Program podeželja

V četrtek, 17. 12. 2015, je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekala četrta seja Odbora za spremljanje programa razvoj podeželja, kjer se je obravnaval predlog prve spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) ter predstavila predhodna ocena finančnih instrumentov v Sloveniji.

Dne 13. februarja 2015 je Evropska komisija potrdila PRP 2014–2020, s tem je bila Slovenija ena izmed prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja.

Zlasti pri izvajanju podukrepa 6.1 »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«, ukrepa 10 »Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila«, ukrepa 14 »Dobrobit živali« ter pri pripravi nacionalnih predpisov za ostale ukrepe razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) zaznalo možnosti izboljšav. S ciljem, da bi omogočili dostop do zadevnih operacij večjemu številu kmetijskih gospodarstev, je oblikovalo strokovne skupine, v katerih so poleg predstavnikov MKGP sodelovali tudi strokovnjaki in relevantni deležniki s posameznega področja, obravnavanega v vsaki skupini (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Sindikat kmetov Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zveza društev rejcev drobnice, Zveza podeželske mladine Slovenije). Na podlagi usklajevanj v strokovnih skupinah in na podlagi neformalnega usklajevanja z Evropsko komisijo je MKGP pripravilo predlog prve spremembe PRP 2014–2020, ki je bil 17. 12. 2015 predstavljen Odboru za spremljanje programa razvoja podeželja.

Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so sprejeli mnenje, da je predlog prve spremembe PRP 2014–2020 primeren za pošiljanje v potrditev Evropski komisiji, predlagajo pa:

  • naj Organ upravljanja PRP 2014–2020 (OU) še enkrat preveri ali je pogoj, vezan na zahtevan delež zasebnih sredstev soinvestitorja pri ukrepu 7 »Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območij«, ki je sedaj najmanj 50 % vrednosti naložbe, ustrezen;
  • naj OU še enkrat preveri besedilo pri ukrepu 3 »Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila« in ukrepu 9 »Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev«, predvsem v delu definicije upravičencev, definicij vezanih na nove vključitve in novo ustanovitev skupin proizvajalcev.
  • naj OU prouči možnost povišanja vrednosti javne podpore, ki jo lahko v celotnem programskem obdobju pridobi upravičenec pri podukrepu 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov«, vključno v luči kazalnikov in doseganja ciljev na 1,5 mio EUR za kmetije in mikro podjetja ter 5,0 mio EUR za srednja in velika podjetja. Vrednost za majhna podjetja ostaja enaka na višini 3,0 mio EUR.

MKGP bo predlog spremembe PRP 2014–2020 uskladilo s pripombami Evropske komisije, ga redakcijsko uredilo in ga na Evropsko komisijo posredovalo do konca letošnjega leta.


   Foto: MKGPDSC 0006

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih