Program podeželja

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Delovne skupine Vlade za pripravo konkretnih ukrepov za celovit razvoj območja Haloz mag. Tanja Strniša je v Podlehniku 25. 1. 2016 predstavila poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina in sprejela Vlada na svoji 68. redni seji 23. 12. 2015.

Delovno skupino je Vlada imenovala z namenom, da v sodelovanju z lokalno skupnostjo poišče tiste ukrepe, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju tega dolgo zapostavljenega območja. Po približno polletnem intenzivnem delu je delovna skupina pripravila nabor ukrepov, kako nasloviti perečo problematiko praktično vseh območij v Sloveniji, ki jih pestijo razvojni problemi, kot so izseljevanje prebivalstva, višanje povprečne starosti in nizka dodana vrednost na zaposlenega.

Državna sekretarka in vodja delovne skupine Vlade je v svoji uvodni predstavitvi izrazila prepričanje, da je delovna skupina opravila svojo dolžnost in poiskala predloge rešitev, ki bodo lahko v naslednjih letih Halozam in ostalim primerljivim območjem pomagala stopiti na pot pospešenega razvoja.

Posebej je izpostavila 10 ukrepov s področja kmetijstva, ki so zajeti v poročilu:

  • kmetijsko okoljske ukrepe ( KOPOP) se bo spremenilo tako, da bodo lažje izvedljivi za območje Haloz, zato v letu 2016 pričakujemo več vstopov predvsem v okoljski ukrep za vinogradništvo in habitatne ukrepe na travinju, kjer bodo omogočena tudi višja plačila;
  • v letu 2016 se v sklopu ukrepa dobrobit živali uvaja podpora za pašo govedi (53,4 EUR/glavo), v 2017 pa tudi za pašo drobnice (27,6 EUR/ha);
  • višje bodo podpore za ekološko travinje;
  • pri vseh haloških občinah se bo pri podporah za naložbe v PRP kot kriterij upošteval nižji koeficient razvitosti občin (večje število točk pri točkovanju vlog);
  • problemska območja z nadpovprečnim izseljevanjem in nadpovprečenim nagibom GERK-ov bodo deležna za 10% večji delež sofinanciranja (v to kategorijo sodijo tri občine iz območja Haloz);
  • prišlo bo do poenostavitve vlog za investicije za male naložbe vrednosti do 15.000 EUR;
  • predvidena je vključitev dodatne podpore za GERK-e z nagibom nad 35% - 50% (50 EUR/ha) in nad 50% nagib (100 EUR/ha) v model neposrednih plačil od leta 2017 dalje;
  • uvedene bodo podpore za odpravo zaraščanja kmetijskih površin (v uredbi, ki je še v javni razpravi, se predlaga pavšalna podpora 3000 EUR/ha);
  • Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se predlaga znižanje najemnine pri zemljiščih, kjer bi se odpravilo zaraščanje ter znižanje najemnine pri strmih GERK-ih;
  • pri 2. spremembi PRP, bo pripravljen nov ukrep - zagon malih kmetij, ki bo namenjen enkratni pomoči za male kmetije (zgornji vstopni prag velikosti je enak spodnjemu pragu pri ukrepu za zagon dejavnosti za mlade kmete) – izvedba je predvidena v letu 2017.

Poleg naštetih ukrepov je državna sekretarka poudarila še dva ukrepa, za katere je v veliki meri zaslužno delo delovne skupine Vlade:

- LAS Haloze je bil poleg sredstev iz Evropskega kmtijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) omogočen dostop do sredstev za CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
- Predlog za spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bi omogočal vključitev vseh občin iz območja Haloz v kategorijo obmejnih območij, kar bi za to področje zagotovilo dodatne vire financiranja.

.ppt predstavitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih