Program podeželja

Povabilo za predstavitev inovativnih praks in tehnologij na razstavnem prostoru MKGP v času sejma AGRA

Težišča letošnjega mednarodnega sejma AGRA, ki bo potekal od 24. do 29. avgusta v Gornji Radgoni, so:

- digitalizacija,

- inovativnost, znanje in povezovanje,

- trajnostno gospodarjenje z gozdovi,

- kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje in

- ekološko kmetovanje.

Zato želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojega razstavnega prostora predstaviti inovativne prakse in napredne tehnologije v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu. Vse zainteresirane vabimo, da izrazite svoj interes po predstavitvi lastnih projektov ali proizvodov, s katerimi bo akterjem na podeželju omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev s katerimi se ti danes soočajo.

Več podrobnosti si preberite v pozivu.

Za prijavo izpolnite prijavnico in jo pošljite po e-pošti na naslov: uros.zgonec[@]gov.si najkasneje do 15. 8. 2019.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 mora organ upravljanja pred odločitvijo o implementaciji finančnih instrumentov pripraviti predhodno oceno izvajanja finančnih instrumentov, s katero se ugotovi nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene razmere ter oceni raven in obseg potreb po javnih naložbah ter določi vrste podprtih finančnih instrumentov.

Predhodna ocena izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji je bila pripravljena v letu 2015, povzetek katere je objavljen tukaj.

Evropska Investicijska banka (EIB) je v letu 2019 za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila posodobitev obstoječe predhodne ocene z analizo podsektorjev, ki niso bili zajeti v obstoječi študiji iz leta 2015. Povzetek dokumenta je dostopen tukaj.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 predlaga uporabo finančnih instrumentov pri podukrepih 4.1 (Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva), 4.2 (Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) in 6.4 (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti).

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v sklopu zadnje misije od 26. do 28. 6. 2019 zaključilo svetovanje makedonski administraciji v sklopu priprav na izvajanje animacije LAS za izvajanje LEADER pristopa v Severni Makedoniji. Projekt tehnične pomoči 2019 je rezultat nadgradnje uspešno izvedenega projekta tehnične pomoči iz leta 2018, s pomočjo katerega se je registriralo 13 LAS  (lokalnih akcijskih skupin) v Severni Makedoniji.

Za izvedbo ciljev projekta je bilo skupno angažiranih 5 strokovnjakov MKGP (predstavnica Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve Andrea Mugerle - projektna teh. skupina in štirje predstavniki Direktorata za kmetijstvo, in sicer Alina Cunk Perklič, Marjeta Jerič, Andreja Trček in Matej Štepec). Ti so v sklopu treh misij podprli delovanje makedonske administracije, in sicer Direktorata za razvoj podeželja (organa upravljanje IPARD II (MA IPARD) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarjenje z vodami (MAFWM), 3 LAS-ov in nevladnih organizacij, ki so aktivne na podeželju Severne Makedonije.

Kot ključni rezulatat projekta se je 27. junija 2019 izvedel prvi animacijski dogodek na temo animacije LAS-ov o LEADER projektih v Severni Makedoniji. Interaktivna delavnica se je odvijala v Kumanovem in je bila organizirana s pomočjo makedonskega ministrstva. Na delavnici so sodelovali predstavniki treh lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Makedonije ("ABER 2015", "OSOGOVSKI LISEC" in "POLOG LEADER"). V sklopu delavnice so se predstavniki LAS-ov seznanili z rezultati prvega razpisa za podelitev finančnih sredstev registriranim LAS-om iz nacionalnega proračuna 2019. S strani Slovenije so bili predstavljeni primeri dobrih praks in prenos znanj v sklopu priprave in izvedbe uspešnega projekta "Jem drugače in jem domače" in projekti sodelovanja na medregionalnem nivoju v sklopu CLLD. Na podlagi uspešno izvedene delavnice se je s strani makedonskih LAS-ov izrazil interes o nadaljnjem okrepljenem sodelovanju s slovenskimi LAS-i in pobuda o organizaciji študijskega obiska LAS-ov v Sloveniji v drugi polovici leta 2019.

Stroški strokovnjakov v sklopu treh misij v skupni vrednosti 9.923,70 evrov se krijejo na podlagi podpisanega Sporazuma št. 1811-19-500002 za izvedbo projekta bilateralne tehnične pomoči Republike Slovenije v Makedoniji pri Poglavju 11. »Krepitev makedonske administracije za animacije Lokalnih Akcijskih Skupin in vzpostavitve  strukture mreženja za razvoj podeželja v sklopu predpristopne pomoči IPARD II.« s strani MZZ.

 

65034545 314964679387378 8159027648543064064 n

65385431 479554022811382 921375685920948224 n

65839294 312944439616589 73752787564888064 n

65890228 874776656221761 4967356714090233856 n

66331778 2130223307281828 5102286367279284224 n

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo dva predloga predpisov, in sicer:

predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje in

- predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Javnost lahko poda pripombe do vključno 11. 7. 2019, na e-mail gp.mkgp@gov.si ali na poštni naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Na svoji 15. seji, ki jo je vodila državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je dne 7. 6. 2019 sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020, predlog sedme spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in spremembe meril za izbor projektov.

Člani Odbora za spremljanje so obravnavali Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) do konca leta 2018.

Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca leta 2018 odobrenih 639 mio EUR oziroma 57,7 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 443 mio EUR oziroma 40,0 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.  Kumulativno je bilo do konca leta 2018 objavljenih 48 javnih razpisov in 29 javnih naročil. Uspešno je bila zaključena tudi peta kampanja oddaje zbirnih vlog.

Organ upravljanja PRP 2014–2020 je predstavil doseganje mejnikov - vmesnih ciljev. V Sloveniji smo uspeli doseči vse zastavljene mejnike, s čimer se bo rezerva za uspešnost, ki znaša od 5 do 7 % dodeljenih sredstev za vsako prednostno nalogo v okviru programa sprostila.

Predstavljeno je bilo tudi izvajanje informiranja potencialnih upravičencev in splošne javnosti o možnostih, ki jih nudi program. Informiranje o programu se izvaja preko Mreže za podeželje. Skupno je bilo v letu 2018 organiziranih 12 dogodkov, izdanih 19 publikacij (zloženke, glasila,…), realiziranih 23 drugih komunikacijskih orodij (objave na spletni strani, družbenih medijih, info točke …) ter 26 primerov projektov, zbranih in razširjenih s strani Mreže.

Sprememba PRP 2014–2020

V nadaljevanju seje so člani obravnavali predlog sedme spremembe PRP 2014–2020, ki gredo v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov.

Spremembe med drugim prinašajo na podukrepu M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva možnost sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev na prilagoditev podnebnim spremembam zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, kot so pojavi škodljivih karantenskih organizmov, med katere sodi tudi huda viroidna zakrnelost hmelja. Na novo se uvaja tudi finančne instrumente – garancije tudi pri tem podukrepu. Nepovratna sredstva iz tega podukrepa bo mogoče kombinirati še s povratnimi sredstvi, ki jih bomo s pomočjo garancij nudili v okviru finančnih inštrumentov.

Na podukrepu M4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se ukinja omejitev za velika podjetja, ki proizvajajo kmetijske proizvode, ki niso navedeni v Prilogi I.

Na podukrepu M6.3 Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij se predvidi objava še enega javnega razpisa, pri čemer bi bile upravičene majhne kmetije, katerih površine pretežno ležijo na OMD, imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin, od 1,5 od 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 glav velike živine na ha.

Na podukrepu M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti kot na primer v povezavi z dodajanjem vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, turizmom, ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, socialnim varstvom, ravnanjem z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje itd. se poleg finančnih instrumentov uvajajo tudi javne podpore v obliki nepovratnih sredstev.

Na podukrepu M19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se zagotovijo dodatna sredstva in s tem nov javni razpis, saj je interes LAS velik. Spreminja se čas upravičenosti stroškov, predlagano je od vložitve vloge, poleg tega se znižuje minimalni delež stroškov za animacijo iz 50 % na 20 %.

Sprememba PRP 2014–2020 prinaša tudi nekatere prerazporeditve finančnih sredstev z namenom učinkovitega upravljanja PRP 2014–2020.

S tem, ko je bil predlog spremembe PRP 2014–2020 obravnavan na seji Odbora za spremljanja, ga bo organ upravljanja poslal Evropski komisiji v potrditev.

V nadaljevanju seje so člani Odbora za spremljanje sprejeli tudi mnenje glede meril za izbor operacij. Spremembe se nanašajo mdr. na podukrep M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, pri katerem se uvajajo merila, saj se pri podukrepu prvič uvajajo nepovratna sredstva. Največ točk prinašajo merila za ekonomski vidik naložb in  prispevek k varovanju okolja ter prilagajanje na podnebne spremembe.

V okviru podukrepa M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju se določajo merila tudi za organizacije proizvajalcev za sektor grozdje za vino.

Letno poročilo bo objavljeno na spletni strani programa razvoja podeželja.

Seja Odbora za spremljanje se je odvila na Ekološki kmetiji Kukenberger pri Trebnjem, ki je bil inovativni mladi kmet 2016. Mladi prevzemnik kmetije, Toni Kukenberger, se ukvarja z ekološki prirejo senenega mleka, ki ga predeluje v sire, jogurte, več vrst skute,  smetano in maslo. Da bi

povečal predelavo mleka, je s pomočjo sredstev PRP 2014–2020 zgradil večjo sirarno z  dvorano, kjer lahko sprejme obiskovalce.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter predstavniki lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. V letu 2018 sta bila v Odbor za spremljanje imenovana tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo in Združenja društva ekoloških kmetov Slovenije.

Glavne naloge Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

MKGP je v petek, 31. 5. 2019, objavil v Uradnem listu RS  javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019. Za ta namen je razpisanih 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci bodo lahko vlogo v elektronski sistem vložili od 24. 6. 2019 do vključno 24. 9. 2019, do 24. ure.

Nepovratna sredstva v višini 2,5 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  ter na spletnih straneh MKGP.

Javni razpis

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 .

Predlog predpisa je pripravljen predvsem zaradi spremembe pri merilih za ocenjevanje vlog. Ker se obdobje izvajanja izvajanja PRP 2014-2020 izteka, in ker je zadnji rok za izplačilo sredstev 31. 12. 2023, ustrezno urejamo obveznost vodenja knjigovodstva in ukinjamo možnost podaljševanja obdobja izvajanja poslovnega načrta. Prehajamo na izključno elektronsko vlogo. Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe. Vezano na spremembe v uredbi, ustrezno spreminjamo tudi priloge k uredbi.

Pripombe lahko posredujete do 10. 6. 2019, in sicer po e-pošti na naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Predlog uredbe je dostopen na spletni strani e-demokracije.

PRILOGA

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Vabljeni na tretjo javno predstavitev in razpravo o Resoluciji: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, ki bo v sredo

29. maja 2019, s pričetkom ob 13:00 na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, Cankarjeva ulica 5, Koper (Velika predavalnica).

Resolucija opredeljuje ključne razvojne smernice kmetijskega sektorja in z njim povezanih dejavnosti, vključno s podeželjem v obdobju po letu 2021.

Z opredelitvijo ciljev ter načel bodočega razvoja se postavlja nov koncept, ki v ospredje postavlja zahteve in pričakovanja družbe do kmetijstva z vidika zagotavljanja varne in kakovostne hrane, varovanja naravnih virov in odziva na podnebne spremembe ter ohranjanja vitalnega podeželja. Resolucija poleg tega predstavlja tudi vsebinski okvir za pripravo Strateškega načrta izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike po 2020.

Namen dogodka je spodbuditi široko razpravo o ključnih predlogih Resolucije z vsemi relevantnimi deležniki s področja kmetijstva, živilske industrije, okolja in širše družbe.

 

PROGRAM:

13:00 – 13:20 Predstavitev resolucije: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

13:20 – 14:20 Okrogla miza: Turizem danes in po letu 2021

Moderira: dr. Aleš Gačnik, doktor etnoloških znanosti in sociolog kulture na Univerzi na Primorskem

Predvidoma sodelujoči:

- Eva Štravs Podlogar, Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Silvan Peršolja, direktor Vinske kleti „Goriška Brda“

- Stanka Pretner, ekološka turistična kmetija Pri plajerju

- Tomaž Kavčič, chef Gostilne pri Lojzetu (Dvorec Zemono)

- Franko Lisjak, Oljarna Lisjak

- Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

 

14:20 - 14:35 Povzetek razprave in pobude iz občinstva

 

14:35 – 14:50 Zaključne besede: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Prosim vas, da vašo udeležbo potrdite na naslov: skppo2020.mkgp@gov.si, do torka, 28. maja 2019, do 12:00.

 

VABILO....

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Namesto do 29. maja 2019 je vloge mogoče oddati do 30. julija 2019. 

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.

Več informacij:
Sporočilo za javnost ob objavi javnega razpisa
Javni razpis

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 20. 5. 2019, na e-mail gp.mkgp@gov.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za prijavo na 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. Namesto do 29. maja 2019 bo vloge mogoče oddati do 30. julija 2019.

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.

Več informacij:
Sporočilo za javnost o objavi javnega razpisa
Javni razpis

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Slogan

Glasovanje za naj projekt v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019 je končano. Za več kot 60 projektov, ki bodo v maju skupaj organizirali več kot 100 dogodkov je od 1. do 15. aprila prispelo skoraj 42.000 glasov. Največ jih je prejel projekt Krepitev zdravja za vse. V okviru Programa razvoja podeželja pa Dan odprtih vrat Kmetije Flis – kjer se kravice same pomolzejo s 653 glasovi.

Kmetijo Flis najdemo v Šempetru v Savinjski dolini, kjer se razprostira na 60 ha kmetijskih zemljišč, njihova glavna dejavnost pa je pridelava mleka. Zgodovina kmetije sega daleč nazaj, ima dolgoletno tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod. Leta 1938 je kmetijo od strica, ki ni imel svojih otrok, podedoval stari oče, kasneje je kmetijo vodil oče. Ker kmetija leži na tradicionalno hmeljarskem območju, je bila do osamosvojitve Slovenije glavna dejavnost hmeljarstvo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se na kmetiji odločili za preusmeritev v govedorejo in proizvodnjo mleka. Sedanji lastnik kmetije in nosilec dopolnilne dejavnosti je Damijan Četina, ing. agronomije. Vodenje kmetije je leta 2006 prevzel od svojega očeta. Konec leta 2007 so kmetijo posodobili tudi z robotom za molžo krav.

Na kmetiji se je rodila tudi ideja o predelavi mleka, zato so v letu 2017 pričeli s prenovo starega gospodarskega poslopja, v katerem so uredili sirarno in kupili opremo za predelavo mleka. Predelavo mleka želijo še povečati, kakovost izdelkov pa obdržati na trenutni visoki ravni, saj je njihovo mleko izredne kakovosti, zato so polnega in bogatega okusa tudi njihovi domači mlečni izdelki, ki jih lahko najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.kmetijaflis.si/.

V letu so na kmetiji 2017 zaključili investicijo novogradnje hleva za krave molznice in mlado govedo. Z naložbo v novi hlev so izboljšali dobrobit živali in delovne pogoje, povečali pa so tudi produktivnost in konkurenčnost kmetije. Na kmetiji pričakujejo uspešno in učinkovito vzrejo plemenskih telic, ki bodo poleg obnove lastne črede, namenjene tudi prodaji.

 

Na Kmetiji Flis bodo imeli dan odprtih vrat v nedeljo, 12. maja 2019, od 10. do 15. ure, ko se lahko udeležite ogleda in predstavitve kmetije in predelave mleka na kmetiji.

 

3.dan odprtih vrat izdelki

 

Ostali dogodki:

Predstavitev ekoloških vin kmetije Sagmeister, Bizeljsko, 16.-18. maj

Doživljajski zeliščni vrtovi, projekt LEADER, Celje, Laško, 17. maj

Produkt Cerkniško jezero, projekt LEADER, Dolenje jezero, Cerkniško jezero,  17. maj

Avtomatizacija pakirne linije peletov, Gorenja vas, 18. maj

Dan odprtih vrat ekološke sadjarske kmetije Marima, Gračišče, Istra, 11.-12. maj

Prodaja proizvodov slovenskih kmetij, projekt LEADER, Hajdina, 11.-18. maj

Občina Hrastnik – okno v svet, projekt LEADER, Hrastnik, 11. maj

Alternativne oblike izobraževanja ranljivih skupin (Finančna gospodinja), projekt LEADER, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 15. maj

Doživetje v medeni pravljici Šolar, Strmca 81a, Laško, 16. maj

Učenje in gibanje za okolje, projekt LEADER, Mirna, 15. maj

Kmetija Kastelic - Izbrana kakovost Slovenija, mleko in mlečni izdelki, Novo mesto, 11. maj

Otvoritev in predstavitev Posestva Mala Rosa, Stanjevci 6, G. Petrovci – Krajinski park Goričko, 18. maj

Park vojaške zgodovine in predstavitev HOP ON HOP OFF turističnega prevoza, projekt LEADER, Pivka, 12. maj

Blagajevi dnevi in polhova družinska doživetja, Polhov Gradec, projekt LEADER, 11., 12, 18. maj

Med-O-Vita, projekt LEADER, Čebelarsko sadjarski učni center na Fari na Prevaljah, 17. maj

Prodaja proizvodov slovenskih kmetij, projekt LEADER, Ptuj, 11.-18. maj

Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17, projekt LEADER, grad rače, 15. maj

Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, projekt LEADER, Muzej na prostem Rogatec ter dvorec Strmol, 12. maj

Dan odprtih vrat Ekološke kmetije Smuk s predstavitvijo izvedene naložbe, Šentjanž pri Dravogradu, 14. maj

Pot mleka, Slovenska Bistrica, točen datum bo sporočen naknadno

Holistično kmetovanje – Ekološka kmetija Studen, Šmarje, Branik, 11. maj

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih