Program podeželja

IMG 8414 resize

 

Namen ukrepa: Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture. Ukrep spodbuja izvajanje naložb v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k večji produktivnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti ter povečanju odpornosti na podnebne spremembe oziroma prilagajanju nanje. V ta okvir sodijo tudi naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo. Prav tako s podprtimi naložbami ukrep prispeva k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovemu uspešnejšemu trženju vzdolž agroživilske verige. Naložbe v osnovna sredstva bodo neposredno podprle nadaljevanje procesov prestrukturiranja v smeri trajnostno naravnanega modela razvoja v kmetijstvu, živilskopredelovalni panogi in gozdarstvu.

Cilj ukrepa: V okviru podukrepa M04.1 bodo naložbe zasledovale dva splošna cilja, in sicer cilj prestrukturiranja v kmetijstvu in cilj povečevanja produktivnosti in s tem povečanja konkurenčne sposobnosti kmetijstva. Naložbe v prestrukturiranje bodo skladno z analizo stanja in SWOT osredotočene na kmetijska gospodarstva, kjer želimo z naložbami primarno zasledovati cilj večje trajnosti kmetijstva, in sicer preko povečanja okoljske in energetske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev ter blaženja podnebnih sprememb oziroma prilagajanja nanje. Naložbe v dvig konkurenčnosti pa bodo zasledovale primarno cilj večje produktivnosti v kmetijstvu, stroškovne učinkovitosti ter dodane vrednosti in kakovosti proizvodov.

V okviru podukrepa M04.2 bodo naložbe namenjene izboljševanju konkurenčnosti živilskopredelovalne panoge, dvigu dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, vključno s predelavo kmetijskih proizvodov iz shem kakovosti, uvajanjem novih proizvodov, ki predstavljajo bistveno tehnološko novost na trgu, tesnejšemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju ter tudi večji okoljski učinkovitosti živilskopredelovalnih obratov.

V okviru podukrepa M04.3 bodo naložbe namenjene razvoju kmetijske in gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. V okviru tega podukrepa se izvajajo naslednje operacije:

izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;
izgradnja velikih namakalnih sistemov;
tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov in
ureditev gozdne infrastrukture.

 

 

 

 

 

operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov:

Podukrep M04.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Namen podukrepa: Predmet podpore je izgradnja novih velikih namakalnih sistemov, s katerimi se vodo za potrebe namakanja, pripelje od vodnega vira do uporabnika skladno s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, in skladno s predpisi, ki urejajo vode. V vodnem dovoljenju, ki ga izdaja Agencija RS za okolje in je pogoj za izgradnjo velikega namakalnega sistema, se upoštevajo vse smernice iz Načrta upravljanja z vodami. S tem pa se upoštevajo tudi zahteve iz 46. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

Višina podpore: Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo.

V skladu s 4. točko 45. člena Uredbe 1305/2013/EU lahko upravičenci za naložbe, po izdaji odločbe o pravici do sredstev, plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov:

Podukrep M04.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Namen podukrepa: Predmet podpore so tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov, s katerimi se zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. S tehnološkimi posodobitvami se obstoječi veliki namakalni sistemi posodobijo in prilagodijo klimatskim in ekonomskim razmeram.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

Višina podpore: Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

 

operacija: Ureditev gozdne infrastrukture:

Podukrep M04.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Namen podukrepa: Predmet podpore so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so lastniki in solastniki zasebnih gozdov ter njihova združenja, agrarne in pašne skupnosti ter druge fizične in pravne osebe, ki so pooblaščene za izvedbo naložbe.

Višina podpore: Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 500 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

V skladu s 4. točko 45. člena Uredbe 1305/2013/EU lahko upravičenci za naložbe, po izdaji odločbe o pravici do sredstev, plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih