Program podeželja

30. 10. 2018 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL: rok setve podaljšan do 15. novembra 2018

5. 3. 2018 - Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2018

23. 11. 2017 - Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 10. 2017 - Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL - rok setve podaljšan do 10. novembra 2017

2. 6. 2017 - Pomembno povečanje obsega travišč vključenih v naravovarstvene operacije KOPOP

12. 1. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj za leto 2016

8. 9. 2016 - Posodobljeni termini obveznih usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

21. 3. 2016 - Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

22. 2. 2016 - Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

10. 9. 2015 - POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

23. 12. 2015 - Predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

10. 11. 2015 - Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL- rok za setev podaljšan do 15. novembra 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

25. 8. 2015 - Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) 

17. 8. 2015 - Seznam podlag, ki so primerne za visokodebelne travniške sadovnjake

Uredba o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

20. 1. 2015 - Strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

29. 12. 2014 - KOPOP v PRP 2014−2020

6. 11. 2014 - Spremembe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil v letu 2015

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

soncnice klemen kunaver

Foto: Sončnice (avtor: Klemen Kunaver)

Podukrep se izvaja preko 19 operacij:

 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
 2. Hmeljarstvo;
 3. Sadjarstvo;
 4. Vinogradništvo;
 5. Trajno travinje I;
 6. Trajno travinje II;
 7. Posebni traviščni habitati;
 8. Traviščni habitati metuljev;
 9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
 10. Steljniki;
 11. Vodni viri;
 12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
 13. Grbinasti travniki;
 14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
 15. Planinska paša;
 16. Visokodebelni travniški sadovnjaki;
 17. Ohranjanje mejic;
 18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
 19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju

podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

 

Opis

Podukrep 10.1 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.

Ukrep se izvaja prek vnaprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem, kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

Podpora

Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.

 

POVEZAVE:

Knjižnica s publikacijami in navodili

 

 

(Opis podukrepa M10.1 je posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih