Program podeželja

Eurosad Sortirno pakirni center resize

Opis

Podpora je namenjena lažjemu ustanavljanju in začetnemu delovanju skupin in organizacij proizvajalcev na področju kmetijstva in gozdarstva za obdobje petih let od datuma priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.

Cilj: povečanje skupnega trženja kmetijskih in gozdno-lesnih proizvodov z namenom prilagajanja proizvodnje zahtevam trga

 

Upravičenci

Upravičenci v okviru tega ukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene morajo biti za področje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane s strani MKGP v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 z vsemi spremembami) na podlagi poslovnega načrta.

Na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev so tiste skupine in organizacije proizvajalcev, ki so se ustanovile od vključno 1. 1. 2014 dalje.

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičene vse aktivnosti, navedene v poslovnem načrtu, ki so povezane z vzpostavljanjem in delovanjem skupine ali organizacije proizvajalcev.

 

Pogoji za upravičenost

1. Skupina ali organizacija proizvajalcev mora biti uradno priznana s strani MKGP.

2. Združevati mora proizvajalce za skupno dajanje blaga v promet:

 • določenega sektorja,
 • določenega regije oziroma lokalnega okolja,
 • kmetijskega oziroma gozdarskega proizvoda ali
 • proizvodov iz shem kakovosti.

3. Za skupine oziroma organizacije proizvajalcev je obvezna predložitev poslovnega načrta za obdobje petih let, v katerem je opredeljeno:

 • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, ki so člani takšnih skupin ali organizacij, zahtevam trga;
 • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
 • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in
 • druge dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine in organizacije proizvajalcev, na primer razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanje procesov inovacij.

4. Skupina oziroma organizacija proizvajalcev mora v petih letih po priznanju izpolniti cilje iz poslovnega načrta.


5. Do podpore niso upravičene skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki vključujejo člane, ki so že bili člani drugih skupin oziroma organizacij proizvajalcev, ki so prejele javno podporo za vzpostavitev in delovanje skupin oziroma organizacij proizvajalcev za isti proizvod.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči skupinam in organizacijam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet zaporednih let po datumu priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev na podlagi njenega poslovnega načrta.

Pavšalna pomoč se izračuna na podlagi dveh metodologij. Po prvi metodologiji se ta pomoč izračuna na podlagi letnega prihodka od prodaje, ki ga je skupina in/ali organizacija proizvajalcev ustvarila v preteklem letu. Podatki, potrebni za izračunavanje pavšala, bodo pridobljeni iz uradnih evidenc. V primeru, da to prvo leto ne bo mogoče, se bo uporabila druga metodologija, po kateri se bo takrat pavšal lahko izračunal na podlagi povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje vsakega posameznega člana skupine oziroma organizacije proizvajalcev v obdobju pred njegovo vključitvijo v skupino oziroma organizacijo proizvajalcev.

 

Višina podpore

Podpora se dodeli skupinam in organizacijam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet zaporednih let po datumu priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev, na podlagi njenega poslovnega načrta.

Najvišja stopnja podpore znaša 10 % letne tržne proizvodnje in se postopno znižuje, in sicer:

 • 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo  leto podpore,
 • 9 % deleža tržne proizvodnje za drugo leto podpore,
 • 8 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
 • 7 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore in
 • 6 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

Za izračunavanje zneska podpore se uporabljata dve metodologiji. Prva metodologija se uporablja za vseh pet let, ali od drugega leta naprej, druga metodologija se uporabi izključno v prvem letu, če je to potrebno.

Po prvi metodologiji se izračun zneska podpore vsako leto določi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc o letnem prihodku od prodaje oziroma iz zaključnega računa in letnega poročila o poslovanju ter drugih podobnih dokumentov skupine oziroma organizacije proizvajalcev. V kolikor zneska podpore v prvem letu ni mogoče določiti na podlagi podatkov iz javnih evidenc oziroma iz poročil o poslovanju in drugih podobnih dokumentov, ki se pripravijo za potrebe teh evidenc, se za izračun zneska podpore, ki se izplača skupini ali organizaciji proizvajalcev, uporabi druga metodologija. Po tej metodologiji se podpora, ki se izplača skupini ali organizaciji proizvajalcev, lahko izračuna na podlagi povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje njenih članov v obdobju treh let pred njihovo vključitvijo v skupino ali organizacijo proizvajalcev. V primeru skupin in organizacij proizvajalcev v gozdarskem sektorju se podpora lahko izračuna na podlagi povprečne tržne proizvodnje članov skupine ali organizacije proizvajalcev v obdobju zadnjih petih let pred njenim priznanjem, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost.


Najvišji znesek javne podpore je 100.000 EUR na leto.


Zadnji obrok se izplača, ko se preveri, ali se poslovni načrt pravilno izvaja.


Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

 

 

(Opis podukrepa M9.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)