Program podeželja

Opis
Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Infrastruktura, ki se zgradi v okviru agromelioracije in ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva, ni upravičena do podpore v okviru te operacije.

Cilj:
- izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč;
- povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev preko izboljšanja posestne strukture.

 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev in druge fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

1. Stroški izvedbe agromelioracije: pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in zaključna dela;

2. Stroški dobave gotovih elementov in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem in

3. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški do vključno 85 odstotkov vrednosti naložbe. Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški geodetskih in agronomskih del, plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru prve in druge točke.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • nakup rabljene opreme in
 • prispevek v naravi.

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

Skupni pogoji upravičenosti za agromelioracije so:

 • izdana pravnomočna odločba o uvedbi agromelioracije, ki jo izda MKGP, če gre za zahtevno agromelioracijo,
 • dovoljenja in soglasja za izvedbo aktivnosti agromelioracije, če gre za nezahtevno agromelioracijo,
 • vsi projekti komasacij in agromelioracij, ki kandidirajo na javnih razpisih EKSRP, morajo na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 51/14 z vsemi spremembami) pred oddajo vloge na javni razpis izvesti postopek predhodne presoje. V kolikor se ugotovi pomemben vpliv na okolje, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000. Presoja vplivov na okolje se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. S tem se izvajajo tudi obveznosti iz 6. člena Direktive 92/43/ES,
 • pravnomočna odločba o uvedbi komasacije ali odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada,
 • finančna konstrukcija projekta in
 • časovna opredelitev operativne izvedbe projekta.
 • Specifični pogoji, v primeru uveljavljanja stroškov komasacij:
 • v komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ne sme biti vključeno več kot 30 % nekmetijskih zemljišč,
 • do podpor za izvedbo komasacij so upravičena samo tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na hektar višje od dveh parcel na hektar,
 • pravnomočna odločba pristojne upravne enote o uvedbi komasacije ter
 • vsa druga dovoljenja in soglasja za izvedbo komasacije.

 

Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore:

Stopnja javne podpore znaša 100 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 2.000 EUR na vlogo.

Upravičenci lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih