Program podeželja

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014-2020.

Uredba se je sprejela zaradi:

 • opredelitve organov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020);
 • določbe, da se mora za nekatere zahteve ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) popisati stanje zalog posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter protiinsektnih mrež po stanju na dan oddaje zbirne vloge;
 • določbe, da se naravovarstvene zahteve ukrepa KOPOP v zvezi s puščanjem nepokošenega pasu na travniku lahko izvajajo na delu površin, vendar na celem GERK, sicer teh zahtev ni mogoče izvesti;
 • opredelitve postopka izračuna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v primeru vlaganja več zbirnih vlog za več KMG istega vlagatelja;
 • določbe, da se znesek OMD plačil zniža glede na vsoto kmetijskih površin združenega KMG;
 • opredelitve postopka obravnave nekaterih zahtev v okviru ukrepa KOPOP v primeru vlaganja več zbirnih vlog za več KMG istega vlagatelja;
 • določbe, da pri nekaterih zahtevah ukrepa KOPOP na KMG za leto 2015 ni treba hraniti računov oziroma deklaracij za nakup gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, feromonskih vab oziroma lepljivih plošč, feromonskih dispenzorjev, zastirk, protiinsektnih mrež, biorazgradljivih vrvic oziroma podlag za sadno drevje, ki so bile nabavljene pred oddajo zbirne vloge za leto 2015;
 • določbe, glede upravičenosti do plačil za ukrep ekološko kmetovanje v primeru nenamernih kršitev;
 • dopolnitev priloge 10, ki se nanaša na seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
 • dopolnitev priloge 14, ki se nanaša na katalog kršitev ter zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev plačil, v zvezi z obravnavo obnov trajnih nasadov in kršitev glede nekaterih zahtev ukrepa KOPOP ter označevanja virov sofinanciranja posameznih ukrepov razvoja podeželja (ukrep KOPOP, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep OMD);
 • tehničnih popravkov nekaterih členov in prilog;
 • prehodnih določb zaradi izjem za leto 2015.

Vlada RS pa je sprejal tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 določa podaljšanje datuma za oddajo zbirne vloge do 15. 5. 2015, način oddaje zbirne vloge, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva agrarna skupnost in odda vlogo za več kmetijskih gospodarstev - planina, oziroma skupni pašnik. Določa tudi prilagoditve glede na spremembe predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in spremembe predpisa, ki ureja kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Preberi več >>

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih