Program podeželja

V tej kategoriji ni prispevkov. Če so podkategorije prikazane na tej strani, imajo morda prispevke.

Podkategorije

Cilj

Odprava škode in obnova gozda, poškodovanegapo žledu, rastlinskih boleznih in napadu prenamnožene populacije žuželk (kot posledica žledoloma), ureditev gozdnih vlak, nujno potrebnih za sanacijo gozdov.

 

Upravičenci

Zavod za gozdove Slovenije je upravičen do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik.

Do podpore za odpravo škode in obnovo gozda so upravičeni zasebni in javni lastniki ter solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti).

Pri ureditvi gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, so upravičenci fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov. Upravičenci so tudi druge fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov, in imajo za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake.

 

Opis

Žledolom je v začetku leta 2014 močno prizadel slovenske gozdove. Pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk po tako obsežnih naravnih ujmah, v katerih so bile poškodovane večje količine iglavcev, je bil pričakovan.  Na pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk poleg poškodovanega in polomljenega drevja iglavcev je vplivalo tudi izjemno toplo in sušno vreme v letih 2015 in 2016, ki je dodatno slabilo vitalnost zlasti smreke in omogočalo pospešen razvoj in prenamnožitev podlubnikov. Pojav rastlinskih bolezni in napad prenamnožene populacije žuželk je zaznati tako v nesaniranih, kot tudi v saniranih sestojih (po žledolomu), kjer so po sečnji ostala oslabljena drevesa. Poškodovane gozdove je treba obnoviti in jih zaščititi pred novimi neljubimi posledicami, ki se pojavijo po takih katastrofah. Iz gozda je potrebno odstraniti poškodovan les in drevesa s slabo vitalnostjo, razen tistih, ki so neobhodni za obnovo gozda, saj poškodovana in oslabljena drevesa pomenijo veliko nevarnost za prenamnožitev škodljivih organizmov.