Program podeželja

Opis
Podpora je namenjena naložbam v izgradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z izgradnjo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme.

Cilj:
- zagotavljanje stabilne pridelave v kmetijstvu

 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

 

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni:

 • Stroški materiala in del, potrebnih za pripravo ter izvedbo izgradnje namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom;
 • Stroški nakupa zemljišč do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov. Nakup zemljišč se šteje kot upravičen strošek samo do ocenjene vrednosti po podatkih Geodetske uprave RS iz vrednotenja nepremičnin. Če gre za nakup kmetijskega zemljišč, mora upravičenec pridobiti odločbo upravne enote, da je potrdila pravni posel nakupa kmetijskih zemljišč;
 • Stroški opreme črpališča in transformacijskih postaj ter
 • Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru prve, druge in tretje točke.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • nakup rabljene opreme in
 • prispevek v naravi.

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

1. Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča (opredeljeno v Opisu vrste operacije).


2. Vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Če se za namakanje kmetijskih zemljišč rabi voda iz površinskih vodotokov in izvirov, mora biti v vodnem dovoljenju določen ekološko sprejemljivi pretok po predpisu, ki ureja kriterije za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (opredeljeno v Opisu vrste operacije).


3. Najkasneje do zaključka naložbe morajo biti namakalni sistemi opremljeni z vodomeri.


4. Če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro, se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje v skupni porabi vode najmanj v višini 50 % potencialnega prihranka vode, ki je mogoč na ravni naložbe.


5. Naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, ki vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, je upravičena do podpore le, če količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot dobro in če je iz okoljske analize razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.


6. Ne glede na določbe iz 5. točke je lahko naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, pri katerem je bilo količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot dobro, upravičena do podpore, če:

 • se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi namakalni sistem, za katero je predhodna ocena pokazala, da omogoča za najmanj 15 % potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema ter
 • se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 % potencialnega prihranka vode, ki ga omogoča naložba v obstoječi namakalni sistem.


7. Ne glede na določbe iz 5. točke je lahko naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, pri katerem je bilo količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot dobro, upravičena do podpore, če bo oskrbovan z vodo iz obstoječega zbiralnika, ki ga je pristojni organ odobril pred 31. 10. 2013, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • zadevni zbiralnik je opredeljen v ustreznem načrtu upravljanja povodja in zanj veljajo zahteve o nadzoru iz 3 (e) točka 11. člena direktive o vodah,
 • 31. 10. 2013 je veljala bodisi zgornja meja za skupni odvzem vode iz zbiralnika bodisi minimalna zahtevana raven pretoka v vodnih telesih, ki jih obremenjuje zbiralnik,
 • navedena zgornja meja oziroma minimalna zahtevana raven pretoka izpolnjuje pogoje iz člena 4 okvirne direktive o vodah in
 • zaradi zadevne naložbe odvzemi vode ne presegajo zgornje meje, ki je veljala 31. 10. 2013, oziroma raven pretoka v obremenjenih vodnih telesih ne pade pod minimalno zahtevano raven, ki je veljala 31. 10. 2013. Če je za naložbo v skladu s predpisi, ki določajo presojo vplivov na okolje, predpisana okoljska ocena, mora biti iz nje razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.


8. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje, če so preseženi pragovi, določeni v prilogi tega predpisa, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predhodni postopek presoje vplivov na okolje, mora biti izveden predno se zaprosi za dodelitev podpore. Če se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imel poseg pomembne vplive na okolje, je treba zanj pridobiti presojo vplivov na okolje, sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000, in se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. S tem se izvajajo tudi obveznosti iz 6. člena Direktive 92/43/ES.

 

Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo.

Upravičenci lahko (po izdaji odločbe o pravici do sredstev) plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih