Program podeželja

Strateški dokumenti Evropske unije:

EVROPA 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (marec 2010)

Strategija Evropa 2020: Strategija Evropske komisije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ima za programsko obdobje   2014–2020 zastavljene tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo:

  • pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah;
  • trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in
  • vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.

Preberite več ...

 

Skupna kmetijska politika proti letu 2020 : odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem (november 2010)

Krovni dokument, ki opredeljuje razvoj in usmeritve skupne kmetijske politike - SKP v programskem obdobju 2014–2020 predstavlja sporočilo Evropske komisije »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«. V dokumentu je zapisano, da mora biti skupna kmetijska politika tudi v prihodnje trdna skupna politika, temelječa na dveh stebrih in treh glavnih ciljih:

  • vitalna proizvodnja hrane,
  • trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb ter
  • uravnotežen teritorialni razvoj.

 

Slovenski strateški dokumenti:

Sprejeti:

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (končno besedilo, objava 28. 10. 2014)

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 (junij 2014)

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - »Zagotovimo.si hrano za jutri« (april 2011)

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (junij 2012)

Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 - ANEK (november 2005)

Strategija pametne specializacije (september 2015)

 

V pripravi:

Državni program razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014–2017 – 1. osnutek (marec 2013)

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih