Program podeželja

M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

 

Cilj

Zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

 

Končni prejemniki

Končni prejemnik je:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro podjetje ali malo podjetje.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev.

 

Opis

V okviru podukrepa 6.4 se bo podpora dodelila v obliki garancij za kredite, s katerimi bodo končni prejemniki lažje pridobili finančne vire za rast, razvoj in izboljšanje tekočega poslovanja.

Prednost kreditov, zavarovanih z garancijo, se lahko odraža v:

 • znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
 • znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;
 • stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev oziroma
 • možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanja vrednosti lesu;
 • lokalne samooskrbe, ki je trženje nekmetijskih proizvodov ali trženje kmetijskih in nekmetijskih proizvodov;
 • turizma;
 • ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialnega varstva;
 • ravnanja z organskimi odpadki;
 • pridobivanja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov (garancije za zavarovanje bančnih kreditov).

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe oz. projekta, pri čemer med upravičene stroške spadajo tako stroški naložb kot tudi stroški obratnih sredstev.

Kredit, zavarovan z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

Višina garancije lahko znaša do največ 80 % zneska kredita. 

 

 

(Opis podukrepa M6.4 je posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih