Program podeželja

Seznam izzivov, ki jih želijo kmetje rešiti na svojih kmetijah

 

 

objavljeno

 

izziv

 

sektor

 

panoga

 

statistična regija

02. 03. 2018

Uvajanje odpornih/tolerantnih namiznih in vinskih sort vinske trte

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija
02. 03. 2018

Gospodarjenje s tlemi v (eko) trajnih nasadih

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija
17. 11. 2017 

Širjenje »ESCE« glivične bolezni lesa, ki se širi po vinogradu

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Zatiranje ambrozije v koruzi

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Direktna setev koruze v deteljo ali lucerno

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Z namenom zmanjševanja stroškov uporabe tehnologije setve brez oranja

kmetijstvo, varstvo okolja poljedelstvo Pomurska regija

17. 11. 2017 

Izziv v tleh rastlinjaka

kmetijstvo zelenjadarstvo Pomurska regija

17. 11. 2017 

Ohranitveni način obdelave tal

kmetijstvo poljedelstvo, zelenjadarstvo Podravska regija

20. 11. 2017 

Reja avtohtone pasme krškopoljski prašič

kmetijstvo prašičereja Podravska regija

11. 12. 2017 

Reševanje kmetijskih površin, ki bi jih želeli nameniti sajenju sadnega drevja in pridelavi zelenjave

kmetijstvo sadjarstvo Zasavska regija

13. 12. 2017 

Segrevanje ozračja varstvo okolja Jugovzhodna regija

13. 12. 2017 

Ekološka pridelava orehov kmetijstvo sadjarstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Odpornost na bolezni novih sort trajnih trav kmetijstvo poljedelstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Pridelava olja kot dopolnilna dejavnost kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Podlubniki gozdarstvo Podravska regija

13. 12. 2017 

Dostop do vode v zimskem času proste reje kmetijstvo konjereja Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Divje živali uničujejo pridelke kmetijstvo bio-dinamična pridelava Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Kako ohraniti kulturno krajino na razgibanem hribovitem terenu?

kmetijstvo reja drugih živali Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Izziv prodaje grozdja kmetijstvo vinogradništvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Poleganje koruze kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Preprečevanje razraščanja robide in koprive na pašnikih

kmetijstvo govedoreja Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Trajno travinje na barjanskih travnikih kmetijstvo govedoreja Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Problem zaraščanja površin s praprotjo kmetijstvo govedoreja Koroška regija

13. 12. 2017 

Divjad na obdelovalnih površinah kmetijstvo govedoreja Jugovzhodna regija

13. 12. 2017 

Težave z mrhovinarji kmetijstvo poljedelstvo Zasavska regija

13. 12. 2017 

Potencialno nova sorta jabolk kmetijstvo sadjarstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Embriotransfer kmetijstvo govedoreja Savinjska regija

14. 12. 2017 

Trženje drobnice kmetijstvo reja drobnice Podravska regija

14. 12. 2017 

Preusmeritev govedorejske kmetije v pašništvo in predelava hleva iz stojišč z navezami v prosto rejo

kmetijstvo govedoreja Osrednjeslovenska regija

14. 12. 2017 

Predelava soje z izkoristkom sojinih tropin in olja kmetijstvo poljedelstvo Jugovzhodna regija

14. 12. 2017 

Pozeba v sadovnjakih kmetijstvo sadjarstvo Jugovzhodna regija

14. 12. 2017 

Divjad in zveri, ki povzročajo škodo kmetijstvo reja drobnice Gorenjska regija

14. 12. 2017 

Prodaja kmetijskih pridelkov

kmetijstvo zelenjadarstvo Pomurska regija

14. 12. 2017 

Inovativni, cenovno dosegljivi bio-filtri za piščančje farme

kmetijstvo perutninarstvo Podravska regija

20. 12. 2017 

Koruzni hrošč

kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija

21. 12. 2017 

Izdelava mesnin brez aditivov

živilstvo   Savinjska regija

05. 01. 2018

Reja pasem koz za pridelavo mesa kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija

09. 01. 2018

Trženje mesa drobnice kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija

09. 01. 2018

Pokrito zavetišče za živali kmetijstvo konjereja Obalno-kraška regija

09. 01. 2018

Ureditev starejšega hleva v moderen prostor za prezimovanje živali kmetijstvo reja drobnice Podravska regija

09. 01. 2018

Poškodbe gozdov po žledu in lubadarju

ohranjanje narave

  Goriška regija

17. 01. 2018

Trženje mesa drobnice kmetijstvo reja drobnice

Primorsko-notranjska regija

17. 01. 2018

Trženje mesa drobnice kmetijstvo reja drobnice

Primorsko-notranjska regija

19. 01. 2018

Bolezni lesa vinske trte kmetijstvo vinogradništvo Obalno-kraška regija

22. 01. 2018

Ekonomsko najboljša tehnologija zorenja in razvoza gnojevke ter gnoja

kmetijstvo govedoreja Savinjska regija
23. 01. 2018 Obvladovanje trajnih nasadov pred invazivnimi vrstami iz redov Diptera in Heteroptera kmetijstvo sadjarstvo Goriška regija
06. 02. 2018

Obvladovanje metličavosti

kmetijstvo sadjarstvo Gorenjska regija
06. 02. 2018 Pasterizator za sokove na drva kmetijstvo sadjarstvo Gorenjska regija
06. 02. 2018 Zatiranje plevela med drevesi

kmetijstvo

sadjarstvo

Gorenjska regija

15. 02. 2018 Izobraževanje

kmetijstvo

vrtnarstvo

Goriška regija

16. 02. 2018 Pretirana uporaba polietilenskih zastirnih folij

kmetijstvo

vrtnarstvo

Goriška regija

23. 02. 2018

Doživetje narave na hribovski kmetiji - nanoturizem

ohranjanje narave   Osrednjeslovenska regija
23. 02. 2018

Trženje kozjega mleka

kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija
28. 02. 2018 Revitalizacija tal kmetijstvo trajnostna raba tal, ohranjanje naravnih virov Jugovzhodna regija

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih