Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo nov javni razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Za ta namen je razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo vložijo od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018.

Objavljeni javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

 

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Od skupno 15 mio evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • 1 mio evrov sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A),
 • 9 mio evrov sredstev namenjenih sofinanciranju naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
 • preostalih 5 mio evrov sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe (prva, druga in četrta alineja prvega odstavka), znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 10 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
 • 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo znotraj EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe ostalih upravičencev. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo ostalih vrst naložb (tretja alineja prvega odstavka), znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
 • 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje in imajo upravičenci vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed teh dveh ukrepov,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 10 odstotnih točk za naložbe povezane z ukrepom Dobrobit živali, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa v letu 2017,
 • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
 • 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo znotraj Evropskega inovacijskega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 EUR javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

* * *

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji, po objavi v Uradnem listu, pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh PRP.

Povezava na javni razpis.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih