Program podeželja

Cilj

Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

 

Končni prejemnik

Končni prejemnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro ali malo podjetje.

 

Opis

Podpora v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa je namenjena naložbam v dejavnost pred industrijske prve predelave okroglega lesa majhnega obsega.

V prvo predelavo okroglega lesa spadajo žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

  • naložbo za proizvodnjo žaganega lesa s kapaciteto predelave do vključno 10.000 m3 vhodne surovine, če gre za žagarske obrate. Če se v okviru žagarskega obrata kot dodatna dejavnost izvaja:
    - proizvodnja peletov ali briketov, je lahko podprta naložba v proizvodnjo lesnih peletov ali briketov s kapaciteto strojev, opreme do vključno 2.000 ton letno ali
    - proizvodnja sekancev ali iveri, je lahko podprta naložba v proizvodnjo sekancev ali iveri s kapaciteto strojev, opreme do vključno 6.000 nasutih m3 letno (2.000 m3 okroglega lesa letno) ali
  • naložbo za proizvodnjo lesnih sekancev ali iveri v gozdu s kapaciteto strojev, opreme do vključno 25.000 nasutih m3 letno (7.500 m3 okroglega lesa letno) sekancev ali iveri ali
  • naložbo za proizvodnjo drv v obratih za proizvodnjo drv s kapaciteto strojev, opreme do vključno 10.000 nasutih metrov drv letno (5.000 m3 okroglega lesa letno).

Končni prejemnik mora izvajati registrirano dejavnost.

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

 

Vrsta podpore

Finančni instrument – portfeljska ali individualna garancija.

 

Višina podpore

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer mora biti ta stopnja pomoči upoštevana tako na ravni stroškov naložbe kot tudi na ravni stroškov celotnega projekta, ki poleg stroškov naložbe lahko vključuje tudi stroške obratnih sredstev. Nadalje se z zneskom pomoči ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska po pravilu “de minimis” v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

Višina garancije za posamezno posojilo lahko znaša do največ 80 % zneska posojila. 

Posojilo, ki je zavarovano z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

V primeru kombinacije finančnih instrumentov z nepovratnimi sredstvi iz druge operacije, mora izvajalec finančnega instrumenta oziroma finančna institucija, ki dodeli posojilo, zavarovano garancijo preveriti, da bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, povezan s posojilom, ki je bilo zavarovano z garancijo, skupaj z drugimi oblikami podpore, dodeljenimi posamezni naložbi, ne preseže najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti pomoči, opredeljene pri posamezni operaciji za takšno naložbo, in najvišjih zneskov podpore po pravilu "de minimis" ali najvišjih dovoljenih stopenj intenzivnosti pomoči iz predpisov, ki urejajo državne pomoči.

 

(Opis operacije je posodobljen skladno s 5. spremembo PRP iz oktobra 2018 - ni sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih