Program podeželja

Delavnica na temo "Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS" (Razdrto, 29. 3. 2017):

Pregled najpogostejših napak pri zahtevkih za izplačilo za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

***

PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017):

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP) 

Navodila za informiranje in obveščanje - označevanje vira sofinanciranja (Matej Štepec, MKGP) 

Predstavitev projekta čezmejnega sodelovanja (Bojana Žaberl, LAS Obsotelje in Kozjansko) 

Goljufije in umetno ustvarjeni pogoji (mag. Denis Minič, ARSKTRP)

***

PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE UKREPA CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 (Ljubljana, 22. 6. 2016):

Dne 22. 6. 2016 je v poslovni stavbi Rotonda v Ljubljani potekala delavnica na temo upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (ukrep LEADER). Udeleženci predstavitve so bile lokalne akcijske skupine. Na delavnici so bile predstavljene naslednje predstavitve:

- Primeri napak in neupravičenih stroškov preteklega obdobja (Boštjan Gričar, ARSKTRP)

- Vnos vlog za CLLD, podukrep M19.2 (Andreja Hauptman Medved, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški in pregled zahtevka za izplačilo (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

- Kontrola na kraju samem za ukrep LEADER (CLLD) Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Samo Verbič, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški za sklad ESRR (Breda Štern in Andreja Budimir, MGRT)

 ***

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Lenart v Slovenskih goricah, 27. 5. 2016):

Posvet Slovenskih lokalnih akcijskih skupin je bil organiziran 27. 5. 2016 v Lenartu v Slovenskih Goricah. Osrednja tema posveta so bile državne pomoči v okviru izvajanja LEADER/CLLD. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Vidik državnih pomoči, Štefan Preglej, MF

- Uredba CLLD - Državne pomoči, Alina Cunk Perklič, MKGP

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, Jernej Kavšek, ARSKTRP 

***

Povzetek posveta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (z dne 17. 6. 2015, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana):

Delovni posvet o državnih pomočeh za ukrep LEADER, Štefan Preglej, Min. za finance (16. 6. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (10. 2. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (16. 1. 2015):

Javna predstavitev drugega predloga PRP 2014-2020 (9. 12. 2014)

LEADER support in relation to State aid rules, Evropska komisija (19. 11. 2014)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih