Program podeželja

 

Število prispelih in odobrenih vlog na prvi javni razpis v okviru podukrepa 16.4 in 16.9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je konec lanskega leta objavilo prvi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru podukrepa 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter podukrepa 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Oba podukrepa sta del ukrepa Sodelovanje, ki se na ravni EU, v trenutnem programskem obdobju, uvaja prvič. Podukrepa sta namenjena podpori horizontalnega in vertikalnega sodelovanja med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter podpori za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v povezavi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani.
V okviru prvega javnega razpisa je bilo za podukrep 16.4 razpisanih do vključno 1,8 milijona evrov. Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo je znašal 45.000 evrov.
Za podukrep 16.9 je bilo razpisanih do vključno 1 milijon evrov. Znesek podpore na posamezno vlogo je znašal od 5.000 evrov do vključno 45.000 evrov.

Slika 1: Število prispelih vlog in skupna višina zaprošenih sredstev ter število odobrenih vlog skupaj z višino odobrenih sredstev v okviru prvega javnega razpisa za podporo projektom v okviru podukrepov 16.4 in 16.9 iz PRP 2014-2020.

Slika 1a


Najpogostejši razlogi za završbo prispelih vlog na prvi javni razpis

Ob administrativnem pregledu prispelih vlog na prvi javni razpis so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti, ki so bile razlog za završbo vlog:

 • manjkajoča pogodba o medsebojnem sodelovanju, ki je obvezna priloga v skladu z besedilom uredbe in javnega razpisa,
 • vloga ni bila vložena v elektronski obliki in podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom, kot to predpisujeta uredba in javni razpis,
 • vlagatelj se na poziv k dopolnitvi vloge ni odzval v predpisanem roku za dopolnitev.

 

Najpogostejši razlogi za zavrnitev prispelih vlog na prvi javni razpis

Ob administrativnem in vsebinskem pregledu prispelih vlog so bili najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog naslednji:

 • neporavnani evidentirani davki in druge obvezne dajatve do države,
 • upravičenec (pravna oseba ali samostojni podjetnik) je ob oddaji vloge podjetje v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah,
 • povezanost članov partnerstva ni v skladu s 3. členom priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
 • manjkajoče tri tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov,
 • člani partnerstva niso vpisani v ustrezno evidenco, kot to predpisujeta uredba in javni razpis,
 • nepopolno izpolnjena pogodba o medsebojnem sodelovanju (manjkajoče oziroma napačno navedene obvezne sestavine pogodbe, kot npr. imena članov partnerstva, obdobje veljavnosti pogodbe, način porazdelitve finančnih obveznosti po posameznih članih partnerstva v primeru ugotovljene kršitve, ki ima za posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev),
 • nepopolno izpolnjen prijavni obrazec in izjave, ki se nanašajo na povezanost članov partnerstva in že prejeta ali zaprošena državna ali evropska sredstva,
 • neurejenost podatkov v registru kmetijskih gospodarstev in v registru čebelnjakov.

Kako se izogniti najpogostejšim napakam pri pripravi vloge v prihodnje?

Vlagateljem svetujemo, da se izpolnjevanja elektronske vloge (v nadaljevanju: e-vloga) lotijo pravočasno in z vsemi potrebnimi dokumenti. Vlagatelje prav tako pozivamo, da naj nikar ne čakajo na zadnji dan oddaje e-vloge. Elektronsko vlogo je potrebno ustrezno in pravilno izpolniti v spletni aplikaciji Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija), pri čemer so v pomoč navodila, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in agencije. Elektronski vlogi je potrebno obvezno pripeti tudi opis projekta v elektronski obliki. Pri pozivu na dopolnitev že sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju je potrebno le to uskladiti z ustreznim aneksom k pogodbi in ne s sklenitvijo nove pogodbe. Pri nadaljnji obravnavi vloge se namreč upošteva pogodbo, ki je priložena ob oddaji vloge skupaj z aneksom k tej pogodbi, v katerem so navedene vse potrebne dopolnitve. Prav tako se je potrebno pravočasno odzvati na dopolnitev vloge.

Kdaj je predvidena objava drugega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje v okviru PRP 2014-2020?

Konec tega leta je v okviru vseh štirih podukrepov iz ukrepa Sodelovanje predvidena objava drugega javnega razpisa, pri katerih bodo že upoštevane poenostavitve in izboljšave iz novele uredbe za lažjo vzpostavitev partnerstev in izvedbo projektov. Po objavi razpisov bo izvedenih več javnih predstavitev, o katerih bo javnost pravočasno obveščena.

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih