistema sledljivosti pri kmetijskih gospodarstvih in drugih deležnikih, partnerjih projekta, usposabljanja, diseminacija rezultatov projekta, promocija, sodelovanje na strokovnih dogodkih in sejmih, uvodna in zaključne konferenca projekta.

327.529,37 €
Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna in šalotke Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 14

Semenski material slovenskih sort česna je zaradi neustrezne vzdrževalne selekcije zelo okužen, gre za bolezni in škodljivce, pri čemer so posebej problematične in neobvladljive okužbe z virusi in ogorčicami. Tako je slovenski trg brez zdravstveno ustreznega semenskega materiala slovenskih sort česna. Še huje, zdravstveno stanje se iz leta v leto slabša. Edini možni in učinkovit ukrep je sajenje zdravega sadilnega materiala, odstranitev virusov in zatiranje prenašalcev virusov ter odstranitev ogorčic iz sadilnega materiala, čemur pa mora slediti ustrezna agrotehnika v pridelavi semenskega materiala (in vivo).

Projekt tako izhaja iz velike potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort. Temeljni cilj je VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČESNA (Allium sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum) SLOVENSKIH SORT, ki ju druži skupna lastnost – v našem okolju ne semenijo, torej se tradicionalno razmnožujejo vegetativno, s tem pa se iz generacije v generacijo pojavljajo z virusi vse bolj okuženi osebki. Ključna težava je gospodarsko zelo pomembno (50 % in več) zmanjšanje pridelka (tako v semenarski pridelavi kot posledično v nadaljnji pridelavi za merkantil) (ocena KIS-a).

Projekt bo tako zasnovan na treh slovenskih sortah česna (Ptujski jesenski, Ptujski pomladanski in Anka jesenski) in eni populaciji šalotke (IHPS Žalec), v deležu tudi primerjalno še z ostalimi tremi slovenskimi sortami česna (Haloški, Primorski in Štrigon) ter na izbranih avtohotonih genotipih šalotke. Biotehnološko in agotehnološko delo bo nadgrajeno tudi s primernimi ukrepi za promocijo pridelave in trženja.

Projekt sledi pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: (1) pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja in (2) povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna in šalotke. Izvedli bomo strokovno zahtevno laboratorijsko odstranitev virusov, zatiranje prenašalcev virusov, odstranitev ogorčic iz sadilnega materiala in vzpostavili sistem nadaljnjega permanentnega čiščenja semenskega materiala. Zagotovljen bo prenos znanja laboratorijskega dela in ustrezne agrotehnike ter promocija uporabe primernega semenskega materiala. Rezultat bo do 50 % povečan pridelek in mreža pridelovalcev.

Ključne aktivnosti: identifikacija izbranih rastlin za delo, testiranje izbranih genotipov rastlin (metode ELISA in RT-PCR) – določitev zastopanosti virusov; čiščenje materiala z laboratorijskimi tehnikami; testiranje; razmnoževanje materiala – mikropropagacija; prenos materiala v zunanje okolje; pridobitev certificiranega semena; prenos znanja na vodilnega partnerja, ki dolgoročno prevzame ta segment dela; agrotehnološki poskusi na kmetijah; izdelava tehnoloških navodil za pridelovalce (tla, prehrana, varstvo, spravilo, skladiščenje); promocija semenarstva; pomen uporabe kakovostnega semenskega materiala; vzpostavitev novega standarda kakovosti; trženjski ukrepi.

Sekundarno projekt prispeva k slovenskim in evropskim ciljem ohranitve biotske pestrosti kmetijstva (cilji »Zagotovimo.si hrano za jutri«), ciljem Strategije razvoja Slovenije ter številnim evropskim strateškim ciljem. Velik poudarek se v projektu daje ekološki pridelavi (in vivo), zato je projekt ugoden prispevek k dvigu ekološke pridelave v Sloveniji in s tem doprinos vsem kategorijam, ki jih tovrstna pridelava prinaša (tla, narava – habitati, okolje - voda, potrošnik). Projekt se tako posredno nanaša tudi na naravo in okolje, pri čemer je potrebno vzpostaviti še en vidik, to je vidik prispevka projekta k ciljem zmanjšanja izpustov oz. ponora CO2. Na zmanjšanje izpustov ima projekt vpliv z vidika optimizacije agrotehnologije (predvsem prilagoditev na majhne pogonske stroje), z vidika ponora CO2 pa se ocenjuje, da gre pri pridelavi med obstoječim (okuženim) semenom in brezvirusnim semenom za razliko v pridelku do 50 % na isti površini ob isti agrotehnologijji, kar pomeni bistveno večji ponor toplogrednega plina na enoto površine. Iz tega sklepamo, da ima uporaba brezvirusnega materiala (poleg vseh drugih, še posebej ekonomskih) velik okoljski učinek. Pomemben končni učinek pa se nedvomno nanaša na dvig ekonomske učinkovitosti pridelave.

175.190,18 €

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja UNIVERZA V LJUBLJANI 11

Glavni problem je zmanjšanje negativnih vplivov intenzifikacije kmetijstva z iskanjem okolju prijaznejše kmetijske rabe, ki podpira biodiverziteto in nudi ekonomske perspektive kmetom. Problem za kmete je v pomanjkanju znanja glede izdelave in oskrbe ekstenzivnih sadovnjakov. Zaznane so bile potrebe po večji količini ekološko pridelanega sadja za predelavo in nadaljnjo prodajo. Revitalizacija in širitev sadovnjakov   pomeni kmetom povečanje produktivnosti sicer pogosto zanemarjenih površin. tla).

Cilj:

- uvajanje vzdržne kmetijske rabe v obliki travniških sadovnjakov s tehnologijami pridelave, ki podpirajo biotsko raznovrstnost;

- vzpostavitev ekološko bogatejšega prostora, ki omogoča vzdržno pridelavo sadja;

- pokazati na pomen travniškega sadovnjaka kot krajinske prvine z visokim potencialom za podporo biodiverziti ob ustreznem vključevanju v kmetijski prostor;

- izdelava modela, ki bi bil zasnovan celostno. Dosedanji projekti (travniški sadovnjaki), so bili usmerjeni predvsem v tehnologijo vzgoje nege nasadov ter standardizacijo predelave sadja; prostorski vidiki vključevanja teh nasadov niso bili posebej izpostavljeni.

Konkretne lokacije (kmetije) - presojanje možnosti, načinov in obsega vključevanja travniških sadovnjakov v kulturno krajino (obnova/širitve/nove zasaditve travniških sadovnjakov z dvonamensko rabo).

249.735,97 €
Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode LIMNOS PODJETJE ZA APLIKATIVNO EKOLOGIJO D.O.O. 11 Cilj projekta je preizkus grajenih ekosistemov za blaženje vpliva kmetijstva na površinske vode. Onesnažen odtok z različnih površin kmetijskih gospodarstev predstavlja enega večjih virov onesnaženja površinskih voda, grajeni ekosistemi pa primer dobre prakse blaženja vplivov onesnaženja na površinske vode s prej omenjenih površin. Ukrepi so z vidika končnega uporabnika pomembni z dveh vidikov, in sicer izobraževalnega (osveščanje kmetov o pomenu varovanja vodnih virov) in razvojnega (možnost dopolnilnih dejavnosti na kmetiji). Z implementacijo grajenih ekosistemov za prestrezanje onesnaženega odtoka vodo do določene mere očistimo in jo tako manj onesnaženo nato odvajamo v vodotoke. 228.955,00 €
Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER 10

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Projektne aktivnosti:

- vodenje in koordinacija

- izvedba 3 usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)

- izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev na 7 kmetijskih gospodarstvih

- priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja na 7 lokacijah

- analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk

- razširjanje rezultatov

242.619,94 €


Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti tal UNIVERZA V LJUBLJANI 15

V okviru našega projekta se želimo osredotočiti na krogotok hranil in organske mase, procesov in informacij v kmetijstvu na primeru testnih kmetij. Na primeru izbranih kmetij bomo proučevali celoten krogotok hranil, organske mase, izločkov, emisij nekaterih toplogrednih plinov in sprememb v mikroklimi hlevov v odvisnosti od načina reje (konvencionalen način vs. ekološki način reje) in načina nastanitve živali (prosta reja z ležalnimi boksi, kompostni hlev, hlev s t. i. umetnimi tlemi s hitrim odstranjevanjem urina ter paša). V okviru projekta bomo proučili tudi mnenja potrošnikov in rejcev o sistemih reje govedi, ki so okolju in živalim prijazni s čimvečjo učinkovitostjo in čim bolj optimalnim kroženjem hranil.

Cilji projekta: popis in spremljanje kroženja hranil, organskih snovi ter učinkov gnojenja na 10 govedorejskih kmetijah in 2 posestvih-spremljanje inputov in outputov na kmetiji z vidika zagotavljanja trajnostne rabe kmetij. zemljišč, izboljšanja rodovitnosti tal. Iskanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov kmetovanja. Spremljanje mikroklime hleva in emisije toplogrednih plinov v različnih sistemih reje govedi (prosta reja, kompost, umetna tla) z vidika izboljšav ter blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu. Ugotoviti mnenja potrošnikov in rejcev glede različnih sistemov reje govedi ter diseminacija rezultatov.

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske proizvodnje. Rezultati našega projekta naj bi prispevali k izboljšanju dobrih kmetijskih praks na kmetijah z namenom izboljšanja sprejemljivosti (percepcije) pri potrošnikih in reševanju družbenih izzivov povezanih z dobrim počutjem živali, kakovostjo in varnostjo proizvodov, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in zagotavljanju storitev različnih ekosistemov. Preko poznavanja sprememb mikro-klime (temperature, vlage in pretoka zraka) v hlevu (izmerjen s pomočjo senzorjev) in izmerjenih emisij nekaterih toplogrednih plinov bomo s strokovno in znanstveno utemeljenimi izboljšavami (tudi v sodelovanju s tujimi raziskovalci), ki jih bomo predlagali v projekt vključenim kmetijam, prispevali h zmanjšanju negativnih učnikov vročinskega stresa na živali ter k blaženju podnebnih sprememb. Z inovativnimi rešitvami vezanih na sisteme reje in namestitve živali bomo prišli do izločkov (organskih gnojil, komposta, urina/fekalij), ki bodo ob pravilni uporabi le-teh pomembno vplivali na izboljšanje rodovitnosti tal in povečanju biotske raznovrstnosti (predvsem trajnega travinja).

248.545,70 €
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja Trajnostno varstvo rastlin UNIVERZA V MARIBORU 15

Ekološko pridelovanje sadja je med vsemi kmetijskimi dejavnostmi eno najzahtevnejših, saj je zaradi osnovne značilnosti trajnih rastlin (več-letnosti/dolgoživosti) tudi razvoj populacij škodljivcev in uveljavljanja infekcijskega potenciala gliv, bakterij in fito-plazem, bolje učinkovit in s tem nevarnejši. Razen tega je tudi spekter ŠO izjemno velik. Prav zaradi tega je tehnološko vodenje tovrstne pridelave zelo zapleten in zahteven proces in ob visoko usposobljenem strokovnjaku zahteva dovršen prenos znanja v prakso. Je med vsemi načini pridelovanja visoko kakovostne hrane najbolj skladno s strateškimi cilji kmetijstva (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva…). Površina in delež slovenskih ekoloških sadovnjakov je premajhen, da bi ta način pridelave imel pomemben vpliv na doseganje strateških ciljev. Trend sajenja novih ekoloških sadovnjakov je praktično ničeln (preveriti podatke). Preusmeritev obstoječih sadovnjakov je najhitrejša in najučinkovitejša pot za kratkoročno izboljšanje položaja na tem področju.

Cilj in namen projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnik možen uspešen prehod iz integriranega načina v ekološki način pridelovanja, tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja najbolj dosledno sledi ciljem večnamenskega kmetijstva: zagotavljanja zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Aktivnosti projekta bodo vezane na vrednotenje okoljskih vplivov prehoda sadovnjakov v ekološko pridelavo sadja. Vezane bodo na uskladitev stališč in nabor ukrepov, ki jih pridelovalec na prehodu v EKO mora izvajati na način in z namenom, da striktno upošteva naravovarstvene vidike. Začetek aktivnosti predstavlja izdelava demonstracijskih nasadov, analiza stanja, prilagoditev nabora ukrepov (individualno za vsak nasad), uvedba ukrepov, različne oblike usposabljanja, izobraževanja, testiranje kmetijksih praks (ukrepov) in na koncu širitev razultevo v širšo prakso.

249.748,00 €
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Lovrić UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

2

V sklopu projekta bomo pripravili štiri neformalna izobraževanja, kjer bomo na poljuden aplikativen in interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru sistematično in strokovno ne podaja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in zagotavljanje varnosti hrane, kar bi lahko uresničili z izobraževanjem v sklopu MEDIKART čebelarstva Lovrić.

45.000 €

16.9 Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Gramc BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

2

V sklopu projekta bomo pripravili dve neformalni izobraževanji, kjer bomo na poljuden interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru ne ponuja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in varnosti hrane z izobraževanjema v sklopu Čebelarstva Gramc. V sodelovanju med vodilnim partnerjem in pogodbenim čebelarjem se bo vzpostavil tudi dijaški krožek čebelarstva.

43.196,72 €

16.9 Narava na krožniku LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

5

V sklopu projekta se bodo pripravili osnovni pogoji za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, ki so povezane s pridelovanjem in uporabo zdrave hrane. Na kmetiji se bo izvedel del učnega procesa s poudarkom na izobraževanju o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Določene vsebine se prikažejo praktično (odvisno od letnega časa), določene vsebine pa se prikažejo s filmi, fotografijami, ki nastanejo v času projekta. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, sajenja, obdelave, žetve in nato predelave žit do našega krožnika. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil za pridobitev mleka in njegova predelava v različne prehrambne izdelke. Prikazala se bo tradicionalna pridelava, ekološka pridelava in pridelava povrtnin s principi permakulture.

S permakulturnim pristopom (film, fotografije, predavanje) bomo prikazali, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo ter razen tega varujemo okolje. Tak način pridelave namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem, sajenjem metuljnic, apnenjem. S permakulturo tudi omilimo težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše. Vsako leto projekta bomo pripravili eno gomilasto gredo z in brez ovčje volne. Tako bomo praktično prikazali kako gredo pripraviti in hkrati opazovali kako rastline sobivajo po načelih permakulture. Ves čas projekta bomo s filmi in fotografijami arhivirali posamezne aktivnosti in faze rasti.

44.612,53 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 VITALNI IN FIT - diverzifikacija kmetijske dejavnosti ZAVOD ZA RAZISKAVE, IZOBRAŽEVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, CELJE

3

Projekt »Vitalni in fit« je zasnovan na pilotnem razvoju diverzifikacije kmetijske dejavnosti v povezavi z dejavnosti izvajanjem izobraževanja o okolju in hrani in preventivnimi programi zdravstvenega varstva.

Aktivnosti organizacije in izvedbe izobraževanj bodo obema nosilcema kmetijske in dopolnilne dejavnosti omogočile vzpostavitev novih produktov na kmetiji in možnost preučevanja uporabnosti in nadgradnje izvajanja teh vsebin na kmetiji.

Nosilca kmetijske in dopolnilne dejavnosti vidita velik potencial na svojih kmetijah v povezavi z že obstoječo ponudbo predvsem v dveh pomembnih temah:

 • usposabljanje in izobraževanje nosilke dopolnilne dejavnosti na kmetiji za izvajanje izobraževanj o zvočnih terapijah in Bownovi terapiji, za obvladovanje stresa, tehnike sproščanja ter nudenje terapij osebam z zdravstvenimi težavami na domačiji Hernavs in
 • vzpostavitev programa izvajanja delavnic o zdravi hrani, okolju in zdravem življenjskem slogu na kmetiji Pomona. (usposabljanje za izvajanje delavnic na teme »Živim zdravo«, »Stres in tehnike sproščanja«, »Pomen nutricistike pri oblikovanju jedilnikov«, »Varnost hrane«, »Načrtovanje prehrane in jedilnikov«).

Za samostojno izvajanje programov se bosta oba partnerja vključila v usposabljanje in pridobila potrebna znanja, izkušnje in potrdila za opravljanje dejavnosti, da jo bosta lahko sama izvajala. Kmetiji bosta k vsebini programa lahko prispevali s terapijami in različnimi delavnicami, delavnicami zdravega načina prehranjevanja, delavnice zeliščarstva, različne tečaje kuhanja, pripravi hrane prilagojene različnim ciljnim skupinam, pripravi zdravega obroka in sodelovanje pri gospodinjskih in kmečkih opravilih in drugih programih prilagojenih posameznim ciljnim skupinam.

Ciljne skupine v projektu:

Mladi (do 15 let):

 • Osnovnošolski otroci (za mlade, ki nimajo kakšnih posebnih težav bo obisk kmetije v glavnem popestril njihov vsakdan in jim dal pomembne izkušnje, ki jih bodo pridobili z ogledom in predstavitvijo kmetije ter aktivnostim, ki bodo vključevale kmečka opravila in delo z živalmi.)

Odrasli:

 • uporabniki z zdravstvenimi težavami
 • uporabniki s težavami v duševnem zdravju (depresije)

Odrasli se bodo na kmetiji udeleževali različnih delavnic, predavanj, tečajev in terapij, ki jim bodo omogočale pridobitev novih znanj in nasvetov za lažje premagovanje vsakdanjih ovir in stisk.

Starejši:

 • uporabniki domov za starejše.

Starejši imajo še želje in energijo in si želijo aktivno in zanimivo zapolniti svoj prosti čas. Zanje bodo v okviru projekta razviti raznoliki in zanimivi programi vključevanja.

40.139,37 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost ( VAV skupnost) ZAVOD GOSTINSTVO IN TURIZEM NA PLANOTI, LOKVE, SOCIALNO PODJETJE

4

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.

S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati normalne pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.

Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z uporabniki poskusno izvedli. S tem želimo pomagati vključenima kmetijama, da bosta nadgradili sedanje dejavnosti na svojih kmetijah z nekmetijskimi dejavnostmi in tako pridobili nov vir dohodka. Hkrati pa bo testna izvedba služila za preučitev izvedljivosti in uporabnosti dejavnosti tudi na drugih kmetijah.

Da pa bodo novi programi zanimivi za uporabnike, kot tudi za širšo javnost bomo oblikovali inovativne programe, v katere bomo vpletli tradicijo, zelišča, hrano, rokodelstvo, konje, itd. tako, da bomo pri udeležencih naših dejavnosti aktivirali vsa čutila.

37.262,09 €

16.9 Od kmeta za kmeta ZAVOD 100% NARAVNO BOTANIK ORMOŽ SO.P.

4

S projektom želimo doseči učinkovit in kvaliteten prenos znanja z uspešnih ekoloških kmetij s področja trženja in predelave kmetijskih izdelkov na nove ekološke kmetije, na kmetije ki jih zanima naravi prijazno kmetovanje ter ostalo zainteresirano javnost.

Projekt zajema številne aktivnosti, kot na primer izvedbo predstavitev in delavnic, vodenje in koordinacijo, nakup informacijske tehnologije, oblikovanje in tiskanje brošure, objava oglasov, izdelavo spletne strani, promocija projekta na družabnih omrežjih, izvedbo evalvacije projekta.

Večino aktivnosti bo izvajal vodilni partner. Pri izvedbi izobraževanj in evalvacije bodo sodelovali zunanji izvajalci. V izvedbo promocijskih aktivnosti se bodo vključevali tudi kmetovalci.

42.047,87 €

16.9 Širimo znanje, da okrepimo moč podeželja GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

5

Opažamo, da je zanimanje različnih starostnih skupin za obisk kmetij in pridobivanje znanja na njih veliko. Večina ljudi, ki bodi si sami ne pridelujejo hrano ali pa imajo pri tem manj izkušenj, želi obiskati kmetije, pridobiti informacije in znanja s področja pridelave in priprave hrane in področja okolja. Le redke kmetije imajo izoblikovane programe za obiskovalce, jih oglašujejo in imajo v ta namen registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Večina obiskov kmetij poteka spontano, brez vnaprej napisanega programa, ki pripomore k boljšemu in predvsem bolj sistematičnemu pristopu in boljšemu podajanju znanja in izkušenj ter svetovanju. S tem projektom želimo pokazati, da je smiselno oblikovati članu partnerstva prilagojen program, ki ga kmetija izvaja ob pomoči vodilnega partnerja, ki ima na področju izobraževanja o okolju in hrani številne izkušnje.

V projektu bomo vodilni partnerji in člani partnerstva skupaj analizirali stanje in možnosti kmetij kar se tiče izobraževanja iz področja okolje in hrane. Vodilni partner bo, glede na želje in potrebe posameznega člana partnerstva, pripravil različne programe na temo okolja in hrane. Raznoliki programi bodo omogočali zadovoljitev različnih skupin. Na kmetijah, ki še nimajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki bi jim omogočala izvajanje programov, bodo pred pričetkom izvajanja programov le-to registrirali pri pristojnih organih in s tem omogočili izvajanje programov.

43.612,97 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

B. Zdravstveno varstvo
16.9 Po zdravje tudi na deželo BOLNIŠNICA SEŽANA

4

V okviru projekta »Po zdravje tudi na deželo« se bo bolnišnica Sežana kot vodilni partner povezovala s kmetijskimi gospodarstvi, z namenom razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah. V primeru uspešnih rezultatov projekta, se bo izvajanje takšnih dejavnosti preneslo tudi na druge lokacije po Sloveniji. Sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in kmetijskimi gospodarstvi na tak način je v Sloveniji novost. Bolnišnica Sežana bo z informiranjem svojih pacientov ter zainteresirane javnosti predstavila program projekta in zainteresirane s težavami v zdravju napotila na omenjena kmetijska gospodarstva. Na teh se bodo izvajale skrbno pripravljene delavnice, predstavljen bo pomen zdravega prehranjevanja za obvladovanje kroničnega obolenja posameznega udeleženca projekta, sodelujoči pa bodo deležni strokovnih nasvetov o pomenu aktivnega življenja za preprečitev poslabšanja le-teh. Projekt bo potekal v smislu tesnega sodelovanja med vodilnim partnerjem bolnišnico Sežana in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so navedeni kot člani partnerstva v projektu. Za namen uspešne izvedbe projekta, bo bolnišnica Sežana kot vodilni partner v času trajanja projekta izvedla usposabljanje s področja izobraževanja o zdravstvenem varstvu, ki bo namenjeno članom partnerstva. Izobraževanje bodo izvajali strokovnjaki znotraj bolnišnice, kot so fizioterapevt, nutricist, zdravnik spec. kardiolog, spec. internist, spec. pulmolog, po potrebi pa tudi zunanji izvajalci. Dejavnosti in dogodki bodo najprej potekali na kmetijskem gospodarstvu, ki že ima registrirano ustrezno dopolnilno dejavnost. V zadnji tretjini projekta se načrtuje, da bo dopolnilno dejavnost, posredno povezano z zdravstvenim varstvom, registriralo še vsaj eno izmed kmetijskih gospodarstev, ki je partner na projektu in tako se bo tudi to kmetijsko gospodarstvo še v času trajanja projekta vključilo v samo izvajanje aktivnosti na svojem kmetijskem gospodarstvu. Dogodke oziroma programe bodo zasnovali strokovnjaki bolnišnice Sežana, ki bodo ob večjih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih tudi prisotni in bodo svetovali udeležencem tako preko predavanj, kot z individualnimi pogovori. Bolnišnica Sežana bo osebno preko zdravstvenega osebja, z brošurami, letaki in preko spleta informirala svoje paciente in ostale zainteresirane o dejavnostih, ki bodo potekale na zadevnih kmetijskih gospodarstvih. Bolnišnica bo kot vodilni partner za namen izvedbe projekta v času trajanja projekta zaposlila osebo, za opravljanje administrativnih in organizacijskih del. S projektom »Po zdravje tudi na deželo« se želi doseči cilj po: uvajanju novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah; ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah; preventivno zdravljenje; izobraziti ljudi o posledicah nezdravega načina življenja; širitev vsebine projekta na ostale kmetije; z uporabo različnih komunikacijskih sredstev predstaviti rezultate projekta javnosti; širitev dejavnosti in ponudbe na kmetijskih gospodarstvih; pridobitev finančnih sredstev kmetijskih gospodarstev za svoje izdelke in storitve in posledično povečati svoj prihodek itd. Kot ciljne skupine projekta bi želeli izpostaviti vključitev različnih ranljivih družbenih skupin ter vključitev medgeneracijskega sodelovanja. Osredotočilo se bo na skupine z večjim tveganjem obolenj in dolgoročnimi težavami v zdravju. V zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta bo zunanji izvajalec izvedel evalvacijo projekta.

38.661,00 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

C. Socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo
16.9 SKUPAJ SMO MOČNEJŠI - SODELOVANJE KMETIJ IN SOCIALNIH ZAVODOV - DOBRO Z DOBRIM ZAVOD JAZON, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4

Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.

Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah tudi na dejavnosti v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bi kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.

Pristop delovanja bo potekal pa načelih ETRI SKUPNOSTI, ki je skupnost podjetij, organizacij in posameznikov, ki gradijo vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse. S svojim delovanjem spreminjajo način razmišljanja, razumevanja in navade na področju ekonomije, ergonomije in etične ekonomije, ki so nedeljivo povezana.

Poskušali bomo udejanjiti vpliv socialnega podjetništva in izkoristiti njegove največje prednosti, saj socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skupnosti, izhajajo iz nje in rastejo skupaj z ljudmi od samega začetka. To pa je za socialno podjetje najboljša reklama. Ni boljšega kot načrtovati in graditi podjetje s svojimi kupci in zaposlenimi. Ko kupci spoznajo, da se resnično trudiš za njih, da jim pomagaš, da si pošten, da dobiček vlagaš nazaj v okolje, kjer živijo, to začnejo spoštovati in nagrajevati. Ko jim je enkrat jasno tudi to, da socialno podjetje ni le napis na spletni strani, ampak filozofija podjetja, postanejo tvoji najzvestejši podporniki. V nekem trenutku spoznajo, da bolj ko finančno pomagajo socialnemu podjetju, bolj pomagajo sebi. Enako velja za zaposlene v socialnem podjetju. Ko spoznajo, da razvoj podjetja in uspešno poslovanje nista le odgovornost in dolžnost poslovodstva, da so oni tisti, ki soustvarjajo zgodbo o uspehu in so zato nagrajeni z delom v ugodnem delovnem okolju, kjer bodo dobrodošle in podprte tudi njihove ideje, bodo pripravljeni delati mnogo bolje in se bodo identificirali s podjetjem.

Kmetija in njene površine bodo imele pomembno vlogo pri izvajanju celotnega projekta. V prvi vrsti bo na njej potekala ekološka pridelava, ki bo prinesla surovino za ostale dejavnosti. Hkrati pa bo nudila zavetje zaposlenim iz ranljivih skupin, ki bodo lahko opravljali kmetijska dela tekom celega leta (od setve do žetve), kot bo narekovala tehnologija pridelave posamezne kulture, ob tem pa jih bomo poskušali tudi usposobiti za takšna dela do te mere, da bodo le-tega sposobni tudi na drugih kmetijah.

Kmetija bo tekom projekta tudi zaposlila osebo iz ranljivih skupin, ki bo zadolžena za vodenje pridelave na kmetiji ter tudi promocijo in razširjanje rezultatov tega projekta. Pri tem ji bodo pomagali tudi vsi ostali zaposleni. Z lokalno pridelano hrano bo zagotovila krajšanje dostavnih poti ter neposredno povezavo med pridelovalci, predelovalci in uporabniki.

43.000 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

C. Socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo

16.9

ZDRAVA PRILOŽNOST ZA VSE DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

5

Število brezposelnih se sicer zmanjšuje,a brez dela ostajajo nekatere ranljive skupine, med njimi so starejši in dolgotrajno brezposelni, osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi. Kritična postaja skupina brezposelnih, starejših od 50 let. To so dolgotrajno brezposelni, z osnovnošolsko izobrazbo ali pa končano poklicno šolo. Bivši zaposleni, z zelo specifičnimi znanji, delovno aktivni, a njihovo znanje in kompetence ne zadovoljujejo potreb na trgu dela.

Cilj programa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja,spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe, boljših kompetenc in kvalifikacijske ravni brezposelnih, predvsem brezposelnih predstavnikov ranljivih skupin.

Namen programa je spodbujati socialno vključenost ljudi z ustvarjanjem okolja, v katerem bodo lažje in hitreje našli delo, hkrati pa uživali tudi potrebno raven socialne zaščite ter zagotoviti dolgotrajno brezposelnim enakopraven vstop na trg dela.

Naša projektna skupina sestavlja 30 oseb iz različnih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni starejši, invalidi, brezposelne osebe z motnjami v duševnem zdravju, uporabniki zavetišča za brezdomce). Dolgo smo opravljali pogovore s člani skupine, skušali poiskati kateri od poklicev bi bil primeren za njih, katere kompetence bi morali razvijati, da bi lahko enakovredno nastopili na trgu dela. Povezali smo se z različnimi institucijami in nastal je izobraževalni program za pomočnike servirk/pomočnike natakarjev.

Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih: seminarski in praktični del. V sklopu seminarskega dela bodo izvedene naslednje vsebine: HACCP, ureditev pomožnih prostorov in prostorov za goste, vzdrževanje in čiščenje inventarja, samostojna strežba po navodilih servirke/natakarja, pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih servirke, pripravljalna dela in postrežba v točilnici/jedilnici, vzgoja zelišč, uporaba zelišč za napitke in v kulinariki, permakultura, jaz! Nazaj k zdravemu načinu življenja. Za ta namen se bo nosilec dejavnosti ves čas trajanja projekta izobraževal na področju socialnih vsebin.

Drugo leto projekta se bo izvedel praktični del usposabljanja. Izveden bo v 10 lokalnih skupnostih. Udeleženci praktičnega izobraževanja bodo na delavnicah, opravljali praktična dela v različnih zavodih. Kot pomočniki natakarjev oz. strežnic bodo: pomagali pri delitvi, strežbi, pripravi obrokov, zeliščnih čajev iz zelišč, ki jih bodo sami pridelali. Skozi 12 mesecev bodo v različnih organizacijah pridobivali nove delovne izkušnje in kompetence. Ves čas projekta bodo vključeni v socialno sredino, ki jim bo omogočala boljšo socialno vključenost, izboljšanje prehranskih navad udeležencev. Osebam s težavami v duševnem zdravju, invalidom, dolgotrajno brezposelnim in starejšim bo omogočil usposabljanje z upoštevanjem njihove posebne zahteve.

Poklicno usposabljanje je prvi korak pri zagotavljanju enakih možnosti in večanju možnosti zaposlitve pripadnikom socialno ranljivih skupin. Projekt stremi k temu, da predstavlja model socialnega podjetništva v tretjem sektorju, s tem da bi pokrival potrebe po zagotavljanju pomoči pri strežbi in zagotavljanju prehrane v dnevnih centrih in stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. V projektu kot prostovoljci, sodelujejo otroci stari do 15 let, dijaki, študenti, odrasli in starejši od 65 let. Projekt sledi cilju dvig kakovosti življenja ciljnih skupin, preprečevanju zdrsa v socialno izključenost in revščino s pomočjo socialnega delovanja v družbi v kateri te skupine živijo ter bo pripomogel do enakosti na trgu dela.

30.278,56€

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Sklop A.: Izobraževanje

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Doživetje kulinarične dediščine LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA 4

Projekt smo poimenovali Doživetje kulinarične dediščine. Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih lokalnih jedeh, temelji pa na prepletanju prehranskih navad in tradicije s sodobnimi pristopi prehranjevanja. Temeljni cilj projekta je skozi spoznavanje kulinarične dediščine v kombinaciji s sodobnim pristopom, posamezniku omogočiti izkušnjo, ki mu bo pomagala pri razumevanju in doživljanju kulinarične tradicije. Pri tem je vodilni partner Ljudska univerza Ajdovščina povabila k sodelovanju tri kmetije, ki imajo bogate izkušnje iz različnih področij od pridelave in predelave vina ter zelišč, priprave hrane, promocije, razvoja turizma na kmetiji itd.


Projekt bo trajal tri leta in je razdeljen na tri zaključene sklope, ki se med seboj prepletajo.
1. Prvi sklop, ki ga bomo izvajali prvo leto projekta, bo namenjen izobraževanju in usposabljanju članov kmetije.
2. Drugi sklop, ki se bo izvajal drugo leto projekta je vezan na izvajanje eksperimentalnih izobraževanj oziroma delavnic za posamezne ciljne skupine.
3. Tretji sklop, ki se bo izvajal zadnje leto projekta bo vezan na samostojno izvajanje delavnic članov kmetije.

Člani kmetije bodo morali pridobljena znanja v dveh predhodnih letih uporabiti, tako da bodo sami izvajali projekt Doživetje kulinarične dediščine. V tej fazi bodo ključnega pomena znanja, ki so jih člani pridobili iz področja trženja, komunikacije in didaktike.


V projekt bomo vključili različne ciljne skupine (šolarje, dijake, zaposlene, upokojence, osebe s posebnimi potrebami, migrante, brezposelne itd.). Skozi projekt želimo širiti zavest pomena ohranjanja kulinarične dediščine na slovenskem. Spodbujali bomo vseživljenjsko in medgeneracijsko učenje.

67.665,34 €
INOVATIVNA UČNA OKOLJA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, KULTURNE KRAJINE IN KULINARIČNE DEDIŠČINE GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 5

Projekt vzpostavlja razvojno partnerstvo, v okviru katerega se bo razvil izobraževalni program, prvenstveno namenjen kmetijam, ki želijo svoj razvoj peljati v smeri inovativnih učnih okolij. Inovativnemu programu, ki ga bomo ponudili v evalvacijo in nadaljnjo implementacijo šolam na različnih izobraževalnih nivojih in usmeritvah, bo sledilo poskusno izvajanje na kmetijah, najprej na treh, ki so vključene v projekt. Vsebinsko se program nanaša za celostno razumevanje kulturne krajine, ki je tako produkt razvoja človeštva v presečišču sobivanja z okoljem in zagotavljanja prehranske varnosti, kakor tudi temeljni potencial razvoja ključnih vej turizma (v skladu s Strategijo razvoja turizma Republike Slovenije).
Ciljno pa se bomo osredotočili na usposabljanje za kakovostno interpretacijo elementov kulturne krajine, kakor tudi njene celote.

Namen projekta je torej vzpostaviti razvojno partnerstvo, ki bo poskusno izvedelo usposabljanje (s predvidenim imenom) "Interpretator podeželske dediščine" ter proučili možnosti za razvoj interpretacije podeželske dediščine na kmetiji z zelo različnih vidikov in pričakovanih učinkov. Za doseganje cilja smo zasnovali inovativno razvojno partnerstvo, ki ga sestavljajo tri kmetije, izobraževalna ustanova (srednješolska in višje šolska reven) ter socialno podjetje.
Splošni cilj je proučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, ki se bosta predstavljala predvsem kot krajina in kulinarična dediščina. Program bo podkrepljen z različnimi didaktičnimi in motivacijskimi orodji ter bo razvit v več modifikacijah, tako za različne cilje skupine, kot za različne tipe podeželskih ponudnikov.
Program bo zapolnil eno ključnih vrzeli za uspešnejši razvoj turizma na kmetijah, to je kakovostna interpretacija ponudbe, delovanja in okolja kmetije.

73.992,03 €
RAZVOJ IN UVAJANJE USPOSABLJANJA O ZDRAVILNIH RASTLINAH NA UČNIH KMETIJAH - FITOKMETIJE UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 5 V projektu se bo vzpostavilo razvojno partnerstvo, ki bo pripravilo usposabljanja o okolju in hrani, s posebnim poudarkom na tematikah, ki so pomembne za nov izobraževalni program Fitoterapija, ki ga razvija vodilni partner.
Fitoterapevtske vsebine med drugimi vključujejo tradicionalno zeliščarstvo, uporabnost divjih rastlin za prehrano in zdravje, izdelavo zdravilnih rastlinskih pripravkov, osnove botanike in varstva rastlinskih vrst. To so nekatere tematike, ki jih bodo kmetije vključile v svojo izobraževalno ponudbo.
Vključene kmetije se bodo usposobile za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov in drugih oblik izobraževalne dejavnosti na kmetijah: npr. vodenih delavnic za učence osnovnih in srednjih šol ter organizacij, ki vključujejo ranljive skupine (starejše, brezposelne, invalide). Bodo pa tudi most med generacijami, saj se bo z njihovim izvajanjem prenašalo znanje o zdravilnih rastlinah s starejših na mlajše. Prav tako bodo programi idejni in strokovni model za druge kmetije ter vir znanja za zainteresirane posameznike in organizacije.
V okviru projekta se bo razvilo razvojno partnerstvo med vodilnim partnerjem (fakulteto), Vzgojno-izobraževalnim zavodom Višnja Gora in tremi kmetijami, ki bodo programe razvijale in poskusno izvedle ter ustvarile temelj za dolgoročno sodelovanje.
Poskusna izvedba praktičnega usposabljanja na kmetijah bo namenjena študentom Fitoterapije pri vodilnem partnerju, dijakom vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora in ranljivim skupinam. Kmetije jih bodo izvajale v okviru obstoječe ali na novo registrirane dopolnilne dejavnosti SKD 85.590 (usposabljanje na kmetiji ali organiziranje delavnic in tečajev).
Predvideni partnerji so Univerza v Novem mest Fakulteta za zdravstvene vede, VVZ Višnja Gora in 3 kmetije (kmetija Divji vrt, Kmetija Mahne in Kmetija Markovi).
Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.
Glavne aktivnosti so:
A1 - Vodenje in koordinacija partnerstva
A2 - Priprava izobraževalnega programa za usposabljanje kmetij
A3 - Usposabljanje kmetij
A4 - Priprava in pilotna izvedba programov na kmetijah
A5 - Analiza izvedljivosti novih programov na kmetijah
A6 - Evalvacija projekta
A7 - Promocija projekta za širšo javnost
74.998,46 €


Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 4 S kratkimi prehranskimi verigami in razvojem lokalnih prehranskih trgov poskušamo odgovarjati na globalno problematiko onesnaževanja okolja. Po drugi strani pa želimo med potrošniki spet vzpostaviti odgovoren odnos do prehrane, lokalnih izdelkov z višjo prehransko vrednostjo in zdrav življenjski slog. Ta odnos se mora graditi od otroških let naprej, in je pomemben v vseh življenjskih obdobjih, kajti breme kroničnih bolezni v zahodnem svetu ob staranju populacije nevzdržno raste. Še posebej občutljivi moramo biti do ranljivih ciljnih skupin, ki so dodatno izpostavljene dejavnikom tveganja in velikokrat prikrajšane v dostopnosti do različnih storitev in produktov, potrebujejo pa prilagojeno dietno prehrano.
Organizacija delavnic in tematskih dni za osnovnošolce in druge ranljive skupine.
Delavnice bodo potekale na kmetiji Vidov brejg in v bližnji sirarni in bodo v uvodu zajemale pogovor o prehranjevalnih navadah in poreklu hrane. Sešteli bomo kilometre, ki jih je prepotoval njihov zajtrk ter udeležence z vizualnim prikazom spodbudili k temu, da postanejo bolj pozorni na izvor izdelkov, ki jih kupujejo. Sledil bo test pokušanja domačega in uvoženega jogurta, s katerim želimo mlade vzgajati k cenjenju okusne domače pridelave in predelave. Po pogovoru o pomembnosti lokalne prehrane, se bodo udeleženci preizkusili še v prepoznavanju označb živil, katerih vsebine in navedbe si bomo še podrobneje ogledali. Tako jih bomo še bolj spodbudili k temu, da bodo že v mladosti bolj pozorni na deklaracije živil in iskanje informacij o živilih.
Po uvodu si bomo ogledali kmetijo ter se seznanili z delom na kmetiji. Predstavljeno bo delo z živalmi, molzenje, hranjenje. Nakar bomo skupaj nabrali sveža zelišča za izdelavo namazov. Delavnice bodo potekale na Vidovem brejgu in v sirarni Gorički raj. Delo bomo razdelili v skupine, kjer se bo ena skupina preizkusila v pripravi sadnih jogurtov, drugi bodo pomagali pri izdelavi zeliščnih namazov in sirov. S pomočjo biologinje bomo spoznali katere hranilne sestavine ima sveža hrana, kmetje pa jim bodo svetovali na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu posameznih živil.
En sklop delavnic se bo osredotočil na pridelavo zelišč in izdelavo kulinaričnih in kozmetičnih zeliščnih produktov. Udeleženci bodo lahko sodelovali v praktičnih delavnicah oblikovanja in zasaditve zeliščnega vrta, v delavnicah kjer bodo nabrali zelišča in jih ustrezno pripravili za različne produkte in v delavnicah oblikovanja končnih produktov iz svežih in sušenih zelišč. Izdelava kulinaričnih izdelkov bo delno potekala na Vidovem brejgu, delno pa v sirarni.
Tako bodo sami pridelovalci skozi informiranje in promocijo gradili zaupanje potrošnikov, tako mladih kot ranljivih skupin in starejših, v lokalno pridelano hrano na trajnostni način. Pripravljena živila bomo za malico pojedli. Po malici nam bo primer dobre prakse povezovanja kmetov z odjemalci (gospodinjstvi) in kratko predavanje o trajnostnem kmetovanju, zdravem načinu življenja in odgovornem odnosu do hrane ter okolja predstavila gospa iz sirarne Gorički raj. Na Turmanovi kmetiji si bomo ogledali tradicionalno kisanje zelja in se pogovorili o pomenu ohranjanja tradicionalne kulinarike in običajev.
Med samim projektom bomo v vsaki skupini posneli zabavne kratke filmčke o pomembnosti in prednostih uživanja lokalne hrane za zdravje in okolje, ki jih bomo po zaključku projekta združili v en film, ki bi se virtualno širil preko družbenih omrežij. Tako bi ustvarili gibanje med vsemi ciljnimi skupinami za zavedanje pomembnosti in prednosti lokalne hrane.
53.278,13 €
Skupaj smo močnejši - sodelovanje kmetij in socialnih zavodov - Fižolčkova pot ZAVOD VINETUM SLOVENSKE GORICE,ZAVOD ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA, LENART SO.P. 2 Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.
Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah, tudi na dejavnostih v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bi kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.
Vzpostaviti želimo sodelovanje med hmeljarskimi kmetijami in socialnim podjetjem in hkrati izobraževati tako člane kmetije, kot zaposlene iz ranljivih skupin na trgu dela.
Tekom projekta nameravamo ugotoviti, ali smo sposobni na naših kmetijah v Savinjski dolini pridelati tudi ekološki fižol in mu v primeru uspeha omogočiti posebno mesto pri kupcih na trgu, hkrati pa izobraževati ljudi glede ekološkega kmetovanja in vpliva zdrave prehrane nasploh.
Ustvariti želimo trdno verigo povezave med kmetijami in lokalnimi javnimi zavodi. Z lokalno pridelano surovino in povezanostjo ter sodelovanjem naših partnerjev v tej verigi bomo izdelali nov tržni produkt, ki bo imel lokalno zgodbo, ta zgodba pa mora biti komercialna nit promocije in prodaje. Kvalitetna, domača, lokalna surovina, bo dvignila podobo produkta - fižola, saj se bo na trg plasiral novi produkt, ki bi pomembno prispeval k razpoznavnosti Savinjske doline tudi v smislu turističnega produkta. Posledično bo projekt in nov izdelek prispeval k večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, katerega rezultati bodo vidni tudi v višjih prihodkih od prodaje.
V projektu si bomo prizadevali, da bi presežke hrane, namesto da se jih zavrže, koristno izrabili in iz njih ustvarjali sekundarne produkte.Tukaj želimo nastopiti mi. Po skrbno določeni metodologiji bomo oblikovali način sodelovanja, ki nam bo omogočal, da kupujemo presežni in neizkoriščen pridelek, pridelovalcem pa bo omogočil, da za te pridelke, ki bi jih sicer zavrgli, nekaj iztržijo. Odkupljene pridelke bi predelali v prehranske izdelke, ki bi jih prodajali naprej. S tem bomo izvajali dobro prakso z namenom, da zmanjšamo količino zavržene hrane, hkrati pa bomo tudi omogočili nastajanje novih delovnih mest za ljudi iz ranljivih skupin.
Poskušali bomo udejanjiti vpliv socialnega podjetništva in izkoristiti njegove največje prednosti, saj socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skupnosti, izhajajo iz nje in rastejo skupaj z ljudmi od samega začetka.
Tekom projekta želimo zainteresirane iz ranljivih skupin izobraziti in usposobiti. Z razširitvijo dejavnosti in novimi potmi bi dobili možnost za zaposlitev v okviru naših podjetij, kmetij, ... . Zavedati se je potrebno, da te osebe v večini primerov potrebujejo več časa za določeno delo.
V projektu bodo sodelovale različne ranljive skupine in sicer starejši od 65 let, najbolj ranljive skupine na trgu dela, dolgotrajno brezposelni ter invalidi v skladu z zakonom, ki ureja   izenačevanje možnosti invalidov. Aktivnosti so namenjene tudi medgeneracijskemu sodelovanju in sicer za starejše osebe nad 65 let ter osebe med 15 do vključno 65 let.
Končni cilj projekta tako ne ne bi bil le razvoj delovnega mesta na kmetiji, ampak v povezavi z vsemi partnerji vzpostavitev sistema delovanja, po katerem bi nastala nova delovna mesta tudi za ranljive skupine, ki bi jih bile sposobne opravljati ter produkte, povezane s kmetijami, ki bi jih le-ti znali proizvesti.
75.000,00 €
Bionski pristop k ekološkemu kmetovanju in varovanju okolja DRUŠTVO ANKH ZA POVEZAVO Z NARAVO, TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN TURIZEM SO.P. 2 Projekt Bionski pristop k ekološkemu kmetovanju in varovanju okolja ima za cilj na inovativen način predstaviti možnosti diverzifikacije dejavnosti na kmetiji. Skozi partnersko sodelovanje med društvom ANKH za povezavo z naravo, trajnostno kmetijstvo in turizem so.p. in kmetijo Aleksandra Kavklerja želimo razviti možnosti diverzifikacije dejavnosti na kmetiji skozi uporabo bionike v ekološkem kmetijstvu, snovanja bionskih izumov za zmanjšanje vplivov na okolje, predstavitev naravnega gnojenja z implementacijo bionskega pristopa in razvojem produkta biognojila, z oblikovanjem in izvedbo izobraževalnih programov usposabljanj prilagojenim različnim ciljnim skupinam ter razširiti potenciale bionike s krepitvijo inovativnosti med kmetijami ter razširiti možnosti diverzifikacije na kmetijskih gospodarstvih s prikazom primera dobre prakse izvedene na partnerski kmetiji ter s tem opolnomočiti kmete pri podobnih odločitvah, saj edino z razvojem znanja lahko dosegamo nadaljnje dolgoročno ohranjanje kmetijskih gospodarstev. 67.401,14 €


Na kmetiji do delovnih navad in znanja OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD 4 Namen projekta je, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.
Zato smo si kot glavni cilj postavili izdelavo didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj. Programi v didaktični mapi bodo oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah.
V ta namen bomo najprej pripravili nabor aktivnosti, ki bi se lahko glede na učne načrte izvajale na partnerskih kmetijah, nato analizirali možnosti kmetij in na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje izobraževalnih dejavnosti na kmetiji povezanih z razvijanjem delovnih navad, izkustvenim učenjem, zdravo hrano, spoštovanjem okolja in ohranjanja tradicionalnih znanj preko medgeneracijskega sodelovanja.
V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi. Skupno načrtujemo 6 izvedenih dni dejavnosti na kmetijah, na vsaki od vključenih kmetij 2 dni.
Sočasno bomo ob pomoči vodilnega partnerja, ki se ukvarja z izobraževanjem, to je OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad   opredelili katera znanja vključenim kmetijam manjkajo in jim pripravili usposabljanja, naredili kalkulacijo za izvajanje opredeljenih storitev ter izdelali mapo didaktičnih programov. Na podlagi vseh naštetih aktivnosti bo izdelana analiza izvedljivosti prenosa predlaganih programov na kmetije. Izdelane didaktične programe bomo v nadaljevanju predstavili tako splošni javnosti, kot tudi na specifičnem usposabljanju kmetij, ki bi ga potencialno želele izvajati.
44.978,37 €
Za prihodnost podeželja LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ 5 Projekt Za prihodnost podeželja združuje trdno partnerstvo 4 kmetij, 2 šol in ljudske univerze, z namenom, da se preučijo možnosti izvedbe in na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani.
V okviru projekta bo v treh letih na voljo 44 delavnic/ogledov na kmetijah, ki bodo ciljne skupine vseh starosti poučile in navdušile za uporabo doma pridelane hrane in ugodnemu vplivu, ki ga ima to za okolje ter kvaliteto življenja posameznika. Pred tem bodo vključene kmetije ustrezno usposobljene z metodičnimi in didaktičnimi znanji za organizacijo kvalitetnega poteka delavnice. Skozi usposabljanje se bodo povečale komunikacijske in druge kompetence izvajalcev delavnic, z nabavo tehničnih in drugih pripomočkov pa se bo ustrezno podprla tudi sama izvedba. V okviru projekta bodo izdelani delovni listi za obiskovalce ter učna pot med njivami. S pomočjo izdelanih filmov in zloženk pa bodo kmetije ne le metodološko in tehnično ampak tudi uporabnikom všečno pripravljene na izvedbo delavnic na povem drugem nivoju kot so ga bile vajene doslej.
Kmetije bodo imele tako na voljo celovit produkt, ki ga bodo lahko tržile v namene promocije kmetije in trženja na kmetiji ter s tem povečanja prihodkov. Na ta način se bodo kmetije še bolj vpele v izvajanje dopolnilnih dejavnosti in razširile svoje delovanje.
Čeprav so partnerji v projektu zelo uspešne kmetje, so uvideli, da jim primanjkuje znanja z določenih področij, da bi lahko uspešneje predajali svoje bogato praktično znanje obiskovalcem. Zlasti pri stiku z mlado publiko je treba uporabljati moderne vizualne metode, ki jih kmetje ne poznajo. Zato se bomo v prvem letu najprej spoznali skozi 4 spoznavne delavnice s skupno 40 udeleženci, da bo vodilni partner skupaj z izvajalci lahko opredelil težave in pomanjkljivosti posamezne kmetije pri izvajanju delavnic/ogledov.
Nato bodo v projektu izvedena 4 usposabljanja članov partnerstva s področja vsebine projekta v skupnem trajanju vsaj 16 ur, ki bodo namenjena odpravi opažene pomanjkljivosti v spoznavnih delavnicah (predvidoma bo to organizacija in priprava delavnice, komunikacijske sposobnosti/tuji jezik, marketing, računalniška znanja, urejenost kmetije ali druge vsebine glede na opaženo potrebo). V tem času bodo nastali tudi 4 promocijski/izobraževalni videoposnetki kmetij, ki bodo služili za predstavitev in pomoč pri izvedbi delavnic. Izdelane bodo tudi 4 zloženke za vsako kmetijo po ena, kjer bo povzeto njihovo delovanje ali pa bo namenjeno promociji produktov, ki jih ponujajo. Izdelani bodo 4 kompleti delovnih listov za posamezne ciljne skupine za vsako kmetijo ter 1 učna pot. Pod mentorstvom vodilnega partnerja bodo oblikovane vsebine za 4 poizkusne delavnice po katerih bodo kmetije izvajale delavnice. Opremljeni z znanjem, samozavestjo, ustrezno opremo ter podprti s promocijskim filmskim in tiskanim materialom bodo kmetje v zadnjih dveh letih projekta izvedli skupno 44 poskusnih delavnic/ogledov kmetije, ki se jih bo udeležilo skupno 500 udeležencev vseh generacij. Izveden bo tudi 1 prenos znanja in informacij o vlogi kmetije v projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta. Vzporedno bo tekla priprava analize izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji za 4 kmetije.
43.755,60 €
Izkusimo podeželje JAKA OKORN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 3 S sodelovanjem v projektu se bo z interdisciplinarnim pristopom različnih strok reševalo problem ponudbe ter prilagoditve novih oblik sodelovanja in programov prilagojenih otrokom s posebnimi potrebami, strejšim občanom in gibalno oviranim. S pomočjo pilotnega projekta želi vodilni partner svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah različnih starostnih skupin.
Projekt se bo izvajal v več fazah, od katerih bo vsaka faza posvečena eni od problematik, ki jih projekt naslavlja.
- 1. faza: v sodelovanju med partnerji se bo razvil, pripravil, izvedel in analiziral program izobraževanja za starejše, ki se bo preizkusil na kmetiji. Za stanovalce Doma bodo na kmetiji izvedene delavnice o izobraževanju o zdravi prehrani s poudarkom na naravni pridelavi hrane, predstavitvi prednosti lokalno pridelane hrane ter vzgoji pridelkov brez škodljivih snovi. Predstavljena bo uporaba zelišč in dišavnic v prehrani. Cilj izobraževanja je zadovoljitev potreb starostnikov ter predstavitev možnih prilagoditev pri pridelavi prehrane (primer: dvignjene grede la lažji dostop). Razvoj in izvedba delovnih praks s prilagojenimi vsebinami glede na vzgojno izobraževalne zmogljivosti in starost vključenih učencev. Na kmetiji bodo izvedene delavnice za pridobivanje novih veščin in možnosti razvoja psihičnih in fizičnih sposobnosti za večjo samostojnost. Po uspešno zaključeni praksi bodo učenci dobili potrdilo o pridobljenih veščinah in navadah (krmljenje živali, čiščenje hleva, prilagojeno delo na kmetiji in vrtu, delo s konji, spoznavanje pridelave hrane in osnovnih skrbi za okolje). Potrdilo bo veljalo kot izkaz za bolj uspešno vključevanje v okolje in pri iskanju možnosti za zaposlitev. Izvedli in preizkusili se bodo strnjeni programi šole v naravi kjer bodo učenci dobili pristno izkušnjo spoznavanja domačih živali, njihovih navad in opravil na kmetiji. V programu bodo učenci spoznali pravila vedenja ob konju in drugih živalih, pravilen pristop h konju, krtačenje konjaj, jezdenje, obiskali bodo mini zoo in na koncu prejeli delovni list z nalogami in opisom vsebin.
- 2. faza: razvoj, priprava, izvedba in analiza združevanja različnih starostnih skupin v medgeneracijskih delavnicah. Na delavnicah se bodo stanovalci Doma inkluzivno povezali z učenci CJL. Starejši bodo dobili možnost prenosa znanja na mlajše in se učili kako učencem s posebnimi potrebami pomagati pri skupnih opravilih na kmetiji. Sodelujoči se bodo spoznali z delom in življenjem na kmetiji in vrtu, vsakdanjimi opravili in spoznali stare običaje in šege. Del delavnice bo tudi ustvarjanje s cvetjem,
- 3. faza: razvoj, priprava, izvedba in analiza inovativnega pristopa terapije s ponijem, ki je priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju, avtizmom in gibalno oviranostjo. Poni pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti, s svojimi značajskimi lastnostmi in vedenjem pozitivno vpliva na spremembe v posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socialnem in kognitivno-izobraževalnem področju. Terapija s pomočjo konj je dokazano koristna, saj druženje ljudi z živalmi kaže pozitivne psihološke učinke. Je učinkovita metoda za izboljšanje duševnega, čustvenega in fizičnega zdravja starejših. Velikost ponija omogoča, da obišče osebe v sobah ali na dvorišču in je enostaven za transport. Interakcija s ponijem pozitivno vpliva na sproščanje in umirjanje. Ljudje se v času povezovanja osredotočijo na žival in pozabijo na svoje stiske, vpliv terapije pa ostane tudi po odhodu ponija.
Z izvedenimi aktivnostmi bomo v okviru projekta nadgradili poslanstvo partnerjev in implementirali obravnavane problematike v okolje kmetije. Vodilni partner namreč želi razviti svoj potencial na področju izobraževalnih dejavnosti in s tem diverzificirati svojo dejavnost po zaključku projekta.
45.000,00 €
IZOBRAŽEVANJE O SONARAVNI ŽIVINOREJI IN OKOLJU ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, JAVNI ZAVOD ZA MUZEJSKO DEJAVNOST, KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN OSTALE DEJAVNOSTI 8 Mozaična kmetijska kulturna krajina, ki se je v stoletjih oblikovala na pretežno suhih kraških traviščih, je biotsko zelo raznovrstna, zato je v veliki meri vključena v Naturo 2000. Ohranjanje in izboljševanje stanja varovanih vrst in biotopov je možno le s prilagojeno kmetijsko rabo, ki jo v največji meri zagotavlja sonaravna živinoreja. Dvig tehnoloških znanj na področju živinorejske prakse in zavesti o vzajemni povezanosti med okoljem in kmetijsko dejavnostjo je tako predpogoj za trajnostno ohranjanje varovanih območij. Uspešnost sonaravnega kmetovanja je pogojena tako z ustreznimi kmetijsko okoljskimi ukrepi (finančnimi nadomestili), kot s primernimi ekonomskimi rezultati take živinoreje.
Gospodarska uspešnost sonaravne živinoreje je v prvi fazi pogojena s strokovno izvedbo paše prilagojenim koriščenjem travinja ob upoštevanju varovanja narave in okolja. Dodana vrednost proizvodov pašne živinoreje pa se v praksi pogosto izniči ob neustreznih tehnoloških postopkih dopitanja živali na pašnikih, neustreznem ravnanju z živalmi pri prevozu in klanju ter postopkih z mesom. Projektne aktivnosti so zato fokusirane v dvig kompetenc živinorejcev z izobraževanjem, osveščanjem in izvedbo demonstracijskih prikazov.   Primernost oz uspešnost izobraževalnega modela bomo preverili na partnerski kmetiji, ki bo med izvajanjem projekta registrirala dopolnilno dejavnost. Nosilec kmetije Timotej Kovač ja mlad prevzemnik, ki namerava v bodoče razširiti dejavnost s klanjem in predelavo mesa. Živino bo odkupoval tudi od ostalih rejcev. Z navedenim izobraževanjem bi radi dvignili nivo sonaravne pašne reje in s tem kakovost tako prirejenega mesa. Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti.
70.348,98 €

Sklop B.: Zdravstveno varstvo

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji DEOS DRUŽBA ZA IZGRADNJO IN UPRAVLJANJE OSKRBOVANIH STANOVANJ, D.D., POSLOVNA ENOTA CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE 5 Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:
- celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter
- dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo)
Dodatni cilji projekta:
- opredelitev smernic, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
- oblikovanje vstopnih pogojev za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah;
- opredelitev načinov in metod spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji v okviru navedenih dopolnilnih dejavnosti;
- opredelitev načinov in metod prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
Novo oblikovani programi bodo prispevali k razbremenitvi sistema dolgotrajne oskrbe, ki zaradi progresivnega staranja prebivalstva vse težje zadošča potrebam na trgu. Programi (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji bodo za starejše iz lokalnega okolja predstavljali dodatno izbiro pri načrtovanju oskrbe v pozni starosti. Novi programi bodo uporabnikom omogočali bistveno bolj domačo preživljanje dela starosti v mirnem okolju, višjo kakovost življenja prek poudarka na vzdrževanju psihofizične kondicije in socialnih spretnosti. Hkrati pa bodo novo oblikovani programi imeli bistven učinek na razbremenitev trenutnih ponudnikov na področju socialnega varstva.
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas, za celotno trajanje projekta.
V sklopu projekta bodo kmetije ustvarile dodaten, trajnostni vir prihodkov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (iz zgoraj navedenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), hkrati pa bodo prek izvajanja novih storitev dosegle optimalno izrabo lastnih presežnih kapacitet.
Ocenjujemo, da bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta posamezna kmetija ustvarila prihodke iz teh dopolnilnih dejavnosti v višini več kot 5.000 Eurov.
Na ta način bo partnerstvo prispevalo k krepitvi diverzifikacije dejavnosti na kmetijah ter tako zmanjšalo tveganje izpada dohodkov v okviru osnovne dejavnosti kmetije
74.904,70 €


Sklop c.: Socialno oziroma invalidsko varstvo

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Kmetija - prostor raznolikosti ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO PODJETJE 5 Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.
Skozi sodelovanje v projektu bodo vključene kmetije pridobile obsežna znanja na področju neformalnih izobraževalnih metod in vključevanja ranljivih skupin v dejavnosti kmetijskih gospodarstev ter tako prispevale k zmanjšanju socialne izključenosti ter povečanju družbene kohezije. Slednje bo omogočalo tudi sodelovanje kmetij v aktivnostih, ki jih pripravljajo druge organizacije, tako javne kot nevladne, na področju socialnega varstva. Vključeni v aktivnosti, predvsem pripadniki ranljivih skupin, bodo pridobili nove kompetence in navade, ki jim bodo omogočile lažje vključevanje v družbo in na trg dela ter omogočile zaposlitev v kmetijskem sektorju.
Projekt je zastavljen na mesdsektorskem sodelovanju in zasnovan ob upoštevanju potreb in interesov partnerskega konzorcija in ciljnih skupin. Ključno se nam zdi, da projekt vključuje tudi delo z ranljivimi skupinami in medgeneracijsko sodelovanja, ki ju je nujno razvijati v vseh sektorjih. Projekt na inovativen način združuje dva ključna sektorja, socialno-varstvenega in kmetijskega, in namerava izpeljati vrsto dogodkov in aktivnosti, skozi katere bo konzorcij izoblikoval novo potencialno dopolnitveno dejavnost, s katero se bo dalo prispevati tako k nadaljnjemu razvoju kmetij, pridobivanju novih ciljnih publik, večji družbeni odgovornosti uspešnih kmetij in povečanim prihodkom kmetij iz dopolnilne dejavnosti.
Splošni cilj projekta je povečati kapacitete kmetijskih gospodarstev na področjih vključevanja ranljivih skupin v kmetijske in dopolnilne dejavnosti ter povečati sposobnosti dela z večgeneracijskimi skupinami. Na podlagi 54 aktivnosti, ki jih bomo izvedli v obdobju 3 let na 3 kmetijskih gospodarstvih, ki v projektu sodelujejo, bomo raziskali možne rešitve, ki v delovanje kmetijskih gospodarstev celostno vključujejo različne ranljive skupine, večajo njihove kompetence in tako prispevajo k povišani družbeni koheziji ter kmetijam prinašajo socialne in tudi ekonomske koristi.
Ključni rezultati projekta:
-Vodilni partner bo ob pomoči partnerja 4 izvedel 26 ur usposabljanj za kmetijska gospodarstva vključena v projektno partnerstvo. Ta usposabljanja bodo osnova za nadaljnje projektne aktivnosti. Znotraj teh usposabljanj bodo člani kmetijskih gospodarstev pridobili ključna znanja o delu z ranljivimi skupinami in uporabi neformalnih učnih metod. Koristi bodo imeli predvsem članih kmetijskih gospodarstev v partnerskem konzorciju, posredne koristi bodo imeli udeleženci aktivnosti v naslednjem sklopu.
-Izvedba skupno 540 ur izobraževalnih dogodkov za specifične ciljne skupine s strani vključenih kmetij. Znotraj tega sklopa aktivnosti bodo kmetijska gospodarstva v partnerskem konzorciju pripravila skupno 54 izobraževanj v 3 letih ob podpori obeh socialnih podjetij. Znotraj aktivnosti bodo znanja, ki bodo teoretično obdelana v prvem sklopu, prenesena v prakso.
-Priprava 1 evalvacijskega poročila in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavljata zaključen projektni produkt, ki bo nastal v sodelovanju med vodilnim partnerjem in zunanjim evalvatorjem ter prispevki članov partnerskega konzorcija in udeleženci aktivnosti. Korist bodo imela kmetijska gospodarstva zunaj partnerstva, širši spekter ciljnih skupin vključenih v usposabljanja in odločevalci ter oblikovalci politik.
66.272,40 €


OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST ZAPOSLITVENI CENTER PAPILOT, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, KOPER 2 Projekt bo izvajalo projektno partnerstvo, ki je bilo vzpostavljeno med Zaposlitvenim centrom Papilot in kmetijo Željka Mikliča. Vodilni partner Zaposlitveni center Papilot je ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov. Svoje znanje in izkušnje bo vodilni partner s pomočjo partnerske kmetije v okviru projekta Oviranost je lahko priložnost prenesel v okolje kmetije in njenih dejavnosti. Projekt ima za cilj preučiti možnosti ustvarjanja kakovostnih in trajnostnih delovnih mest za invalide in možnosti za delo s tovrstnimi osebami na kmetijah in v ruralnem območju.
Namen projekta je preizkusiti več vrst dejavnosti, ki se nanašajo na usposabljanje, varstvo in zaposlovanje invalidov in ostalih ranljivih skupin na kmetijah. Projektne aktivnosti, ki bodo prvenstveno usmerjene v razvoj različnih dejavnosti s področja dela z invalidi na kmetijah in na podeželju bodo vključevale izvedbo analize potreb in priložnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji, v katere bi lahko vključevali oziroma zaposlovali invalidne osebe. Na podlagi ugotovitev analize bo pripravljen načrt za razvoj in izvedbo posamezne dejavnosti.
Med izvajanjem projekta bodo potekala usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje načrtovanih dejavnosti dela z invalidi. Za ta namen bodo pripravljeni tudi različni materiali in delovna gradiva s področja usposabljanja invalidov, ki bodo posebej prilagojena na razmere dela z invalidi na kmetijah. Aktivnosti projekta bodo vključevale usposabljanje invalidov in certificiranje pridobljnih delovnih veščin in znanj. Po potrebi bodo izdelani tudi poslovni načrti, ki bodo predvidevali razvoj in realizacijo novih dejavnosti na kmetiji. Projekt bo v svoje aktivnosti vključeval zainteresirano javnost in deležnike iz lokalnega okolja. Komunikacija bo potekala neposredno skozi redne izvedbene aktivnosti in skozi promocijo projekta ter razširjanje rezultatov projekta. Celotna predstavitev rezultatov in evalvacije projekta bo predstavljena na zaključnem dogodku, kamor bodo povabljeni udeleženci in sodelujoči na projektu, predstavniki lokalnih skupnosti, mediji in drugi ključni akterji s področja razvoja invalidskih dejavnosti na kmetijah.
68.439,04 €
NA SKUPNI POTI MOZAIK DOBROT - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB, FRAM 2 Zavod Mozaik dobrot je z svojim poslanstvom in vizijo usmerjen v vključevanje težje zaposljivih oseb na trg dela. Nudimo namreč zaposlitvene možnosti osebam z znižano delovno storilnostjo. Zanje imamo izoblikovan delovni program znotraj katerega so učinkoviti in znotraj katerega imajo možnosti razvoja. Postopki dela ki jih uporabljamo se razlikujejo od postopkov velikih podjetij, kjer je v ospredju masovna proizvodnja, z namenom dosege čim večjega zaslužka v čim krajšem času, ne oziraje se na: naravne danosti in človeške komponente. Znotraj našega delovanja spodbujamo proizvodnjo in potrošnjo, ki prispevata k zmanjšanju onesnaževanja okolja, ter   spodbujamo razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.
Preko projekta: NA SKUPNI POTI se želimo z to miselnostjo povezat z sodelujočimi partnerji, ter z njimi pridobivati nove izkušnje na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov, medgeneracijskega sodelovanja, ter iskanja novih možnosti razvoja že obstoječih dejavnosti. Pri iskanju partnerstva smo se zato usmerili v iskanje kmetij z podobno miselnostjo, z podobnimi načeli delovanja ter primerljivim pogledom na metode in tehnike dela z temeljnimi človeškimi dobrinami. Kot primerno za partnerstvo smo se odločili za sodelovanje z kmetijo Frešer ter kmetijo Krajnčič. Z izoblikovanjem partnerstva s kmetijo Frešer in kmetijo Krajnčič želimo, da se naša znanja in izkušnje povežejo, se ohranijo že utečeni vzorci delovanja, ter se nadgradijo z novimi dodatnimi aktivnostmi. Tako želimo omogočili invalidom zaposlenim v naši ustanovi pridobivanje novih delovnih znanj in izkušenj. Invalidi bodo tako imeli možnost pridobiti nova znanja, izkušnje in spretnosti znotraj svoje poklicne kariere. Pridobili bodo znanja, katera jim ne bodo koristila le znotraj delovnega procesa, ampak tudi v ožjem in širšem življenjskem okolju.
Kot osrednji cilj projekta želimo, da kmetiji pridobita teoretična znanja iz področja socialnega in invalidskega varstva, ter praktične izkušnje dela z invalidi. Ob realizaciji vseh načrtovanih projektnih aktivnosti pa želimo doseči končen cilj, in sicer: da kmetiji prepoznata sodelovanje v projektu kot priložnost za nadgradnjo svojega programa, ter izvedene aktivnosti prepoznata kot priložnost dodatnega vira zaslužka po zaključku projekta. Ob zaključku projekta bomo tako identificirali pozitivne in negativne vidike projekta, ter preučili možnosti aplikacije projektnih aktivnosti z namenom razvoja kmetije v prihodnje.
Ena izmed osrednjih projektnih aktivnosti bo umerjena tudi v vključevanje različnih ranljivih skupin in medgeneracijskem sodelovanju. Različne generacije je namreč potrebno združevati - povezovati. Mi si bomo v sklopu projekta prizadevali k spodbujanju povezav med generacijami z namenom: krepiti solidarnost med mlajšo , srednjo in starejšo generacijo, vzpostavljati strpnost in zagotavljati občutek sprejetosti do starejših in drugačnih ljudi v družbi. S tem namenom bomo organizirali delavnice za otroke s posebnimi potrebami (OŠ Gustav Šilih), ter starejše (Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane). Delavnice bodo usmerjene v izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Otroci, starejši, ter srednja generacija (zaposleni v našem Zavodu, ter na kmetiji Frešer in Krajnčič) bodo pri tem pridobili neposredno in konkretno izkušnjo sprejemanja medgeneracijskih razlik v družbi.
74.999,99 €
Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2 V Sloveniji ni veliko kmetij, ki bi se ukvarjale z omogočanjem celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Tudi takšnih ni veliko, ki bi nudile zgolj dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, potrebe po teh dejavnostih se večajo. Za kmetije velja splošna omejitev 12 oseb za dnevne oblike bivanja odraslih oseb in 6 oseb za celodnevno bivanje.
Z vsebinami projekta bomo vplivali na ohranjanje funkcij in izboljšanje situacije ciljnih skupin iz podeželskega okolja, ki ostajajo v domačem okolju in ob pomoči sorodnikov oziroma drugih skrbnikov, še zmorejo skrbeti zase, bi pa potrebovali občasno podporo in kvalitetnejše preživljanje prostega časa izven domačega okolja. Institucionalno varstvo bi zanje zaradi prevelike spremembe načina življenja pomenilo velik stres in s tem poslabšanje psihofizičnega stanja. Z individualno prilagojeno podporo ter raznimi izobraževalnimi in socialnovarstvenimi aktivnostmi na kmetiji pa bi se lahko njihovo psihofizično stanje ohranjalo ali celo izboljšalo, saj bi glede na predhodno življenje v podeželskem oziroma kmečkem okolju vključitev v skupine oziroma skupnosti na kmetiji pomenila nadaljevanje podobnega načina življenja, poleg tega pa bi bila to tudi pridobitev za svojce, saj bi ostajali v dostopni razdalji ter bili občasno razbremenjeni. V kolikor bi ugotovili, da so tovrstne aktivnosti na kmetiji zaželene, potrebne in bi bil odziv udeležencev v program izobraževalnih in socialnovartsvenih storitev za ciljne skupine na kmetiji pozitiven, bi to za nas predstavljalo podlago za ustanovitev bivalnih skupin na kmetiji.
Projektni partner, kmetija Kastelic, potrebuje za potrebe vpeljave dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših oseb znanje s področja socialnega varstva, nadgradnjo opreme za izvajanje dnevnega varstva ter ureditev opreme za celodnevno varstvo odraslih in ostarelih oseb na kmetiji. Ob tem se morajo člani kmetije usposobiti za izvajanje nove dejavnosti.
44.408,45 €
Aktivna starost na podeželju 3RRR, RAZISKAVE, RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA, Z.O.O. 4 Vprašanje kakovosti življenja v starosti postaja vedno aktualnejše v kontekstu vedno daljše življenjske dobe in vedno večjega števila starejših, pri čemer je poudarek predvsem na samostojnem in polnem življenju.
Razlika med socialno ekonomskim standardom med podeželskimi in urbanimi območji je očitna in je na podlagi raziskav s področja ruralne sociologije možno ugotoviti kar nekaj kazalnikov kmečke (podeželske) revščine, tako materialne kot socialne in tudi odmaknjenih podeželskih skupnosti. Kmetije, na katerih živijo le starejši ljudje in so brez naslednika, so kot gospodarske enote neperspektivne, zato je pričakovati zmanjševanje življenjske ravni tistih, ki na njej živijo. Neperspektivne so tudi kmetije, katerih nasledniki ne dobijo partnerja in si ne ustvarijo družine, ki je bistvenega pomena za obstoj in napredek kmetije. Osamljenost, alkoholizem in depresivnost so tako neogibni spremljevalci samskih kmetov in kmetic. Bolezen in odsotnost nege starejših bolnih kmetov in kmetic te neredko odrine na samo družbeno obrobje ali celo na rob preživetja. Pomanjkljiva zdravstvena, vzgojna, izobraževalna in kulturna infrastruktura sama sebi postavlja kmete in druge prebivalce podeželja vseh generacij v podrejen položaj v primerjavi s prebivalci urbanih naselij.
Namen izvajanja projekta je ljudem zagotovitvi kvalitetno in varno bivanje v domačem okolju/kmetiji ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih. Gre za dobro podporo storitvi socialne oskrbe na domu, predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Gre za storitev, ki ljudem omogoča pogovore, druženje in tudi spremljanje po vsakdanjih in nujnih opravkih ali na sprehod, ki bodo tako postali bolj varni. Prispevali bomo k večji vključenosti ranljivih skupin; oseb, ki so starejše od 65 let, invalidne, kronično bolne, gibalno ali senzorno ovirane, k lažji dosegljivosti pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri ljudeh, ki si tega zaradi svojega socialnega položaja ne morejo privoščiti, k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.
V delo bomo vključili tudi usposobljeno socialno oskrbovalko, ki bo strokovna podpora tako družinskim članom na kmetiji kot osebam iz ranljivih skupin.
Sedanja zakonodaja glede dopolnilnih dejavnosti na področju socialnega varstva je napisana v smeri, da kmetija nudi oskrbo z lastno pridelano hrano in prenočišče, namen našega projekta pa je ugotoviti možnost dopolnilne dejavnosti na kmetije v smeri socialnega servisa s posluhom za kmečko prebivalstvo, ki je na nek način specifično in ima tudi drugačne potrebe kot prebivalci mest. Ker dopolnilna dejavnost v smeri, ki jo nakazujemo še ni opredeljena, tudi kmetije ne morejo podati obveze registracije dopolnilne dejavnosti na tem področju. Je pa kmečko prebivalstvo na področju socialnega varstva sigurno v podrejenem položaju in večino bremena nosi kmečka gospodinja, kar želimo spremeniti.
75.000,00 €
SINERGIJA ZAPOSLITVENEGA CENTRA IN KMETIJ BODIKA - ZAVOD ZA PREDELAVO HRANE IN TURIZEM 3 Potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo se povečujejo, še posebej je ta problem pereč na podeželju, zato bomo s projektom skušali zagotoviti ohranitev in razvoj delovnih mest težje zaposljivih oseb.
V času trajanja projekta bomo ustvarili skupne/ kolektivne produkti treh sodelujočih partnerjev (različice sira, ki bo združeval surovino kozje mleko iz kmetije 1 Žužkovi na Malem Dolu, dodatek eteričnih olj in suhega sadja iz kmetije 2 Marcova kmetija z nosilko dopolnilne dejavnosti Mateja Marc iz Ustij iz vipavske doline ter vodilni partner Zavod Bodika (zaposlitveni center), ki bo kmetijama omogočil:
- sodelovanje s HAACP kuhinjo Kraški Lonec na Malem Dolu, svojimi zaposlenimi na zaščitnih delovnih mestih, ki bo v procesu predelave mlečnih izdelkov pridobili nove izkušnje in spretnosti. Zavod Bodika bi različice mlečnih izdelkov tržil kot skupni produkt v svoji trgovini Kraški kotiček v Sežani in svojih prostorih kavarne Integrali v Občini Sežana. V procesu prodaje so vključene osebe na zaščitenih delovnih mestih.
- V okviru projekta bomo 24 mesecev izvajali inovativne delavnice, v katere bodo vključene različne generacije in različne ranljive skupine: delavnice z Društvom gospodinj Planina, Osnovno šolo Kozara, Srednjo kmetijsko šolo Šempeter s prilagojenim programom, Društvom Vezi, socialna aktivacija Sežana, ekološka kmetija Brinjevka.
Projekt bo zasledoval vzajemnost/sodelovanje in učenje in razvoj namreč:
- Zaposlitveni center Bodika opaža, da je v trgovini Kraški kotiček veliko povpraševanje po lokalnih mlečnih izdelkih in naravni kozmetiki, ki jo Zavod Bodika sam ne more pridelati in predelati, proizvesti, zato vidimo cilj v povezovanju Zavoda Bodika z dvema kmetijama, ki te surovine in znanje imata, kmetijama pa manjka HAACP, sodelovanje, promocija.
- skupno sodelovanje bo pripomoglo k ciljem vseh treh partnerjev v projektu. Hkrati bodo skupne storitve in skupni proizvodi partnerjev pripomogli k izboljšanju vključevanja oseb iz ranljivih družbenih skupin v delovne procese in posledično k izboljšanju duševnega in telesnega zdravja. Zdrava hrana, aromaterapija, delavnice in delo na kmetiji, zaposlitvenem centru bi pozitivno vplivale na rehabilitacijo oseb.
Poleg vodilnega partnerja Zavoda Bodika, bodo pozitiven napredek doživele tudi obe kmetiji vključeni v projekt. Kmetija Žužkovi bo pridobila novo pomoč in zagon kmetijske dejavnosti pri predelavi kozjega mleka, saj se s kmetijstvom sam ukvarja starejši kmet, ki sam ne zmore napredka in zagona kmetije. Obenem pa bo kmetija Zavodu Bodika omogočila nov skupni produkt in novo znanje ter spretnosti ter možnost razširitve ponudbe delavnic na ogled živali s kmetije.
Marcova kmetija bo s projektom v sodelovanju z zavodom Bodika preko izvajanja dopolnilne dejavnosti omogočila skupen produkt - naravno kozmetiko. Zavod Bodika se ukvarja tudi s pridelavo zelišč, vendar nima opreme, znanja za izdelavo naravne kozmetike. To jim bo omogočilo nov tržni produkt, saj sedaj odkupujejo naravno kozmetiko od drugih proizvajalcev. Skozi delavnice aromaterapije bo kmetija pripomogla k kakovostnejšemu delovnemu okolju v zaposlitvenem centru. Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo skozi projekt pridobila še druga dovoljenja za dopolnilne dejavnosti in bi razširila rezultate projekta na druge kmetije.
Projekt bo zasledoval načelo enakopravnosti:
tako zaposlitveni center, kakor tudi obe kmetiji bomo delovali kot enakovredni partnerji v svojih vlogah in odgovornostih, v smeri cilja trajnostnega razvoja in rezultatov, zato bomo, še po zaključku projekta nadaljevali skupne produkte in storitve.
43.719,60 €
Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji VOLK TOMAŽ 4 Namen projekta je je vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen bomo (1) najprej analizirali kakšne so potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato (2) analizirali kakšna so pričakovanja in možnosti kmetij in (3) na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.
V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi. Skupno načrtujemo 12 izvedenih dni na kmetijah, na vsaki od vključenih kmetij 4 dni.
Sočasno bomo ob pomoči partnerja s področja institucionalnega varstva, to je Doma upokojencev Izola, (a) opredelili katera znanja vključenim kmetijam manjkajo in se udeležili usposabljanja, (b) opredelili pravno-formalni okvir izvajanja storitve ter (c) naredili kalkulacijo za izvajanje opredeljene storitve. Vse naštete aktivnosti predstavljajo model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in kot takega ga bomo v nadaljevanju predstavili tako splošni javnosti, kot tudi na specifičnem usposabljanju za kmetije, ki bi ga potencialno želele izvajati.
Ob koncu projekta bomo preverili v kolikšni meri je pilotni model prenosljiv v prakso in kaj je še potrebno na tem področju storiti. Med drugim bodo te informacije uporabne odločevalcem, pri pripravi podlag in usmeritev za nadaljnji razvoj teh storitev.
44.994,44 €
Na kmetijo - Možnosti bivanja starejših oseb na kmetiji INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE 4 Celodnevno bivanje starejših oseb, ki niso odvisna od tuje pomoči, je od lani ena od zakonsko določenih možnosti za diverzifikacijo kmetij. Projekt bo raziskal kako je v praksi to dopolnilno dejavnost mogoče udejaniti in obenem prispevati k izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.
Projektno partnerstvo je vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno, poleg vodilnega partnerja Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo (v nad. IAT) iz Ljubljane, kmetije AvarK z Dolenjske, ki se ukvarja z živinorejo, kmetija Matk iz Logarske doline, ki med drugim nudi tudi turistične nastanitve in Pribinovine z Goričkega - socialne ekološke kmetije z izkušnjami z razvojem socialnih aktivnosti za ranljive skupine. Skupno vsem pa je, da nas zanima razvoj bivanja starejših kot možnost razširitve dejavnosti na kmetijah in nenazadnje skrb za kakovostno bivanje starejših oseb.
S projektnimi aktivnostmi bomo ugotovili kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in nenazadnje kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti in med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja.
Na začetku projekta bomo ugotovili sedanje stanje na partnerskih kmetijah in njihov potencial za razvoj ponudbe bivanja starejših z namestitvijo. Na kmetiji Matk bomo izvedli usposabljanje za celotno partnerstvo, kjer bodo predstavniki kmetij pridobili potrebna znanja in veščine; izvedel ga bo IAT s svojimi strokovnjaki in zunanjimi strokovnjaki (arhitekt) in svetovalec iz Davče, ki je uspešno vpeljal stanovanjsko skupnost starejših.
Nato bomo izvedli anketo o pripravljenosti tako starejših kot tistih v zrelih letih - za stalno ali občasno bivanje na kmetiji.
Kot pilotno aktivnost bomo organizirali obiske skupin starejših na partnerskih kmetijah in njihovo primernost ter potencial ocenili z metodo fokusne skupine.
V drugi polovici projekta bo Pribinovina organizirala in izvedla seminar, v katerem bo prenesla v projektu pridobljena znanja in izkušnje drugim kmetijam. Pri izvedbi bo sodeloval z IAT ter zunanjimi izvajalci - tudi predstavniki lokalne skupnosti in doma za starejše.
Izdelali bomo analizo izvedljivosti razvoja bivanja oz. namestitve starejših na kmetijah.
Ob koncu projekta bomo v obliki priročnika podali povzetek projektnih aktivnosti in ugotovitve in priporočila, kar bo ključen rezultat projekta, ki ga bomo razširjali tudi med širšo in strokovno javnostjo z objavami v medijih, na spletnih straneh in na promocijskih dogodkih.
69.443,91 €


Če zmoreš ti, zmorem tudi jaz VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA 3 Vodilni partner bo uporabnike VDC Nova Gorica 36 mesecev spremljal na aktivnosti, ki jih bosta izvajali partnerski kmetiji. Aktivnosti bodo potekale po v naprej določenem urniku in sicer:
- 1xmesečno aktivnosti na kmetiji na Banjšicah,
- 2x mesečno aktivnosti na kmetiji v Brdih.
Na kmetiji na Banjšicah bodo uporabniki vključeni v aktivnost jahanja konjev, za kar je kmetija že pridobila dovoljenje za izvajanje. Ker je večina uporabnikov, ki bodo vključeni v aktivnosti, gibalno oviranih, bo zaradi varnega jahanja kupljena oprema, ki to zagotavlja (sedlo, čelade, zaščitni jopič- želva). Ob tem bodo uporabniki skrbeli za nego konjev in njihovega ambienta za kar bo potrebno nakupiti tudi nekaj orodja in pripomočkov za urejanje hleva (grablje, vile, samokolnica).
Na kmetiji v Brdih bodo uporabniki vključeni v aktivnosti z različnimi živalmi: ježa in treking z osli, aktivnosti s psi, mačkami, ponijem in ostalimi živalmi na kmetiji. Spoznali se bodo tudi z nego teh živali in njihovega ambienta ter z njihovo prehrano. Zaradi gibalne oviranosti uporabnikov ob aktivnosti potrebujejo varen počitek, kot tudi oddih med malico. Zaradi zagotavljanja varnega sedenja je potrebno nabaviti varno vrtno garnituro, ki omogoča varen naslon (miza, klopi). Zaradi vzpostavitve stika z živaljo in urejanju okolice živali je potrebno kupiti tudi seno.
Aktivnosti, ki se bodo izvajale na obeh kmetijah, pozitivno vplivajo na psihosocialno in zdravstveno stanje uporabnikov, saj uporabniki skozi stik z živalmi doživijo pozitivne izkušnje, ki jih spodbujajo pri doseganju lastnih ciljev in realizaciji potencialov. Kmetiji pa imata možnost preizkušanja dodatnih dopolnilnih dejavnosti, ki lahko v bodoče kmetijama prinašata vir dohodka ali zaposlitev. Ob izvajanju aktivnosti bo vodilni partner izvedel izobraževanje v sklopih v skupnem trajanju 20 ur, na katerem bosta partnerja pridobila znanja s področja socialnega in invalidskega varstva ter tako osvojila posebne pristope in metode dela z ranljivimi skupinami. V zadnjih 12 mesecih izvajanja projekta bosta kmetiji z vodilnim partnerjem izvedli prenos znanja o projektu na kmetije, ki niso člani partnerstva. Člani partnerstva bodo poskrbeli za pogoje, v katerih se bodo lahko izvajale aktivnosti, s katerimi se bo nadaljevalo tudi po izteku projekta. Hkrati bodo člani partnerstva poskrbeli, da se bodo s projektom seznanile tako kmetije kot tudi drugi izvajalci s področja socialnega in invalidskega varstva, s čimer se širi krog potencialnih udeležencev v dejavnostih na kmetijah - promocija.
Poseben del projekta bo namenjen notranji evalvaciji in analizi z namenom preverjanja učinkovitosti predlaganih rešitev ter poenostavitvi uvajanja in prenosa projekta v sorodna okolja.
Vodilni partner bo ves čas trajanja projekta skrbel za vodenje in koordinacijo.
17.675,15
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 MESO IZ SEVNICE KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O.

12

KZ Sevnica je v lokalnem okolju prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. V projektu, ki je predmet prijave bo vzpostavila prepoznavno verigo in zagotavljala nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanjem kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva (7 članov partnerstva so člani zadruge, štirje člani partnerstva niso člani zadruge) in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

Na osnovi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, bo 11 kmetijskih gospodarstev in KZ Sevnica kot vodilni partner in posrednik, vzpostavilo oz. razvilo kratko dobavno verigo (prodaja na osmih lokacijah prodajaln v lasti KZ Sevnica, na tržnici v Krškem in na premični stojnici) in prodajo na lokalnem trgu (štirje javni zavodi in kuhinja NEK).

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija projekta, priprava načrta trženja proizvodov, priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov, zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov, organizacija odkupa in prodaje proizvodov in promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta. Projekt bo trajal 24 mesecev in sicer v obdobju april 2018-marec 2020.

Realizacija projekta bo pomembno prispevala k promociji lokalno pridelane hrane, ki bo tudi prodana na lokalnem območju. Neposredni učinek projekta bo tako neposredno povečanje obsega prodaje, kar predstavlja boljši ekonomski rezultat tako za posrednika (KZ Sevnica), kot kmetijska gospodarstva - člane partnerstva, ki se lahko posredno nadejajo tudi višjim odkupnim cenam za živali. Posredni učinek projekta je zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe, saj se celotna veriga od prireje do prodaje izvaja na ozkem lokalnem območju.

48.057,79 €

16.4 OD POLJA DO OLJA JERUZALEM SAT - OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.

16

S projektom želimo vzpodbuditi sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ter promocijsko dejavnost na lokalni ravni. Naš cilj je še intenzivneje promovirati in prodajati lokalno pridelano, predelano in proizvedeno hrano. S pridelovalci buč želimo vzpostaviti tesnejše sodelovanje in resnejši pristop k medsebojni povezanosti med dobaviteljem in odkupovalcem surovin. Ustvariti želimo trdno verigo, ki bo ostala in se večala tudi po preteku razpisnega obdobja. Stremeti moramo k razvoju in boljši ekonomičnosti naših dobaviteljev, da bodo videli smisel in prihodnost njihove soudeležbe v projektu s povečano samooskrbo z lokalno hrano.

Z lokalno pridelano surovino in povezanostjo ter sodelovanjem naših partnerjev v tej verigi bomo izdelali nov tržni produkt, ki bo imel lokalno zgodbo, ta zgodba pa mora biti komercialna nit promocije in prodaje. Kvalitetna, domača, lokalna surovina, bo dvignila podobo produkta - bučnega olja, saj se bo na trg plasiral novi produkt: Središko bučno olje. Posledično bo projekt in nov izdelek prispeval k večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, kateri rezultati bodo vidni tudi v višjih prihodkih od prodaje. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote in utrjevanje vloge kvalitetnega in zaupanja vrednega odkupovalca in tudi ponudnika na slovenskem živilskem trgu.

45.233,09 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine IZARA, INŠTITUT ZA IZVIRNO KMETIJSTVO, D.O.O.

15

Partnerstvo ekološka Štajerska s projektom PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine združuje ekološko pridelavo in predelavo na lokalnem območju Štajerske. V partnerstvo smo iskali in vabili kmetije, ki imajo znanje in možnosti za pridelavo kakovostne domače ekološke hrane, nimajo pa tržne žilice in bi potrebovale pomoč pri trženju.

Področju organizacije odkupa in trženju bomo namenili največ pozornosti in projektnih aktivnosti. Na strani organizacije pridelave smo skladno s pogodbo predvideli Program letne pridelave (v nadaljevanju LPP), ki bo po eni strani zagotavljal količine posameznega artikla za prodajo, kmetom pa načrt, kaj, skladno s kolobarjem, pridelovati. Letni LPP se bo pripravljal in usklajeval za prihodnje leto do konca tekočega leta.

Ob znanem obsegu pridelave bomo pri vodilnem partnerju lažje načrtovali trženje, pripravljali mesečne napovednike za ponudbo v prihodnje, kampanje posameznih artiklov in druge marketinške prijeme za doseganje zastavljenega cilja odkupa in prodaje.

Partnerstvo ekološka Štajerska bo pridelke in izdelke iz pridelave in predelave tržilo v obratih javne prehrane (šole, vrtci, bolnišnice, domovih za tretje življenjsko obdobje, vojašnice, zdravstveni domovi in drugih javnih obratih) in v ekoloških ter drugih lokalnih prodajalnah na območju.

49.448,39 €

16.4 (SAMO)OSKRBIMO LJUBLJANO KAVARNA TISKARNA, GOSTINSKE STORITVE, D.O.O.

25

Podjetje je preko osnovne nabave surovin za svoje prodajne izdelke v okrepčevalnice od kmetijskih pridelovalcev, s pomočjo partnerjev razvilo idejo o sodelovanju tudi na področju prodaje kakovostnih kmetijskih proizvodov drugi potrošnikom. Izkazalo se je namreč, da je povpraševanje po tovrstnih izdelkih veliko, težko pa je dobiti raznovrstno ponudbo kakovostne lokalno pridelane hrane na enem mestu.

Ideja o prodaji lokalno pridelanih živil je tako prerasla v projektno zasnovo, ki temelji na sožitju med pridelovalci in potrošniki ter zadovoljuje obe strani. Posrednik v tem primeru pomaga pridelovalcem pri prodaji njihovih izdelkov, kupcem pa omogoča, da se pestra ponudba slovenskih proizvodov prodaja na enem mestu. S tem je vzpostavljen lokalni trg, ki temelji predvsem na kratkih dobavnih verigah, saj se med proizvajalcem in končnim potrošnikom živila pojavi le en posrednik.

Namen projekta je vzpostavitev in izvedba sodelovanja med slovenskimi pridelovalci kmetijskih proizvodov in posrednikom podjetjem Kavarna Tiskarna d.o.o., ki izvaja odkup in prodajo proizvodov končnim potrošnikom. Projekt bo pripomogel pri horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju kmetijskih pridelovalcev in njihovem povezovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Projekt bo zagotavljal, da se slovenski kmetijski proizvodi višje kakovosti prodali in porabili na lokalnem nivoju, kar omogoča ohranitev nekaterih njihovih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

53.723,94 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 Agraria skozi km 0 KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

24

Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti, še posebej na lokalnem nivoju, pomembno strateško in politično vprašanje. Doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti je vodilo predvsem kmetijske in prehranske politike in prav lokalna trajnostna oskrba s hrano je njun skupni imenovalec. Eden izmed ciljev projekta "Agraria skozi km 0" je zagotavljanje lokalne oskrbe s hrano preko stabilne pridelave varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. V pričakovanih razmerah večjih težav z oskrbo s hrano v svetovnem merilu in tudi zaradi spoznanj o negativnih okoljskih učinkih daljših transportov hrane postaja vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano izredno pomembno.

Naša istrska zelenjava in sadje iz integrirane in ekološke pridelave sta polnega in bogatega okusa. Zaradi svoje lege, bližine morja, rodovitne strukture zemlje ter mediteranskega podnebja pa dosegata polno zrelost. Vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, ki blagodejno vplivajo na zdravje potrošnika. Poleg tega pa jima daje poln okus višje kakovosti, svežino ter edinstvene arome. Kratka transportna pot je bistvena za ohranjanje hranilnih snovi in svežine sadja in zelenjave. Solata, ki prepotuje dolgo logistično pot iz tujine in se skladišči dlje časa, po nekaj dneh izgubi večji del hranilne vrednosti. To pomeni, da je takšna zelenjava zelo revna po vsebnosti vitaminov in mineralov in našemu telesu ne daje tega, kar potrebuje.

Projekt "Agraria skozi km 0" bo omogočil vzpostavitev za slovenske razmere dokaj velike skupine lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave, ki pridelujejo na območju v radiju 30 km od Kopra. Pridelovalci, ki svoje pridelke pridelujejo na 150 ha kmetijskih površin bodo pod vodstvom KZ Agraria Koper organizirani v skupen prodajni kanal, ki bo dobavljal sadje in zelenjavo na lokalni trg v razdalji do 75 km.

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti odkupa in prodaje proizvodov, ki bodo zahtevale veliko mero organizacijskih in marketinških spretnosti. Vodilni partner bo v okviru projekta na lokalnem trgu prodajal kmetijske proizvode, ki bodo izhajali iz lastne pridelave članov partnerstva. Večina časa na projektu bo torej namenjena organiziranju proizvajalcev in odkupu njihovih proizvodov na eni strani in prodajnim aktivnostim na drugi strani. Slednje so vitalnega pomena za uspešno izvedbo projekta ter njegovo nadaljevanje tudi po preteku obdobja financiranja projekta.

Pomemben del aktivnosti projekta bo namenjen tudi promocijskim in komunikacijskim aktivnostim. V okviru projekta pa se bodo izvajale tudi aktivnosti s področja usposabljanja in prenosa dobrih praks med projektne člane partnerstva. Manjši del aktivnosti na projektu bo namenjen koordinaciji, vodenju in administrativnemu upravljanju projekta.

99.977,31 €

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
KRATKE DOBAVNE VERIGE LOKALNO PRIDELANE HRANE V SPODNJEM PODRAVJU JAVNE SLUŽBE PTUJ, PODJETJE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN DRUGIH DEJAVNOSTI, D.O.O. 13 Vodilni partner bo vzpostavil partnerstvo,ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelane hrane javnim zavodom v mestni občini Ptuj in tudi okoliških občinah (osnovne šole, vrtci, bolnišnica Ptuj). V javne zavode želimo dostaviti kvalitetno lokalno pridelano hrano, katero bodo uživali uporabniki javnih storitev (učenci, otroci, bolniki). S tem krepimo kmetijsko razvitost Spodnjega Podravja, krepimo uživanje zdrave hrane v javnih zavodih, prispevamo k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev Spodnjega Podravja.
V okviru projekta bomo izvedli promocijske dejavnosti, ki bodo prispevale h krepitvi osveščanja lokalnih prebivalcev o pomenu kupovanja sveže, lokalno pridelane hrane.
45.000,00 €
Vzpostavitev kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju. KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 12 V okviru projekta bomo vzpostavili kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov in izdelkov ter organizatorjem celotne dobavne verige. Organizator kratke dobavne verige Kodila d.o.o. bo del kupljenih surovin tudi predelal v končne izdelke ter skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Večji del prodaje izdelkov bo prodal v svojih prodajalnah, del prodaje pa bo izvedel tudi preko drugih prodajnih poti: prodaja na premičnih stojnicah, preko internetne prodaje in prodaje javnim zavodom. Vodilni partner bo tudi izvedel več promocijskih aktivnosti v smeri promocije posameznih partnerjev v projektu in tudi skupne kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju.   45.499,15 €
RAZVOJ LOKALNEGA TRGA OSREDNJE SLOVENIJE S PRODAJO EKOLOŠKEGA GOVEJEGA MESA IN PROIZVODOV IZ TEGA MESA KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, Z.O.O. 12 Vodilni partner projekta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki povezuje ekološke rejce govedi. V projekt je vključenih 11 ekoloških kmetij. V okviru projekta se bo izvedlo veliko aktivnosti skupaj z rejci kot je strokovna ekskurzija "Bio sejem v Avstriji", individualno svetovanje na sami kmetiji s strani KGZ Ptuj v smislu ugotovitve stanja reje govedi in svetovanje o izboljšanju pogojev reje. V okviru projekta bo nabavljen računalnik z vso potrebno opremo za potrebe vodenja projekta. Sam projekt se bo promoviral na sejmu Narava in zdravje leta 2020 in leta 2021. Največji strošek predstavlja strošek dela na projektu, ki zajema informiranje rejcev, vodenje odkupa, vodenje ločenega knjigovodstva, izvajanje promocije, večanje prodaje, širjenje prodajnih poti, skrb za promocijo, organizacija izobraževanja rejcev in koordinacija,.... 46.100,00 €
LOKALNO IZ SVEŽIH POMURSKIH VRTNIN SVEŽE POMURSKE VRTNINE PROIZVODNJA IN PRODAJA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE D.O.O. 19 Podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. je specializirani veletrgovec s svežim sadjem in zelenjavo, ki s svojo ponudbo pokriva severovzhodni del Slovenije. Podjetje ima na področju odkupa in prodaje lokalno pridelanih kmetijskih proizvodov dolgoletne izkušnje. Oskrbuje hotelske verige, restavracije, gostinske lokale, trgovine in javne zavode (osnovne šole, vrtce, domove starejših občanov, bolnišnice). Ponudba podjetja je razširjena še preko diskontne trgovine za maloprodajne kupce, ki prisegajo na kakovost domače pridelave in lokalne proizvode.

Podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. Podjetje bo kot vodilni partner izvajalo upravičene aktivnosti na projektu:
- vodenje in koordinacija projekta;
- zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- organizacija odkupa in prodaje proizvodov;
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

V projektu bo vse upravičene aktivnosti izvajal vodilni partner, torej podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. in bo edini upravičenec do povračila stroškov. Ostali člani partnerstva bodo v projektu sodelovali kot dobavitelji kmetijskih proizvodov, ki bodo preko vodilnega partnerja po različnih tržnih poteh nadalje plasirani do kupcev in končnih potrošnikov. Člani partnerstva, ki bodo v projektu delovali kot dobavitelji bodo imeli zagotovljen odkup njihovih pridelkov, možnost skupnega nastopa na trgu in pravico do pridobivanja novih znanj in koristnih informacij preko delovanja projektnega partnerstva ter sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti.
55.800,00 €
Lokalni in pristni okusi Dolenjske ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE 13 Projekt Lokalni in pristni okusi Dolenjske bo potrošnikom in trgu približal kvalitetne, inovativne in domače dolenjske izdelke 12 različnih dolenjskih ponudnikov oz. proizvajalcev. Glavni namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga in povezava kmetijskih gospodarstev s prodajnim posrednikom, ki bo slehernemu potrošniku omogočila nakup celotnega asortimaja pristnih, lokalnih izdelkov na enem mestu., in to na več prodajnih mestih. Ena izmed posebnosti projekta je zagotovo ubrana prodajna strategija prodajnega asortimaja - to bo prodaja skozi doživetje, degustacije in zgodbo izdelka ter njegovega proizvajalca, ki bo usmerjeno personalizirana ciljnim potrošnikom. Poleg prodaje, ki seveda vključuje tudi nabavni proces in pripravo izdelkov za prodajo na trgovskih policah oz. dostavo, bodo projektne aktivnosti namenjene tudi intenzivni promociji in oglaševanju prodajnih izdelkov in njihovih zgodb, udeležbi na sejmih ter pripravi trženjskega načrta. 46.007,52 €
Belokranjska govedina KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O. 21 Namen projekta iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je izvedba sodelovanja kmetijskih gospodarstev in vodilnega partnerja KZ Metlika kot posrednika s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Poudarek sodelovanja bo temeljil na povezovanju lokalnih kmetijskih gospodarstev na območju Bele krajine, da vzredijo zelo kvalitetno Belokranjsko govedino, ki jo bomo skušali čim bolje promovirati na lokalnem trgu.

Namen je sodelovanje med kmetovalci in zadrugo in s tem zagotoviti domačemu potrošniku najboljše iz lokalnega okolja ter skrajšati transportne poti, s tem pa tudi prispevati k blaženju podnebnih sprememb.
S promocijo lokalnih izdelkov želimo ozavestiti potrošnike, da je lokalno boljše tako v smislu kvalitete izdelka, spodbujanja lokalnega kmetijstva, zavedanja o zdravi hrani v našem okolju, blaženja podnebnih sprememb in onesnaževanja in da v tem primeru pridobimo vsi: kmet, posrednik in potrošnik.

Kot vodilni partner bomo povečali oskrbo lokalnega trga in javnih zavodov z Belokranjsko govedino.
Dosegli bomo najmanj 100.000 eurov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, od posameznega kmetijskega gospodarstva pa bo vrednost odkupa proizvodov v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 eurov.

V okviru promocijskih aktivnosti se bodo izvajala aktivnosti preko 5 komunikacijskih kanalov, promocija na lokalnem trgu pa bo izvedena preko treh javnih dogodkov.
V okviru projekta bo izvedena tudi nova zaposlitev. Projekt bo trajal 24 mesecev.

KZ METLIKA, z.o.o. bo izvajala naslednje aktivnosti:
- vodenje in koordinacija projekta Belokranjska govedina,
- priprava analize trga;
- priprava načrta trženja proizvodov;
- zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- organizacija odkupa in prodaje proizvodov na lokalnem trgu;
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta
49.999,92 €
JARINA RAZVIJA LOKALNI TRG JARINA, ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA, Z.O.O. 11

Zadruga Jarina z.o.o. že od leta 2004 deluje kot vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije. Glavni cilj ustanovitve je razvijati program lokalne samooskrbe v slovenskem prostoru. V mreži zadruge je preko 40 dobaviteljev iz različnih koncev države. Pomembni dobavitelji zadruge so družinske kmetije in družinska podjetja. Tako široka mreža zagotavlja zadostne količine izdelkov. Zadruga Jarina lokalno pridelano hrano vozi v številne šole, vrtce in druge vzgojno izobraževalne institucije v osrednjem delu Slovenije. Z večjo osveščenostjo potrošnikov o zdravi hrani, ki ni čakala v hladilnicah in prevozila številne kilometre, pa je skupen jezik našla tudi z nekaterimi hoteli in gostilnami.

Zadruga Jarina z.o.o. v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. Zadruga bo kot vodilni partner izvajalo upravičene aktivnosti na projektu:
- vodenje in koordinacija projekta;
- priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- organizacija odkupa in prodaje proizvodov;
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

V projektu bo vse upravičene aktivnosti izvajal vodilni partner, Zadruga Jarina z.o.o. in bo edini upravičenec do povračila stroškov. Ostali člani partnerstva bodo v projektu sodelovali kot dobavitelji kmetijskih proizvodov, ki bodo preko vodilnega partnerja po različnih tržnih poteh nadalje plasirani do kupcev. Člani partnerstva, ki bodo v projektu delovali kot dobavitelji bodo imeli zagotovljen odkup njihovih pridelkov, možnost skupnega nastopa na trgu in možnost pridobivanja novih znanj in koristnih informacij preko delovanja projektnega partnerstva ter sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti.

47.499,99 €
Lokalno in okusno ČARNA, IZVIRNE IDEJE, POPOLNA IZVEDBA, D.O.O. 11 Cilj projekta je povečati dostopnost, raznovrstnost in kakovost lokalno pridelane ekološke hrane končnim potrošnikom in javnim zavodom. Zeleni zabojček že zdaj trži izključno ekološko, predvsem regionalno pridelano hrano. Med projektom bomo mnogo natančneje in aktivneje načrtovali in koordinirali pridelavo lokalnih pridelkov. Da bodo ti bolj privlačni za končne potrošnike, bo izvajana konsistentna kontrola kakovosti pridelkov in razširjen nabor lokalno pridelanih pridelkov. Veliko poudarek bo na sledenju načrtu pridelave. S tem bomo povečali razpoložljivost pridelkov in se izognili presežkom pridelkov v visoki sezoni. Člani Člani so ekološke kmetije, predvsem iz osrednje Slovenije, ki jih dopolnjujejo kmetije z roba dopustnega območja za lokalni trg. Tako smo razširili ponudbo pridelkov in čas sezone, ko je možno pridelati sveže sadje in zelenjavo. Nekaj kmetov bo tekom projekta močno okrepilo pridelavo in s tem pridobilo dodaten zanesljiv vir prihodka, drugi pa bodo predvsem več pridelave načrtovali skupaj, si tako zagotovili odkup in se izognilo tržnim viškom. Pridelava S ciljem doseči presežno vrednost za končnega potrošnika bomo izbirali tiste tradicionalne in tudi sodobne sorte, ki ob sprejemljivem pridelku zagotavljajo izvrsten okus. V načrt pridelave bomo dodali tudi zelenjavo in sadje, ki tradicionalno pri nas ne uspeva, a jo je ob spremenjenih podnebnih spremembah in uporabi sodobnih tehnologij zdaj že možno pridelovati (kot npr. sladki krompir). Med pridelavo in pripravo pridelkov na trg bo izvajana kontrola kakovosti. Ekološka pridelava na družinskih kmetijah, večina članov je takih, je količinsko skromnejša, zato je težje izvajati sortiranje pridelkov po kakovosti in kalibru, kar pa je pri prodaji končnih kupcem in javnih zavodom nujno. Potrebno je tudi pravočasno obveščanje od kmeta do končnega potrošnika o kakovosti pridelkov, tako je zadovoljstvo porabnika večje. Marketing Da bomo povečali prodajo, načrtujemo vrsto marketinških in prodajnih aktivnosti. Za večjo stroškovno učinkovitost bomo izkoristili obstoječe marketinške kanale, predvsem široko mrežo obstoječih rednih in občasnih naročnikov vodilnega partnerja in članov. Poudarek bo na pripravi zgodb s kmetij, te bomo delili preko družabnih omrežij in elektronskih novic, ter na informacijah o okusni pripravi hrane. Za to bomo pripravili tudi aktivnosti preko spleta in v živo, kot naprimer na kmetijah, na stojnicah, v demonstracijskih kuhinjah. To bo animirale potrošnike in približale pridelavo hrane, pa tudi pripravo okusnih obrokov. Prodaja bo osredotočena na gospodinjstva oz. končne potrošnike, predvsem zaradi višje dodane vrednosti. Končnim potrošnikom bomo prodajali pod skupno blagovno znamko in v enotni embalaži. Javne zavode bomo na osnovi preteklih izkušenj aktivno obveščali, kateri pridelki bodo v sezoni v naslednjem obdobju, z namenom, da bodo te izdelke pravočasno vključili v povpraševanje v okviru javnih razpisov in tako omogočili lažje načrtovanje pridelave. Stroški V projekt smo vključili le načrtovane stroške dela vodilnega partnerja. Del teh stroškov bo vodilni partner kril sam. Ostale stroške (npr. zakupa oglasnega prostora, potni stroški), ki bodo nastajali med projektom, bo vodilni partner kril sam in niso vključeni v dispozicijo projekta. 47.498,75 €
Kratka veriga Eko Prlekija EKO PRLEKIJA, SKUPNOST ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA, D. O. O., SO.P. 14 Projekt je praktične narave in ciljno usmerjen. Glavna namena sta povečanje prodaje ekoloških izdelkov pridelanih na območju Prlekije in sočasna razbremenitev pridelovalcev hrane na področju trženjskih, prodajnih in logističnih aktivnosti. Aktivnosti bodo pripravljene na način, da bodo povečevale prodajo ekoloških izdelkov vključenih članov. Prodajo bomo povečevali preko lastne trgovine, prodaje na daljavo (lastna spletna trgovina in druge spletne trgovine) in na premični stojnici/potujoča prodajalna/tržnici. 55.437,55 €
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP - Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Obdobje trajanja projekta: 2019-2021

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p.; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Namen in cilji projekta:

 • Razvoj izboljšane tehnologije reje
 • Razvoj konfekcioniranja klavnih trupov
 • Izenačena kakovost klavnih trupov
 • Promocija mesa drobnice in ozaveščanje potrošnika

Pričakovani rezultati:

 • Izboljšana tehnologija reje
 • Inovativna strategija trženja mesa drobnice v Sloveniji
 • Razvoj inovativnih izdelkov iz mesa drobnice
 • Povečana prepoznavnost mesa drobnice

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Angela Cividini; angela.cividini(at)bf.uni-lj.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP - Zrnate stročnice- pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-pridelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ostali člani partnerstva:
- Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za živilstvo,
- Kmetijski Inštitut Slovenije,
- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
- KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Novo Mesto),
- Jožica Kure (kmetijsko gospodarstvo),
- Alojz Ferlan (kmetijsko gospodarstvo),
- Bojan Leskošek (kmetijsko gospodarstvo),
- Žipo Lenart d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo),
- Miran Grubič (kmetijsko gospodarstvo),
- Alojz Topolovec (kmetijsko gospodarstvo).

Namen in cilji projekta:

Optimizacija tehnologij pridelave: Povezati bazo znanj in rezultatov akademskih, raziskovalnih in svetovalnih ustanov s področja zrnatih stročnic in jih vključiti v pridelovalno prakso v Sloveniji; izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje zrnatih stročnic v kolobar omogoča na kmetiji; izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe; priporočiti dobro kmetijsko prakso pri pridelavi zrnatih stročnic glede na način pridelave (ekološki, konvencionalni); certificirana shema pridelave soje;

Preskušanje tehnologij toplotne obdelava soje/sojinih pogač in krmljenje živalim: predstaviti možnosti in načine termične obdelave zrnatih stročnic na kmetijah; na primerih sestave krmnih obrokov omogočiti lažjo vključevanje zrnatih stročnic na kmetijah; izdelati parametre za določanje primernosti termično obdelanih zrnatih stročnic na kmetijah za vključevanje v krmne obroke,

Zrnate stročnice v človeški prehrani:povečati zanimanje pri zainteresirani javnosti (strokovnjaki, pridelovalci, študentje, trgovci, kupci) za prehranske produkte iz zrnatih stročnic.

Pričakovani rezultati:

Povečana ekonomičnost pridelave zrnatih stročnic in s tem večje zanimanje za pridelavo na slovenskih kmetijah; zmanjšana obremenitev okolja (dušik, FFS); zmanjšanje ostankov plastike v okolju v pridelavi visokega fižola v hmeljiščih; povečana samooskrba kmetij z beljakovinsko krmo; krajšanje trgovskih verig zaradi kakovostne domače surovine za različne nove izdelke; ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje prihodkov v kmetijski panogi;

Povečan interes za nakup domače soje; primerne tehnološke rešitve toplotne obdelava soje/sojinih pogač;

Rešitve in možnosti procesiranja stročnic namenjenih za humano prehrano.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: mag. Manfred Jakop, manfred.jakop(at)um.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP - Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: INTERKORN d.o.o.

Ostali člani partnerstva: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS Maribor), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Maribor), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), ProFUTURUS d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Kmetijstvo Črnci, Primož Titan, Marko Fašalek, Danijel Puhan, Biotehniška šola Rakičan

Namen in cilji projekta:

V projektu bomo proučili, razvili in preizkusili sodobne načine gnojenja (s stabilizatorji dušika, membranskimi dušikovimi gnojili), zatiranja plevela (česanje, okopavanje, termično zatiranje) in predstavili trende na področju tretiranja semen, s čemer bodo, ob upoštevanju vseh omejitev in priporočil pridelave na VVO, zagotovljeni ustrezni donosi koruze in pšenice. Posledica v projektu razvitih rešitev bodo manj onesnaženi vodni viri in manjši izpusti toplogrednih plinov.

Pričakovani rezultati:

Predstavljena najučinkovitejša tretirna sredstva za koruzo in pšenico z zmanjšano vsebnostjo FFS.
Določen vpliv različne vrste dušikovih gnojil na optimalen čas gnojenja in količino gnojenja.
Določen vpliv različne vrste dušikovih gnojil na koncentracijo nitratov v podtalnici.
Določeno najprimernejše gnojenje glede na hektarski donos.
Izdelan protokol za okoljsko učinkovito pridelavo koruze in pšenice.
Poučeni kmetje o tehnologiji nanašanja tretirnega sredstva, vrstah tretirnih sredstev in pomenu razkuževanja semena.
Zmanjšana poraba FFS pri tretiranju koruze in pšenice.
Izdelan gnojilni načrt in načrt varstva rastlin (koruza in pšenica).

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: INTERKORN, semenarstvo in obnovljivi viri d.o.o., Gančani 94, 9231 Beltinci, info(at)interkorn.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP - Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Obdobje trajanja projekta: 2018-2020

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d.o.o.

Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Maribor, NLZOH, KIS, Interkorn d.o.o., ProFUTURUS d.o.o., BŠ Maribor, KG: Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec, Franc Horvat

Namen in cilji projekta:

Povečanje učinkovite rabe energije in OVE v kmetijstvu,
Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv,
Zmanjšanje odvisnosti od uvoženih virov energije.

Pričakovani rezultati:

Identificiran najprimernejši hibrid koruze primeren za nadaljnjo pobiranje in uporabo koruznih oklaskov,
Razvit prototip za pobiranje oklaskov,
Razvita tehnologija predelave koruznih oklaskov,
Razširjeno znanje med kmeti in širšo javnostjo.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: dr. Mitja Krajnc, info(at)zipo.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo

Ostali člani partnerstva: Darsad d.o.o., Matjaž Škof, Stanislav Tojnko, Radovan Jelina, Anže Legat, Manca Omerzu, Zavod Jabolko, Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kozjanski park, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Namen in cilji projekta:

(1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu.
(2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih.
(3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti.
(4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

Pričakovani rezultati:

V sadovnjakih bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine in organizirali strokovni posvet.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: doc. dr. Danilo Bevk, danilo.bevk(at)nib.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešaniceza prilagajanje podnebnimspremembam

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM

Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije; KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; JGZ Rinka, Celje; Kmetije: Kocuvan, K., Pernica; Lep, D., Fala; Lašič, A., Miklavž na Dr. polju; Kopač, J., Medno, Žnideršič, B., Brežice.

Namen in cilji projekta:

- zagotavljanje visokokakovostne proteinske krme na zalogo (najučinkovitejši ukrep prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam) s posodobljeno pridelavo prezimnih krmnih dosevkov,
- konzerviranju in za uporabo sveže krme izboljšane tehnologija pridelave lucerne, kot rastline zelo odporne prosti suši,
- maksimalna vezava ogljikovega dioksida v organsko snov in zmanjševanje dušikovih emisij v okolje,
- prenos v dosedanjem znanstvenem delu pridobljenih rezultatov preko učinkovitega povezovanja raziskovalnih in svetovalnih institucij ter kmetov v neposredno prakso.

Pričakovani rezultati:

- nova oz. izboljšana podnebnim spremembam prilagojena tehnologija pridelave in konzerviranja beljakovinske voluminozne krme z deteljno travnimi mešanicami,
- pozitiven vpliv pridelave na naslednjo poljščino v njivskem kolobarju,
- okoljevarstvena trajnostna pridelava krme,
- kakovostna beljakovinska krma na zalogo kot ukrep prilagajanja živinoreje na podnebne spremembe.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: dr. Branko KRAMBERGER, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM; branko.kramberger(at)um.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Predstavljamo projekte, ki so sofinancirani iz ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020:

 

 • EIP projekti (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na VVO in drugih zaščitenih območjih. Gre za obširnejše projekte. Za namen izvedbe projektov se na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani.

 • Seznam vseh projektov:

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV EIP IZ PODUKREPOV 16.2 IN 16.5 (17. 3. 2020)

SEZNAM PILOTNIH PROJEKTOV IZ PODUKREPA 16.2 IN 16.5 (15. 6. 2020)

 

 • Predstavitev posameznih EIP projektov:

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Zrnate stročnice

Seneno meso in mleko

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti

 

 • Pilotni projekti (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

Gre za projekte manjšega obsega, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo, pri čemer morata sodelovati najmanj dva partnerja.

Senzorski sistemi za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

 

 • projekti kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

        SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 (8. 6. 2020)

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 

 

 • projekti iz področja diverzifikacije dejavnosti na kmetiji (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih