Program podeželja

Skrajni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev je do 31. 8. 2015 oz. izjemoma za ukrepe 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, do 30. junija 2016.

Do sedaj je veljalo, da se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 31. avgusta 2015. 

S sprejetjem Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, pa se je za ukrepe 121, 122, 123 in 125 podaljšal rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer se za naštete ukrepe zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015.

Upravičenci iz ukrepov 121, 122, 123 in 125, ki so junija 2015 na podlagi zahtevka za spremembo obveznosti zaprosili za podaljšanje roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev, kot jim je bil določen v odločbi o pravici do sredstev, in jim je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) to tudi odobrila, bo AKTRP po uradni dolžnosti na podlagi spremembe te uredbe izdala odločbe, s katerimi jim bo podaljšala rok za zaključek naložbe in oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Ti upravičenci imajo možnost, da svoje naložbe zaključijo do konca leta 2015. To pomeni, da morajo biti do tega datuma končana vsa dela, računi za nastale stroške pa plačani. Uporabno dovoljenje, če ga je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, treba pridobiti, pa lahko pridobijo najpozneje do 30. junija 2016, ko je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

 

POMEMBNO:

 • Kdor želi podaljšati rok za oddajo zahtevka, mora na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, vložiti obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti.
 • Naložba mora biti v celoti zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo.
 • Vlagatelji naj čim prej oddajo skrbno pripravljene zahtevke, z vsemi zahtevanimi dokumenti in dokazili.
 • Agencija bo v primeru nepopolnega zahtevka vlagatelja pozvala na dopolnitev samo enkrat, rok za dopolnitev pa bo (zaradi zaključevanja programskega obdobja) zelo kratek.
 • Skrajni datum vložitve zahtevka je do 31. 8. 2015 oz. izjemoma za ukrepe 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, do 30. junija 2016 . Za naštete štiri ukrepe se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015. Zahtevki, vloženi po tem datumu, bodo zavrženi, ponovno vlaganje pa ne bo več mogoče.

 

Obdobje, v katerem morajo vlagatelji dokončati sofinancirane investicije in projekte, se izteka. Agencija opozarja, da upravičenci do sredstev, kljub časovni stiski, nikakor ne smejo prezreti ali pozabiti na nekatere ključne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi zahtevka za izplačilo. Agencija posebej poziva k upoštevanju pogojev, ki so navedeni v odločbi o pravici do sredstev in v javnem razpisu, na katerega je vlagatelj kandidiral.

Agencija bo pri pregledu posredovanih zahtevkov dosledno upoštevala pogoje in zahteve, ki so opredeljeni v javnem razpisu. Če bo ugotovila, da pogoji niso izpolnjeni, vlagatelju ne bo odobrila zahtevka (delno ali v celoti), v nekaterih primerih pa bo, skladno z veljavnimi predpisi, obračunana tudi sankcija.

Zahtevku za izplačilo morajo biti poleg dokazil, ki jih zahtevajo posamezni javni razpisi, priložena dokazila, ki dokazujejo, da je naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo:

 • v primeru gradenj mora biti predloženo pravnomočno uporabno dovoljenje oz. izjava svetovalne službe, kjer je to določeno;
 • v primeru nakupa opreme mora biti predložen garancijski list ali drug dokument, ki izkazuje, da je oprema nova.

Računi o nastalih stroških so bistveni del zahtevka, zato so deležni posebnega pregleda in morajo biti:

 • specificirani tako, da je vsak del opreme ali gradnje preverljiv;
 • plačani v celoti preko transakcijskega računa, razen v primeru blagajniškega maksimuma in določenih izjem pri fizičnih osebah;
 • na potrdilu o plačilu mora biti nedvoumno razviden namen plačila in številka računa, kamor so bila sredstva nakazana.

Ponudbe so deležne posebne preveritve, saj na ta način vlagatelj dokaže, da se je odločil za najnižjo/najugodnejšo ponudbo, zato morajo biti:

 • pripravljene tako, da so med seboj primerljive, kar pomeni, da je možno med seboj primerjati karakteristike posameznih delov opreme ali gradnje, cene, plačilne pogoje itd.;
 • Agencija bo posebej pozorno preverjala tudi medsebojno povezanost oz. navzkrižje interesov med ponudniki in vlagateljem.

Pred izplačilom odobrenih sredstev Agencija na kraju samem preveri, ali so navedbe v zahtevku za izplačilo resnične, ugotavlja skladnost med vlogo in spremembami, če je do njih prišlo, skladnost predloženih računov z dejanskim stanjem, in sicer:

 • pri gradnji se kontrolira s strani nadzornika in vlagatelja potrjena končna gradbena situacija s podatki, zapisanimi v gradbeni knjigi, knjigi obračunskih izmer, PZI-jem;
 • pri opremi se vse podatke, napisane na računu, primerja s podatki, zapisanimi na označitveni tablici opreme, kjer morajo biti navedeni vsi karakteristični podatki, ter ostalimi dokumenti.

V primeru, ko je objekt namenjen še za drugo uporabo, predmet naložbe pa je le del objekta, mora biti predložen račun za celotne stroške gradnje, zaprosi pa se lahko le za del, ki je (skladno z odločbo o pravici do sredstev) upravičen do sofinanciranja.

V primeru, da v času izvajanja naložbe prihaja do sprememb, mora vsako spremembo upravičenec obvezno pisno sporočiti na Agencijo:

 • spremembo vsebine naložbe projekta je treba sporočiti pravočasno oz. takoj, ko so spremembe znane;
 • namen in cilji naložbe se glede na odobreno vlogo ne sme spremeniti;

V primeru, da je bila vloga oddana klasično na prijavnem obrazcu, mora biti zahtevek oddan klasično na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Agencije. Če je bila vloga oddana elektronsko, je treba v e-aplikaciji, dostopni na spletni strani Agencije, vnesti zahtevek elektronsko, natisnjene obrazce pa skupaj s prilogami posredovati na Agencijo.

 

Agencija je pripravila Navodila za pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007-2013 (PDF)

Priloge navodil:

Priloga 1: Prošnja za spremembo naložbe (PDF)
Priloga 2: Kratko navodilo za vstop v aplikacijo – elektronski vnos sprememb (PDF)
Priloga 3: Pomembno na odločbi o pravici do sredstev (PDF)
Priloga 4: Zahtevek za izplačilo PRP-09 (PDF)
Priloga 5: Poročilo o opravljenem delu PRP-10 (PDF)
Priloga 6: Kontrolni list za preveritev pravilnosti izvedbe »POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA« (PDF)
Priloga 7: Administrativno preverjanje zahtevka za izplačilo na Agenciji (PDF)
Priloga 8: Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih Programa razvoja podeželja 2007−2013 na 1. in 3. osi (PDF)

 

Navodilo Agencije za pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007–2013 (krajša oblika) (DOC)

 

Več informacij: www.arsktrp.gov.si

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih