Program podeželja

 

FOTOGRAFIJE PROJEKTA 2

 

Posredujemo informacijo o projektu, ki ga v okviru Zavoda Znanje Postojna izvaja OE Ljudska univerza Postojna, skupaj z ostalimi partnerji v projektu. Projekt je sofinanciran iz podukrepa M16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji. Spodbuja sonaravno živinorejo, ozavešča o pomenu lokalne hrane ter izpostavlja pomen tovrstnega kmetovanja na ohranjanje okolja.

Vodilni partner projekta je Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna.

Namen projekta je povečati kompetence in znanja na kmetijah. V zadnjih dveh tednih so v okviru projekta potekale intenzivne aktivnosti, namenjene strokovni in zainteresirani javnosti, ki jih pripravlja in izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Vse do oktobra 2021, ko se projekt zaključi, se bodo izvajala še številna strokovna izobraževanja, praktične delavnice in dnevi odprtih vrat, tudi za osnovnošolce in ranljive skupine.

Sporočilo za javnost o projektu...

Aktualni dogodki, ki se jih lahko udeležite...

O projektu...

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih vse pogostejše in povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo tudi v sadjarstvu. S to težavo se je ukvarjalo 20 strokovnjakov. Delo fokusne skupine se je začelo junija 2018, poročilo pa je bilo predstavljeno novembra 2019. Na kratko so bile predstavljene sedanje metode zaščite pred zmrzaljo za vsako skupino sadnih pridelkov in grozdja, posebna pozornost pa je bila namenjena oviram in izzivom teh praks, metod in tehnologij. Nato je sledila razprava o strategijah, orodjih in ukrepih, ki bi lahko izboljšali uspešnost že učinkovitih praks in bi lahko obravnavali dejavnike neuspeha nekaterih metod / tehnologij, ki bi lahko bile učinkovite. V fokusni skupini sta sodelovala tudi raziskovalka iz Slovenije – doc. dr. Jerneja Jakopič, UL, Biotehniška fakulteta in vrtnarstvo, in Andrej Soršak, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Celotno poročilo je dostopno v angleškem jeziku... 

Predstavitveni plakat...

 

Kako zaščititi pridelek pred pozebo?

Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih vse pogostejše in povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo tudi v sadjarstvu. S to težavo se je ukvarjalo 20 strokovnjakov. Delo fokusne skupine se je začelo junija 2018, poročilo pa je bilo predstavljeno novembra 2019.

Razprava se je začela in temeljila na izhodiščnem dokumentu, ki ga je pripravil koordinator skupine, delno pa na anketi, ki je bila poslana ostalim članom fokusne skupine pred prvim srečanjem. Na kratko so bile predstavljene sedanje metode zaščite pred zmrzaljo za vsako skupino sadnih pridelkov in grozdja, posebna pozornost pa je bila namenjena oviram in izzivom teh praks, metod in tehnologij. Nato je sledila razprava o strategijah, orodjih in ukrepih, ki bi lahko izboljšali uspešnost že učinkovitih praks in bi lahko obravnavali dejavnike neuspeha nekaterih metod / tehnologij, ki bi lahko bile učinkovite.

Skupina je na podlagi svojih izkušenj iz prakse iskala glavne faktorje in ključne vidike, ki lahko pridelovalcem pomagajo pri premagovanju izzivov, povezanih s škodo zaradi pozebe, kot naprimer:

· Uporaba mikrorazpršilcev nad krošnjami je trenutno najbolj dostopna in vsestranska metoda za številne sadne vrste, vendar joje mogoče še izboljšati, npr. z zmanjšanjem porabe vode.

· Poznavanje lokalne mikroklime in topografije površja, npr. pretoki hladnega zraka so kritični zaučinkovito uporabo katere koli zaščitne metode.

· Kritična temperatura, pri kateri pozeba rastlinam škoduje, ni odvisna samo od okoljskih razmer, ampak tudi od razvojne stopnje rastline. Tako bi znanje o fenologiji lahko pripomoglo k natančnosti številnih modelov napovedovanja.

· Čas in spremljanje okoljskih spremenljivk sta ključnega pomena pri aktivni zaščiti.

 

Ocenjena stopnja zaščite z različnimi metodami

EIp sokusna skupina Zascita pred pozebo

 

Ideje za operativne skupine:

· Razvoj lokalnega sistema za podporo odločanju za izbiro načinov zaščite ali za oceno tveganj zaradi zmrzali pri pridelavi sadja.

· Poskusi na terenu za testiranje in primerjavo različnih kemičnih zaščitnih sredstev pred zmrzaljo.

· Vzpostavitev in optimizacija mreže senzorjev temperature / relativne vlažnosti (vetra) v sadjarskem območju.

· Vzpostavitev učinkovite zbirke podatkov o raziskavi zmrzali (FRED) za pridelovalce, z oceno lokalnega tveganja zmrzali.

· Razvoj ročne naprave za pridelovalce, za oceno tveganja zmrzali z merjenjem temperature cvetov, na podlagi fenoloških modelov.

 

Potrebe po raziskavah iz prakse:

· Preučevanje in primerjava učinkovitosti aktivnih metod (ki se uporabljajo neposredno pred ali med mrazom) v različnih okoljih.

· Razvoj zanesljivih sistemov za spremljanje in alarmiranje, ki temeljijo na merjenju temperature, vlažnosti in hitrosti vetra na različnih višinah, od površine tal do krošnje.

· Izboljšanje trenutnih modelov napovedovanja z vključitvijo več informacij / podatkov o rastlini (npr. z določitvijo fizioloških markerjev, ki jih je mogoče zlahka zaznati, kot indikatorje fenoloških stopenj).

· Vzpostavitev baze podatkov o potencialnih pridelkih za različne vrste / sorte in kritične temperature za določene vrste.

· Preučevanje fenologije in odpornosti različnih sadnih vrst na mraz, v različnih podnebnih pogojih.

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa odobrenih osem projektov, katerih namen je sodelovanje kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.


V okviru podukrepa 16.4: Vzpostavitev in razvoj katkih dobavnih verig in lokalnih trgov je sofinanciranih osem projektov.


Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih projektov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa odobrenih 20 projektov, katerih namen je poskusna izvedba aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji.

V okviru podukrepa 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji je sofinanciranih 20 projektov.

Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih projektov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa za podukrepa 16.2 in 16.5 odobrenih 14 pilotnih projektov, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je sofinanciranih 11 pilotnih projektov.

V okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa so sofinancirani trije pilotni projekti.

 

Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.2

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.5

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP:

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksamrok za oddajo vlog je 27. marec 2020 do 23.59.

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjevalniku idej na spletni strani EIP.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa za podukrepa 16.2 in 16.5 odobrenih 17 projektov EIP, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je sofinanciranih dvanajst projektov EIP.

V okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa je sofinanciranih pet projektov EIP.

 

Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih projektov EIP v okviru podukrepa 16.2

Preglednica odobrenih projektov EIP v okviru podukrepa 16.5

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP:

- 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva, rok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

- 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva, rok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

- 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, rok za oddajo vlog je 27. marec 2020 do 23.59.

 

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjevalniku idej na spletni strani EIP.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

 

Na spletni strani EIP-AGRI kontaktne točke je objavljen poziv za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah iz naslednjih področij:

• Divje zveri in kmetijska proizvodnja (angl. Wildlife and agricultural production),

• Trajnostne industrijske rastline v Evropi: nove tržne priložnosti in poslovni modeli, ki ne nadomeščajo proizvodnje hrane (Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business models which do not replace food production),

• Zmanjšanje plastičnega odtisa kmetijstva (Reducing the plastic footprint of agriculture),

• Trajnostni sistemi za proizvodnjo govejega mesa (Sustainable beef production systems),

• Klimatsko pametne (sub) tropske prehrambene kulture v EU (Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU).

Če imate na navedenih področjih praktične izkušnje, ki bi jih radi nadgradili in/ali delili s strokovnjaki iz drugih držav članic EU ter na teh področjih opredelili obetavne inovativne ideje, ste vabljeni k sodelovanju.

Prijave so odprte do vključno 23. januarja 2020 do 23:59 po srednjeevropskem času.

Namen fokusnih skupin je vzpostavitev mreže strokovnjakov z določenega področja iz vse Evrope in izmenjava strokovnih mnenj, organizacija strokovnih srečanj in izvedba praktičnih delavnic.

V eni fokusni skupini je vključenih 20 strokovnjakov s kmetijskega področja, med katerimi so tudi kmetje, kmetijski svetovalci, raziskovalci, podjetniki, z namenom izmenjave strokovnega znanja in praktičnih izkušenj z določenega področja.

Več informacij o že delujočih fokusnih skupinah najdete na spletni strani EIP-AGRI in v informativni brošuri, ki je na voljo v slovenskem jeziku.

Vabljeni ste, da se vključite in s tem prispevate tudi k širjenju novega znanja v Sloveniji kot k širjenju naših dobrih praks in izzivov v EU.

 

Povezava na prijave

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V mesecu decembru 2019 smo v soorganizaciji z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizirali predstavitev javnih razpisov za sofinanciranje gozdarskih projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Na voljo sta ppt predstavitvi javnih razpisov za dva podukrepa v okviru ukrepa 16 Sodelovanje:

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

- 25. 11. 2019 - Konferenca "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja"

24. - 26. 9. 2019, Bruselj: Evropski raziskovalni in inovacijski dnevi

16. 10. 2019, Bruselj: 15. redno srečanje EIP-AGRI podskupine za inovacije v kmetijstvu

14. 2. 2019 - 14. 3. 2019 - Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje

13. 2. 2019 - 6. Agrobiznis konferenca

23. 3. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

21. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

12. 2. 2018 od 10.00 do 14.00 ure na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 12. 02. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

13. 2. 2018 od 09.00 do 13.00 ure na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

18. 01. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper; na voljo je tudi poročilo z delavnice

15. 12. 2017 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu; na voljo je tudi poročilo z delavnice

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

23. 1. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI : Novi viri krme za prašiče in perutnino

8. 1. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI: Zaščita sadnih rastlin pred pozebo

6. 1. 2020 - Odobrenih je 8 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 20 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 14 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 17 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

3. 1. 2020 - Odprte prijave za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

13. 12. 2019 - Za nove projekte EIP in pilotne projekte v okviru podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona EUR

2. 12. 2019 - Gradivo s predstavitve javnih razpisov za podukrepa 16.2 in 16.5 na področju gozdarstva iz naslova ukrepa Sodelovanje v letu 2019

25. 11. 2019 - Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje (za podukrepa 16.2 in 16.5)

21. 11. 2019 - Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

8. 11. 2019 - Objavljena dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva v skupni vrednosti 2,14 mio evrov

5. 9. 2019 - Informativni listi EIP-AGRI fokusnih skupin prevedeni v slovenščino

12. 6. 2019 - PPT predstavitev za upravičence projektov EIP iz 1 JR pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev

4. 4. 2019 - Zbrani odgovori na forumska vprašanja v zvezi z drugim javnim razpisom iz naslova ukrepa Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 10 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 7 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

17. 1. 2019 - Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

1. 4. 2019 - Gradivo s predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2019

4. 2. 2019 - Predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v februarju in marcu 2019

24. 1. 2019 - Evropska komisija išče strokovnjake za vključitev v pet novih fokusnih skupin

28. 12. 2018 - Objava še dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter iz naslova 16.5 - Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP - rok za oddajo vlog 19. 4. 2019

21. 12. 2018 - Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter iz naslova podukrepa 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji - rok za oddajo vlog 12. 4. 2019

25. 11. 2018 - Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Sodelovalni način delovanja za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020 (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - S sodelovanjem do inovacij: Mrežno povezovanje operativnih skupin po vsej EU (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v inovacijo (EIP-AGRI brošura)

24. 11. 2018 - Sistemi znanja in inovacij (AKIS) na področju kmetijstva (EIP-AGRI brošura)

22. 11. 2018 - Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

14. 11. 2018 - Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 (najpogostejše napake)

26. 10. 2018 Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

19. 7. 2018 - Ali je morda še kakšno neraziskano področje v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu?

5. 7. 2018 - Odprte prijave za strokovnjake v dveh novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

5. 7. 2018 - Brošura z 9. agrobiznis posveta v Ljubljani

27. 6. 2018 - Sodelovanje za skupne rešitve in napredek v kmetijstvu

11. 4. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

22. 3. 2018 - Obvestilo o predstavitvi dveh javnih razpisov za podporo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru podukrepov 16.2 in 16.5

14. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - gozdarstvo - na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije, 13. 02. 2018.

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - okolje - na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani, 12. 02. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - vinogradništvo - na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, 31. 01. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - prireja mleka - na sedežu Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju, 29. 01. 2018.

2. 2. 2018 - Objavljena sta javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo

25. 01. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - zelenjadarstvo - na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper v Kopru, 18. 01. 2018

22. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih verig lokalne hrane

21. 12. 2017 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - sadjarstvo - v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu, 15. 12. 2017

30. 11. 2017 - Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnjeno Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru PRP 2014-2020

8. 11. 2017 - Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

22. 9. 2017 - Ministrstvo je pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 

Oglejte si animirani film, če želite izvedeti, kako lahko sodelovanje z različnimi partnerji pomaga kmetom pri iskanju inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se soočajo, in kako lahko ti projekti pripeljejo do novih priložnosti:

VIDEO: Predstavitev koncepta EIP, avtor: EIP-AGRI / European CommissionAKTUALNO:

8. 6. 2020 - Z izvedbo projekta se že kažejo učinki in zanimanje za področje sonaravne živinoreje in okolja (podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji)

27. 5. 2020 - Rok za prijavo na 3. JR za podukrep 16.4 in 4. JR za podukrep 16.5 je 9. 6. 2020

16. 4. 2020 - Ideja za navdih: Prepoznavanje postopkov pridelave, idealnih tal in podnebnih razmer za pridelavo goji jagod

16. 4. 2020 - Ideja za navdih: Krma bogata z beljakovinami (koruza, fižol in buče) za izboljšanje kakovosti svinjskega mesa

12. 2. 2020 - Objavljamo gradiva iz mednarodne konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019

4. 2. 2020 - Predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe

 

ARHIV NOVIC...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V sklopu Spomladanskega sejma Komenda«, je v petek, 23. 3. 2018, v prostorih KK Komenda potekala video predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa
Sodelovanje za učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanj na kmetijska gospodarstva; MKGP - predavateljica dr. Vesna Miličič

PPT predstavitev

1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Predstavitev 1. javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020 bo potekala v sredo, 21. 3. 2018 v veliki predavalnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana od 9.30 ure do 12.00 ure.

Namen predstavitve je podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. Za učinkovitejši potek predstavitve vas prosimo, da imate s seboj tiskano verzijo prijavnega obrazca razpisa na katerega se nameravate prijaviti. Vprašanja v zvezi z objavljenima javnima razpisoma v okviru posameznega podukrepa lahko že pred predstavitvijo postavite na forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 20. 3. 2018.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih