Program podeželja

Traviscni habitat DOPPSNa podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s tem javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi Okoljskega poročila Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Priloge:

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Okoljsko poročilo
- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
- Odgovori mnenjedajalcev

Javna razgrnitev bo trajala od 16. 4. 2014 do 16. 5. 2014.

Pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 16. 5. 2014, na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov:  
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih