Program podeželja

Kmalu po potrditvi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP) smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopili k pripravi predloga spremembe operacij in zahtev za ukrep KOPOP. Cilj tega razmisleka je bil preoblikovanje nekaterih operacij in zahtev tako, da bi postale bolj zanimive za izvajanje in bi omogočile vstop v ukrep večjemu številu kmetij. Zasledovali smo cilj, da se oblikujejo spremembe, ki bi bile plod izkušenj in potreb iz proizvodnje oziroma prakse in znanosti, ki nastaja v strokovnih in izobraževalnih ustanovah. Pri vsem pa je bilo potrebno upoštevati tudi pravila Skupne kmetijske politike EU.

 

Na podlagi dosedanjega trdega in vztrajnega dela članov skupin, ki so v letu 2015 pripravljali predlog sprememb, upamo da so nastali predlogi sprejemljivi za širši krog kmetovalcev in da bo posledično vstop v ukrep KOPOP večji. Predlagane spremembe bo Evropska komisija dokončno ocenila in presodila do začetka meseca februarja 2016.

Ker je celotna sprememba dokaj obširna, predstavljamo predlog v zelo skrčeni obliki:

 

Sprememba površine, vključene v obveznost

 • sprememba: med leti se obseg površine vključene v obveznost lahko spreminja za največ 10 % glede na vstopno površino (prej glede na prvo leto obveznosti).

Povečanje površin, vključenih v obveznost

 • –dopolnitev: upravičenec lahko površine, vključene v obveznost, poveča za več kot 10 %, vendar največ za 20 % oz. 2 ha, glede na vstopno površino, pri čemer se upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, njegova obveznost iz prvega leta petletne obveznosti pa se nadaljuje.

1. Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo

 • –POZ_KOL: možnost izvajanja na VVO I;
 • POZ_NMIN: poleg talnih še rastlinski testi, sprememba števila potrebnih analiz v odvisnosti od velikosti površine, možnost izvajanja na VVO I, višina plačila na VVO I nižja kot na preostalih območjih Slovenije, ker je upoštevano, da se prvo dognojevanje okopavin na VVO I izvede s hitrim talnim testom, kar je na VVO I standard;
 • POZ_NIZI: prepoved izvajanja na VVO I, dopolnitev opisa zahteve, plačilo na m3 namesto na ha, plačilo se lahko uveljavlja za največ 25 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil/ha, ob oddaji zahtevka za tekoče leto je treba opredeliti pretežen način reje živali (sistem z gnojevko oziroma gnojem in gnojnico) na KMG;
 • POZ_POD: prepoved izvajanja na VVO I;
 • POZ_FFSM: dopolnitev zahteve glede možnosti uporabe agrokoprene;
 • POZ_FFSV: ni sprememb;
 • POZ_MEHZ: možnost izvajanja na VVO I;
 • POZ_KONZ: tehnični popravek glede navedbe strojev za konzervirajočo obdelavo tal in zahteve da se tla obdela na konzervirajoč način vsaj za setev enega posevka v letu;
 • POZ_ZEL, POZ_NEP: ni sprememb.

Upravičenci, katerih površine VVO I ležijo na območjih iz NUV, se lahko v operacijo 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo vključijo brez pogojevanja vključitve v operacijo 11. Vodni viri.

2. Operacija Hmeljarstvo

 • –HML_POKT: ni sprememb;
 • HML_NMIN: sprememba števila potrebnih analiz v odvisnosti od velikosti površine;
 • –HML_NIZI: dopolnitev opisa zahteve, plačilo na m3 namesto na ha, plačilo se lahko uveljavlja za največ 25 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil/ha, ob oddaji zahtevka za tekoče leto je treba opredeliti pretežen način reje živali na KMG;
 • HML_KOMP: ni sprememb;
 • –HML_BIOV: tehnični popravek zaradi preimenovanja iz »biorazgradljive vrvice« v »hitro razgradljiva vodila«.

3. Operacija Sadjarstvo

 • –SAD_VABE: dopolnitev zahteve glede možnosti uporabe prehranskih vab;
 • SAD_EKGN: dopolnitev zahteve glede možnosti uporabe organskih gnojil, z letom 2016 je postala izbirna zahteva (prej obvezna zahteva);
 • SAD_KONF: dopolnitev zahteve glede možnosti uporabe metode »privabi in ubij«;
 • SAD_MEHZ: možnost izvajanja zahteve na delu GERK-a;
 • SAD_POKT: dopolnitev zahteve glede ozelenitve vsakega medvrstnega prostora, pod drevesi je dopusten do 80 cm širok neozelenjen pas, višje plačilo.

4. Operacija Vinogradništvo

 • VIN_VABE: sprememba obdobja uporabe vab (1. 5. do 15. 8., prej 15. 3. do 15. 8.);
 • VIN_EKGN: dopolnitev zahteve glede možnosti uporabe organskih gnojil, z letom 2016 je postala izbirna zahteva (prej obvezna zahteva);
 • VIN_KONF: zahteva se črta;
 • VIN_MEHZ: tehnični popravek zaradi razumljivejšega zapisa pogojev za izvajanje zahteve, možnost izvajanja zahteve na delu GERK-a;
 • VIN_INSK: nova zahteva;
 • VIN_POKT: dopolnitev zahteve glede ozelenitve vsakega medvrstnega prostora, pod trsi je dopusten do 80 cm širok neozelenjen pas (neozelenjen del vinograda ne sme presegati 30% površine), območje izvajanja celotna RS, različna višina plačila glede na nagib za vertikalo in teraso (do 35% in nad 35%), višje plačilo;
 • –VIN_MEDV: dopolnitev zahteve glede kratkotrajne zimske ozelenitve, območje izvajanja Primorska in vinogradi na terasah po celotni Sloveniji, različna višina plačil glede na nagib za vertikalo in teraso (do 35% in nad 35%), višje plačilo.

5. Operacija Trajno travinje I

 • TRZ_I_NPAS: če se zahteva več let izvaja na isti lokaciji, nepokošen pas ne sme biti na istem delu GERK dve leti zaporedoma;
 • TRZ_I_NIZI: plačilo na m3 namesto na ha, plačilo se lahko uveljavlja za največ 30 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil/ha, ob oddaji zahtevka za tekoče leto je treba opredeliti pretežen način reje živali na KMG;
 • TRZ_I_MRVA: ni sprememb;
 • TRZ_I_OSIL: ni sprememb.

6. Operacija Trajno travinje II

 • TRZ_II_OSIL ni sprememb;
 • TRZ_II_NPAS: če se zahteva več let izvaja na isti lokaciji, nepokošen pas ne sme biti na istem delu GERK dve leti zaporedoma;
 • TRZ_II_NIZI: plačilo na m3 namesto na ha, plačilo se lahko uveljavlja za največ 30 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil/ha, ob oddaji zahtevka za tekoče leto je treba opredeliti pretežen način reje živali na KMG.

7. Operacija Posebni traviščni habitati

 • HAB_KOS: sprememba datume prepovedi košnje/paše glede na območja (Haloze do 1.6., Goričko, Mura, Drava in Osrednje Slovenske Gorice do 10.6., druga območja do 30.6.);
 • –HAB_ORGG: ni sprememb;
 • HAB_MRVA: ni sprememb;
 • HAB_NPAS: sprememba velikosti GERK iz 1 ha na 0,3 ha in posledično višje plačilo.

8. Operacija Traviščni habitati metuljev

 • –MET_KOS: višje plačilo;
 • –MET_NPAS: sprememba velikosti GERK iz 1 ha na 0,3 ha in posledično višje plačilo;
 • –MET_MRVA: ni sprememb.

9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov

 • VTR_KOS: višje plačilo;
 • VTR_NPAS: sprememba velikosti GERK iz 1 ha na 0,3 ha in posledično višje plačilo.

10. Operacija Steljniki

 • STE_KOS: višje plačilo;
 • STE_NPAS: sprememba velikosti GERK iz 1 ha na 0,3 ha in posledično višje plačilo.

Operacije 7. HAB, 8. MET, 9. VTR in 10. STE

 • operacije se lahko izvajajo na delu GERK-a (prej na celem GERK-u);
 • ukinitev obveznosti analize tal in gnojilnega načrta ter obvezne vključitve najmanj 20 % površin trajnega travinja v operacije 7. HAB, 8. MET, 9. VTR in 10. STE, če se na KMG izvajajo samo navedene operacije.

11. Operacija Vodni viri

 • VOD_ZEL, VOD_FFSV, VOD_NEP in VOD_POD: ni sprememb.

12. Operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov

 • KRA_S50: dovoli se jesenska paša (po 15. 8.), treba je zagotoviti, da ne pride do pregaženosti, uvedba obtežbe (0 do 1,2 GVŽ travojedih živali/ha).

13. Operacija Grbinasti travniki

 • KRA_GRB: ni sprememb.

14. Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri

 • KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP: spremeni se obračun plačila na ha – plačilo za posamezno zahtevo se dodeli za toliko površin, za kolikor se zagotavlja predpisana obtežba;
 • KRA_OGRM: električna napetost ograje od 3 do 5 kV, dopolnitev nabora možnega varovanja domačih živali na paši – preko noči zapiranje v staje ali ograde iz betonskega železa.

15. Operacija Planinska paša

 • KRA_CRED, KRA_PAST: dovoli se nakup krmnih mešanic, žit in vitaminsko mineralnih dodatkov ter uporaba na lastnem KMG pridelane krme.

16. Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki

 • KRA_VTSA: oživitvena rez ni potrebna, če so drevesa redno vzdrževana in negovana.

17. Operacija Ohranjanje mejic

 • KRA_MEJ: sprememba širine mejice pri tleh (2 do 8 m, prej 2 do 4 m), zamik začetka izvajanja na leto 2017.

18. Operacija Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje

 • GEN_PAS: za avtohtone pasme domačih živali plačilo krije 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka namesto dosedanjih 60 %. Kot pogoj se doda obvezna vključitev živali avtohtonih in tradicionalnih pasem v rejski program za zadevno pasmo.

19. Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

 • GEN_SOR: dopolnitev seznama avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
 • GEN_SEME: nova zahteva, namenjena semenski pridelavi avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
 • vstop v operacijo je mogoč do konca programskega obdobja (2015–2020).

 

Prve spremembe ukrepa KOPOP, predstavljene v tem članku, so informativnega značaja in se lahko še spremenijo glede na potek usklajevanja z Evropsko komisijo in končno potrjeno verzijo prvih sprememb PRP 2014–2020. Predstavljajo pa osnovno informacijo o spremembah, ki jih bo možno uveljavljati na zbirnih vlogah za plačila v letu 2016.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih