Program podeželja

27. marca je v Hočah potekal regijski dogodek v okviru projekta Govoriš kohezijsko?,  na katerem smo  skupaj iskali odgovore na vprašanja, kako zagotoviti še bolj učinkovito podporo lokalnim iniciativam in odgovarjati na razvojne potrebe lokalne skupnosti oz. podeželja in kako pri tem učinkovito izkoristiti evropska finančna sredstva iz mehanizma CLLD.

Dogodek se je pričel s predstavitvijo predstavnice lokalne akcijske skupine TOTI LAS, ki je predstavila projekt sodelovanja Jem drugače, jem domače, kot primer uspešnega projekta na območju Podravja, katerega izvedba je bila podprta s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Osrednji del dogodka je bila razprava, v kateri je kot ena glavnih govork sodelovala tudi dr. Bety Breznik, namestnica vodje Koordinacijskega odbora CLLD in predstavnica za sklad ESPR.  Kot osrednji govorci okrogle mize so dodelovali še Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, Dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica, Janja Viher, predsednica lokalne akcijske skupine TOTI LAS, Tina Divjak, vodja zagovorništva pri CNVOS.

V okviru dogodka je potekala konstruktivna razprava izzivih ustroja CLLD v prihodnji finančni perspektivi.  Osrednja tema pogovora so bile morebitne rešitve na izzive s katerimi se CLLD sooča v tem programskem obdobju. Predstavnica Koordinacijskega odbora CLLD je predstavila novosti, ki nas v okviru pristopa CLLD čakajo v naslednjem programskem obdobju, možnosti zagotavljanja finančnih virov iz posameznih skladov, ter morebitne poenostavitve. Razprava se je zaključila v pozitivnem duhu predvsem pa v želji po nadaljnjem sodelovanju med pristojnimi organi in ostalimi deležniki vključenimi v izvajanje CLLD.

Po razpravi je sledila še krajša predstavitev projekta »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo - SocioLab«, ki je bil potrjen v okviru prvega Dogovora za razvoj podravske regije.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Delavnica na temo "Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS" (Razdrto, 29. 3. 2017):

Pregled najpogostejših napak pri zahtevkih za izplačilo za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

***

PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017):

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP) 

Navodila za informiranje in obveščanje - označevanje vira sofinanciranja (Matej Štepec, MKGP) 

Predstavitev projekta čezmejnega sodelovanja (Bojana Žaberl, LAS Obsotelje in Kozjansko) 

Goljufije in umetno ustvarjeni pogoji (mag. Denis Minič, ARSKTRP)

***

PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE UKREPA CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 (Ljubljana, 22. 6. 2016):

Dne 22. 6. 2016 je v poslovni stavbi Rotonda v Ljubljani potekala delavnica na temo upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (ukrep LEADER). Udeleženci predstavitve so bile lokalne akcijske skupine. Na delavnici so bile predstavljene naslednje predstavitve:

- Primeri napak in neupravičenih stroškov preteklega obdobja (Boštjan Gričar, ARSKTRP)

- Vnos vlog za CLLD, podukrep M19.2 (Andreja Hauptman Medved, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški in pregled zahtevka za izplačilo (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

- Kontrola na kraju samem za ukrep LEADER (CLLD) Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Samo Verbič, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški za sklad ESRR (Breda Štern in Andreja Budimir, MGRT)

 ***

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Lenart v Slovenskih goricah, 27. 5. 2016):

Posvet Slovenskih lokalnih akcijskih skupin je bil organiziran 27. 5. 2016 v Lenartu v Slovenskih Goricah. Osrednja tema posveta so bile državne pomoči v okviru izvajanja LEADER/CLLD. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Vidik državnih pomoči, Štefan Preglej, MF

- Uredba CLLD - Državne pomoči, Alina Cunk Perklič, MKGP

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, Jernej Kavšek, ARSKTRP 

***

Povzetek posveta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (z dne 17. 6. 2015, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana):

Delovni posvet o državnih pomočeh za ukrep LEADER, Štefan Preglej, Min. za finance (16. 6. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (10. 2. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (16. 1. 2015):

Javna predstavitev drugega predloga PRP 2014-2020 (9. 12. 2014)

LEADER support in relation to State aid rules, Evropska komisija (19. 11. 2014)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V skladu z 10. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) je naloga lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) pripravljati letna poročila o izvajanju strategije lokalnega razvoja. V skladu z drugim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora LAS za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti v letu 2017 poročati do 31. 3. 2018.

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pri ukrepu LEADER/CLLD so namenjena LAS, ki so upravičenci do sredstev EKSRP.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti LAS pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2017...

Obrazec za poročanje LAS za leto 2017...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice "Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost", ki so sedaj dostopne tudi v slovenščini.

Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  potrebujete smernice za izpolnjevanje novih nalog vrednotenja, kot so ocena primarnih in sekundarnih prispevkov pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, k doseganju ciljev politike, rezultatov in vplivov PRP ter spremljanje in vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V smernicah za vrednotenje boste našli priporočila o tem, kako izvajati dejavnosti vrednotenja na lokalni ravni. Zagotovljene so informacije o tem, kako je vrednotenje, na ravni PRP povezano z dejavnostmi vrednotenja na ravni lokalne akcijske skupine ter kakšno podporo lahko zagotovijo organ upravljanja in drugi deležniki.

Poleg smernic objavljamo še prevod priročnika nemške mreže za podeželje "Samovrednotenje v regionalnem razvoju: Priročnik in metodološko gradivo" (v slovenščini). Priročnik obravnava osnove samovrednotenja ter vprašanja o ciljih, kazalnikih in potrebnih podatkih. Predvsem vsebuje številne metode, ki jih lahko lokalne akcijske skupine uporabite same – od preprostih orodij za samoocenjevanje, vprašalnikov in instrumentov za spremljanje do delavnic z namenom ugotavljanja bilance. Lokalne akcijske skupine lahko z metodami ocenite, ali dosegate vsebinske cilje, ki se nanašajo na regionalne procese ali delo regionalne razvojne skupine.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER so namenjena lokalnim akcijskim skupinam (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičenci do sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) – ukrepi LEADER.

Poročanje je za LAS in za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvezno. Način poročanja in obvezni kazalniki so predpisani s strani Evropske Komisije. Nekatere podatke pa MKGP potrebuje za svoje evidence in za nadaljnjo načrtovanje ukrepov. Podatki, potrebni za poročanje, se zbirajo na več nivojih. Večji del podatkov MKGP pridobi iz lastnih baz in evidenc ter na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podatke, ki se nanašajo na posamezne projekte LAS in njihove rezultate, pa lahko zagotovi le LAS. V ta namen je MKGP pripravilo posebne obrazce za poročanje LEADER, ki so dostopni na spletni strani programa razvoja podeželja.

Poleg poročanja o projektih, odobrenih v programskem obdobju 2007–2013 in izplačanih v letu 2016 (poročajo le LAS, ki so imeli zaključene projekte v letu 2016), je potrebno ločeno izpolniti še vprašalnik za samoocenjevanje LAS, ki se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/118906 (poročajo vsi LAS v programskem obdobju 2014–2020). Vsak LAS izpolni vprašalnik za samoocenjevanje le enkrat (en vprašalnik za en LAS). Zaradi lažje priprave LAS na odgovarjanje na vprašalnik za samoocenjevanje vam v pomoč pošiljamo še Excel obliko vprašalnika.  Odgovori na vprašalnik za samoocenjevanje LAS bodo uporabljeni pri vrednotenju »Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER za leto 2016

Obrazec za poročanje LAS za leto 2016

Samoocenjevalni obrazec

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Posvet "Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost" je bil organiziran 17. 6. 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na temo priprave in izvajanje strategij lokalnega razvoja. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) – predstavitev zasnove in dela, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Alenka Šesek, MKGP
- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Matej Zagorc, MKGP
- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, mag. Nena Dokuzov, MGRT (brez predstavitve)
- Predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz vidika lokalnih akcijskih skupin, Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Zaključki posveta bodo objavljeni v kratkem.

Posnetek celotnega posveta

Program posveta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Ukrep 19 (ukrep LEADER) je orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Posamezni LAS se je oblikoval na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v strategiji lokalnega razvoja (SLR).

Pristop omogoča uresničevanje različnih izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost pri doseganju ciljev in ustreza dejanskim potrebam lokalnega območja.

Ukrep LEADER se izvaja preko štirih podukrepov:

  • Pripravljalna podpora (podukrep 19.1);
  • Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2);
  • Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3) in
  • Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep 19.4).

 

Cilj

Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij.

 

Upravičenci 

Upravičenci pri podukrepu 19.1 so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.

Upravičenci pri podukrepu 19.2 so LAS ter fizične in pravne osebe. Če gre za operacijo, ki bi jo bilo mogoče izvesti v okviru t. i. glavnih ukrepov PRP 2014–2020, so upravičenci do podpore samo LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist in/ali uporabo.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepa 19.3 so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR, ter drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo lokalnega razvoja.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepa 19.4 so LAS.

 

Opis

Podpora v okviru podukrepa 19.1 je namenjena oblikovanju lokalnih partnerstev, krepitvi institucionalne usposobljenosti ter usposabljanju in mreženju za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost. Za izplačilo pripravljalne podpore se mora lokalno partnerstvo oblikovati v skladu s pogoji za oblikovanje LAS in pripraviti SLR.

Podpora v okviru podukrepa 19.2 je namenjena sofinanciranju stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. V okviru tega podukrepa operacije in vrste ukrepov za izvajanje niso natančno določene, saj je tip operacij odvisen od ciljev, določenih v posamezni SLR. Operacije izbere LAS na podlagi jasnih meril za izbiro.

Podpora iz podukrepa 19.3 je namenjena sofinanciranju stroškov LAS ter drugih lokalnih akterjev, ki izvajajo strategijo lokalnega razvoja. LAS in drugi lokalni akterji lahko sodelujejo z drugim LAS ali lokalnim akterjem, ki izvaja strategijo lokalnega razvoja v Republiki Sloveniji, ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev iz drugih območij EU ali tretjih držav.

Podpora iz podukrepa 19.4 je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, nadalje za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij. Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije je določen glavni sklad, ki je na podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS prispeval največ finančnih sredstev. Za izvajanje tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pripravljalna podpora v okviru podukrepa 19.1 je bila izplačana iz naslova vseh v SLR vključenih skladov na posameznem območju lokalnega partnerstva. Podpora je bila dodeljena v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 20.000 EUR za potrjene SLR.

Pri podukrepu 19.2 stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS. Stopnja javne podpore je lahko največ 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi višine odobrenih sredstev se upoštevajo pravila državnih pomoči. Pri določitvi stopnje javne podpore je treba upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna, integrirani projekti) prejmejo višji delež podpore kot tiste brez dodane vrednosti. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.

Stopnja javne podpore pri podukrepu 19.3 je 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

Posamezni LAS lahko za izvajanje podukrepa 19.4 v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov, nastalih pri SLR. Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov. LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore. Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

Za podukrepa 19.2 in 19.3 so upravičeni samo stroški od vložitve vloge dalje. Za splošne stroške oz. stroške storitev zunanjih izvajalcev (kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del in stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del) pa velja, da so upravičeni od 1. januarja 2014. 

 

Več informacij:

Katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (januar 2019)

Zemljevid LAS

V Partnerskem sporazumu izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, določa poglavje 3.1.1 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

V dokumentu Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, določa poglavje 8.2.14 M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

 

Uporabne povezave:

Spletna stran ENRD - namenjeni pristopu CLLD

Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (avgust 2014)

Smernice za izvajanje projektov sodelovanja v okviru programov razvoja podeželja 2014–2020 (Guidance for implementation of the leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020, november 2014)

Partnerski sporazum

Evropski strukturni in investicijski skladi

 

Predstavitve:

Posvet LAS LEADER/CLLD (Lenart v Slovenskih goricah, 24. 5. 2019)

Dnevni red

Predstavitev: Predlog Uredbe o skupnih določbah (mag. Simona Hočevar, SVRK)

Predstavitev: Predlog Uredbe o Strateškem načrtu (Alina Cunk Perklič, MKGP)

Predstavitev: Predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (dr. Bety Breznik, MKGP)

Predstavitev primera dobre prakse - operacija sodelovanja Pametne vasi za jutri (mag. Janja Jordan, predsednica LAS Posavje)

Predstavitev zaključkov delavnic

 

SPLETNI SEMINAR:

29. 11. 2018 - Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja

 

DELAVNICA - Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ljubljana, 29. 5. 2018):

Dnevi red

Prezentacija: Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

DELAVNICA - Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu (Ljubljana, 25. 1. 2018):

Dnevni red delavnice

Predstavitev 3. spremembe Uredbe CLLD (Andreja Trček, MKGP, Andreja Budimir, MGRT)

Predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP)

Pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo / Pomanjkljivosti vlog za operacije po poukrepu 19.2 (Andreja Budimir, MGRT)

Predstavitev glavnih pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi vlog (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

CLLD – Obravnava vlog (od odstopanj do namernih nepravilnosti) (mag. Denis Minič, ARSKTRP)

 

 

ARHIV STAREJŠIH PREDSTAVITEV

 

 

(Opis ukrepa M19 je posodobljen skladno s 7. spremembo PRP iz septembra 2019)

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih