Program podeželja

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (PRP 2007-2013) je 30. 6. 2015!

Letos se zaključuje PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike odločb o pravici do sredstev za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013.

Obdobje, v katerem morajo vlagatelji dokončati sofinancirane investicije in projekte, se izteka. Agencija opozarja, da upravičenci do sredstev, kljub časovni stiski, nikakor ne smejo prezreti ali pozabiti na nekatere ključne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi zahtevka za izplačilo. Agencija posebej poziva k upoštevanju pogojev, ki so navedeni v odločbi o pravici do sredstev in v javnem razpisu, na katerega je vlagatelj kandidiral.

Agencija bo pri pregledu posredovanih zahtevkov dosledno upoštevala pogoje in zahteve, ki so opredeljeni v javnem razpisu. Če bo ugotovila, da pogoji niso izpolnjeni, vlagatelju ne bo odobrila zahtevka (delno ali v celoti), v nekaterih primerih pa bo, skladno z veljavnimi predpisi, obračunana tudi sankcija.

Zahtevku za izplačilo morajo biti poleg dokazil, ki jih zahtevajo posamezni javni razpisi, priložena dokazila, ki dokazujejo, da je naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo:

 • v primeru gradenj mora biti predloženo pravnomočno uporabno dovoljenje oz. izjava svetovalne službe, kjer je to določeno;
 • v primeru nakupa opreme mora biti predložen garancijski list ali drug dokument, ki izkazuje, da je oprema nova.

 Računi o nastalih stroških so bistveni del zahtevka, zato so deležni posebnega pregleda in morajo biti:

 • specificirani tako, da je vsak del opreme ali gradnje preverljiv;
 • plačani v celoti preko transakcijskega računa, razen v primeru blagajniškega maksimuma in določenih izjem pri fizičnih osebah;
 • na potrdilu o plačilu mora biti nedvoumno razviden namen plačila in številka računa, kamor so bila sredstva nakazana.

Ponudbe so deležne posebne preveritve, saj na ta način vlagatelj dokaže, da se je odločil za najnižjo/najugodnejšo ponudbo, zato morajo biti:

 • pripravljene tako, da so med seboj primerljive, kar pomeni, da je možno med seboj primerjati karakteristike posameznih delov opreme ali gradnje, cene, plačilne pogoje itd.;
 • Agencija bo posebej pozorno preverjala tudi medsebojno povezanost oz. navzkrižje interesov med ponudniki in vlagateljem.

Pred izplačilom odobrenih sredstev Agencija na kraju samem preveri, ali so navedbe v zahtevku za izplačilo resnične, ugotavlja skladnost med vlogo in spremembami, če je do njih prišlo, skladnost predloženih računov z dejanskim stanjem, in sicer:

 • pri gradnji se kontrolira s strani nadzornika in vlagatelja potrjena končna gradbena situacija s podatki, zapisanimi v gradbeni knjigi, knjigi obračunskih izmer, PZI-jem;
 • pri opremi se vse podatke, napisane na računu, primerja s podatki, zapisanimi na označitveni tablici opreme, kjer morajo biti navedeni vsi karakteristični podatki, ter ostalimi dokumenti.

 V primeru, ko je objekt namenjen še za drugo uporabo, predmet naložbe pa je le del objekta, mora biti predložen račun za celotne stroške gradnje, zaprosi pa se lahko le za del, ki je (skladno z odločbo o pravici do sredstev) upravičen do sofinanciranja.

V primeru, da v času izvajanja naložbe prihaja do sprememb, mora vsako spremembo upravičenec obvezno pisno sporočiti na Agencijo:

 • spremembo vsebine naložbe projekta je treba sporočiti pravočasno oz. takoj, ko so spremembe znane;
 • namen in cilji naložbe se glede na odobreno vlogo ne sme spremeniti;

V primeru, da je bila vloga oddana klasično na prijavnem obrazcu, mora biti zahtevek oddan klasično na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Agencije. Če je bila vloga oddana elektronsko, je treba v e-aplikaciji, dostopni na spletni strani Agencije, vnesti zahtevek elektronsko, natisnjene obrazce pa skupaj s prilogami posredovati na Agencijo.

POMEMBNO:

 • Naložba mora biti v celoti zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo.
 • Vlagatelji naj čim prej oddajo skrbno pripravljene zahtevke, z vsemi zahtevanimi dokumenti in dokazili.
 • Agencija bo v primeru nepopolnega zahtevka vlagatelja pozvala na dopolnitev samo enkrat, rok za dopolnitev pa bo (zaradi zaključevanja programskega obdobja) zelo kratek.
 • Skrajni datum vložitve zahtevka je 30. 6. 2015. Zahtevki, vloženi po tem datumu, bodo zavrženi, ponovno vlaganje pa ne bo več mogoče.

Več informacij: www.arsktrp.gov.si in tej spletni strani.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih